پایان نامه مدیریت : بهزیستی روانشناختی

ت معناداری وجود دارد.
– خودپنداره در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– رضایت از زندگی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– آمادگی روانی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– سر ذوق بودن در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– احساس زیبایی شناختی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– خودکارآمدی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– امیدواری در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.

جدول شماره 4-9:خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری روینمره های مقیاس های شادکامی
اثر آزمون ارزش F Df فرضیه Df خطا سطح معناداری اندازه اثر

پردازش اثر پیلایی 969/0 013/5 7 113 001/0 99/0

لمبدای ویلکز 031/0 013/5 7 113 001/0 99/0
اثر هتلینگ 055/31 013/5 7 113 001/0 99/0
بزرگترین ریشهی روی 055/31 013/5 7 113 001/0 99/0

نتایج مطابق مندرجات جدول 4-9 نشان داد که بین دو گروه، از لحاظ حداقل یکی از مقیاس های شادکامی تفاوت معنی داری وجود دارد. برای بررسی بیشتر این تفاوت، تحلیل واریانس های یکراهه در متن منوا روی مقیاس های شادکامی انجام شد. نتایج این تحلیل در ادامه ارائه شده است. جدول زیر نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن منوا را برای مقایسهنمره های متغیرها در دو گروه را نشان می دهد.
جدول شماره 4-10 : نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن منوا روی نمره های مقیاس های شادکامی
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F p
خودپنداره 339/63807 1 339/63807 801/1 001/0
رضایت از زندگی 606/9871 1 606/9871 430/2 001/0
آمادگی روانی 089/16321 1 089/16321 360/2 001/0
سر ذوق بودن 689/3938 1 689/3938 45/1 001/0
احساس زیبایی شناختی 022/24687 1 022/24687 835/1 001/0
خودکارآمدی 356/16093 1 356/16093 733/2 001/0
امیدواری 556/4400 1 556/4400 619/1 001/0

نتایج در جدول 4-10 بیانگر این است که بین مقیاس های شادکامی زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی با توجه به مقدار 001/0p= در هر کدام از مقیاس های شادکامی تفاوت معناداری وجود دارد.
– سازگاری کاری در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– روابط اجتماعی اوقات فراغت در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– روابط با خانواده گسترده در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– نقش های همسری در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– آمادگی روانی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– نقش های والدی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
– عضو خانواده بودن در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
جدول شماره 4-11:خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری روینمره های مقیاس های سازگاری اجتماعی
اثر آزمون ارزش F Df فرضیه Df خطا سطح معناداری اندازه اثر

پردازش اثر پیلایی 976/0 639/7 6 114 001/0 99/0
لمبدای ویلکز 024/0 639/7 6 114 001/0 99/0
اثر هتلینگ 206/40 639/7 6 114 001/0 99/0
بزرگترین ریشهی روی 206/40 639/7 6 114 001/0 99/0

نتایج مطابق مندرجات جدول 4-11 نشان داد که بین دو گروه، از لحاظ حداقل یکی از مقیاس های سازگاری اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد. برای بررسی بیشتر این تفاوت، تحلیل واریانس های یکراهه در متن منوا روی مقیاس های سازگاری اجتماعی انجام شد. نتایج این تحلیل در ادامه ارائه شده است. جدول زیر نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن منوا را برای مقایسهنمره های متغیرها در دو گروه را نشان می دهد.
جدول شماره 4-12 : نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن منوا روی نمره های مقیاس های بهزیستی روانشناختی
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F p
کاری 8/101388 1 8/101388 77/1 001/0
روابط اجتماعی اوقات فراغت 45/87516 1 45/87516 618/1 001/0
روابط با خانواده گسترده 8/41952 1 8/41952 055/794 001/0
نقش های همسری 398/60375 1 398/60375 598/2 001/0
نقش های والدی 05/9636 1 05/9636 003/1 001/0
عضو خانواده 05/11956
05/11956 186/766 001/0

نتایج در جدول بالا بیانگر این است که بین سازگاری اجتماعی زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی با توجه به مقدار 001/0p= در هر کدام از مقیاس های سازگاری اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل پنجم
نتیجه گیری

