دانلود رایگان پایان نامه مدیریت در مورد مدیریت ارتباط

موردی نسبت به روش تجزیه و تحلیل آرشیو برتری دارد، چرا که داده های آرشیوی بیانگر نحوه سازماندهی و جایگاه استراتژیک مدیریت ارتباط بامشتری نمی باشد، هر چند که در این مطالعه از داده های آرشیوی نیز استفاده شده است.

از طرف دیگر پدیده مورد مطالعه به اندازه کافی مشخص و قابل فهم نبود و مطالعات قبلی زیادی در مورد آن انجام نشده بود که بتوان از روش نظر سنجی (تجزیه و تحلیل آماری) استفاده کرد.
روش مطالعه موردی درک و فهم در مورد پدیده را در طی مطالعه افزایش می دهد. همچنین روش مطالعه موردی برای مطالعه پدیده های پیچیده که متغیر های بسیاری در آن تاثیر گذار هستند، مناسب است که این تحقیق این ویژگی را دارا می باشد.
سه نوع مطالعه موردی وجود دارد
مطالعه موردی اکتشافی: هدف تعریف سوالات و فرضیه ها مطالعات بعدی است
مطالعه موردی توصیفی: شرح کاملی از یک پدیده در زمینه و محیط آن پدیده را ارائه می کند.
مطالعه موردی تبیینی: شامل بررسی داده های مربوط به روابط علت و معلولی و چگونگی روی دادن وقایع را شرح می دهد.

این مطالعه از نوع اکتشافی است و هدف آن تدوین و پیشنهاد سوالات و فرضیه هایی در مورد نقش و جایگاه استراتژیک مدیریت ارتباط بامشتری در استراتژی سطح بنگاه می باشد
بر اساس نظر ین (1994) طرح تک مطالعه موردی تحت شرایط خاصی قابل توجیه است: وضعیتی که مطالعه موردی بیانگر آزمون مهمی از تئوری موجود است، وضعیتی که مطالعه موردی یک رویداد کمیاب و منحصر به فرد است، وضعیتی که مطالعه موردی یک هدف الهامی را برآورده می کند.
یین (1994) بیان می کند که دو رویکرد برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی وجود دارد: مبتنی بر تئوری و توصیف مورد. رویکرد مبتنی بر تئوری از دانش حاصل از تئوری های موجود به عنوان مبنایی برای ایجاد قضیه های اولیه استفاده می شود که طراحی و تجزیه و تحلیل مطالعه را هدایت می کند. استراتژی توصیف مورد بر توصیف غنی مورد متکی است که به عنوان مکانیزمی برای چهارچوب بندی و سازماندهی مطالعه عمل می کند. در این تحقیق با مرور گسترده ادبیات موضوع و تدوین یک چهارچوب نظری برای تحقیق از استراتژی اول استفاده شد ولی در عین حال محقق دارای ذهنی باز بوده و از طرح ایده های جدید در حین فرآیند تحقیق استقبال کرده است.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1)مقدمه
فصل سوم این طرح پژوهشی ،به روش شناسی تحقیق اختصاص دارد.هدف ازروش علمی،کشف حقیقت است.تحقیق ازنظرروش شناسی،کاربردروش های علمی درحل یک مسئله یا پاسخ گویی به یک سوال است.دستیابی به هدفهای علمی شناخت علمی میسرنخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. پژوهشگر بایدتوجه داشته باشدکه اعتبارد ستاوردهای تحقیق به شدت تحت تاثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است(خاکی،1378،ص:155).
