مقاله با موضوع شبکه های اجتماعی

Abstract Energy Background

در زمینه عرضه محصولات با کیفیت ،ارائه خدمات پس از فروش مناسب و در نتیجه ارتقای تصویر ذهنی مطلوب از خود سرمایه گذاری بیشتری نمایند، منافع بیشتری از تبلیغات دهان به دهان بدست خواهند آورد.
3. امیراحمدی (1390) در تحقیقی با عنوان ” بررسی ارتباط ارزش ویژه برند ، تصمیم گیری و رفتار خرید مشتریان ” رفتار خرید را در مشتریان شرکت همکاران سیستم مورد بررسی قرار دادند.
هدف تحقیق مذکور بررسی ارتباط ارزش ویژه برند و تصمیم گیری و رفتار خرید مشتریان شرکت همکاران سیستم در تهران بود.مهم ترین نتایج این پژوهش حکایت از آم داشت که ارزش ویژه برند بر روی تصمیم به خرید شرکت ها تاثیر قابل توجهی داشته است.همچنین اثر تصویر ذهنی شرکت از دید مشتریان ، بر روی ابعاد ارزش ویژه برند بسیار زیاد بوده است.در بین ابعاد ارزش ویژه برند، وفاداری به برند بیشترین تاثیر را داشته است.

4. دربین (1389) در تحقیقی با عنوان ” عوامل موثر بر تمایل به خرید محصولات خارجی در صمعت پوشاک (مقایسه فروش پوشاک ترک در مقبل پوشاک ایرانی در بازار داخلی” عوامل موثر بر تمایل به خرید را مورد بررسی قرار داده است.
هدف ار این تحقیق بررسی این موضوع است که چرا پوشاک ایرانی علی رغم قیمت پایینتر در مقابل پوشاک ترکیه ، سهم مناسبی از بازار را در اختیار ندارند؟
در این تحقیق ابتدا نگرش مصرف کنندگاه نسبت به پوشاک ایران در مقابل پوشاک ترک سنجیده شده و سپس به بررسی عوامل موثر بر شکل گیری این نگرش پرداخته شده است.جامعه آماری از میان شهروندان تهرانی که به قصد خرید به بازار پوشاک مراجعه می کنند انتخاب شده است.نتایج این تحقیق حکایت از آن داشت که متغیرهای تاثیر بین فردی، آگاهی از برند ، کیفیت درک شده و ارزش احساسی بر افزایش تمایل به خرید پوشاک ترک نقش اساسی را ایفا کردند.
5. حسینی و همکاران (1388) در تحقیقی با عنوان ” بررسی ارزش ویژه برند بر پاسخ مصرف کننده” به آزمون این رابطه در مورد برند ایرانول اقدام کردند.
هدف این پژوهش سنجش ارزش ویژه برند ایرانول و بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند(و هر یک از ابعاد آن)با پاسخ مصرف کننده است و به این منظور از مدل آکر استفاده شد.نتایج تحقیق حاکی از همبستگی متغیرهای اصلی پژوهش، آگاهی و وفاداری به برند به پاسخ مصرف کننده است.
6. نیکونژاد(1390) در تحقیق با عنوان ” بررسی عوامل موثر بر انتخاب فروشگاه توسط مشتریان” عوامل موثر در انتخاب فروشگاه های هایپراستار، شهرند و رفاه را در مناطق 5 و 6 شهر تهران مورد بررسی قرار داده اند.
جامعهی آماری در این تحقیق مشتریانی بودند که حدقل یک محصو را از یکی از فروشگاه های مذکور خریداری نمودند.نتایج این پژوهش نشان داد که حدود 64 درصد تغیرات توسط 7 عامل معرفی شده این پژوهش توضیح داده می شوند.و متغیرهای تسهیلات و امکانات جانبی فروشگاه مهم ترین عامل در انتخاب فروشگاه ها از سوی مشتریان بوده است.
2-3-2- پیشینهی خارجی
1.کیم و همکاران در مقالهی خود با عنوان” آیا بازاریابی در شبکه های اجتماعی بر ارزش مشتری تاثیر گذار است؟ مطالعه موردی در “صنعت مد” به بررسی نقش تبلیغات در رسانه های اجتماعی (SMM) بر قصد خرید مصرف کننده و ارزش ویژه مشتری پرداخته است.مقاله پنج پایه فعالیت های بازاریابی در شبکه های اجتماعی(SMM) در صنعت مدو برندهای لوکس عبارتند از : سرگرمی، لوکس و به روز بودن(trendiness)، تعامل، شخصی سازی و تبلیغات دهان به دهان دانسته و تاثیر آنها بر ارزش ویژه و ارزش مشتری و ارزش برند بسیار است.پژوهشگر برای نمایندگی برند لوکس از 15 دانشجوی ارشدرشته طراحی مد خواسته 3 برند لوکس مشهور بازار را رده بندی کنند، و با جمع بندی آنها یک برند به عنوان نماینده برندهای لوکس برگزیده شده.400 پرسشنامه میان خریداران و مراجعان به فروشگاه های اینترنتی این برند در شبکه های اجتماعی توزیع شده و 362 پرسشنامه برای بررسی نهایی برگزیده شده اند.از نقاط قوت پژوهش تعداد مناسب متغیرهای بررسی شده و روابط آنها، و از نقاط ضعف آن محدود بودن بررسی و عدم امکان نسبت دادن یافته ها برای این برند خاص به کل بازاریابی شبکه های اجتماعی و حتی برندهای لوکس است.
شکل 2-4- اثر بازاریابی در شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری
کیم و همکاران(2011)
2.مالتوز و همکاران(2013) در مقالهی خود با عنوان ” مدیریت روابط با مشتری در عصر شبکه های اجتماعی : معرفی مفهوم CRM در شبکه های اجتماعی” با بیان این واقعیت که رسانه های اجتماعی، مشتریان راقدرتمند کرده و CRM سنتی نیاز دارد که با جایگاه به سرعت رو به رشد رسانه های اجتماعی هماهنگ شود، اظهار می کنند انطباق CRM با رسانه های اجتماعی باید هم به عنوان فرصت و هم تهدید نگریسته شود.رسانه های اجتماعی تمام سطوح CRM را( شامل ورود، حفظ و خروج ) پوشش می دهد و در قسمت های مختلف کسب و کار (شامل افراد، تکنولوژی اطلاعات،ارزیابی عملکرد، اندازه گیری ها و استراتژی کلی بازاریابی) به کار می آید.تهدید ها نیز شامل : عدم کنترل سازمان بر انتشار پیام ها(دربارهی برند)، محدودهی بزرگ و ساختارنیافتهی داده ها،حریم خصوصی،امنیت اطلاعات،کمبود نیروی کار متخصص و کارآمد در این زمینه،اندازه گیری ROI در بازاریابی شبکه های اجتماعی، و محتویات و مظامین بازاریابی مشود.
3. نتمیر و همکاران (2004) در تحقیقی با عنوان ” توسعه و اعتباردهی معیارهای مربوط به هر یک از ابعاد ویژه برند مبتنی بر مشتری ” ابعاد ارزش ویژه برند مشتری محور را مورد بررسی قرار دادند.
هدف این تحقیق بررسی ابعاد اولیه / اصلی CBBE ورابطه آنها با تداعی های برند و متغیرهای عکس العمل برند است.در این رابطه به بررسی شش طبقه محصول و 16 برند اقدام شده و تمایل به پرداختهزینه اضافی برای یک برند خاص به عنوان متغیر پیش بینی رفتار خرید مصرف کننده استفاده شده است.محققان به انجام 4 مطالعه پرداختند که تمرکز اولیه بر روی ابعاد اولیه و اصلی ارزش برند مشتری محور بود.بر اساس چارچوب قبلی CBBE این ابعاد منتخب عبارتند از کیفیت درک شده ، ارزش درک شده از هزینه ها ، منحصر به فرد بودن و تمایل به پرداخت اضافی برای یک برند.نتایج تایید کننده تاثیر این متغیرها بر تمایل به پرداخت اضافی برای برند بود که به طور مستقیم بر رفتار خرید تاثیرگذار است

شکل 2-5- رابطهی CBBE با تداعی برند
نتمیر و همکاران (2004)
محقق در پایان نتیجه می گیرد که با وجود تاکید و تمرکز بر روی تهدید ها، نهایتاً مزایای CRM در رسانه های اجتماعی بسیار بیشتر است و تهدیدهای نیز به سادگی با برسی زوایا و اقدامات مناسب قابل کنترل هستند.
ژاوَنگ و همکاران(2012) در مقالهی خود با عنوان ” ارتباطات با هم رده ها در رسانه های اجتماعی و تاثیر آن بر قصد خرید، یک چارچوب اجتماعی مشتری محور” قدرت وابستگی در سطح فردی و هویت در سطح گروه با هم رده ها دربارهی محصول/برند به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته و قصد خرید را به عنوان متغیر وابسته قرار داده اند.آنها با 292 پرسشنامهی گردآوری شده از افراد عضو در رسانه های اجتماعی که با افراد هم رده دربارهی محصول/برند و قصد خرید مروده داشتند، به این نتیجه رسییدند که این ارتباطات تصمیم برای خرید را از دو راه تحت تاثیر قرار می دهد: مستقیم(تقلید از هم رده ها) و غیر مستقیم از طریق تشدید درگیر شدن با کالا.همچین نیاز مشتری به منحصر به فرد بودن بر این نتایج تاثیر تعدیل کننده دارد.
لاروش و همکاران(2013) در پژوهش خود با عنوان : “تاثیر اجتماعات برند در شبکه های اجتماعی بر اقدامات ارزش افزوده، اعتماد به برند و وفاداری به برند” با بررسی پرشسنامه های جمع آوری شده ز 441 پاسخگو، به این نتیجه دست یافتند که اجتماعات برند در شبکه های اجتماعی دارای تاثیر مثبت بر اقدامات ارزش افزوده( درگیر شدن در اجتماع، استفاده از برند و…) است و این اجتماعات قادر هستند اعتماد به برند را افزایش دهند.همچنین آنها نشان دادند که اعتماد به برند دارای اثر تعدیل گر در تبدیل اقدامات ارزش افزوده به وفاداری به برند است.محقیقن در پایان هشدار می دهند ، هرچند اجتماعت برند در شبکه های اجتماعی برای سازمان/برند بسیار مفید است، اما مدیریت آن دشوار است چرا که مشتریان در این محیط نسبت به اجتماعات برند خارج از اینترنت بسیار قدرمندتر و غیرقابل کنترل تر هستند. همچینین اشاره می کنند که متغیرهای تعدیل گری مانند نوع برند، فرهنگ جامعه و ساختار اجتماع برند نیز می توانند بر نتایج تاثیر گذار باشند.
فصل سوم:
روششناسی تحقیق

3-1) مقدمه
هر تحقیق و پژوهش با طرح مساله آغاز می شود. مساله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می شود. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق بررسی و پژوهش جهت تایید یا رد فرضیه ها می باشد. جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق و نتیجه گیری در خصوص فرضیه ها، داده های جمع آوری شده، ورودی اساسی و پایه تحقیق می باشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به داده های گردآوری شده، در خصوص رد یا تایید فرضیه ها و پاسخگویی به سوالات تحقیق اقدام نماید. اما همانگونه که آشکار و محرز می باشد، داده ها، اطلاعات خام و غیر قابل اتکایی می باشد که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده، بایستی تحلیل گردند تا با تبدیل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم گیری نمود. در این فصل پس از اشاره مجدد به مدل مفهومی تحقیق، به بیان روش تحقیق، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه و نمونه آماری می پردازیم و در پایان نحوه تجزیه تحلیل داده ها تشریح می شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-2) مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق
هر مدل مفهومی به عنوان مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است به گونه ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می کند. به عبارتی دیگر می توان گفت که بصورتی ایده آل مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی و ابزار تحلیل یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است به گونه ای که انتظار می رود در حین اجرای تحقیق متغیرها، روابط و تعاملات بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و بر حسب ضرورت تعدیلاتی در آنها انجام شده و عواملی نیز از آنها کم و زیاد شود. همانطور که در فصل گذشته بیان شد، محقق با مطالعه ادبیات تحقیق اجتماعات برند، اعتماد به برند و قصد خرید مصرف کننده، به بررسی ابعاد آنها پرداخته و سعی نمود با الگو برداری از مدل لاروش و حبیبی و ریچارد(2012) و ژیاونگ و چااولینگ (2012) مدلی چند وجهی ارائه دهد تا برای بررسی تاثیر اجتماعات برند در شبکه های اجتماعی بر اعتماد به برند و قصد خرید مصرف کننده استفاده کند.
با توجه به مطالب ذکر شده در فصل گذشته، اجتماعات برند در شبکه های اجتماعی به عنوان متغیر های مستقل در نظر گرفته و تاثیر آنها بر متغیر مداخله گر و همچنین بر متغیرهای وابسته بررسی می شود. برای بررسی این متغیرها فرضیه های زیر طراحی شده است:
فرضیه یکم: اجتماعات برند فعال در شبکه های اجتماعی می تواند بر روابط مشتریان با یکدیگر تاثیر مثبت بگذارد
فرضیه دوم: اجتماعات برند فعال در شبکه های اجتماعی می تواند بر روابط مشتری با سازمان تاثیر مثبت بگذارد