5-1- مقدمه
فصل پنجم این پژوهش به بحث و نتیجه گیری پیرامون نتایج حاصل از اجرای پژوهش اختصاص دارد. ازاین رو در این فصل ابتدایافته های تحقیق مورد بحث و نتیجه گیری قرار گرفته اند. در ادامه محدودیت های تحقیق ارائه شده است و در نهایت نیز پیشنهادات تحقیق در قالب پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات پژوهشی عنوان شده است.
5-2- یافته های تحقیق
فرضیه اصلی اول : بهزیستی روانشناختی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری در فرضیه اول تحقیق نشان داد که بین بهزیستی روانشناختی زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی تفاوت معناداری در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد و زنان دارای همسر بیمار روانی سطح بهزیستی روانشناختی پایین تری نسبت به زنان دارای همسر عادی دارند. یافته ها در این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش های میشل و هاسر کرم (2008)، بهاری فرکیش (1388) و حاتملوی سعدآبادی و همکاران(1390) همخوانی دارد. گلداسمیت، وئوم و دارتی (1997) ، بیان می دارند که بهزیستی روانی شامل دریافت های فرد از میزان هماهنگی بین هدف های معین و ترسیم شده با پیامدهای عملکردی است که در فرایند ارزیابی های مستمر بدست می آید و به رضایت درونی و نسبتاًپایدار در توالی زندگی منتهی می شود؛ بنابراین به نظر می رسد که زنان دارای همسر بیمار روانی به اهداف مورد نظر خود از زندگی مشترک دست نیافته اند و این باعث شده از سطح بهزیستی روانشناختی پایین تری نسبت به زنان دارای همسر عادی برخوردار باشند.
فرضیه اصلی دوم: شادکامی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری در فرضیه اصلی دوم و به عبارتی مقایسه شادکامی زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی نشان داد که تفاوت معناداری در سطح اطمینان 99 درصد بین شادکامی آنان وجود دارد. نتایج در این مورد با پژوهش های بارلو (2002)، دوندی وانی و ابود (2005)، عظیم زاده پارسی و همکاران(1390) و صالحی و همکارانش(1390) همخوانی دارد.
فرضیه اصلی سوم: سازگاری اجتماعی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی متفاوت است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی سوم نشان داد که بین سازگاری اجتماعی زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی تفاوت معناداری در سطح 99 درصد وجود دارد. نتایج در این فرضیه بایافته های کوهسالی و همکارانش(1386)، عسگری و همکاران (1389) و اکبرزاده آرانی وهمکاران(1391) همخوانی دارد. سازگاری یک فرایند دو سویه است ، از یک طرف فرد به صورت مؤثر با اجتما ع تماس برقرار می کند و از طر ف دیگر اجتماع نیز ابزارهایی را تدارک می بیند که فرد از طریق آن ها توانایی های بالقوهی خویش را واقعیت می بخشد. در این تعامل فرد و جامعه دستخوش تغییر و دگرگونی شده و سازشی نسبتاً پایدار به وجود می آید. به طور کلی سازگاری به تسلط فرد بر محیط و احساس کنار آمدن با خود اشار ه دارد (خدایاری فرد و همکاران، 1385). از آنجا که زنان دارای همسر بیمار روانی نمی توانند به طور مداوم با اجتماع در ارتباط باشند و به خاطر نگهداری و مراقبت از همسران خود ارتباط کمتری با اجتماع دارند نمی توانند تعامل دو سویه خود را نگه دارند و از این رو نیز سازگاری اجتماعی کمتری نسبت به زنان دارای همسر عادی دارند.
5-3- نتیجه گیری
در این پژوهش به مقایسه بهزیستی روانشناختی، شادکامی و سازگاری اجتماعی زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی پرداخته شد. زنان دارای همسر بیمار روانی با دغدغه ها و چالش های به مراتب بیشتری نسبت به زنان دارای همسر عادی هستند، از این رو در این پژوهش به مقایسه بهزیستی روانشناختی، شادکامی و سازگاری اجتماعی این زنان با زنان دارای همسر عادی پرداخته شده است. نتایج در این پژوهش نشان داد که در مورد بهزیستی روانشناختی تفاوت معناداری بین زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی وجود دارد. به گونه ای که زنان دارای همسر عادی در متغیر بهزیستی روانشناختی از وضعیت مناسب تری نسبت به زنان دارای همسر بیمار روانی هستند. در واقع یافته ها نشان داده است که زنانی که دارای همسر بیمار روانی هستند با درگیری هایی مواجه هستند که بر بهزیستی روانشناختی آنان اثر گذار بوده است. این افراد در تمامی مقیاس های بهزیستی روانشناختی با مشکل مواجه هستند. مواجهه با همسر بیمار روانی این زنان را به لحاظ پذیرش خود، رابطهی مثبت، خودمختاری، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد شخصی در وضعیت نامطلوبی نسبت به زنان دارای همسر عادی قرار داده است. تحقیقات گذشته نشان داده است که عدم وجود درد و مشکلات در زندگی افراد موجب بهزیستی آنان می شود، به طوری که جرمی بنتهام (1948) اعتقاد داشته است که وجود خوشی و لذت، و عدم حضور درد در زندگی فرد، به بهزیستی می انجامد. همسر بیمار روانی و درگیری با واکنش های غیرعادی این افراد در زندگی باعث ایجاد تنش های شخصی و خانوادگی در زنان می شود. نتایج تحقیقات مرادی (1388)، بهاری فرکیش (1388)، میشل و هاسر کرم (2008) و نریمانی و همکاران (2007) نیز نشان داده است که زندگی با افراد دارای مشکلات روانی بر بهزیستی روانشناختی آنان تأثیرگذار است و موجب کمتر شدن بهزیستی روانشناختی می شود.
شادکامی از دیگر متغی
رهای این پژوهش بود که در مورد زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی مقایسه شد. نتایج در این مورد نشان داد که زنان دارای همسر بیمار روانی به طور معناداری در مقیاس های شادکامی با زنان دارای همسر عادی تفاوت دارند. یافته ها نشان داد که زنان دارای همسر بیمار روانی شادکامی کمتری نسبت به زنان دارای همسر عادی هستند. باید توجه داشت که شادکامی از شاخص هایی است که شرایط نرمال زندگی و نبود مشکلات مداوم در زندگی بر آن اثر مستقیم دارد، از این رو به نظر می رسد که زنان دارای همسر بیمار روانی با مشکلی در ارتباط هستند که سطح شادکامی آنان را نسبت به زنان دارای همسر عادی کاهش داده است. گووه و همکاران(1990) معتقد بودند که ازدواج نوعی حمایت اجتماعی برای افراد فراهم می کند که از آنها در مقابل فشارهای زندگی و افسردگی حمایت می کند و به عبارتی موجب شادمانی آنان می شود. در این پژوهش نتایج نشان داد که ازدواج با همسر دارای بیمار روانی شادکامی افراد در حالت عادی ازدواج را تأمین نمی کند.
نتایج در ادامه نیز نشان داد که بین سازگاری اجتماعی زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی تفاوت معناداری وجود دارد و سازگاری اجتماعی زنان دارای همسر بیمار روانی بیشتر از زنان دارای همسر عادی است. به نظر می رسد زنان دارای همسر بیمار روانی با شرایط خود کنار آمده اند و از این رو سازگاری و سازش بیشتری نسبت به زنان دارای همسر عادی هستند. خدایاری فرد و همکاران (1385) ، معتقدند که سازگاری تمایل ارگانیزم برای تغییر فعالیت خود در راستای انطباق با محیط است که در واقع پاسخی به تغییرات محیط پیرامون می باشد. این ویژگی تعامل و سازگاری فرد با دیگر افراد و ساختارهای ارزشی در واقع مهارت اجتماعی است که تعامل پیوندها و مناسبات او را با دیگران و جنبه های ارزشی جامعه ای که در آن زندگی می کند را تأمین می کند.
باید اذعان نمود که زنان دارای همسر بیمار روانی به لحاظ شرایط و اوضاع و احوالی که پیرامون آنان وجود دارد و اینکه ایده آل های آنان در زندگی مشترک تأمین نشده است، شرایطی متفاوت به لحاظ روانشناختی نسبت به زنان دارای همسر عادی دارند.
5-4- محدودیت های تحقیق
محدودیت های این پژوهش مطابق زیر است.
1- جامعه مورد پژوهش زنان ساکن شهر بندرعباس بود و در واقع اطلاعات گردآوری شده تحقیق متناسب با فرهنگ و شرایط حاکم بر زنان در این شهر بوده است؛ بر این اساس تعمیم نتایج به دیگر جوامع باید با احتیاط صورت پذیرد.
2- در این پژوهش از سه پرسشنامه که هر کدام نسبتاً طولانی هستند استفاده شد، هرچند که هر کدام از پرسشنامه ها در زمانبندی مشخص و برنامه ریزی شده پر شدند، اما به لحاظ مشغله ای و حوصله ای که زنان داشتند احتمال کم دقتی در پر کردن پرسشنامه ها وجود داشته است.
3- این پژوهش به شیوه علی- مقایسه ای انجام گرفته است، بر این اساس نتایج آنان عینی تر از نتایج پژوهش هایی که با روش شبه آزمایشی است، نیست.

