پایان نامه ارشد حقوق : حقوق مالکیت فکری

Cropped closeup of a woman's hand above a digital tablet

ن خریداری نمایند مثلاً سه نفر با هم صد کیلوگرم از هزار کیلوگرم موجود در انبار را خریداری کنند.
3- کلی فی الذمه
کلی فی الذمه که نویسندگان حقوق مدنی آن را از اقسام عین شمرده اند « مالی است که صفات آن در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد». در مورد اشاعه در کلی باید گفت بعضی از اساتید در تعریف اشاعه بیان می دارند: « اجتماع حقوق چند نفر در مال معین، خواه مال موجود در خارج باشد خواه در ذمه » و این تعریف حاکی از پذیرش تصور اشاعه در کلی می باشد و مؤید این نظر نیز ماده 350 ق.م که در تقسیم اعیان به مفروز و مشاع، بدون توجه به اشکال مختلف اعیان این تقسیم بندی را انجام داده است.
ب- اشاعه در منفعت
منظور از منفعت ثمره ای است که به تدریج از عین اموال به دست می آید بی آنکه از عین مال کاسته شود.منفعت ممکن است مادی باشد مانند میوۀ درختان یا غیرمادی باشد مثل استفادۀ مستأجر از عین مستأجره. منافع می تواند موضوع اشاعه باشد همانطور که ماده466 ق.م مقرر داشته به موجب عقد اجاره، مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. حال چنانچه دو یا چند نفر با هم محلی را اجاره کنند منافع عین مستأجره بطور مشاع در ملکیت آن چند نفر قرار گرفته و نمونه بارز اشاعه در منافع می باشد. همچنین ممکن است مستأجر یک نفر باشد ولی در اثر فوت مستأجر، ورثۀ او که دو یا چند نفر هستند بطور مشاع مالک منافع عین مستأجره می شوند در چنین صورتی اشاعه در منافع محقق می شود البته در مثال اخیر منافع عین مستأجره در صورتی به ورثۀ مستأجر منتقل می شود که ضمن اجاره شرط مباشرت مستأجر نشده باشد. مطابق مادۀ 497ق.م « عقد اجاره به واسطۀ فوت مؤجر یا مستأجر باطل نمی شود لکن اگر مؤجر برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت مؤجر باطل می شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می گردد.»
ج- اشاعه در حقوق
حق در مفهوم کلی به مالی و غیرمالی تقسیم می شود. حقوق مالی مثل حق طلب، حق مالکیت، حق انتفاع قابلیت تقویم به پول و مبادله اقتصادی یا معاوضات تجاری را دارند، لکن برخلاف حقوق مالی، حقوق غیرمالی همانند زوجیت، ابوت، حق حضانت فقط یک نوع امتیاز است که فقط برای ارضای نیازهای عاطفی و روحی و اخلاقی انسان است.بدیهی است که این حقوق قابلیت ارزیابی با پول را ندارند و در اکثر موارد این حقوق با تکلیف آمیخته اند در نتیجه صاحب حق توانایی استیفای آن را ندارد بنابراین فرض تحقق اشاعه در حقوق غیرمالی منتفی است. ولی حقوق مالی نیز جزو اموال محسوب و می تواند موضوع اشاعه قرار گیرد. بنابراین در ذیل به بررسی اشاعه در حقوق دینی(طلب) و حقوق مالکیت فکری که از اقسام حقوق مالی است می پردازیم.