برای اینکه نتایج حاصل از تحقیق معتبر باشد،بایستی از یک روش مناسب در تحقیق استفاده شودچرا که انتخاب نادرست منجربه نتیجه گیری نادرست میشود.دراین فصل به بررسی روش تحقیق ،جامعه اماری پرداخته میشودوسپس ابزار پایایی بررسی میگردد.هدف ازاین توصیف گام به گام ،هماناایجاد امکان به منظورتکرار یا ادامه تحقیقبرای پژوهشگر دیگری میباشد میباشد
بنابراین یکی از مهمترین جنبه های تحقیق علمی، متدولوژی آن است چرا که اساس و مبنای پایایی و روایی مجموعه تحقیق، تا حد زیادی به این بخش وابسته است. بدون متدولوژی تحقیق، بررسی و تحلیل و نتایج مربوطه، معتبر نخواهند بود. از این رو متدولوژی تحقیق از جمله معیارهای رایج ارزیابی تحقیقات علمی، تلقی می گردد. به همین خاطر در تحقیق حاضر،کوشش شده در انتخاب روش و ابزار پژوهش و نمونه مورد بررسی دقت زیادی اعمال شود.
هر اندیشه علمی مبتنی بر متدولوژی معینی است. متدلو ژی عبارت از شناخت نظام مند راه ها و رویه های انجام کار درست است. بنابراین متدلوژی تحقیق ملاک هایی برای شناخت کارهای درست در اختیار محقق قرار می دهد.
مهمترین پرسشی که هر تحقیقی در آغاز کار با آن مواجه می شود این است که هستییا واقعیت اجتماعی ای که می خواهد مورد مطالعه قرار گیرد چیست؟یا به عبارت دیگر وضعیت هستی شناسانهی آنچه که مورد بررسی قرار می گیرد چیست ؟ از منظرهای مختلف هستی شناسی، واقعیت اجتماعی مورد مطالعه می تواند از موجودات مختلفی نظیر: بدن ها، نگرش ها، باورها، تفسیرها، کردارهای اجتماعی– فرهنگی، متن ها، گفتمان ها و … ساخته شود( Mason,2002 ).
انسانها بطور فردی یا جمعی علاقمند به کسب شناخت و اطلاعات جدید هستند. دوانگیزه مهم موجب این علاقه می شود: یکی نیاز و یافتن راه حل های مناسب برای رفع نیاز و دیگری کنجکاوی. از زمانی که علم و شاخه های مختلف آن رشد نمود و سازمان یافت، مهمترین مسئله هر رشته علمی یافتنروش های مناسب کسب شناخت بود، تا حدی که پیشرفت هر علم به میزان پیشرفت روشهایش وابسته بوده و هست(رفیع پور،1382، 9). انسان برای جستجو و پیدا کردن حقیقت پدیدارهای جهان، پیش از خود شناخت به روش شناخت محتاج است. نقاط عطف تحول علمی در اثر تحول در روششناسی به وجود آمده است و بدون تحول روششناسی، شناخت متحول نخواهد شد(خواستار،1387، 64).
روششناسی، کاربردمجموعه ها یا ترکیبی از روشها برای نیل به اهداف بالاتر و پیچیدهتر است. روش یک یا چند عمل معین نیست، بلکه فرآیندی از فعالیتهای منظم و متوالی برای رسیدن به هدفی از پیش تعیین شده است.
