فراوانی تجمعی، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه

کنند.
جدول ۱۷-۱-۴
دخالت خانواده در زندگی
فراوانی
درصد
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
Valid
بله
۱۱
۲۲.۰
۲۲.۰
۲۲.۰

خیر
۳۹
۷۸.۰
۷۸.۰
۱۰۰.۰

کل
۵۰
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰

نمودار ۱۷-۱-۴ مربوط به متغیر دخالت خانواده در زندگی می باشد .

۱۸-۱-۴ دخالت خانواده همسر
جدول ۱۸-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « دخالت خانواده همسر » می باشد که در آن ۱۴ درصد دخالت می کنند و ۸۶ درصد دخالت نمی کنند.
جدول ۱۸-۱-۴
دخالت خانواده همسر
فراوانی
درصد
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
Valid
بله
۷
۱۴.۰
۱۴.۰
۱۴.۰

خیر
۴۳
۸۶.۰
۸۶.۰
۱۰۰.۰

کل
۵۰
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰

نمودار ۱۸-۱-۴ مربوط به متغیر دخالت خانواده همسر می باشد .

۱۹-۱-۴ آشنایی قبل ازدواج
جدول ۱۹-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « آشنایی قبل ازدواج » می باشد که در آن ۴۰ درصد قبل ازدواج با هم اشنایی داشتند و ۶۰ درصد هم آشنایی نداشتند.
جدول ۱۹-۱-۴
آشنایی قبل ازدواج
فراوانی
درصد
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
Valid
بله
۲۰
۴۰.۰
۴۰.۰
۴۰.۰

خیر
۳۰
۶۰.۰
۶۰.۰
۱۰۰.۰

کل
۵۰
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰

نمودار ۱۹-۱-۴ مربوط به متغیر آشنایی قبل ازدواج می باشد .

۲۰-۱-۴ نسبت فامیلی داشتن
جدول ۲۰-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « نسبت فامیلی داشتن » می باشد که در آن ۱۸ درصد نسبت فامیلی دارند و ۸۲ درصد هم هیچگونه نسبتی ندارند.
جدول ۲۰-۱-۴
نسبت فامیلی داشتن
فراوانی
درصد
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
Valid
بله
۹
۱۸.۰
۱۸.۰
۱۸.۰

خیر
۴۱
۸۲.۰
۸۲.۰
۱۰۰.۰

کل
۵۰
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰

نمودار ۲۰-۱-۴ مربوط به متغیر نسبت فامیلی داشتن می باشد .

۲۱-۱-۴ ازدواج از روی خواسته
جدول ۲۱-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ازدواج از روی خواسته » می باشد که در آن ۷۴ درصد از روی خواسته بوده و ۲۶ درصد هم از روی خواسته نبوده.
جدول ۲۱-۱-۴
ازدواج از روی خواسته
فراوانی
درصد
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
Valid
بله
۳۷
۷۴.۰
۷۴.۰
۷۴.۰

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مدلسازی ریاضی، دی اکسید کربن

خیر
۱۳
۲۶.۰
۲۶.۰
۱۰۰.۰

کل
۵۰
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰

نمودار ۲۱-۱-۴ مربوط به متغیر ازدواج از روی خواسته می باشد .

۲۲-۱-۴ یکسان بودن فرهنگی
جدول ۲۲-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « یکسان بودن فرهنگی » می باشد که در آن ۷۶ درص از لحاظ فرهنگی یکسان هستند و ۲۴ درصد هم یکسان نیستند .
جدول ۲۲-۱-۴
یکسان بودن فرهنگی
فراوانی
درصد
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
Valid
بله
۳۸
۷۶.۰
۷۶.۰
۷۶.۰

خیر
۱۲
۲۴.۰
۲۴.۰
۱۰۰.۰

کل
۵۰
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰

نمودار ۲۲-۱-۴ مربوط به متغیر یکسان بودن فرهنگی می باشد .

Related articles

بازده غیر عادی، محافظه کاری حسابداری

هایشان را سپاس گفته ‌باشم. “ تقدیم به : همسر مهربانم چکیده: ۱مقدمه: ۲فصل اول: کلیات تحقیق۱-۱ مقدمه ۴۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۵۳-۱ بیان مسئله تحقیق ۷۴-۱ چارچوب نظری ۸۵-۱ فرضیه‌های تحقیق ۱۰۶-۱ اهداف تحقیق ۱۰۷-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۱۸-۱ قلمرو تحقیق ۱۲۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق ۱۲۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق ۱۲۳-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق ۱۲۹-۱ […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی فراوانی، (مدیران)، کارشناسی، تحصیلات

دهندگان کمتر از 5 سال، 0/55 درصد بین 5 تا 10 سال، 4/16 درصد بین 10 تا 15 سال و 3/4 درصد بیشتر از 15 سال سابقه فعالیت در بیمه دارند. نمودار 4-4 نمودار میله ای مربوط به فراوانی سابقه کار (کارمندان)5-1- 4. جنسیت (مدیران) جدول 5-4 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت (مدیران)جنسیت (مدیران)فراوانیدرصد فراوانیمرد216/56زن114/34جمع32100همانطوری […]

Learn More

منابع مقاله با موضوع احتمال نکول، کارکنان بانک، سپرده گذاران، بهبود عملکرد

مالی،عملیات بانکی،ظرفیت سرمایه،محل اجرای طرح،نسبت های نقدینگی و کارایی ،نسبت های سوداوری،نسبت های سرمایه گذاری،نسبت کفایت جریان های نقدی)،سابقه ونوع فعالیت(فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی، نوع فعالیت ،وابستگی به گروه های پرریسک،محل تامین مواد اولیه،سابقه فعالیت در رشته،تعداد نیروی انسانی )و وضعیت تعهدات و وثایق متقاضی نزد بانک(نوع وثیقه،نوع تسهیلات از نظر زمانی،طبقه بندی […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید