پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد سازمان، تحول گرا، بر عملکرد سازمان، عملکرد نوآورانه

Point of view, looking up ladder sticking through hole in ceiling revealing blue sky

می تواند به عنوان بهترین و یا بدترین مزیت در فرآیند نوآوری تلقی شود.
گام نهایی
آخرین قدم هایی که در فرآیند نوآوری خدمات وجود دارد، طراحی و ایجاد نمونه خدمت مورد نظر و آزمایش و کاربردی کردن آن است. در این مرحله نیز همکاری مشتری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. نمونه سازی برای ارائه خدمات جدید، نیازمند همکاری مشتری برای استفاده از آن نمونه و ارائه بازخورد به مجموعه جهت بهبود آن تا جایی که مورد تأیید مشتری قرار گیرد، می باشد ( نصیر زاده و ناجی، 1387: 109-122).
3-14-2-2- عوامل کلیدی موفقیت در نوآوری
استراتژی و چشم انداز: 51
بیان یک چشم انداز روشن و توصیف مسیر استراتژیک. سازمان هایی که یک استراتژی فعالانه برای خلق آینده دارند، نوآورترند.
هوش سازمانی (بینش سازمانی):52
تولید و فعالیت بر اساس اطلاعات مربوط و مناسب برای شناسایی راه های جدید برای بررسی
کاهش عدم اطمینان ذاتی و ابهام و پیچیدگی نوآوری
شناخت رقبا و بازار
مدیریت خلاقیت و ایده:53
توانایی غربال کردن ایده ها و موضوعات به پروژه های بالقوه، داشتن یک سیستم فعال جمع آوری ایده برای حمایت از ایده های داخلی و خارجی
سیستم و ساختارهای سازمانی:
تیم های میان کارکردی
برقراری یک سیستم پاداش پرورش دهنده رفتار خلاق
توانایی حمایت یک فرآیند نوآوری انعطاف پذیر
استراتژی و چشم اندار

هوش سازمانی
رهبری
مدیریت خلاقیت و ایده
مدیریت تکنولوژی
سیستم و ساختارهای سازمانی فرهنگ و جو
شکل 6-2: عوامل کلیدی موفقیت در نوآوری ( Lee, 2009).
فرهنگ و جو:
تحمل ابهام در سطوح قابل مدیریت از طریق اثربخش اطلاعات
اختیار دادن به کارکنان، استخدام بهترین محققان، متخصصان و مخترعین و سپس دادن اختیار و قدرت به آن ها
زمان خلاق، اختصاص دادن زمانی برای فکر کردن
ارتباطات میان کارکردی، میان سلسله مراتبی، میان فرهنگی و میان تکنولوژیکی
مدیریت تکنولوژی: 54
مرتبط کردن استراتژی های تکنولوژی به استراتژی های کسب و کار
پیش بینی اثربخش به منظور تشخیص توسعه تکنولوژی، محصولات و بازارها در آینده
رهبری
درگیری مدیریت عالی (Lee, 2009).
3-2 عملکرد سازمانی
امروزه در فضای رقابتی، سازمان ها در تلاشند تا با ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق ارتقاء عملکرد سازمانی رونق یابند و خود را با تغییرات نوظهور انطباق دهند. بیشتر مطالعات گذشته در زمینه عملکرد سازمانی بر مبنای عملکرد مالی بوده اند، اگرچه شاخص های مالی چندان با اهداف راهبردی و بلند مدت یک سازمان هم بستگی ندارند و نمی توانند در شرایط حاد رقابتی مزیت برای سازمان ها ایجاد کنند (Wu & Lio,2010). همچنین اندازه گیری عملکرد سازمان بدون در نظرگرفتن اهداف سازمانی غیر ممکن است(Skelavaj,Stembarger 2007). بعلاوه این دیدگاه به دلایلی چون: تشویق دیدگاه کوتاه مدت، فقدان تمرکز استراتژیک و عدم توانایی فراهم کردن داده در مورد کیفیت، پاسخگویی و انعطاف پذیری و شکست در فراهم کردن اطلاعات در مورد آنچه مشتریان خواهان آن هستند و چگونگی عملکرد رقبا، مورد انتقاد قرار گرفت(Fernandes et al,2006). در سالهای اخیر از کارت امتیازی متوازن (BSC) برای ارزیابی عملکرد وکاربرد روزافزون مباحث راهبردی مدیریتی با توجه به چهار دیدگاه آن استفاده می شود.کارت امتیاز متوازن چارچوبی جامع را برای مدیران فراهم می کند که راهبرد شرکت را به مجموعه منسجمی از معیارهای عملکردی ترجمه کند(Kaplan & Norton,1992).کارت امتیاز متوازن شامل چهار بخش عملکرد از دیدگاه مشتری، عملکرد ازدیدگاه مالی، عملکرد از دیدگاه فرآیندهای داخلی و عملکرد از دیدگاه رشد و یادگیری میشود. (Kaplan & Norton,1992). کارت امتیاز متوازن در مقایسه با سیستم ارزیابی سنتی که تنها شامل معیارهای مالی بود، به گونه ای طراحی شده است که تصمیم گیری مدیران را از طریق هدایت نگرش آن ها به ابعاد گسترده تری از عملیات شرکت، بهبود می بخشد. در این پژوهش نیز از کارت امتیازی متوازن برای عملکرد استفاده شده است.
4-2 رهبری تحول گرا و عملکرد سازمانی
رهبری به یک مسئله مورد توجه میان جامعه آکادمیک و افراد پیشتاز مبدل شده است و محققان به طور گسترده ای آن را مورد تحقیق قرار داده اند. مطالعات متعددی دریافته اند که رهبری با وجود تاثیر بالا بر افراد و سازمان ها، تاثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی دارد. سبک رهبری و رفتار رهبر با کارکنان بر ایجاد مؤلفه هایی همانند عملکرد، رضایت و ادراک نسبت به اثربخشی رهبران نقش داشته باشد(Bass,1987). اگرچه ادبیات، تاثیر بالای سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی را نشان داده است؛ در سال های اخیر موضوعات مربوط به مطالعات رهبری تغییر کرده است و با پذیرش تمایز بین رهبری کلاسیک، تبادلی و تحول همراه گشته است. مطالعات چنین نشان می دهند که سبک های رهبری تبادلی و تحول با رضایت و عملکردکارمند، اثربخشی سازمانی، حجم معاملات کارمند و رضایت مشتری مرتبط است((Hartong & Prahalad.1994.
ممکن است شرکت ها برای متناسب کردن منابع داخلی و قابلیت های خود با مسائل و مشکلاتی روبرو شوند(Wheelwright & Clark 1992).بعلاوه تخصیص سازمانی عامل موفقیت مهمی در ایجاد قابلیت ها و منابع داخلی و عملکرد سازمانی است. دستیابی به چنین هدف یا چشم انداز سازمانی جهت دستیابی به عملکرد سازمانی به ارتباط قوی نیاز دارد(Hamel , Prahalad.1994). این موضوع اشاره دارد به اینکه سازمانها باید فراتر از حد انتظارات مشتریان پیش ر
و
ند و بنیان جایگاه رقابتی خود را کشف نمایند. بعلاوه، رهبران باید دید واضحی از مسیرهای فعلی و آینده، دید استراتژیک و ادراک از اینکه به چه منابع و قابلیت هایی نیاز است؛ دانش مورد نیاز شرکت و دیدی از اینکه چگونه شرکت به جایی که میخواهد برسد؛ داشته باشند. رهبری و چشم انداز یک شرکت به کاتالیزوری تبدیل می شود که قدرت جایگاه بازار و عملکرد سازمانی را تحت کنترل در می آورد. بنابراین هدایت و مدیریت چنین نیروی کار متنوع و محیط پرچالشی، عوامل مهم در تعیین عملکرد بالای شرکت ها هستند (Bass.1985). همچنین، رهبری تحول، جز اصلی رفتار رهبری موفق جهت تاثیر بر عملکرد سازمانی است (Rok.2009).این مطالعه با این مفهوم در تلاش است تا رهبری تحول و عملکرد سازمانی را بهم مرتبط سازد.
اگرچه بسیاری از مطالعات، سبک های رهبری و برآیندهای آن ها را مورد بررسی قرار داده اند؛ اما هنوز نتایج به قطعیت نرسیده اند. برای مثال گودوین و همکارانش یک ارتباط مثبت و مهمی بین سبک رهبری تحول ، رضایت و عملکرد سازمانی یافتند(Goodwine,Wofford.2001). لیکرت دیدگاه مشابه به اینکه رهبری تحول از رهبری تبادلی به منظور بهبود سازمانی تاثیرگذارتر است؛ داشت(Likret ,1976). تور و همکارانش اظهار می دارد که سبک مشارکتی در هر فرهنگ و هر محیطی، با بهره وری بیشتری همراه است (Toor & Ofori.2006). سیم نتیجه می گیرد که هیچ سبک رهبری عالی در همه وضعیت ها وجود ندارد و تعیین بهترین سبک رهبری برای عملکرد سازمانی، دشوار است(Sim & Yap.1997).
5-2 نوآوری و عملکرد سازمانی
رقابت بین المللی شدید، بازارهای چندبخشی و پرتقاضا و فناوریهای متنوع و با تغییر سریع، نقش مهمی در تشکیل محیط پویا و رقابتی امروز و نوآوری محصول ایفا می کنند(Wheelwright & Clark,1992). توانایی شرکت برای عرضه محصولات، خدمات و ایدههایی که نیازهای مشتریان و محصول بازار را به صورتی کاراتر و سریع تر از رقبای خود برآورده می نمایند؛ در موقعیت بهتری برای دستیابی به مزیت رقابتی قرار دارند(Hamel,Prahalad,1994). ادبیات پژوهش ها نشان می دهد که برآیند مزیت رقابتی عملکرد سازمان تحت تاثیر منابع است.یکی از منابع، قابلیت های نوآوری است(Hooly,Broderick & Moller.1998).این موضوع اخیرا به یک ایده برای عملکرد سازمانی اشاره دارد. (Camison,Lapiedra,Segarra & Boronta.2004). نوآوری، نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمانی ایفا می کند. نوآوری ، منابع جدید، ارزشمند، کمیاب و غیر قابل تقلیدی را در شرکت به وجود می آورد که تقلید و کپی برداری از آن ها دشوار است (Barney:1991). نوآوری به غنی سازی منابع استراتژیک یک شرکت و مزیت رقابتی پایدار (یک جنبه مهم عملکرد سازمانی) می انجامد(Cho & Pucik.2005).
نتایج تحقیقات بر پیوند بین نوآوری و عملکرد سازمانی، اشاره دارد.پژوهشگران بیان کرده اند که کاهش عملکرد سازمانی به دلیل نوآوری بوده است(Gooding,Goel & Wiseman.1996). ادبیات گذشته پیوند بین نوآوری و عملکرد سازمانی مبتنی بر اظهارات ارائه شده را از نظر موارد زیر، برجسته می سازد: 1) تفسیر نوآوری- یعنی امکان دارد مدیران نوآوری را به عنوان فرصت ها چارچوب بندی نمایند و تمایلی جهت پذیرش نوآوری پرخطر را توسعه بخشند(Dutton & Jackson;1987.). 2) امکان دارد عملکرد سازمانی موجب توقف عملکرد سازمانی شود که به منظور کشف جایگزین های جدید صورت می گیرد(Daniel.2004;57:567-74).و 3) امکان دارد عملکرد پایین به دلیل عدم وجود منابع، انگیزش و ظرفیت شناختی کافی باشد(Staw,Dutton.1981).. نوآوری ها و عملکرد سازمانی از جنبه های مختلفی مورد اندازه گیری و سنجش قرار گرفته است(Damanpour.1991). رده بندی معمول نوآوری شامل نوآوری محصول، فرایند یا نوآوری اجرایی، نوآوری تدریجی و معماری یا نوآوری رادیکال؛ مراحل نوآوری، سطح تحلیل، انواع نوآوری و وسعت نوآوری می شود.(Henderson & Clark.1990 ) بنابراین باید تحقیقی برای پیوند نوآوری و عملکرد سازمانی انجام گیرد. این مطالعه رابطه بین نوآوری و عملکرد سازمانی را برجسته می سازد و به بحث و بررسی می پردازد که کدام جنبه از نوآوری، تاثیرات عمده ای بر عملکرد سازمانی دارد.
بخش دوم: پیشینه تحقیق
تعدادی از پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور در زمینه متغیرهای مورد نظر و ارتباط آن ها با یکدیگر به شرح زیر می باشد.
1-2-2 پیشینه تحقیق در ایران
سعید کاظمی (1392) در تحقیقی تحت عنوان “بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و سبک رهبری تحول گرا در بیمارستان های شهر ایلام” به پژوهش پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که بین مؤلفه های در نظر گرفته شده ( فرهنگ گروهی و فرهنگ توسعه ای) برای فرهنگ سازمانی و رهبری تحول گرا در بیمارستان های شهر ایلام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین فرهنگ سلسله مراتبی و رهبری تحول گرا رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد.
مینا اکبری و همکاران (1392) در تحقیقی تحت عنوان”تأتیررهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی ” به بررسی تأثیر رهبری بر عملکرد پرداختند. جامعه آماری مورد نظر سازمان های دولتی استان کرمان می باشد. این مطالعه از طریق پرسشنامه چندعاملی رهبری و الگوی تعالی کیفیت اروپا انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه ای مثبت و معنادار بین رهبری تحول گرا و عملکرد سازمانی وجود دارد. از مقایسه نتایج تک تک مؤلفه های رهبری تحول گرا با عملکرد سازمان نیز این نتیجه بدست آمد که عملکرد سازمانی با مؤلفه ترغیب ذهنی ارتباط بیشتری دارد. همچنین با توجه به همبستگی بدست آمده از سبک های رهبری با عملکرد سازمان، نتیجه بدست آمده این بود که عملکرد سازمان با سبک رهبری تحول گرا ارتباط بیشتری دارد و مؤث
رتر است.
اعظم تاریان درونکلا (1392) پژوهشی با عنوان “استخراج میزان تأثیر ابعاد نوآوری سازمانی در عملکرد نوآورانه سازمان در صنعت ساخت و ساز” انجام داده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین مؤلفه های نوآوری سازمانی و عملکرد نوآورانه رابطه معناداری وجود دارد. هم چنین محقق به این نتیجه رسیده است که نوآوری محصول بیش تر از مؤلفه های دیگر نوآوری سازمانی بر عملکرد نوآورانه تأثیر مستقیم دارد. بر این اساس سازمان های نوآور و پیشرو از نتایج این پژوهش می توانند در اجرای پروژه های استراتژیک سازمان جهت کسب مزیت رقابتی استفاده نمایند.
در تحقیقی با عنوان ” بررسی رابطه میان رهبری تحول گرا و توانمند سازی روانشناختی کارکنان ( مطالعه موردی : اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر) بیان شده که رابطه معناداری میان رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی وجود دارد.
سید محمود حسینی و همکاران(1391) در تحقیقی تحت عنوان “تأثیر بازار مداری و نوآوری بر عملکرد شرکت های غذایی بورس” به این نتیجه دست یافتند که بازار مداری و نوآوری بر عملکرد شرکت ها تأثیر مثبت می گذارند. همچنین مشخص شد که بازار مداری از طریق متغیر میانجی نوآوری بر عملکرد تأثیر می گذارد. در واقع بخش عمده تأثیر بازارمداری بر عملکرد به واسطه نوآوری است.
محمد ابراهیم سنجقی و همکاران (1390) در تحقیق خود با عنوان ” اثر میانجی گری فرهنگ انطباق پذیری بر رابطه ی بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی در شرکت های منتخب در زنجیره تامین فناوری های دفاعی) “، دریافتند که رهبری تحول آفرین علاوه بر تاثیر مستقیم، به طور غیر مستقیم و از طریق فرهنگ انطباق پذیر نیز بر نوآوری سازمانی تاثیر می گذارد و این که شدت تاثیر غیر مستقیم به مراتب از تاثیر مستقیم بیشتر است.
بابک قسیم (1389) در پایانامه خود” اثر میانجی گری و مؤلفه های تیم محوری و تعهد سازمانی کارکنان بر رابطه بین رهبری تحول گرا و عملکرد سازمانی را در بخش بازاریابی سازمان های تحقیق و توسعه صنعت نفت ایران” بررسی کرد. یافته های حاصل از تحقیق او نشان داد که اگر چه، رهبری تحول گرا به صورت مستقیم بر عملکرد سازمانی کارکنان تأثیر مثبت نگذاشته، این رابطه با ایفای نقش میانجی تیم محوری بسیار پررنگ شده است؛ ضرورت توجه به این متغیر در ارتقای عملکرد سازمان های تحقیق و توسعه ای تبیین می شود. هم چنین، فرض اثرگذاری تعهد سازمان بر عملکرد سازمان های پژوهش شده اثبات نشده است، که این امر به دلیل وجود متغیرهای مداخله گر است؛ پیشنهاد شد در تحقیقات آتی به شناسایی و بررسی این متغیرها پرداخته شود.
آغاز (1384) در پایان نامه خود رابطه متقابل رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی را در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بررسی کرد. یافته های حاصل از تحقیق او نشان داد که رهبران وزارت رفاه و تأمین اجتماعی سبک رهبری خود را تحول گرا قلمداد می کردند اما پیروان رهبرانشان را تحول گرا نمی دانستند؛ از لحاظ فرهنگی نیز چه رهبران و چه پیروان انسجام و هویتی اندک را در وزارتخانه اعلام می کردند؛ اما این امر هشداری است به سازمان ها و وزارتخانه هایی که قبل از ا دغام