3-2)روش تحقیق
اغلب در انجام تحقیقات علوم اجتماعی، از روش تحقیق توصیفی استفاده می شود، هدف محقق در این روش تحقیق، توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا موضوع است. بعبارت دیگر، محقق سعی می کند تا آنچه هست را بدون هیچگونه دخالتی ااستنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد(نادری وهمکاران 1٣٧۵،ص:٧٢). بطورخلاصه تر می توان گفت که تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف، و تفسیرمی کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثارمشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هرچند غالبا رویدادها وآثارگذشته را نیزکه به شرایط موجود مربوط می شوند، مورد بررسی قرار می دهد(بست،1371، ص:١٢). درتحقیقات توصیفی می توان جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایشی تحت بررسی و آزمون قرار داد. پیمایش عبارت از جمع آوری اطلاعات است که با طرح و نقشه وبه عنوان راهنمای عملی توصیف یاپیشبینی و یابمنظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها، صورت می گیرد. پیمایش توصیفی، به توصیف پدیده های خاص در محیطی معین می پردازد، برای آزمون نظریه ها و یاپاسخگویی به پرسشهای پژوه
شی بکار می رود و شامل توصیف و نتیجه گیری است( کومار،1374،صص:47-49). مراحل مختلف اغلب پیمایشها به ترتیب زیر است:
مطالعه کتب ونشریات مربوطه، مصاحبه با افراد صاحبنظر، متخصص و باتجربه،
تدوین فرضیه وطراحی روش تحقیق،
طراحی فنون وروش های مورد نیاز تحقیق، اجرای طرح مقدماتی ورفع نواقص ابزار تحقیق،
انتخاب افراد و نمونه هایی که باید مورد بررسی قرار گیرند،
کار میدانی وجمع آوری و دریافت اطلاعات و داده ها،
کدگذاری وپردازش داده ها،

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تجزیه وتحلیل آماری،
گردآوری نتایج و آزمون فرضیه ها،
تحلیل نتایج بدست آمده و نگارش تحقیق(اوپنهام،1369،ص:150).
تحقیق حاضر به لحاظ شیوه اجرای تحقیق و ابزارهای جمع آوری داده ها، تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. و از نظر هدف تحقیق تحقیقی کاربردی می باشد که در صدد رفع مساله خاص برای جامعه می باشد.
3-3)جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفتها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد(سرمد و همکاران،1380،ص:177). جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 50نفراز مدیران و کارشناسان کارخانه سیمان خاش می باشد که در دوره آموزشی تدوین استراتژی حضور داشته اند.
درتحقیق حاضرگردآوری داده ها از طریق شمارش کامل افراد(سرشماری) انجام شده است.
3-4)روایی و پایایی تحقیق
به طور کلی طرح تحقیق همانند طرح یک ساختمان است. همانطور که در طرح یک ساختمان، با توجه به ضرورت ایجاد آن، چگونگی رابطه اجزا آن منعکس است، در طرح تحقیق نیز با توجه به هدف آن، چگونگی گرداوری و تنظیم داده ها و نیز تبدیل آنها به اطلاعات و سرانجام دست یافتن بهیافته های تحقیقاتی نمایان می شود. اما نسبت بهیافته های تحقیقاتی یک طرح تا چه اندازه می توان اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سوال باید اعتبار درونی تحقیق را مورد نظر قراردهیم. علاوه بر این، تا چه اندازه می توانیافته های تحقیق را در محیط های جغرافیایی یا شرایط دیگر تعمیم داد؟ این سوالی است که با اعتبار بیرونی تحقیق سر وکار دارد(بازرگان ودیگران1380،ص:196).
مقصوداز روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواندخصیصه موردنظررااندازه بگیرد. اهمیت روایی ازآن جهت است که اندازه گیری های نامناسب وناکافی میتواندهرپژوهش علمی رابی ارزش ونارواسازد(خاکی،١٣٧٩،ص:٢۴۴). روایی ازواژه روا به معنای جایزودرستگرفته شده است وروایی به معنای صحیح و درست بودن است(بازرگانودیگران1380،ص:١٧٣). روایی تحقیق میزان سازگاری پرسشنامه رابااهداف نشان میدهد،درتحقیق حاضر اقداماتی برای افزایش میزان روایی پرسشنامه انجام شدکه خلاصه آنهابه شرح زیراست.
ابتدامطالعات زیادی ازطریق مطالعه کتابها، مقالات، پایاننامه هاوتحقیقات مرتبط صورت گرفته تا مهمترین متغیرهای مرتبط با نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدات و فرصتهای محیطی در ارتباط با سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری شناسایی شوند. در مرحله بعد با انجام مصاحبه هایی با تعدادی از مدیران و کارشناسان کارخانه سیمان خاش، متغیرهای مورد مطالعه با توجه به شرایط و ویژگی های خاص کارخانه سیمان خاش مورد تعدیل و تغییر قرارگرفتند و در نهایت با راهنمایی ها و مشاوره اساتید راهنما و مشاور و تعدادی از متخصصان مرتبط پرسشنامه ای برای بررسی سوالات تحقیق طراحی و در اختیار جامعه آماری قرار داده شد.
