جایگاه اراضی ملی در انفال- قسمت ۲

بند هشتم: اراضی کشت موقت ۲۲
مبحث دوم: انفال و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران ۲۳
گفتار اول: مفهوم انفال و مصادیق آن ۲۳
بند اول: انفال در قرآن ۲۳
بند دوم: تعریف فقهی انفال ۲۴
بند سوم: تعریف حقوقی انفال ۲۵
الف: تعریف انفال در ترمینولوژی حقوق ۲۵
ب) تعریف انفال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ ۲۵
بند چهارم: مصادیق انفال ۲۵
الف: فیء ۲۶
ب: زمین‌های موات ۲۷
ج: آبادی‌هایی که صاحب ندارند ۲۷
د: وسط دره‌ها، قله‌ها و جنگل‌ها ۲۷
ه: صفایا و قطایع ۲۷
و: غنیمتی که مجاهدان بدون اذن امام به دست آوردند ۲۸
ز: ارث کسی که وارث ندارد ۲۸
ح: معادن ۲۸
ت: دریاها و بیابان‌های لم یزرع ۲۸
بند پنجم: انفال از منظر اهل سنت ۲۹
گفتار دوم: نسبت انفال با اموال عمومی ۳۰
بند اول: خصوصیات اموال عمومی ۳۰
بند دوم: وجوه افتراق وتشابه اموال عمومی با انفال ۳۱
بند سوم: نتیجه بررسی وجوه افتراق و تشابه اموال عمومی با انفال ۳۲
گفتار سوم: مصرف انفال در دولت اسلامی ۳۳
بند اول: اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال ۳۴
بند دوم: اصل مصلحت عمومی ۳۴
بند سوم: اصل آبادانی و عدم تعطیلی منابع انفال ۳۴
بند چهارم: اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال ۳۵
بند پنجم: اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال ۳۵
فصل دوم تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اعتراض اشخاص
مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن ۳۸
گفتار اول: مفهوم تشخیص و ممیزی اراضی ۳۸
گفتار دوم: مبانی قانونی تشخیص و مرجع آن ۳۹
بند اول: قانون ملی شدن جنگلها ۳۹
بند دوم: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ۴۰
بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ۴۱
بند چهارم: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۴۲
گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال) ۴۳
بند اول :مراحل تشخیص ۴۴
الف) شناسایی مقدماتی ۴۴
ب) نقشه برداری ۴۶
ج) تنظیم برگ تشخیص ۴۷
د) انتشار آگهی ۴۸
بند دوم: آثار تشخیص ۵۰
الف) زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی ۵۰
ب) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت ۵۱
مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده ۵۴
گفتار اول:کلیت اعتراض اشخاص ۵۵
گفتار دوم: نحوه اعتراض قبل از انقلاب اسلامی ۵۸
بند اول: نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب ۱۳۴۱ و آیین نامه اجرایی آن ۵۸
بند دوم: نحوه اعتراض در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها (کمیسیون ماده ۵۶) ۵۸
گفتار سوم: نحوه اعتراض به اراضی ملی شده بعد از انقلاب اسلامی ۶۰
بند اول : صلاحیت دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر) ۶۰
بند دوم : کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ۶۱
بند سوم: نقد و بررسی ماده واحده ۶۳
گفتار چهارم: شعبه دادگاه ویژه در مرکز(خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده واحده) ۶۶
بند اول: زمینه های تصویب قانون ۶۷
بند دوم: شاخص های اصلی رسیدگی ۶۹
الف) تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده و ترکیب آن ۶۹
ب) تغییر در تعداد مراحل رسیدگی و استفاده از نظرات کارشناسی ۷۰
بند سوم: صلاحیت شعبۀ ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی ۷۱
بند چهارم: چگونگی فعالیت شعب ویژه استانها ………………………………………………………………………………..۷۳
بند پنجم: نقد و بررسی وضعیت فعلی رسیدگی به اعتراضات ۷۴
مبحث سوم : سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی ۸۰
گفتار اول: مفهوم زمین خواری و اشکال مختلف آن در ایران ۸۱
بند اول: تملک و تصرف املاک دولتی ۸۱
بند دوم: تغییر کاربری زمین هایی کشاورزی در حوزه های شهری ۸۲
بند سوم: استفاده از اطلاعات عمرانی و توسعه ای در مناطق رو به توسعه ۸۲
بند چهارم: استفاده از خلاهای قانونی با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی ۸۲
گفتار دوم: اقدامات انجام شده در جهت کاهش زمین خواری در کشور ۸۳
بند اول: نقش کاداستر ۸۳

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*