1- اشاعه در حقوق دینی (طلب)
مقررات شرکت در قانون مدنی اصولاً ناظر بر اموال عینی است و در مورد اشاعه در دیون و حقوق دینی، نص صریحی در قانون مزبور دیده نمی شود در فقه امامیه نظر ابن ادریس بر آن است که وصف اشاعه بر دیون عارض نمی شود ولی عده ای از فقهاء عقیده دارند که اشاعه دین از نظر حقوقی درست است مثلاً اگر بستانکار بمیرد و چند وارث داشته باشد طلب او و تعهد مدیون حالت اشاعه پیدا می کند. همچنین اگر شرکاء یک ملک مشاع آن را بطور نسیه بفروشند، دینی که بر ذمۀ مشتری است دارای وصف اشاعه است. در تحریرالوسیله در تعریف شرکت چنین آمده است: «شرکت عبارت است از اینکه یک چیز برای دو نفر یا بیشتر باشد و آن در عین یا در دین یا در منفعت یا در حق است» از این تعریف به وضوح بر می آید که موضوع شرکت و اشاعه ممکن است دین باشد و اشاعه اختصاص به اموال عینی ندارد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به هر حال از کتب فقهی چنین بر می آید که قول مشهور در فقه امامیه این است که دیون و مطالبات می توانند دارای وصف اشاعه باشند و قانون مدنی هم محمول بر نظر مشهور فقهای امامیه است. به عبارت دیگر مطالبات و دیون جزء دارایی انسان محسوب می شود و همانطور که ممکن است یک نفر طلبکار و یا مدیون باشد ممکن است چند نفر مشترکاً طلبکار یا بدهکار باشند مثلاً هرگاه شخص طلبکار فوت کند طلب او که مال مفروز و از آن یک نفر بوده بطور مشاع به ورثه منتقل شده و ورثه ملک مشاعی طلب متوفی می شوند همچنین هرگاه چند نفر به موجب قرارداد در برابر مبلغی پول به عنوان اجرت مجتمعاً کاری انجام دهند نسبت به آن مبلغ بطور مشاع مالک طلب می شوند.
2- اشاعه در حقوق مالکیت فکری
مالکیت های فکری یا معنوی حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد است ولی موضوع آنها شیء معین مادی نیست موضوع این حقوق در واقع فعالیت و اثر فکری انسان است این حقوق شامل حق پدیدآورنده در دو حوزۀ ادبی هنری و صنعتی است.
با تدقیق در مواد 571 به بعد و به ویژه مواد 582 و 584 قانون مدنی که مقرر می دارد: « شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید، ضامن است »، می توان گفت اشاعه در حقوق فکری نیز تسری دارد مگر در موادی که مختص شرکت در اموال مادی است. در ماده 571 ق.م در تعریف شرکت، مالکیت مشاع را تعریف کرده اند و منظور عقد شرکت نیست بلکه مبین اشاعه است و در این ماده به کلمۀ شیء اشاره شده است و این ماده در برگیرندۀ بیشترین گونه های مال مشاع که وجود خارجی دارد. بنابراین موضوع اشاعه، می تواند عین باشد مانند خانه و همچنین می تواند منافع عین باشد مانند منافع عین مستأجره هنگامی که مستأجر آن بیش از یک شخص است. همچنین می تواند حق دینی باشد مانند طلب مشترک باشد مانند حقوق قراردادی مشترک و نیز حق شفعه در صورتی که این حق بر اثر فوت دارندۀ آن به ورثه او منتقل گردد. مالکیت های فکری نیز مانند حق اختراع، حق تألیف و دیگر حقوق معنوی می توانند به اشخاص گوناگون و به گونه مشاع تعلق گیرند. اشاعه در مالکیت فکری به سبب هایی گوناگونی ایجاد می شود که در مباجث بعدی به آن پرداخته می شود. آثار حاصل از کار گروهی فکری در گذشته کم بود ولی هم اکنون تعداد این آثار بی شمار است. اما آنچه که در این قانون مسکوت مانده است معیار تعیین این آثار و نحوه اعمال و اجرای حقوق ناشی از آن است. بنابراین برای تبیین موضوع به لحاظ تئوری باید به حقوق غرب که مبنای مالکیت فکری از حقوق مزبور می باشد دست یازید با توجه به اینکه مبنای فقهی نیز برای موضوع قابل تصور نمی باشد. در قانون های مرتبط با مالکیت فکری نیز به اشاعه در حقوق مالکیت فکری اشاره شده که در این باب توضیحات را به فصل های بعدی موکول می کنیم.