یکی ازویژگی های ابزاراندازه گیری( بویژه پرسشنامه) پایایی آن است. مفهوم یادشده بااین امرسروکاردارد،که ابزاراندازه گیری درشرایط یکسان تاچه اندازه نتایج یکسانی بدست میدهد. برای محاسبه ضریب قابلیت پایایی،شیوه های مختلفی بکاربرده میشودکه ازآن جمله میتوان به؛اجرایدوباره(روش بازآمایی)،روش موازی(همتا)،روش تصنیف(دونیمه کردن عباراتپ رسشنامه ومحاسبه همبستگی نمرات دودسته) وروش کودر- ریچاردسون اشاره کرد(مقیمی،١٣٧٧،ص:٣۵).
کسانیکه برای تحلیل داده های خوداز نرم افزار SPSS استفاده میکنند،میتوانندپایایی ابزاراندازه گیری خودراباروش آلفای کرونباخ محاسبه نمایند، (مومنی و همکاران،1386 ،ص:211):
برای تعیین میزان پایایی تحقیق حاضر تعداد 25 پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری توزیع شده که مقدارآلفای کرونباخ محاسبه شده برای کل سوالات پرسشنامه عدد733/0 ، برای سوالات موبوط به نقاط قوت عدد830/0، سوالات مربوط به نقاط ضعف عدد 717/0، سوالات مربوط به فرصتهای محیطی عدد802/0 و سوالات مربوط به تهدیدات محیطی عدد710/0 محاسبه شده است. و از آنجایی که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از 7/. است، بنابراین می توان ادعا نمود که آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.
تکنیک های تجزیه و تحلیل
برای تحلیل داده ها و در نهایت تدوین و انتخاب استراتژی های مناسب مراحل زیر بررسی خواهند شد:
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE)
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، حاصل بررسی استراتژیک عوامل داخلی می باشد. این ماتریس نقاط قوت و ضعف اصلی را تدوین و ارزیابی می کند. استخراج قوت ها و ضعف ها در راستای انجام ماموریت و اهداف معیارهایی برای نشان دادن ضعف و قوت عوامل هستند در پرسشنامه های قوت و ضعف برای تعیین ضریب اهمیت هر عامل و رتبه یا واکنش سازمان به هر عامل، پرسشنامه بین تعدادی از مدیران و کارشناسان سازمان توزیع و جمع اوری شد تا ضریب اهمیت هر عامل تعیین شود. برای تعیین ضریب اهمیت باید به عوامل فهرست شده وزن یا ضریب داده شود این ضرایب از صفر (بی اهمیت) تا یک (بسیار مهم) می باشند. ضریب، نشان دهند اهمیت نسبی یک عامل می باشد. بر اساس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(جمع نمره های روی محور X ها) اگر از 1 تا 5/2 شود بیانگر ضعف و اگر 5/2 تا 4 شود بیانگر قوت می باشد.البته خود این نیز تفسیر علمی خاص خود را دارد،بدین معنی که اگر نمره نهایی ماتریس بین 1 تا 2 باشد وضعیت سازمان ضعیف، اگر نمره نهایی بین 2 تا 3 باشد، سازمان در
وضعیت متوسط و اگر نمره نهایی ماتریس بین 3 تا 4 باشد، سازمان در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.
برای تهیه ماتریس عوامل داخلی، پنج مرحله به ترتیب زیر صورت می گیرد:
پس از بررسی عوامل داخلی، مهمترین عوامل فهرست می شود. این عوامل باید در برگیرنده نقاط قوت و ضعف سازمان باشند. نخست نقاط قوت و سپس نقاط ضعف نوشته می شوند.
