کیفیت ادراک شده

فوریه 6, 2019 mitra1--javid 0

خرید سبز آنها نیز تأثیرگذار است. همچنین، آنها به تأثیرمستقیم نگرانیهای زیست محیطی بر رفتار خرید سبز پی بردند.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن […]

دانش زیست محیطی

فوریه 6, 2019 mitra1--javid 0

محیطی  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت امروزه، دانش زیست محیطی نه تنها یک ایدئولوژی است بلکه مسئله مهمی در رقابت بازار […]

آمیخته بازاریابی

فوریه 6, 2019 mitra1--javid 0

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت به استفاده و خریداری تولیدات و خدمات زیست محیطی رشد بسیاری داشته است؛ ولی هنوز، فقط […]

بازاریابی محیطی

فوریه 6, 2019 mitra1--javid 0

وخیم فعالیتهای اقتصادی بشر روی تعادل اکولوژیکی زمین و بقا در آینده خبر داد. در واقع دههی 90 را “دههی محیط زیست” نامیدهاند؛ به طوری […]

بازاریابی اجتماعی

فوریه 6, 2019 mitra1--javid 0

به عدد 384 نفرمی‌رسیم.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت 1-14- روش ها و ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات)در این پژوهش برای […]

ارتباطات بازاریابی

فوریه 6, 2019 mitra1--javid 0

d Rosenberger, 2001). دومین عامل درونی، فلسفه شرکت است. زمانی که شرکتها به اهداف محیطی همانند دیگر اهداف شرکت اهمیت می‌دهند و مسائل محیطی را […]