پایان نامه با کلید واژه های هکتو، دریای، سینوپتیک، پاسکال

Paper ships sailing on a sea following the leader. Leadership concept 3d illustration.

ها و یافته های تحقیق

4-1- بررسی بارش بالای 100 میلی مترروزانه ایستگاه رشت
از آنجایی که این نوع از بارشها معمولا به صورت سیل ظاهر می شوند و باعث خرابی و بروز خسارت می گردند بنابراین بررسی آنها دارای اهمیت بسیارزیادی می باشد .نمودار شماره 4-1 میزان بارش را از سال 1371 تا 1391 طی دوره آماری 20 ساله نمایش می دهد بارشهای بالای 100 میلی متر روزانه که بالاتر از خط قرمز در نمودار می باشد مورد مطالعه در این پایان نامه می باشد این آمار نمایش میدهد که 13مورد بارش در طی دوره آماری دارای شرط بیش از 100میلی متر می باشد

نمودار شماره 4-1. بارندگی سطح شهر رشت از سال 1371 تا 1391

در جدول 4-1 براساس آمار سازمان هواشناسی تعداد روزهایی که بارش بالای100 میلی متر را دارد برای ایستگاه مورد مطالعه مشخص شده و قابل مشاهده می باشد.

جدول شماره 4-1- فراوانی تکرار وقوع بارش بالای 100 در ماه
ردیف
نام ایستگاه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
مجموع
1
رشت
0
0
0
1
0
2
3
5
1
0
1
0
13
درصد فراوانی وقوع این بارشهارا در جدول 4-2 در طی دوره 20 ساله آماری برای ایستگاه رشت بصورت زیر می باشد .
جدول شماره 4-2- میزان وقوع بارشهای بالای 100 در هرماه به درصد از سال1371 تا 1391
ردیف
نام ایستگاه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
مجموع
1
رشت
0/0%
0/0%
0/0%
7/7%
0/0%
4/15%
1/23%
5/38%
7/7%
0/0%
7/7%
0/0%
100/0%

نمودار دایره ای شماره 4-2 بخوبی نشان میدهد که میزان وقوع اینگونه سیلها در آبان و مهر بسیار بیشتر از ماههای دیگر سال می باشد.

نمودار شماره 4-2. میزان وقوع بارشهای بالای 100 در هرماه به درصد

جدول شماره 4-3 میزان بارش بالای 100 میلی متر را بصورت جداگانه نمایش می دهد در این جدول دوره آماری به دو دهه تقسیم شده و زمان وقوع را به تاریخ میلادی و شمسی نشان می دهد از بررسی این جدول به این نتیجه می رسیم که در دهه اول 5 مورد بارش بالای 100 و در دهه دوم 8 مورد رخ داده است و می توان گفت در دهه دوم تقریبا 60 درصد افزایش داشتیم

جدول شماره 4-3- بارشهای بالای 100 میلی متر روزانه
سال
ردیف
تاریخ میلادی
تاریخ شمسی
میزان بارش
10سال اول3موردسیل
1
15/9/92
20/4/1371
3/100

2
6/11/94
15/8/1373
6/106

3
31/08/2001
09/06/1380
6/128

4
1/10/2001
09/07/1380
3/111

5
18/11/2001
27/08/1380
8/100
10سال دوم3 موردسیل
6
09/02/2005
21/11/1383
4/120

7
8/11/2005
17/08/1384
7/145

8
17/9/2006
26/06/1385
3/103

9
17/11/2006
28/08/1385
3/141

10
11/12/2006
20/9/1385
4/102

11
7/11/2008
17/08/1387
1/111

12
25/9/2011
03/07/1390
8/117

13
23/9/2012
02/07/1391
5/126

در نمودار شماره 4-3 به روشنی می توان میزان بارش بالای 100 میلی متر روزانه را طی دوره 20 ساله 1391-1371 مشاهده نمود .

