پایان نامه مدیریت با موضوع : فناوری اطلاعات

دیده و حرفه ای باشند تا بتوانند بااین سیستم کار کنند وآن را حفظ نمایند.,۲۰۱۳, p666) Zanganeh) برخلاف دیدگاه دفت،Turbun&others معتقدند که فناوری اطلاعات منجر به کاهش افراد متخصص در سازمان می شود.زیرا فناوری اطلاعات سبب می شود کارکنان سطوح پایین تر برای انجام شغلهای بالاتر توسط استفاده از سیستم های خبره توانایی لازم را بدست آورند. بکارگیری فناوری اطلاعات در سطح فردی موجب یکی شدن و حذف شغلها ،که از دیگر ابعاد پیچیدگی است،می گردد. افزایش استقلال کارکنان دفتری نیز در نتیجه بکارگیری IT است.ایجاد واحدهای خاص از دیگر ابعاد پیچیدگی است که در نتیجه بکارگیری IT در سازمان ایجاد می شود،برای مثال می توان از واحد فناوری اطلاعات،بخش پشتیبانی تصمیم و سیستمهای خبره نام برد که قادرند اثرات فراوانی بر ساختار سازمانی داشته باشند.مخصوصا” هنگامی که توسط مدیریت عالی سازمان حمایت می شوند. با تحول وپیشرفت شگرف در فناوریهای اطلاعاتی می توان پیش بینی نمود در آینده نزدیک هیچ عاملی همانند فناوری اطلاعات قادر به تغییر و دگرگونی طرح سازمان ها نبوده و کشف و تحلیل شکل و ماهیت رابطه تغییرات تکنولوژیکی فن آوری های اطلاعات و طرح سازمانی از دغدغه های مهم مدیران سازمان ها در آینده خواهد بود.(مطلق،۱۳۹۱:ص۱۱۳)

۲-۴۲-۴فناوری اطلاعات ورسمیت:
در رابطه با رسمیت نیز، گروهی معتقد به افزایش رسمیت بعد از بکارگیری تکنولوژی اطلاعات هستند و دلیل آنرا در افزایش ارتباطات کتبی و کاهش ارتباطات شفاهی و چهره به چهره می‌دانند. گروهی نیز رسمیت کمتر را پیش‌بینی می‌کنند و آنرا ناشی از گرایش سازمان به عدم تمرکز می‌دانند.
(Yuh-Shy, 2012, p4)
2-43 مزایای حاصل از سنجش فناوری های اطلاعات و ارتباطات
۱-بهبود ارائه خدمات به مشتریان؛
۲-افزایش کارایی و اثربخشی و ویژه سازی سرچشمه ها؛
۳-بهبود و بهینه سازی عملکرد نظام ها؛
۴-کاهش ریسک و مخاطره فعّالیت ها و به ویژه پیش گیری از فعّالیت ها و سرمایه گذاری های بدون برنامه؛
۵-افزایش بهره وری کارشناسان و کارکنان؛
۶-ایجاد فرهنگ اجراگرایی و بهینه سازی فعّالیت ها در سازمان.(حیدری،۱۳۸۹:ص۳۸۰)
۲-۴۴ عوامل توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ها
سازمان ها و مؤسسات به شکل های مختلفی از فناوری اطلاعات استفاده می کنند.برخی برای نگارش و پردازش کلمات و برقراری ارتباط میان واحدها از فناوری اطلاعات استفاده می کنند.در برخی از سازمان ها فناوری اطلاعات بخشی اساسی از محصول و یا خدماتی است که به مشتری ارائه می شود.بنابراین فناوری اطلاعات به طور گسترده ای برای اهداف مدیریتی ، ارتباطات درون و بیرون سازمانی و توسعه سریع محصول استفاده می شود. افزایش محتوای اطلاعاتی فعّالیت های اقتصادی در سطح جهان ، فناوری اطلاعات را به طور فزاینده در سطح گسترده ای از کشورها و فعّالیت ها به کارگرفته است.برنامه ریزی مؤثر و ظرفیت های سازمانی برای موفقیت در انطباق با فناوری های جدید ضروری است .(فیضی،۱۳۸۹:ص۵۸)
۲-۴۵ تغییر سازمانی
در گذشته تغییرات سازمانی به عنوان اقدامات صورت گرفته توسط سازمان ها برای تغییر و اصلاح ویژگی های داخلی خود، به منظور تناسب و انطباق بهتر با محیط خارجیشان، در نظر گرفته می شد(لارنس۱۹۹۰). تغییرات سازمانی، یک مشاهده تجربی از تغییرات ،در شکل، کیفیت یا وضعیت یک نهاد سازمانی در طول زمان(ون دِ وِن و پول ۲۰۰۲)، پس از معرفی هوشمندانه روش های جدید اندیشیدن، عمل(فعالیت) کردن و مدیریت کردن(شالک و دیگران۱۹۹۸)، می باشد. هدف کلی تغییرات سازمانی، انطباق و سازگاری با محیط(لینا و باری ۲۰۰۰) یا توسعه و بهبود عملکرد(بوکر ۱۹۹۷) می باشد. تئوری سازمان نشان می دهد که تغییرات سازمانی شامل تغییرات تکنولوژیکی، تغییرات در تولید(محصول)، تغییرات اجرایی و مدیریتی و تغییرات در منابع انسانی می باشد(دافت ۱۹۸۹).(,۲۰۱۲,p91 Goksoy & Ozsoy)
گونه های تغییرات ساختاری و سازمانی را در چهار دسته تقسیم بندی می کنند:
۲-۴۵-۱تغییرات ساختاری
بازساختاری به منظور افزایش توانمندی های سازمان در جهت گسترش فعّالیت های سازمان و تحقق اهداف و مأموریت های جدید انجام می شود.این بازساختاری در پاره ای مواقع با ادغام و یا جداسازی ،برون سازی و کوچک و مناسب سازی و یا حتی انحلال و یا تغییر ماهیت و نام سازمان همراه است.(حیدری،۱۳۸۹:ص۳۸۱)
۲-۴۵-۲بهینه سازی هزینه ها
تغییرات سازمان ها می تواند در جهت و با هدف بهینه سازی و کاهش هزینه های عملیات و فعّالیت ها باشد.در این صورت بررسی سیاست های برون،درون سازی فعّالیت ها و یا مناسب سازی ساختارها و فرآیندها مدنظر قرار دارد. در بسیاری از مواقع سازمان ها مجبور به بازمهندسی فراگردهای عملیات و وظایف هستند.تا بدین طریق نسبت به کاهش هزینه ها اقدام کنند و توان رقابتی خود را افزایش دهند.(همان منبع:ص۳۸۲)
۲-۴۵-۳تغییرات فراگردی
منظور و هدف از تغییرات فراگردها این است که به بررسی و بهینه سازی سرعت،سادگی و دقت ،حذف دیوانسالاری اداری،قانون زدایی و شفاف سازی در انجام فعّالیت های جاری سازمان پرداخته شود .مانند بازمهندسی فراگرد عملیات بانکی و ساده سازی و یا خودکارسازی اداری در سازمان ها.(قراخانلو و دیگران،۱۳۹۰:ص۲۲)
۲-۴۵-۴تغییرات فرهنگی
معمولا تغییرات فرهنگی ،همراه با افزایش مهارت ،انضباط در محیط کار و انتقال اطلاعات و آموزش برقراری ارتباطات است.این تغییرات امکان برقراری ارتباطات بین افراد و گروه های خارج از سازمان و مدیریت سازمان را فراهم می کند.استفاده بهینه از فناوری های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات در شمار تغییرات فرهنگی است.از طرفی تغییرات فرهنگی عامل مؤثری در افزایش اخلاق و رفتار سازمانی است. (همان منبع،۱۳۹۰:ص۲۲)
۲-۴۶ تغییرات و منابع انسانی
