فراوانی تجمعی، توزیع فراوانی

ژانویه 5, 2019 مدیر سایت 0

کنند. جدول ۱۷-۱-۴ دخالت خانواده در زندگیفراوانیدرصددرصد فراوانیفراوانی تجمعیValidبله۱۱۲۲.۰۲۲.۰۲۲.۰ خیر۳۹۷۸.۰۷۸.۰۱۰۰.۰ کل۵۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰ نمودار ۱۷-۱-۴ مربوط به متغیر دخالت خانواده در زندگی می باشد . ۱۸-۱-۴ دخالت […]

بازده غیر عادی، محافظه کاری حسابداری

ژانویه 5, 2019 مدیر سایت 0

چولگی۰.۱۳۶۰.۱۳۶۰.۱۳۶۰.۱۳۶کشیدگی۰.۷۵۵۵.۷۲۴۱.۰۴۷۳.۳۳۶خطای استاندارد ضریب کشیدگی۰.۲۷۲۰.۲۷۲۰.۲۷۲۰.۲۷۲دامنه تغییرات۲.۸۸۰.۸۷۰.۹۱۱.۴۳بالاترین۱.۵۵۰.۳۶۰.۵۵۰.۸۷پایین‌ترین۱.۳۳-۰.۵۲-۰.۳۶-۰.۵۶- ادامه جدول ۱-۴ متغیرها شاخص‌ها تغییر در دارایی‌های غیر نقدی تغییر در مخارج تحقیق و توسعه تغییر در هزینه بهره […]

مباشر، اسباب،

ژانویه 5, 2019 مدیر سایت 0

سببیت و معیارهای احراز آن۲-۴-۳-۱- مفهوم رابطه سببیتاثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعل از طرف خوانده یا کسانی […]

قابلیت پیش بینی

ژانویه 5, 2019 مدیر سایت 0

انتهای این قرن نظریه خطر شروع به رشد کرد و قاعده ” من له الغنم فعلیه الغرم” به شکلی تازه در عرصه مسؤولیت قد علم […]