نمودار شماره 4-3. بارش های بالای 100 میلی متر روزانه
در جدول4-4تکرار فراوانی وقوع سیل بدون در نظر گرفتن شرط میزان بارش 100میلی مترروزانه آورده شده است این آمار سالانه وقوع سیل را نمایش میدهند که در سالهای اخیر روند وقوع سیل در حال افزایش می باشد که حتی در سال 1391 تعداد وقوع سیل در یک ایستگاه 5 مورد می باشدکه چنین فراوانی برای یک سال زیاد بوده و بررسی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

جدول شماره 4-4. فروانی وقوع سیل در ایستگاه رشت
سال
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
تعداد
1
2
1
1
0
1
2
1
2
1
1
0
0
0
0
0
2
5

جهت بررسی الگوها سینوپتیک تاریخ وقوع سیلها را با بارشهای بالای 100 میلی متر روزانه در جدول 5-4 فیلتر نموده و در طی دو دوره 10 ساله آن را مورد مطالعه قراردهیم همانطور که می بینیم تعداد روزهای وقوع سیل با بارشهای بالای 100 میلیمتر روزاته در ده سال اول با ده سال دوم برابر می باشد اما اگر شرط میزان بارش را برداریم خواهیم دید تعداد سیلها در ده ساله دوم بیشتر از ده سال اول دوره مورد مطالعه می باشد.

جدول شماره 4-5. وقوع سیل به همراه بارشهای بالای 100 میلی متر روزانه برای ایستگاه رشت
بارش رشت
تاریخ شمسی
تاریخ میلادی
ردیف
دوره
3/100
20/4/71
15/9/1992
1
10 سال اول
6/128
9/6/80
1/9/2001
2

3/111
9/7/80
1/10/2001
3

7/145
17/8/84
8/11/2005
4
10 سال دوم
8/117
3/7/90
25/9/2011
5

5/126
2/7/91
23/9/2012
6

اولویت انتخاب بارشها براساس تاریخهای وقوع سیل می باشد اکنون الگوهای سینوپتیک قبل از بارش و روزبارش به همراه روز بعد از بارش را مورد بررسی قرارداده شده است.

شکل شماره 4-1 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 14/9/1992 قبل از بارش

همانطور که مشاهده میشود پر فشار به سمت شرق حرکت کرده و به چندین سلول بسته تبدیل شده که هر سلول بسته یا مرکز پر فشار نواحی اطراف خود را تحت تاثیر قرار می دهند . مرکز پر فشاری با فشار مرکزی 1022 هکتو پاسکال در دریای سیاه قرار دارد و منطقه مورد مطالعه و کل ایران را تحت تاثیر قرار داده است. این پر فشار با حرک
ت
ساعتگرد و چرخشی واگرا میتواند رطوبت دریافتی از دریای سیاه و خزر را به اطراف پراکنده ساخته و اگر شرایط صعود فراهم باشد بارندگی ایجاد می کند.

شکل شماره 4-2 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 14/9/1992قبل از بارش

سطح 500 هکتو پاسکالی: همانطور که در شکل مشاهده میشود ناوه وسیعی بر منطقه اسکاندیناوی و روسیه و شمال اروپا گسترده شده است . محور این ناوه نسبتا شمالی – جنوبی با کمی تمایل به سمت شمال
شرقی است.کشور ایران و منطقه مورد مطالعه ( سواحل غربی جنوب دریای خزر) در قسمت جلویی ناوه و نزدیک به محور آن قرار دارند. با توجه به شکل مشاهده میشود که با شرایط موجود امکان صعود هوا فراهم است با توجه به شرایط سطح زمین که توضیح آن گذشت ، وجود هوای خنک که از عرض های جغرافیایی بالا نزول میکند و وجود پرفشار با حرکت ساعتگرد و عبور از دریای خزر و کسب رطوبت شرایط جهت بارش فراهم است.

شکل شماره 4-3 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 15/9/1992 روز بارش میزان بارش 3/100میلی متر

همانطور که مشاهده میشود پر فشار به سمت شرق حرکت کرده و به چندین سلول بسته تبدیل شده که هر سلول بسته مرکز پر فشار نواحی اطراف خود را تحت تاثیر قرار می دهند . مرکز پر فشاری با فشار مرکزی 1020 هکتو پاسکال در اتحاد جماهیرشوروی و دریای سیاه قرار دارد و منطقه مورد مطالعه و کل ایران را تحت ثیر قرار داده است. این پر فشار با حرکت ساعتگرد و چرخشی واگرا میتواند رطوبت دریافتی از دریای سیاه و خزر را به اطراف پراکنده ساخته و اگر شرایط صعود فراهم باشد بارندگی ایجاد می کند.

شکل شماره 4-4 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 15/9/1992 روز بارش

در سطح 500 هکتو پاسکالی موج عمیقی در روسیه، شمال اروپا ، اسکاندیناوی و شمال مدیترانه قرار دارد. در شمال غربی ایران ناوه ای عمیق شکل گرفته با محور شمال غربی – جنوب شرقی که هر چه از عرض های جغرافیایی بالا تر به طرف عرض های پایین ارتفاع آن افزایش میابد. این افزایش ارتفاع در عرض های پایین تر ، در کشور ایران و منطقه مورد مطالعه مشهود است که باعث ایجاد امکان صعود هوا میگردد. با توجه به توضیحات سطح زمین این شرایط به خوبی در منطقه مورد مطالعه فراهم است که می تواند بارش قابل توجهی ایجاد کند.

شکل شماره 4-5 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 16/9/1992 روزبعد از بارش

در سطح زمین: همانطور که در شکل مشخص است پر فشار نسبتا بزرگی شمال اروپا را در بر گرفته است . فشار مرکزی آن 1023 هکتو پاسکال و در شمال اروپا قرار دارد. زبانه های این پر فشار به عرض های جغرافیایی پایین تر و منطقه خاور میانه کشیده شده است. این پر فشار با زبانه 1018.5 هکتو پاسکال از شمال غرب وارد کشور شده است. گرادیان فشار در سطح زمین نشان ی دهد که باد با سرعت قابل توجهی در بعضی مناطق از جمله شمال غرب ایران جریان دارد. شرایط پر فشار در سطح زمین معمولا با پایداری هوا همراه است مگر عاملی در سطح بالا و یا محلی سبب نا پایدار شدن آن گردد.

شکل شماره 4-6 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 16/9/1992 روزبعد از بارش

در سطح 500 هکتو پاسکالی موج عمیقی در شمال اروپا ، اسکاندیناوی و شمال مدیترانه و روسیه قرار دارد. در شمال غربی ایران ناوه ای عمیق شکل گرفته با محور شمال غربی – جنوب شرقی که هر چه از عرض های جغرافیایی بالا تر به طرف عرض های پایین ارتفاع آن افزایش میابد . این افزایش ارتفاع در عرض های پایین تر ، در کشور ایران و منطقه مورد مطالعه مشهود است که باعث ایجاد امکان صعود هوا میگردد. با توجه به توضیحات سطح زمین این شرایط به خوبی در منطقه مورد مطالعه فراهم است که می تواند بارش قابل توجهی ایجاد کند.

شکل شماره 4-7 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 30/8/2001 روز قبل ازبارش

همینطور که مشاهده می شود پر فشار در طی یک روز در جهت حرکت بادهای شمالی به سمت جنوب حرکت کرده است . بطوریکه کل منطقه خاور میانه و تمام کشور ایران را در بر گفته است. اثرات این پر فشار در شمال کشور و بر روی دریای خزر با فشار 1003.5 هکتو پاسکال مشهود است . نزدیک بودن خطوط هم فشار نشان میدهد که سرعت حرکت هوا در این منطقه نسبت به اطراف بیشتر است. با حرکت این پر فشار سلول بسته ای در شمال دریای خزر ایجاد شده است که این خود عاملی است که با حرکت ساعتگرد خود رطوبت دریای خزر ا به هراطراف منتشر کند.

شکل شماره 4-8 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 30/8/2001 روز قبل ازبارش

در سطح 500 هکتو پاسکالی موج عمیقی در شمال اروپا ، اسکاندیناوی و شمال مدیترانه و روسیه قرار دارد. در شمال غربی ایران ناوه ای عمیق شکل گرفته با محور غربی – شرقی که هر چه از عرض های جغرافیایی بالا تر به طرف عرض های پایین ارتفاع آن افزایش میابد . این افزایش ارتفاع در عرض های پایین تر ، در کشور ایران و منطقه مورد مطالعه مشهود است که باعث ایجاد امکان صعود هوا میگردد. با توجه به توضیحات سطح زمین این شرایط به خوبی در منطقه مورد مطالعه فراهم است که می تواند بارش قابل توجهی ایجاد کند.

شکل شماره 4-9 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 31/8/2001 روز بارش

همینطور که مشاهده می شود پر فشار در طی یک روز در جهت حرکت بادهای غربی به سمت شرق حرکت کرده است . بطوریکه کل منطقه خاور میانه و تمام کشور ایران را در بر گفته است. اثرات این پر فشار در شمال کشور و بر روی دریای خزر با فشار 1018 هکتو پاسکال مشهود است . نزدیک بودن خطوط هم فشار نشان میدهد که سرعت حرکت هوا در این
منطقه نسبت به اطراف بیشتر است. شرایط پر فشار در سطح زمین معمولا با پایداری هوا همراه است مگر عاملی در سطح بالا و یا محلی سبب نا پایدار شدن آن گردد.

شکل شماره 4-10 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 31/8/2001 روز بارش

در سطح 500 هکتو پاسکالی موج عمیقی در روسیه، اسکاندیناوی، شمال اروپا ، شمال مدیترانه و منطقه خاور میانه قرار دارد. در شمال غربی ایران ناوه ای عمیق شکل گرفته با محور شمال غربی – جنوب شرقی که هر چه از عرض های جغرافیایی بالا تر به طرف عرض های پایین ارتفاع آن افزایش میابد . این افزایش ارتفاع در عرض های پایین تر ، در کشور ایران و منطقه مورد مطالعه مشهود است که باعث ایجاد امکان صعود هوا میگردد. با توجه به توضیحات سطح زمین این شرایط به خوبی در منطقه مورد مطالعه فراهم است که می تواند بارش قابل توجهی ایجاد کند.

شکل شماره 4-11 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 1/9/2001 روز بعد از بارش

همینطور که مشاهده می شود پر فشار در طی یک روز در جهت حرکت بادهای غربی به سمت شرق حرکت کرده است . بطوریکه کل منطقه خاور میانه و تمام کشور ایران را در بر گفته است. اثرات این پر فشار در دریای سیاه با فشار 1015.5 هکتو پاسکال مشهود است . نزدیک بودن خطوط هم فشار نشان میدهد که سرعت حرکت هوا در این منطقه نسبت به اطراف بیشتر است. شرایط پر فشار در سطح زمین معمولا با پایداری هوا همراه است مگر عاملی در سطح بالا و یا محلی سبب نا پایدار شدن آن گردد.

شکل شماره 4-12 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 1/9/2001 روز بعد از بارش

سطح 500 هکتو پاسکالی: همانطور که در شکل مشاهده میشود ناوه وسیعی بر منطقه اسکاندیناوی و روسیه و شمال اروپا گسترده شده است . محور این ناوه نسبتا غربی -شرقی با کمی تمایل به سمت شمال شرقی است.کشور ایران و منطقه مورد مطالعه ( سواحل غربی جنوب دریای خزر) در زیر ناوه و نزدیک به محور آن قرار دارند. با توجه به شکل مشاهده میشود که با شرایط موجود امکان صعود هوا فراهم است با توجه به شرایط سطح زمین که توضیح آن گذشت ، وجود هوای خنک که از عرض های جغرافیایی بالا نزول میکند و وجود پرفشار با حرکت ساعتگرد و عبور از دریای خزر و کسب رطوبت شرایط جهت بارش فراهم است.

شکل شماره 4-13 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 30/9/2001 روز قبل از بارش

همانطور که مشاهده میشود پر فشار به سمت شرق حرکت کرده. مرکز پر فشاری با فشار مرکزی 1020 هکتو پاسکال در اتحاد جماهیر شوروی و دریای سیاه قرار دارد که زبانه های آن به سمت ایران و محدوده مورد مطالعه در حال حرکت بوده. این پر فشار با فشار مرکزی 1015هکتوپاسکال و با حرکت ساعتگرد و چرخشی واگرا میتواند رطوبت دریافتی از دریای خزر را به اطراف پراکنده ساخته و اگر شرایط صعود فراهم باشد بارندگی ایجاد می کند.

شکل شماره 4-14 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 30/9/2001 روز قبل از بارش

سطح 500 هکتو پاسکالی: همانطور که در شکل مشاهده میشود ناوه وسیعی بر منطقه اسکاندیناوی و روسیه و شمال اروپا گسترده شده است . محور این ناوه نسبتا شمالی – جنوبی با کمی تمایل به سمت شمال شرقی است.کشور ایران و منطقه مورد مطالعه ( سواحل غربی جنوب دریای خزر) در زیر قسمت جلوییی ناوه ونزدیک به محور آن قرار دارند. با توجه به شکل مشاهده میشود که با