پایان نامه مدیریت با موضوع : فناوری اطلاعات

وفاداری کارمندان از طریق کاهش خروج از خدمت، غیبت، بیماری
و-افزایش زمان مدیریت ارشد برای توسعه برنامه های استراتژیک
ز-حفظ، نگهداری و افزایش قدرت رقابت پذیری
ح-افزایش بهره وری از طریق افزایش غرور فردی، خود احترامی و ارزش گذاری به خود(همان منبع:p496)
3-اتخاذ رویکرد مشتری مداری : تغییرات 30 سال گذشته باعث شدکه بازارها تغییرکنند .مشتریان واژه انتخاب را به کار گیرند یعنی گزینه های مورد نظر خود را در محصولات جستجو کنند.اولین بار در کارخانه های خودروسازی مشتریان دارای حق انتخاب بودند. تولید کنندگان نیازهای مشتریان را لحاظ میکردند .در طی دو دهه گذشته همر و چمپی بر روی این موضوع به بررسی پرداختند که سازمان ها از چه طریقی میتوانند جایگاه خود را در جامعه باز یابی کنند و ازروش های نوین مدیریت برای بهبود بهره گیری از منابع استفاده نمایند.مهندسی مجدّد روش و برنامه ای نیست که تنها برای بهبود انگیزش و روحیه کارکنان به کار گرفته شود بلکه به معنی استفاده بهینه از دانش ویافته های مدیریت در عرصه نوینی است که سازماندهی و ساختار دوره تولید انبوه و شیوه های کلاسیک انجام کار را متحول مینماید)صادقی،1391:ص4) محیط های امروز ایجاب میکنند که شرکت ها با سرعت توسعه پیدا کنند و تولیداتی را عرضه کنند که نیازهای مشتریان را برآورده میسازد .امروز مشتریان محصولات موردنظر خود را میخواهند. به دنبال آن مفهوم مشتری مداری انبوه مطرح گردید که مفهوم اساسی برای بقای شرکت ها در بازار امروزی است .این مفهوم سازمان های مختلف را قادر میسازد تا پاسخ هایی سریعتر و با انعطاف بیشتر به مشتریان و نیازهای آنان بدهند. این کار دو مزیت کلی هزینه کمتر و کیفیت بیشتر را در بر دارد. این کار از طریق زیر صورت میگیرد. ( Schuppert, 2011, p27)
الف –امکان تغییرات ارزان و سریع در تولید
ب-کاهش فرآیند فروش و سفارش مشتری
ج-کاهش زمان تولید: مشتری یابی انبوه به معنای تولید محصولات انبوه متناسب با نیازها، سلیقه ها و خواسته های هر مشتری دارای مفاهیم زیر است: ( همان منبع:p27)
الف-توجّه بیشتر به مشتریان و نیازهای آن ها: سازمان ها باید توجّه بیشتری به مشتریا ن و نیازمندی ها، خواسته ها و ترجیهات آن ها نشان دهند و سیستم هایشان را برای پاسخ به نیازهای مشتریان و تقاضاهایشان مهندسی مجدّدکنند.(همان منبع:p27)
ب-پوشش تمامی عملیات سازمانی: عملیات سازمانی شامل یک یا چند عملیات سازمان نیست، بلکه تمام عملیات سازمان را پوشش میدهد.(همان منبع:p27)
ج-کاربرد در تمامی بخشها: مشتری یابی انبوه در یک بخش به کار نمیرود بلکه در تمامی بخشهای سازمانی همچون مالی، بازاریابی، فروش و پرسنلی کاربرد دارد.(همان منبع:صp28)
در پژوهش ابلینسکی (1999)نیز مطرح شده است که با گذشت دوران کلاسیک اسمیت وتیلور سازمان ها باید مدل های دوران گذشته را متناسب با نیازهای جدید امروزی دگرگون سازند ابلنسکی معتقد است برای دوران پرتحول معاصر مدل اسمیت و تبلور برای کنترل موثر کارکنان بر مبنای سلسله مراتب سازمانی کافی نیست و کارآیی و اثربخشی سازمان های معاصر مستلزم به کارگیری اصول وروش های مهندسی مجدّد میباشد. مطالعه ابلینسکی به جنبه های اجرا و پایه ریزی برنامه مهندسی مجدّد نظر دارد و ازطریق مطالعات موردی نو و ارائهروش های متعدد، رویکرد مهندسی مجدّد را به جامعه مدیریت معرفی مینماید. به عبارت دیگر ساختارهای سازمانی باید با فرآیندهای کسب و کار هماهنگ شوند در این خصوص نقش فناوری اطلاعات در تبدیل ساختار سازمانی سلسله مراتبی به ساختار شبکه ای است که البته در ابتدا به حالت مسطح تبدیل میشود.جدول(2-3) مقایسه ویژگی های ساختاری سازمان های سلسله مراتبی و شبکه ای را نشان میدهد .(همان منبع:30p)
جدول (2-3) مقایسه ویزگیهای ساختاری سازمان های سلسله مراتبی و شبکه ای(Schuppert, 2011,p30)
سازمان سلسله مراتبی/ سنتی
سازمان شبکه ای
رسمی
غیررسمی
بسیار ساخت یافته
آزاد از ساخت
مدیریت شده
تفویض/ هدایت
کارمندان به عنوان نوعی هزینه
حساب کردن کارمندان به عنوان سرمایه
هدایت
تفویض اختیار
تمرکز اطلاعات در حیطه مدیریت
اطلاعات تقسیم شده در اختیار همه
کنترل
مالکیت/ مشارکت
سازمان های سلسله مراتبی
سازمان های مسطح
ریسک گریز
ریسک مدار
فردگرایی
تیم گرایی
2-39 ارتباط میان سازمان ها و فناوری اطلاعات:
فناوری اطلاعات و سازمان ها تأثیری دوسویه بر همدیگر دارند.نظامهای اطلاعات بایستی با سازمان ها همراه شوند تا بتوانند اطلاعات موردنیاز گروهی خاص از اعضاء سازمان را فراهم کنند.از سوی دیگر سازمان نیز باید از تأثیر اطلاعات آگاه بوده و درهای خود را بر روی آن بگشاید تا از امتیازهای دانش فنی نوین بهره مندگردد.فناوری اطلاعات بر سازمان اثرمی گذارد ودر طراحی این تکنولوژی نیز باید نیازهای سازمان را در نظر داشت.(حجازی و دیگران،1388:ص67)
ساختار سازمان
روشها و استانداردها
سیاستها
فرهنگ
محیط سازمان
تصمیم گیریهای مدیریتی

شکل (2-4)پیوند دو سویه فناوری اطلاعات و سازمان (لاودن،2002)(همان منبع:ص67)
2-40 چگونگی تأثیرسازمان بر فناوری اطلاعات:
سازمان از راه تصمیم گیریهای مدیران و کارکنان بر فناوری اطلاعات تأثیر می گذارد.مدیران در گزینش و طراحی فناوری اطلاعات و کاربرد آن ها تصمیم گیری می کنند.بررسی و تصویب بودجه نیز با مدیران است. (حجازی،1388:ص65)در بررسی این مطلب چهار پرسش به ما کمک می کنند:
سازمان ها فناوری اطلاعات را چگونه بکارگرفته اند؟
نقش سازمانی فناوری اطلاعات چه تغییری یافته است؟
اداره کنندگان فناوری اطلاعات چه کسانی هستند؟
به چه دلیل سازمان ها فناوری اطلاعات را می پذیرند؟(همان منبع:ص 65)
اینک به پرسشهای مهم پاسخ می دهیم:
2-40-1 تصمیم گیری در زمینه نقش فناوری اطلاعات:
فناوری اطلاعات از سیستم های رده عملیاتی دهه 1950 که برای انجام کارهای مقدماتی، همچون صدور و اداره چک ها، طراحی شده بودند پا به میدان گذاشت. در سال های پایانی دهه1960 فناوری اطلاعات برای پیگیری و پایش عملیات و در دهه 1970 برای برنامه ریزی و الگوسازی بکارگرفته شد.در دهه 1980 سازمان اطلاعات را در ردیف منابع راهبردی همچون سرمایه و نیروی کار به حساب آورند.از آغاز دهه 1990 نظام های اطلاعات در آفرینش و پخش دانش و اطلاعات در سراسر سازمان و رساندن داده ها به همه کارکنان به کمک شبکه های گسترده فعال شدند.همزمان با پیدایش دگرگونی ها درکاربری نظام اطلاعات،فن آوری و ابزار این نظام ها هم دگرگون شده و گسترش یافته اند.دستگاه های انفرادی و دور از همِ «محاسبات الکترونیکی»دهه 1950 به شبکه های گسترده دهه 1990 تبدیل شدند.اینک سازمان ها به شدت به فناوری اطلاعات پیوند یافته و حتّی یک آن نمی توانند بدون آن ها به حیات خود ادامه دهند. (جبل عاملی،1390:ص54)
2-40-2چه کسی خدمات فناوری اطلاعات را تولید می کند؟
دومین نقطه اثرگذاری سازمان بر نظام اطلاعات تصمیم گیری درباره طراحی،ساخت و بهره برداری از فناوری است.دانش فنی رایانه ها نیز همچون دیگر فناوری ها،از جمله خودروسازی می باشد.برای استفاده از خودروها نیازمند به بزرگراه ها،تعمیرکاران،ایستگاه های سوخت رسانی،اداره راهنمایی و رانندگی و ساخت قطعات هستیم.فناوری اطلاعات نیز نیازمند به زیر مجموعه های سازمانی،کارشناسان اطلاع رسانی وبسیاری از گروه های پشتیبانی دیگر می باشد.فناوری اطلاعات نیز از سه بخش مشخص بوجود می آیند؛نخست واحد سازمانیِ عهده دار وظیفه با عنوان«واحد فناوری اطلاعات». دوم کارشناسان فناوری اطلاعات همچون برنامه نویسان، تحلیلگران، سرپرستان و مدیران فناوری اطلاعات.بخش سومِ فناوری اطلاعات، خود دانش فنی سخت افزاری و نرم افزاری می باشد.(اسماعیلی،1392:ص42)
2-40-3تصمیم گیری در زمینه علت برپانمودن فناوری اطلاعات:
مدیران زمینه پذیرش منطقی و همگانی فناوری اطلاعات را در سازمان به وجود می آورند.کارائی رایانه ها در سازمان بستگی فراوانی به چگونگی تصمیم گیری مدیران دارد.پاسخ به پرسش «چرا سازمان فناوری اطلاعات را برگزیده است؟»در آغاز ساده به نظر می رسد؛سازمان ها برای کارائی بیشتر،صرفه جویی در منابع ارزشمند وکاهش هزینه ها،به این کار دست زده اند.شاید چنین مواردی در گذشته پاسخ به این پرسش بوده است،ولی اکنون با همه اهمیت آن ها، تنها دلایل روی آوردن به فناوری اطلاعات نمی باشد.امروزه نیز در پرپایی فناوری اطلاعات انتظار افزایش کارائی وبهره وری مطرح است،ولی کار به جایی رسیده که بدون این فناوری،ادامه کسب و کار ناشدنی است.برای تصمیم گیری های سنجیده،برآوردن خواسته های رو به افزایش مشتریان،هماهنگی گروه های جدا از هم در سازمان، همراهی با مقررات گوناگونِ دولتی و پایش بهتر منابع مالی و انسانی،ناچار به برقراری فناوری اطلاعات درسازمان ها هستیم.بنابراین می بینید که پاسخ به پرسش چرا به فناوری اطلاعات رو می آوریم،بسیار پیچیده است. هدف پاره ایی از سازمان ها نوآوری است و آنرا امتیاز رقابتی خود می دانند.حتّی در این راه به بازده مستقیم هزینه در فناوری اطلاعات نمی اندیشند.در برخی موارد دیگر نیز دگرگونی در مقررات دولتی و اجتماعی،عملکرد رقبا و گسترش هزینه های عملیاتی روی آوردن به فناوری اطلاعات را ضروری و توجیه می نماید(همان منبع:ص42)
عوامل سازمانی:
ارزشها
هنجارها
منابع
عوامل محیطی:
اوضاع نامطمئن
فرصتها