این نوشته را هم بخوانید :
پایان نامه :ارزیابی عملکرد

5-5- پیشنهادات تحقیق
متناسب با نتایج و بررسی های صورت گرفته در مورد مقایسه بهزیستی روانشناختی، شادکامی و سازگاری اجتماعی زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان داری همسر عادی، پیشنهادات تحقیق در دو قالب پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات پژوهشی ارائه می گردد.
5-5-1- پیشنهادات کاربردی
1- پیشنهاد می شود که با توجه به نقش بسیار مهم بهزیستی روانشناختی در زندگی افراد، این زنان تحت حمایت های مختلف فرهنگی، اجتماعی و آموزشی قرار گیرند. پیشنهاد می شود دوره ها مداوم آموزش های متناسب و برنامه های مداوم و متنوع فرهنگی و اجتماعی برای این زنان در نظر گرفته شود تا از این طریق حمایت و سطح بهزیستی آنان افزایش پیدا کند.
2- پیشنهاد می شود زنان از طریق حمایت های مالی و معنوی سعی در جبران مشکلات پیش روی این زنان شود. می توان با قرار دادن یک روان پزشک یا روان شناس، همسران این زنان را مورد مداوا و بهبودی قرار داد تا زمینه های شادکامی این زنان فراهم شود.
3- پیشنهاد می شود از ظرفیت های سازگاری این زنان استفاده بهینه شود. به طور مثال می توان با ظرفیت های سازگاری این زنان زمینه های بهبودی بیماران روانی را تسریع بخشید اما این موضوع مستلزم آموزش ها و همکاری های هدفمند برای این زنان است.

5-5-2- پیشنهادات پژوهشی
1- پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی شیوه های موثر بر افزایش بهزیستی روانشناختی، شادکامی و سازگاری اجتماعی زنان مورد بررسی قرار گیرد و در واقع زمینه های بهبود این شاخص ها در زنان مورد پژوهش واقع شود.
2- پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی اقدامات و آموزش های مختلف به زنان در مورد بهبود بیماران روانی مورد آزمایش قرار گیرد و به عبارتی تأثیر آموزش ها و مهارت های مختلف به زنان دارای همسر بیمار روانی بر بهبود بیماری همسران آنان مورد ارزیابی قرار گیرد.
3- پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی هر کدام از شاخص های مورد پژوهش در بین زنان دارای همسران با بیماری های مختلف و از جمله زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای سرطان مورد مقایسه قرار گیرد.

منابع
– آل علی، فرشته (1388). ناگفته های شادی ،نشریه سلامت،شماره249.
– اسدالهی ق، عباسعلی زاده (1372). راهنمای خانواده های اسکیزوفرنیا. انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*