1-1-1-2- انواع اشاعه از جهت سبب آن (منشأ اشاعه)

اشاعه در مالکیت یک استثناست و بر اثر موجبات و اسباب خاصی به وجود می آید که این اسباب در
موارد 573 و 574 قانون مدنی بیان شده اند. اشاعه از لحاظ سببی که آن را به وجود می آورد یا از لحاظ
نحوۀ تحقق اشاعه به دو نوع اختیاری و قهری تقسیم می شود.
دربیان اسباب تحقق شرکت یا اشاعه تفاوت نظر مشهودی مابین صاحب نظران و نویسندگان حقوقی و فقهی وجود دارد. فقهاء برای تحقق اشاعه اسباب مختلفی را بیان می نمایند مثلاً گروهی از فقهای امامیه سبب اشاعه را در چهار چیز دانسته اند که عبارتند از ارث، عقد، حیازت، مزج. ارث و مزج غیرارادی قهری هستند و عقد و حیازت مباحات اختیاری اند. اما شهید اول و ابن ادریس حلی برای تحقق اشاعه سه سبب را ذکر می نمایند که این اسباب عبارتند از : « ارث، عقد، عمل شرکاء ». به نظر نگارنده، در مالکیت فکری نیز این سه سبب « ارث، عقد، عمل شرکاء » از اسباب اشاعه می باشند.
در حقوق ایران به موجب ماده 572 ق.م « شرکت اختیاری است یا قهری »، که در اینجا به توضیح هر کدام می پردازیم:
الف- اشاعه ارادی
در این نوع اشاعه مالکیت مشاعی به سبب اراده و اختیار مالکین به وجود می آید. همانطور که مادۀ 573 ق.م اشاره کرده است «شرکت اختیاری یا در نتیجۀ عقدی از عقود یا در نتیجۀ عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبولی مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این ها حاصل می شود.»، توجه به اینکه مصادیق ذکر شده در ماده 573 ق.م از باب تمثیل است نه تعیین و عبارت «و نحو این ها » راه را برای یافتن مصادیقی دیگر باز می گذارد، که به توضیح عمل شرکاء و عقد ناقل در دو بند جداگانه می پردازیم:
1- عقد ناقل
عقد یکی از اسباب اشاعه می باشد، که اشاعه ممکن است در نتیجۀ عقدی از عقود از جمله اجاره، رهن، بیع، هبه، صلح حاصل گردد. حقوق مالی مؤلف، حقوق مالکانه و انحصاری هستند که علی الاصول صاحب آنها مانند هر مالک دیگری حق همه گونه تصرف در اموال خود را دارد. ماده 30 قانون مدنی مقرر می دارد« هر مالک نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». بطور مثال از آنجا که موضوع هبه هر مالی است و از این رو حتی حقوق مانند حقوق مخترع و مؤلف نیز می توانند موضوع عقد هبه واقع شوند و مؤلف و مخترع آن را به چند نفر هبه کند و میان این افراد اشاعه ایجاد می شود. این شرکت حاصل از عقد غیر شرکت عقدی است و اگر نامی از عقد برده به عنوان بیع و صلح است به این معنی که با یکی از این عقود مال را بین دو نفر مشترک و مشاع نمود. این سبب نیز در بین فقهاء و حقوقدانان مسلم است و قانون مدنی نیز در مادۀ 573 بر این صحه گذارده و صریحاً آن را از موجبات شرکت اختیاری ذکر می کند. در دو سبب ارث و عقد، شرکت می تواند در عین، منفعت یا حق صورت پذیرد.
2- عمل شرکاء
اشاعه ممکن است در نتیجه عمل شرکاء ایجاد شود به این نحو که مثلاً هرگاه مؤلفی به اتفاق مؤلفی دیگر اقدام به تهیۀ اثری کند مثلاً از یک کتاب چند فصل را خود تدوین کند و بقیۀ فصل ها را به همکارش محول نماید، یا فصلی از کتاب یا تمام آن را با همفکری و همکاری مؤلفی دیگر به صورت توأمان تألیف کند در اینجا مؤلفین بر کل اثر حق مشترک و سهم مشاع دارند. مثال دیگر اینکه مؤلف گاه به دلیل عدم تجربه و اطلاع از ویراستاری و نکات مهم و ضروری آن اثری را تهیه می کند که بدون ویرایش قابل عرضه و نشر و توزیع نیست. در اینجا معمولاً ناشر از طریق ویراستارانی که در استخدام دارد اقدام به حک و اصلاحات لازم می کند و بالطبع برای خود حقوقی نسبت به اثر ایجاد می کند که در حقیقت اثر مشترک مؤلف و ناشر ( یا ویراستار و یا حتی طراح روی جلد یا مثلاً عکاس تصاویر و …) نامیده می شود.
ب- اشاعه قهری
اشاعه قهری آن است که ارادۀ مالکین در به وجود آمدن آن هیچ نقشی نداشته است و همانطور که مادۀ 574 ق.م مقرر داشته: «شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه (امتزاج قهری و غیر ارادی) یا ارث (انتقال قهری) حاصل می شود».
ارث رایجترین سبب پیدایش اشاعه است در اینکه ارث می تواند از اسباب اشاعه باشد در بین فقهاء و حقوقدانان اختلاف و تردیدی وجود ندارد. هر فردی دارای یک کیسۀ دارایی است که اموال و حقوق مالیش به صورت جزی مثبت در آن جای می گیرد بنابراین هرگاه کسی فوت کند در پی فوت، اموال شخص پس از فوت به وارث یا وراث متوفی منتقل گردد و این انتقال به صورت قهری صورت گرفته و ارادۀ وراث در آن دخیل نیست.و درصورتی که بین اموال مورث عین یا منفعت یا حقی وجود داشته باشد و ورثه متعدد باشند مالکیت آنان نسبت به اموال شخص فوت شده مشاع خواهد بود و به قدر سهم الارث هر یک به آنان تعلق خواهد گرفت.
یکی از اجزای مثبت این دارایی، حقوق مالکیت فکری است که فرد در دورۀ زندگیش به دست آورده و بعد از فوت وی به همان شکل و صورتی که در کیسۀ دارایی مورث می باشد به کیسۀ دارایی ورثۀ حین الفوت منتقل می گردد. در این انتقال، اموال فکری نیز مانند سایر اجزاء دارایی فرد که از مالیت برخوردار هستند به عنوان ترکۀ متوفی به ارث خواهند رسید، در نظام حقوقی ایران مالیت اموال فکری مسلم است و این امر در قوانین مختلف مالکیت ادبی و هنری یا صنعتی، چهرۀ قانونی یافته است.
اما در اینکه آیا وصیت نیز مانند ارث می تواند از اسباب ایجاد اشاعه باشد؟ نباید تردید روا داشت. هرچند به وصیت در اکثر کتاب های فقهی و حقوقی به عنوان سببی برای ایجاد اشاعه اشاره نشده است اما این عدم ذکر احتمالاً به دلیل شباهت تام آن با میراث بوده زیرا در وصیت نیز
مانند ارث، مورد شرکت می تواند عین یا منفعت یا حق باشد. در اثر مشترک با فوت یکی از پدیدآورندگان حقوق مالی (مادی) پدیدآورنده اعم از مخترع و مؤلف به وراث او منتقل می شود، اما مشکل است بتوان در مورد اثر مشترک، مورد وصیت را پیش بینی نمود، چرا که اثر مشترک متعلق به همۀ پدیدآورندگان است.
1-2- مفهوم و ماهیت مالکیت فکری
برای اینکه مفهوم مالکیت فکری را به گونه ای دقیق و قابل فهم و درک بهتر، بیان نمائیم، بدواً در این مبحث به تعریف و مصادیق مالکیت فکری و سپس به ماهیت فقهی وحقوقی آن در دو گفتار جداگانه می پردازیم:
1-2-1- تعریف و مصادیق مالکیت فکری
1-2-1-1- تعریف مالکیت فکری

موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است، بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز به وجود آمده است. چرا که فکر قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت از آن خالی نبوده و همیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره می گرفته است.
اصطلاح مالکیت فکری را نخستین بار پیکارحقوقدان بلژیکی در سال 1899 به کاربرده است و برخی از حقوقدانان به جای آن اصطلاح مالکیت های غیرمادی، حقوق بر اموال غیرمادی و حقوق جلب مشتری را به کار برده اند. این اصطلاح معادل «intellectual property» است. واژۀ «property» در زبان انگلیسی هم به معنای حق مالکیت و تصرف و هم به معنای مال و شی که مالکیت به آن تعلق می گیرد. کلمۀ
« intellectual» نیز وصفی است که بر توانایی فرد به فکر کردن در یک روش منطقی و شناخت اشیاء و یا به کار گیری این توانایی دلالت می کند. در قوانین داخلی نیز برای اولین بار واژۀ مالکیت فکری در ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 آمده است.
مالکیت فکری محصولی است که حاصل تلاش فکری و ذهنی انسان است و این محصول در ماهیت امری غیرملموس است اما می تواند در اشیای ملموس و عینی پدیدار شود مثل ساخت یک آهنگ یا موسیقی. اصطلاح مالکیت فکری در کاربرد عمومی برای تشخیص و تمیز از حقوق مالکیت معمولی یا فیزیکی که در مورد اشیاء ملموس مانند زمین و کالا وجود دارد به کار می رود. مالکیت فکری نوعی از مالکیت غیرمادی است که نتیجۀ آن برخی از فرآیندهای فکری است اگرچه اغلب ممکن است تلاش های فیزیکی در برداشته باشد.
بطور سنتی این واژه معنای بسیار محدودی داشته است و مطابق قانون برای اشاره به حقوقی که از محصولات فکری که در حوزۀ ادبی و هنری پدید می آمد، بکار گرفته می شد و این حوزه را در مقابل مالکیت صنعتی قرار می دهند. با توجه به تعریفی که سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) از مالکیت فکری نموده: حقوق قانونی است که افراد به واسطه فعالیت هایی که در زمینه هایی از قبیل: صنعتی، علمی، ادبی، هنری و غیره بدست می آورند، اکنون مالکیت فکری آن محدودیت را ندارد بلکه در حال حاضر یک واژۀ عمومی است که برای اشاره به هر دو حوزه مورد استفاده قرار می گیرد.
حقوق مالکیت فکری از شاخه های حقوق خصوصی است که این حقوق به موضوعاتی می پردازد که زاییدۀ فکر و اندیشۀ انسان است و هدف آن حمایت از آثار پدیدآورندگان اثر هنری و علمی است. مؤلف یا پدیدآورنده هر اثری اگر از نظر قانون مورد حمایت قرار نگیرد، نمی تواند با آرامش خاطر، اثر خود را به جامعه عرضه نماید. پذیرش حقوق فکری صاحبان آثار در این قلمرو در حدود 3 قرن پیش با شناسایی قانون «آن» به منظور حمایت از صاحبان آثار، اختراعات، ابداعات و تشویق آنها به ابداع بیشتر و جلوگیری از سرقت آثارشان در سال 1709 در انگلیس آغاز شد.
بطور کلی می توان بیان نمود: «حقوق مالکیت فکری حقوقی است که موضوع آن اثر فکری است و به خلاقیت و آفرینش پدیدآورندۀ آن وابسته است.» این حقوق، حقوق انحصاری است که به پدیدآورندگان آثار فکری در دو حوزۀ مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی تعلق می