به این عوامل ضریب بدهید، از صفر(اهمیت ندارد) تا یک (بسیار مهم است). ضریب داده شده به هر عامل بیانگر اهمیت نسبی آن است. صرف نظر از این که آیا عامل مورد نظر به عنوان یک نقطه قوت یا ضعف به حساب آید. باید به عاملی که دارای بیشترین اثر بر عملکرد سازمان است، بالاترین ضریب را داد. مجموع این ضریب ها باید برابر با یک باشد.
به هر یک از این عامل ها نمره 1 تا 4 بدهید. نمره 1 بیانگر ضعف اساسی، نمره 2 ضعف کم، نمره 3 بیانگر قوت و نمره 4 نشان دهنده قوت بسیار بالای عامل مورد بحث می باشد.
برای تعیین نمره نهایی هر عامل را در نمره ان ضرب کنید.
مجموع نمره های نهایی هر عامل را محاسبه کنید تا نمره نهایی مشخص شود(ابطحی و همکاران،1387،صص:96-97).
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، حاصل بررسی استراتژیک عوامل خارجی می باشد. این ماتریس فرصتها و تهدیدات اصلی را تدوین و ارزیابی می کند. استخراج فرصتها و تهدیدات در راستای انجام ماموریت و اهداف معیارهایی برای نشان دادن فرصت و یا تهدید بودن عوامل هستند. برای تعیین ضریب اهمیت باید به عوامل فهرست شده وزن یا ضریب داده شود این ضرایب از صفر (بی اهمیت) تا یک (بسیار مهم) می باشند. ضریب، نشان دهند اهمیت نسبی یک عامل می باشد. بر اساس ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(جمع نمره های روی محور Y ها) اگر از 1 تا 5/2 شود بیانگر تهدید و اگر 5/2 تا 4 شود بیانگر فرصت پیش رو می باشد. البته خود این نیز تفسیر علمی خاص خود را دارد،بدین معنی که اگر نمره نهایی ماتریس بین 1 تا 2 باشد تهدید های پیش روی سازمان بیشتر، اگر نمره نهایی بین 2 تا 3 باشد، سازمان در وضعیت متوسط و اگر نمره نهایی ماتریس بین 3 تا 4 باشد، فرصتهای پیش روی سازمان در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.
برای تهیه ماتریس عوامل خارجی، پنج مرحله به ترتیب زیر صورت می گیرد:
پس از بررسی عوامل خارجی، عوامل شناخته شده فهرست می شود. این عوامل باید در برگیرنده فرصتها و تهدیدات سازمان باشند. نخست عواملی که در آینده موجب فرصت و موقعیت می شوند و سپس آنها که سازمان را تهدید می کنند نوشته می شوند.
به عوامل فهرست شده ضریب بدهید، از صفر(اهمیت ندارد) تا یک (بسیار مهم است). ضریب داده شده به هر عامل بیانگر اهمیت نسبی آن عامل(از نظر موفق بودن سازمان در صنعت مربوطه) است. صرف نظر از این که آیا عامل مورد نظر به عنوان یک فرصت یا تهدید به حساب آید. باید به عاملی که دارای بیشترین اثر بر عملکرد سازمان است، بالاترین ضریب را داد. مجموع این ضریب ها باید برابر با یک باشد.
به هنگام رتبه دادن به عوامل خارجی یعنی فرصتها و تهدیدات پیش روی، به فرصتها رتبه 3و 4 و به تهدیدها، رتبه 1و 2 داده می شود. رتبه 1 بیانگر تهدید بسیار اساسی، رتبه 2 تهدید اساسی، نمره 3 بیانگر فرصت خوب و نمره 4 نشان دهنده فرصت عالی، عامل مورد بحث می باشد.
برای تعیین نمره نهایی هر عامل ضریب آن را در رتبه آن ضرب کنید.
مجموع نمره های