برقراری نظام:
گزینش
بکارگیری مدیریت نظام

شکل (2-5)فرآیند برقراری فناوری اطلاعات (بدون در نظر گرفتن عوامل اقتصادی)
(همان منبع:ص42)
2-41 چگونگی تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان:
فناوری اطلاعات چگونه بر سازمان اثر می گذارند؟برای پاسخ دادن به این پرسش بایستی دسته ایی از پژوهش ها و نظریه ها را بررسی کرد:(,2012,p73 Chang Chen)
1-نظریه های اقتصادی:بنا به نظریه اقتصاد خرد،شمار مدیران میانی و کارکنان دفتری در نتیجه کاربرد فناوری اطلاعات کاهش می یابد.(همان منبع:p73)
2-نظریه هزینه داد وستد: فن آوری اطلاعات می تواند با فرآهم آوردن راه آسان بهره گیری از پیمانکاران از برون سازمانی بجای بکاربردن منابع درونی،از هزینه های داد و ستد بکاهد.(همان منبع:p73)
3-نظریه های رفتاری:در حالیکه فن آوری اطلاعات برای بالابردن ارزش ها و منافع سازمانی بکارگرفته می شود،خود نیز از سازمان تأثیر می پذیرد.آنچه اثر فن آوری در سازمان به حساب می آید،نتیجه برنامه ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ِ خواسته و آگاهانه طراحان نظام می باشد.(همان منبع:p73)
4-نظریه های تصمیم گیری و پایش(کنترل):بر پایه این نظریه،فن آوری اطلاعات با کاستن از هزینه گردآوری و پخش گسترده اطلاعات،می تواند ساختار خشکِ سازمان را دگرگون نماید.(همان منبع:p74).
5-نظریه جامعه شناختی،پایداری شیوه ها:نظریه جامعه شناختی بر توانایی های انسان و سازمان در مهار تأثیر نظام ها تأکید دارد.سازمان آن دسته از دانش فنی را می پذیرد که مناسب با منافع و قدرت زیر مجموعه ها،بخش ها و مدیران باشد.گزینش برقراریِ قدرت متمرکز و یا غیر متمرکز در دست سازمان است. (همان منبع:p74).
6-نظریه فراصنعتی:بنا بر این نظریه،گذار به جامعه صنعتی، با خود، دگرگونی هایی بنیادین در سازمان به همراه می آورد:اختیار بجای تکیه بر سمت سازمانی،بر مبنای دانش و میل به پیشرفت استوار می گردد، شکل سازمان مسطح تر می شود زیرا کارکنان فرهیخته خودمختارترند و تصمیم گیری غیرمتمرکزافزایش می یابد،زیرا اینکار در سایه افزایش و گسترش اطلاعات در سازمان شدنی است. (همان منبع:p74).
7-نظریه فرهنگی، فن آوری اطلاعات و فرض های بنیادین:فن آوری اطلاعات می تواند به تهدید یا پشتیبانی از فرهنگ سازمان بپردازد. (همان منبع:p74).
8-نظریه سیاسی، فن آوری اطلاعات منبعی سیاسی:فناوری اطلاعات اسیر درگیری های سازمان می شود، زیرا یکی از مهمترین منابع سازمان یعنی اطلاعات را در اختیار دارد.(همان منبع:p74)
2-42 تأثیر فناوری اطلاعات بر ابعاد سازمانی

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-42-1فناوری اطلاعات و تمرکز:
بر مبنای مطالعات کلاسیک و سنتی مدیریت، مدیران راهبردی به تمرکز تصمیم گیری تمایل بیشتری دارند
در حالی که مدیران میانی علاقمند به عدم تمرکزاند.از این رو،در مدیریت سنتی دو وظیفه اصلی مدیریت،
یعنی برنامه ریزی و کنترل راهبردی همواره به صورت متمرکز اعمال می شده است.اما در حال حاضر شاید
دوران حیات این بینش سپری شده باشد،زیرا گردش اطلاعات و ارتباطات و فناوری آن به توان مدیران

راهبردی می افزاید و آنان را در اداره و مدیریت ساختار نامتمرکز یاری می دهد.البته هنوز هم عده ایی از
محققان و کارشناسان معتقدند توانمندی فناوری اطلاعات و ارتباطات و گردش سریع،دقیق و روزآمد
اطلاعات،برقراری ارتباطات سازمانی مدیران راهبردی را به تمرکز بیشتر در تصمیم گیری و برنامه ریزی و
کنترل ترغیب و تشویق می کنند که نتیجه آن تمرکز ساختاری است.این گروه از دانشمندان برای تأیید
نظریات خود دلایل زیر را مطرح می کنند:
تنوع و گوگوناگونی پردازش اطلاعات؛
سلسله مراتب ساختار گزارش دهی به مدیریت؛
ماهیت وظایف و ساختار سازمانی؛ (اسماعیلی،1392:ص44)
2-42-2فناوری اطلاعات و عدم تمرکز:
محققان و کارشناسان علم مدیریت در دهه 50 و 60 معتقد بودند که فناوری اطلاعات سبب تمرکز ساختاری می شود،اما در دهه 70 و 80 این نظریه ارزش خود را از دست داد،زیرا فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب شد که مدیران میانی و اجرایی بتوانند به کمک اطلاعات و گردش آن در سازمان نسبت به اتخاذ تصمیمات و برنامه ریزی شخصا” اقدام کنند و از این طریق به خودکفایی و خود اتکایی در برنامه ریزی،اجرا و کنترل دست یابند.هنگامی که به تجربه ثابت شد هر چقدربه گردش اطلاعات و برقراری ارتباطات در هرم سازمانی سرعت بیشتری بخشیده شود،هزینه های اجرایی کاهش می یابد و مدیریت در اتخاذ تصمیمات روزمره و کوتاه مدت توانمندتر می شوند،عدم تمرکز ساختاری به صورت الگویی قابل اجرا مورد پذیرش مدیران راهبردی و کارشناسان و مشاوران علم مدیریت قرار گرفت.
,2012,p496) Vilson)
2-42-3فناوری اطلاعات و پیچیدگی:
پیچیدگی شامل ابعاد مختلفی است،اثرات فناوری اطلاعات بر هر یک از این ابعاد متفاوت می باشد.بنابر عقیده دفت،در مورد تفکیک افقی،کاربرد فناوری اطلاعات پیچیده بدین معناست که کارکنان باید بسیار آموزش

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*