تعیین رابطه بین مهارتهای سه گانه (فنی، انسانی و ادراكی) مدیران با میزان اثربخشی آنها در بین دبیرستانهای پسرانه،دخترانه ناحیه یک شهر شیراز- قسمت 23

ـ عباس‌زادگان، سیدمحمد.(1376). مبانی و مکاتب مدیریت، تهران: شرکت سهامی انتشار.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
ـ عباس‌زادگان، سیدمحمد.(1379). مبانی اساسی در سازماندهی و رهبری، تهران: شرکت سهامی انتشار.
ـ عباس‌زاده، سیدمحمد.(1374). کلیات مدیریت آموزشی، ارومیه.
ـ عسگریان، مصطفی.(1370). مدیریت نیروی انسانی، تهران: دانشگاه تربیت معلم.
ـ عسگریان، مصطفی.(1378). سازمان و مدیریت آموزش و پرورش، تهران: امیرکبیر.
ـ عسگریان، مصطفی.(1378).روابط انسانی و رفتار سازمانی، تهران: امیرکبیر.
– علاقه‌بند، علی( 1371). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، تهران: بعثت.
– علاقه‌بند، علی.( 1381). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، تهران: روان.
ـ علاقه‌بند، علی.(1376). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، (ویرایش چهارم)،
تهران :روان.
ـ علاقه‌بند، علی.(1376). مدیریت عمومی، تهران: روان.
ـ علاقه‌بند، علی.(1377). مقدمات مدیریت آموزشی، (ویرایش چهارم)، تهران: روان.
ـ کاتز، رابرت.(1370). مهارتهای یک مدیر موفق، (ترجمه محمود توتونچیان)، مقاله‌هایی درباره مدیریت، تهران:مرکز آموزشی مدیریت دولتی.
ـ کل، جی. ای،(1376). تئوری‌ها و فرایند مدیریت، (ترجمه سهراب خلیلی شورینی)، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
ـ کونتز، هرولد. اودانل، سیریل. ویهریخ، هانیز.(1377). اصول مدیریت، جلد اول، (ترجمه محمدعلی طوسی، سیدامین‌الله علوی، علی‌اکبر فرهنگی و اکبر مهدویان)، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
ـ کوهن، لوئیس و هالیدی، میشل.(1375). آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی، (ترجمه علی دلاور)، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
ـ کیا، منوچهر.(1375). تئوریهای مدیریت و مدلهای سازمان، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
– كازمایز، لئونارد.( 1370). اصول مدیریت، (ترجمه اصغر زمردیان، آرمان مهروژان)، مركز آموزش مدیریت دولتی.
– كیا، منوچهر.( 1377). تئوری‌های مدیریت و مدلهای سازمان، چاپ سوم، ناشر مركز آموزش مدیریت دولتی.
ـ لی فام، جیمز، هووئه، جیمز.(1370). مدیریت مدارس ـ مبانی و تئوریها، (ترجمه محمدعلی نائلی)، اهواز، دانشگاه شهید چمران.
– مجد، زهره.(1380). ارزشیابی مهارتهای مدیریتی مدیران دبیرستانهای دولتی چهارگانه شیراز، پایان نامه كارشناسی ارشد چاپ نشده ،دانشگاه آزاد شیراز.
ـ مشبکی، اصغر.(1377). مدیریت رفتار سازمانی، تهران: ترمه.
ـ میرکمالی، سیدمحمد(1379). رهبری و مدیریت آموزشی ، تهران: یسطرون.
ـ میرکمالی، سیدمحمد.(1378). رفتار و روابط در سازمان و مدیریت، تهران:رامین.
ـ میرکمالی، سیدمحمد.(1379). روابط انسانی در آموزشگاه، تهران: یسطرون.
– میركمالی، سیدمحمد( 1373). رهبری و مدیریت آموزشی، تهران: نشر رامین
– میركمالی، سیدمحمد.( 1373). رهبری و مدیریت آموزشی،تهران: نشر رامین
ـ نادری، عزت‌الله. سیف نراقی، مریم.(1378). روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تهران: بدر.
ـ نادری، عزت‌الله. سیف‌نراقی، مریم.(1363). آمار استنباطی در علوم انسانی، تهران: دانشگاه تربیت معلم.
ـ نادری، عزت‌الله. سیف‌نراقی، مریم.(1376). راهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق، تهران: بدر.
ـ نلر، ج. اف.(1377). آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش، (ترجمه فریدون بازرگان)، تهران: سمت.
– نیكنامی، مصطفی.( 1375). مفاهیم كارآیی و اثربخشی مدیران مدارس، فصلنامه مدیریت آموزش و پرورش، دوره چهارم، شماره مسلسل 15.
ـ وایلز، جان. باندی، جوزف،(1376). نظارت در مدیریت، برنامه‌ریزی و راهنمایی تعلیماتی، (ترجمه محمدرضا بهرنگی)، تهران:کمال تربیت.
– وایلز، كیمبل.( 1372). مدیریت و رهبری آموزشی، (ترجمه محمد طولی)، مركز آموزشی مدیریت دولتی.
– وایلز، كیمبل.( 1372). مدیریت و رهبری آموزشی، (ترجمه محمدعلی طوسی)، مركز آموزش مدیریت دولتی.
– هربرت، جی، هیكس، سی ری گولت.( 1380). تئوری‌های سازمان و مدیریت، (ترجمه دكتر گوئل كهن)، انتشارات اطلاعات.
ـ هرسی، پال. بلانچارد، کنث.(1377). مدیریت رفتار سازمانی، کاربرد منابع انسانی، (ترجمه علی علاقه‌بند)، تهران : امیرکبیر.
ـ هومن، حیدرعلی(1374). استنباط آماری در پژوهش رفتاری، تهران: پارسا.
– هوی، مسیكل( 1382). مدیریت آموزشی، تئوری، تحقیق و عمل، چاپ چهارم، (ترجمه میرمحمد، محمدعباس زاده)، انتشارات دانشگاه ارومیه.
ـ هوی، وین ک، میسکل، سیسیل ج(1376). تئوری تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی، جلدهای 1 و 2، (ترجمه میرمحمد سیدعباس‌زاده)، ارومیه: دانشگاه ارومیه.
ایران نژاد، مهدی، ساسان گوهر، پرویز.( 1373). سازمان مدیریت از تئوری تا عمل، موسسه بانكداری ایران.
علاقه‌بند، علی.( 1371). مقدمات مدیریت آموزشی، تهران: بعثت
لوتانز، فرد.(1375). رفتار سازمانی، ترجمه غلامعلی سرمد، تهران: مؤسسه بانکداری ایران.
ب‌ـ مقالات:
ـ پرداختچی، محمدحسن.(1374 ).«مدیریت آموزشی به عنوان قلمرو حرفه‌ای»، مدیریت در آموزش و پرورش، فصلنامه مدیریت آموزشی، شماره 13، ، ص 57- 46.
ـ سرکار آرانی، محمدرضا.(1378). «نگاهی دوباره به ا
همیت و جایگاه آموزش و پرورش
»، پلی کپی درسی، دانشگاه علامه طباطبایی، ص 10-1.
ـ سلطانی، ایرج(1375). «مهارتهای اثربخش برای مدیران مدارس»، مدیریت در آموزش و پرورش، شماره 15،ص 41-32.
ـ سلطانی، ایرج.(1377).«مهارتهای انسانی مدیران مدارس و اندازه‌گیری میزان آن»، مدیریت در آموزش و پرورش، شماره 17،
ـ کولوبندی، عبدالله.(1374). «معیارهای هفتگانه برای ارزیابی اثربخشی سازمان»، تدبیر، شماره 56، ، ص 21-19.
ـ گرلاف، ادوین.(1371). «مدیر و هنر تعیین هدف»، (ترجمه غلامرضا اسماعیلی)، تدبیر، شماره 28، ، ص 37-33.
ـ نیکنامی، مصطفی.(1375). «مفاهیم کارآیی و اثربخشی مدیران مدارس»، مدیریت در آموزش و پرورش، شماره 15، ص 19-14.
ـ وتن، دیوبد، دامرون، کیم، «نقش مهم مهارتهای مدیریت در آینده»، (ترجمه مسعود شکراللهی)، تازه‌های مدیریت، شماره 11 و 10، سال 1374، ص 22.
ج‌ـ پایان‌نامه‌ها:
– اتحادنژاد، شاپور.( 1380). نظر دبیران در خصوص میزان مهارتهای اثربخش مدیران و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانهای شهر شیراز، پایان نامه كارشناسی ارشدچاپ نشده، دانشگاه شیراز.
ـ انتصاری، ناهید،(1379) «بررسی نیازهای آموزشی در سه حیطه مهارتهای فنی، انسانی، ادراکی و ارائه الگوی مناسب برای آموزش ضمن خدمت به مدیران مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران»،پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده ، دانشگاه تهران.
ـ بیگدلی، الیاس،(1380). «نیازسنجی و ارائه چارچوب کلی آموزش مدیران مدارس راهنمایی شهرستان خدابنده، پایان نامه کارشناسی ارشد ، چاپ نشده ،دانشگاه تهران.
ـ حسن‌پور، توفیق.(1377).«بررسی سبکهای رهبری مدیران و ارتباط آن با اثربخشی مدرسه بر اساس مفروضات تئوری اقتضایی فیدلر در مدارس ابتدایی پسرانه دولتی اردبیل»، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده ،دانشگاه تربیت معلم.
ـ صامصونچی، ناصر.(1375). «آزمون مفروضات تئوری اقتضایی فیدلر در مدارس راهنمایی پسرانه شهر تبریز»، پایان نامه کارشناسی ارشد ،چاپ نشده ، دانشگاه تربیت معلم.
ـ ضیائی، محترم‌السادات(1374). «بررسی رابطه ثبات شغلی مدیر و میزان اثربخشی مدارس آنها از نظر معلمان و دبیران در شهر مشهد»، پایان نامه کارشناسی ارشد،چاپ نشد،دانشگاه تهران.
ـ فانی، اصغر.(1375). «طراحی مدل نظام آموزشی مدیران اجرایی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده ،دانشگاه تربیت مدرس.
ـ موسویان نجف‌آبادی، سیدرسول.(1372). «بررسی و مقایسه میزان برخورداری مدیران آموزشی و درمانی از (مهارتهای سه گانه مدیریت) از دیدگاه مسئولین تحت امر و تأثیر آن بر عملکرد مدیران در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد،چاپ نشده ، دانشگاه تربیت معلم.
– نیكو، جلیل.( 1377). بررسی مهارتهای فنی و انسانی و ادراكی مدیران متخصص و غیرمتخصص مدارس سمنان، پایان نامه كارشناسی ارشدچاپ نشده، دانشگاه واحد رودهن.
‌ـ منابع خارجی:
– Bovee,Courtland L.. ,and Thill, John V,and Wood ,Marian Burk.and Dovel,George p.(1993) Management,International Ed., MeGrow Hill Book Co.
– Daresh, John- C; playko, – Marsha- A (1992). What do Beginning leader need? Aspring and practicing principals’per captions of critical skill for novice Administrators. Journal- of-personal education vol.p128-135
– Hiks ,herbet G., and Geullett, C. Ray (1981), Management , McGraw Hill, Inc
– Katz Robert. (1974) “Skills Of Effective Adminis trators” Harvard Business Review.pp90-101
– Kowalski, Theodore-.(1992). Perceptions of Desird skills for effective principals. Journal- of- school- leader ship; Vol. 2. No. 3. p. 299-309.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*