سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شهر تهران مطالعه سواد رسانه ای معلمان دوره متوسطه شهر تهران در سال ۱۳۹۲- قسمت ۲۶- قسمت 2

سواد رسانه ای

 

 

۹۵

 

 

۹۶/۰

 

 

۱۰-۳ محدودیت های روش شناختی تحقیق
۱-۱۰-۳ محدودیت های خارج از اختیار
تحقیق پیمایشی دارای نقاط ضعفی است که از میان آنها می توان به، تا حدی تصنعی بودن و سطحی بودن اشاره کرد. همچنین دستیابی به درک کاملی از فرایندهای اجتماعی در صحنه های طبیعی آنها از طریق استفاده از پیمایش دشوار است. لازم به ذکر است که تحقیق پیمایشی به طور کلی در زمینه اعتبار ضعیف و در زمینه قابلیت اعتماد قوی است(ببی،۱۳۸۵ :۵۷۶-۵۷۰ ).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۱۰-۳ محدودیت های در اختیار
ـ از مهمترین محدودیت ها در این تحقیق کمبود منابع فارسی پژوهشی می باشد.
ـ پاسخگو نبودن برخی از مؤدیان به برخی سوالات.
۱۱-۳ سوال اصلی تحقیق
سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شهر تهران در مقطع متوسطه چه اندازه است؟
۱-۱۱-۳ سوالات فرعی تحقیق
۱- آیا بین میزان تحصیلات فرهنگیان شهر تهران شاغل در مقطع متوسطه و سطح سواد رسانه ای آنان رابطه معناداری وجود دارد؟
۲- آیا بین رشته تحصیلی فرهنگیان شهر تهران شاغل در مقطع متوسطه و سطح سواد رسانه ای آنان رابطه معناداری وجود دارد؟
۳- آیا بین جنس فرهنگیان شهر تهران شاغل در مقطع متوسطه و سطح سواد رسانه ای آنان رابطه معناداری وجود دارد؟
۴- آیا میزان استفاده فرهنگیان شهر تهران شاغل در مقطع متوسطه از تلویزیون بیشتر از سایر رسانه هاست؟
۵- آیا از نظر مولفه های سواد رسانه ای بین پاسخگویان تفاوت معنی داری وجود دارد؟
۶- آیا از نظر شناخت مفاهیم انتقادی بین پاسخگویان تفاوت معنی داری وجود دارد؟
۲-۱۱-۳ فرضیه های تحقیق
۱-به نظر می رسد سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شاغل در مقطع متوسطه شهر تهران در حد متوسط باشد.
۲-به نظر می رسد بین میزان تحصیلات فرهنگیان شاغل در مقطع متوسطه شهر تهران و سطح سواد رسانه ای آنان رابطه معناداری وجود دارد.
۳-به نظر می رسد بین رشته تحصیلی فرهنگیان شاغل در مقطع متوسطه شهر تهران و سطح سواد رسانه ای آنان رابطه معناداری وجود دارد.
۴-به نظر می رسد بین جنس فرهنگیان شاغل در مقطع متوسطه شهر تهران و سطح سواد رسانه ای آنان رابطه معناداری وجود دارد.
۵-به نظر می رسد از نظر مؤلفه های سواد رسانه ای بین پاسخگویان تفاوت معناداری وجود دارد.
۶-به نظر می رسد از نظر شناخت مفاهیم انتقادی بین پاسخگویان تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۲-۳ تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
تعریف نظری سواد رسانه ای
توانایی دسترسی به رسانه ها و میزان استفاده از رسانه ها، تحلیل و ارزیابی و برقراری ارتباط با پیام های رسانه ای در اشکال مختلف و داشتن تفکر انتقادی است(آکسترند،۱۸:۲۰۰۹).
تعریف عملیاتی سواد رسانه ای
با عوامل توانایی و دسترسی و استفاده، توانایی تحلیل و ارزیابی، توانایی برقراری ارتباط با پیام های رسانه ای و میزان تفکر انتقادی بررسی می شود. برای سنجش سواد رسانه ای، برای هر عامل تعیین کننده ی آن چندین سوال اصلی و فرعی طراحی شد. در مجموع سواد رسانه ای هر فرهنگی(معلم) از جمع کردن پاسخ های هر معلم به ۹ سوال اصلی(سوالات ۸ تا ۱۶) شامل ۹۵ سوال فرعی به دست می آید. در ۸ سوال اصلی، پاسخ ها بر اساس طیف لیکرت پنج تایی طراحی شده اند و یک سوال اصلی نیز به صورت طیف دو تایی طراحی شده است. حداقل سواد رسانه ای طبق محاسباتی که در زیر آمده است، ۹۵ و حداکثر ۴۴۸ خواهد بود. با توجه به دامنه این تغییرات معلمان در ۳ سطح سواد رسانه ای دسته بندی شده اند.
حد اکثر۴۴۸=۱۲۵+۹۵+۱۷۰+۴۰+۱۸=(۵×۲۵)+(۵×۱۹)+(۵×۳۴)+(۵×۸)+(۲×۹)
حداقل ۹۵=۲۵+۱۹+۳۴+۸+۹=(۱×۲۵)+(۱×۱۹)+(۱×۳۴)+(۱×۸)+(۱×۹)
پس داریم ۳۵۳=۹۵-۴۴۸ از تقسیم ۳۵۳ بر ۳ عدد ۶/۱۱۷ به دست می آید که نشان دهنده فاصله طبقات است.
۶/۲۱۲ـ۹۵ =سطح سواد رسانه ای پایین (طبقه اول)
۳/۳۳۰ـ۷/۲۱۲ =سطح سواد رسانه ای متوسط (طبقه دوم)
۴۴۸ـ۴/۳۳۰ –سطح سواد رسانه ای بالا (طبقه سوم)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*