همواره تغییرات در سازمان ها ،مقاومت سازمانی را درپی داشته است.فرهنگی که در پس اینگونه رفتارهاست تقریبا همواره نتیجه یک ساختار سلسله مراتبی و ترتیباتی است که به اصطلاح برای تشویق سبک مدیریتی دستور و کنترل و برای توقعات کم و بیش آگاهانه به منظور ابراز واکنش ماشین گونه در سازمان به وجود می آید.چرا که چنین سازمان هایی به ویژه برای ازبین بردن امکان اشتباه انسانی ،خسارت یا هرچیز دیگر طراحی می شوند و همچنین تمایل به سرکوب تمامی امکان قوه تخیل انسانی ،ابتکار،قاطعیت،اختلاف عقیده،مسئولیت فردی یا کار گروهی واقعی را دارند.(رضی،۱۳۸۸،ص۳۲) در یک کسب و کار که به مدت کاملا طولانی موفق بوده است ،مدیریت ارشد همواره می تواند این کلیشه قدیمی را ارائه کند،«تا نشکسته نیازی به تعمیر ندارد»،که ظاهرا سرسختی مدیریت را نشان می دهد حال آنکه این عمل از روی بزدلی است.حالت دوم که آن هم بدیهی است بازاری که به صورت سنتی تحت حمایت قرار داشته ،از قبیل دستگاه های خدمات عمومی که زمانی از این حمایت بهره مند
بودند.در شرکتی که طرح ریزی دوباره در دستور کار قرار دارد می بایست پوشش های تند و صحیح در مورد دلیل تغییر،مقصودی که برای رسیدن به آن مشغول بسیج هستیم،فرهنگ و رفتاری که می خواهیم یا نمی خواهیم ،درباره معیارها و هدف های عملکردمان،درباره اینکه چگونه برخلاف معیارها و هدف ها عمل می کنیم و در باره اینکه چه اقداماتی انجام می دهیم واین اقدامات چقدر مارا به مقصودمان نزدیک می کنند ، به کار برده شود.(,۲۰۱۲, p92 Goksoy & Ozsoy)
2-47 انواع تغییرات ناشی از پیاده سازی مهندسی مجدّد
با اجرای مهندسی مجدّد در سازمان ، تغییراتی ریشه ای ، اصولی و چشمگیر پدید خواهد آمد :
۱- تغییرات واحدهای کاری از قسمتهای اجرایی به گروه های فرآیندی : شرکت هایی که مهندسی مجدّد می کنند ، عملا کاری را که آدام اسمیت سال ها پیش به اجزای کوچک تقسیم کرده بود دوباره به یکدیگر پیوند می دهند . هنگامی که آنان مجدّدا به یکدیگر می پیوندند ، آنان را گروه فرآیندی می نامیم . به عبارت دیگر گروه فرآیندی واحدیست که به طور طبیعی در کنار هم قرار می گیرند تا یک کار کامل یعنی یک فرآیند را اجرا کنند . (مطلق ودیگران ،۱۳۹۱:ص۱۱۶)
۲ -تغییرات مشاغل از وظایف ساده به کار چندبعدی : اشخاصی که در گروه های فرآیندی کار می کنند کارشان را با مشاغلی که به آن ها خو گرفته بودند متفاوت می بینند . مهندسی مجدّد کار زاید را حذف می کند . بیشتر کارهای مربوط به بازرسی ،انتظار ، رفع مغایرت ، پیگیری و نظارت یعنی کارهای غیرمولدی که به خاطر مرزهای موجود در سازمان و به منظور جبران ناشی از تقسیم فرآیند وجود دارد ، از طریق مهندسی مجدّد حذف می شود ؛ این به معنای آن است که اشخاص وقت بیشتری را صرف کار واقعی می کنند . پس از مهندسی مجدّد کار رضایت بخش تر می شود ، چرا که کارگران از کار خود به احساس بزرگتری دست می یابند و آن احساس تکمیل و پایان انجام کار است . (همان منبع:ص۱۱۶)
۳- تغییرات مربوط به نقش های شخص ، از شخص تحت نظارت به شخص صاحب اختیار : شرکت هایی که مهندسی مجدّد شده اند کارکنانی را که بتوانند از مقررات تبعیت کنند نمی خواهند ، آن ها کسانی را می خواهند که مقررات متعلق به خودشان را به وجود آورند . (همان منبع:ص۱۱۷)
۴- تغییرات مربوط به آمادگی برای کار از آموزش به تحصیلات رسمی : اگر کار در فرآیند مهندسی مجدّد شده ایجاب نماید که افراد از مقررات تبعیت نکنند،آن وقت کارکنان نیاز به تحصیلات کافی دارند تا اینکه بتوانند تشخیص دهند کار درست چیست؟ آموزش ، مهارت ها و شایستگی ها را افزایش می دهد و به کارکنان چگونگی یک کار را می آموزد ؛ تحصیلات بصیرت و درک آنان را بالا می برد و چرایی کار را تعلیم می دهد . (همان منبع:ص۱۱۷)
۵- تغییرات معیارهای عملکرد و پرداخت دستمزد از فعّالیت به نتیجه فعّالیت : پرداخت به کارکنان بر اساس سمت یا تجربه در سازمان مغایر با اصول مهندسی مجدّد است ؛ پرداخت می باید با توجّه به نتیجه فعّالیت باشد . (همان منبع:ص۱۱۷)
۶ -تغییرات ملاک ترفیع از عملکرد به توانایی : تصور متعارف این است که اگر فردی شیمیدان خوبی به شمار می رود ، برای شیمیدآن ها مدیر خوبی نیز خواهد بود ؛ اینگونه تصورات اغلب اشتباه از آب درمی آیند و می توانند مدیری نالایق را نصیب شرکت نمایند Yuh-Shy, 2012,p7).)
۷ -تغییرات در مدیران ، از سرپرست به مربی : گروه های فرآیندی که شامل یک یا چند نفر هستند نیازی به رییس ندارند ؛ آنان به مربی نیاز دارند . گروه ها از مربیان خویش خواهان اندرز هستند ؛ مربیان به گروه ها کمک می کنند تا مسائل را حل کنند . (همان منبع:p7)
۸ -تغییرات ساختار سازمانی از سلسله مراتبی به مسطح : در شرکت هایی که مهندسی مجدّد کرده اند
ساختار سازمانی آنچنان موضوع مهمی نیست ؛ کار در اطراف فرآیندها و گروه هایی سازمان می یابد که آنرا
انجام می دهند . کارکنان با هرکسی که نیاز داشته باشند ارتباط برقرار می کنند ؛ کنترل به افرادی واگذار می
شود که فرآیند را اجرا می نمایند.(همان منبع:p7)
2-48 تفاوت مهندسی مجدّد با طراحی مجدّد چیست؟
واژه های طراحی مجدّد(Redesign) و مهندسی مجدّد (Reengineering) گاهی اوقات به جای یکدیگر بکار می روند ؛ اگرچه نتایج موردنظر این دو ظاهرا یکسان به نظر می رسند اما این دو واژه تفاوت زیادی با یکدیگر دارند ؛ فرآیند طراحی مجدّد روشی سیستماتیک است که درصدد تسهیل و ساده کردن فرآیندهای فعلی شرکت است در حالیکه مهندسی مجدّد فرآیندهای جدیدی ایجاد می نماید و باعث تغییرات ریشه ای و نوآورانه در شیوه های کسب وکار می گردد . کارشناسان معتقدند که طراحی مجدّد فرآیند هنگامی اتفاق افتاده است که تقریبا ده الی بیست درصد جریان کار تغییر یابد و مهندسی مجدّد هنگامی اتفاق افتاده است که هفتاد الی صد درصد فرآیندهای کار تغییر یافته باشند.( Yuh-Shy, 2012,p8)
جدول (۲-۴)تفاوت میان طراحی مجدّد و مهندسی مجدّد(همان منبع:p8)
مهندسی مجدّد فرایند
طراحی مجدّد فرایند
تغییر ناگهانی و ریشه‌ای
پیشرفتهای تدریجی
کار به‌صورت بنیادی مجدّدا ساختار می‌یابد
ممکن است شامل اصلاح کار گردد
قوانین را می‌شکند
قوانین را اصلاح می‌کند
فرایند جدید ایجاد می‌شود
فرایند فعلی را تسهیل می‌کند
عمدتا به تکنولوژی وابسته است
ممکن است به تکنولوژی وابسته باشد
نوعا مزایای آن زیاد است
نوعا مزایای آن کم است
درصد ریسک آن بالاست
درصد ریسک آن کم یا متوسط است

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کاهش هزینه‌ها در آن زیاد است
کاهش هزینه‌ها در آن کم تا متوسط است
۲-۴۹ چرا مهندسی مجدّد؟
برای سالهای متمادی این ایده وجود داشت که اگر شرکتی تمایل داشته باشد در دنیای رقابت جایگاهی داشته باشد باید در یکی از سه ناحیه زیر فعال باشد:
۱-قیمت / محصولات
۲- کیفیت / خدمت
۳- سرعت / انعطاف پذیری 

موریس و براندون(۲۰۰۱) در مورد « چرا مهندسی مجدّد؟» تاکید می کنند که برای متقاعد کردن مشتریان همچنین کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت، افزایش سرعت، مقابله با تهدیدات رقابتی، تغییر ساختار سازمانی و سایر موارد، یک شرکت یا موسسه دست به مهندسی مجدّد می زند . جدول (۲-۵) درصد کارهایی که به منظور آن شرکت ها دست به مهندسی مجدّد زده اند را نشان می دهد)متقی،۱۳۸۹:ص۸)
جدول (۲-۵) دلایل مهندسی مجدّد(همان مبع:ص۸)
۲-۵۰ضرورت مهندسی مجدّد
مهندسی مجدّد تنها یک ضرورت برای بنگاه های اقتصادی نیست بلکه الزامی برای بقای هر نهاد اجتماعی است. همه نهادها که دارای بحران هستند و یا پیش بینی می کنند دچار بحران خواهند شد و حتی نهادهایی که در اوج اقتدار هستند نیز می توانند برای تعالی و در اوج ماندن از مهندسی مجدّد بهره مند گردند. Vilson,2012,p496)) در تئوری استراتژی رقابت آمیز، تمام سازمان ها نه تنها درگیر رقابت می شوند بلکه با سرعت تغییر در رقابت مواجه می گردند. سرعتی که با هر پیشرفت فناوری جدید ، هر رقیب خارجی و هر موافقتنامه تجاری بین المللی جدید تحت تأثیر قرار گرفته و شتاب می گیرد. استراتژی رقابت بر این نکته استوار است که با تهدیدها مواجه شده و روی فرصت ها سرمایه گذاری کنیم. استراتژی رقابتی در نتیجه پاسخ به سه سؤال به وجود آمده است:( متقی، ۱۳۸۹:ص۱۱)
سازمان اکنون چه می کند؟
چه اتفاقی در محیط سازمان می افتد؟
سازمان در مقابل باید چه کند؟
مهندسی مجدّد رویکرد برنامه ریزی و کنترل تغییر است. توانایی ارزیابی، برنامه ریزی و اجرای تغییر به صورت مداوم، توانایی تجزیه و تحلیل، اثرات مرتبط با تغییرات می باشد. (همان منبع:ص۱۱)
۲-۵۱ نشانه های بروز نیاز به مهندسی مجدّد
۱- اضافه کاری بیش از حد برای کارهای عقب افتاده.
۲- افزایش تمارض پرسنل و استعفا در مشاغل گوناگون.
۳- وجود اشتباهات مداوام بویژه در امور حسابداری.
۴- گم شدن پرونده‌ها و مدارک در هنگام تقسیم و یا ارسال.
۵- افزایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *