تحقیق درمورد سطح معنادار، کنش اجتماعی، اعتقادات دینی

AI(Artificial Intelligence) concept.

(مجرد
دخترمجرد
7.900-
2.14
001/0

مرد متاهل
13.550-
2.14
001/0

زن متاهل
17.550-
2.14
001/0
دختر(مجرد)
پسر مجرد
7.900
2.14
001/0

مرد متاهل
5.650-
2.14
010/0

زن متاهل
9.650-
2.14
001/0
مرد(متاهل)
پسرمجرد
13.55
2.14
001/0

دختر مجرد
5.610
2.14
010/0

زن متاهل
4-
2.14
066/0
زن (متاهل)
دختر مجرد
17.550
2.14
001/0

پسر مجرد
9.650
2.14
001/0

مرد متاهل
4
2.14
066/0

تنها بین زن متاهل با مرد متاهل تفاوت معناداری وجود ندارد .
فرضیه هفتم : دوستی قبل ازدواج بر کنش اجتماعی تاثیر دارد.
در مقیاس کنش اجتماعی یا زیرمقیاس سوم C توانایی فرد در انجام کارهای روزمره ، احساس رضایت در انجام وظایف ، احساس مفید بودن ، قدرت یادگیری و لذت بردن از فعالیت های روزمره زندگی مطالعه می شود. امتیاز 0تا 9 نشان دهنده ی سلامت کامل شما در روابط میان فردی و ارتباطات شما در محیط کاری است.امتیاز 10تا 15 نشان دهنده ی سلامت نسبی در روابط میان فردی و ارتباطات کاری شماست. امتیاز 16 تا 21 نشان دهنده ی این است که در روابط میان فردی دچار مشکل بوده و همچنین در موقعیتهای کاری خود دائماً دچار مشکل می گردد. لذا یادگیری مهارتهای میان فردی توصیه می گردد.
جدول 4-17: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر رابطه دوستی قبل ازدواج بر کنش اجتماعی
متغیر
f
مجذور میانگین
درجه آزادی
سطح معناداری

بین گروهی
32.238
270.61
3
001/0

درون گروهی

8.40
76

کل

79

با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 05/0 است برای مشخص کردن اینکه کدام گروهها با هم تفاوت دارند از آزمون تعقیبی LSDاستفاده می کنیم.
جدول 4-18: نتایج آزمون LSD
گروهها
زیر گروهها
میانگین
خطای استاندارد
سطح معناداری
پسر (مجرد
دخترمجرد
3.450-
916/0
001/0

مرد متاهل
7.35-
916/0
001/0

زن متاهل
7.850
916/0
001/0
دختر(مجرد)
پسر مجرد
3.450
2.14
001/0

مرد متاهل
3.900
2.14
0010/0

زن متاهل
4.40-
2.14
001/0
مرد(متاهل)
پسرمجرد
7.35
2.14
001/0

دختر مجرد
3.90
2.14
010/0

زن متاهل
500/0
2.14
587/0
زن (متاهل)
دختر مجرد
780/0
2.14
001/0

پسر مجرد
4.440
2.14
001/0

مرد متاهل
500/0-
2.14
587/0
در کنش اجتماعی تنها بین زن و مرد متاهل تفاوتی وجود ندارد.
فرضیه هشتم:اعتقادات دینی پاسخگویان بر نگرش ایشان نسبت به معاشرت و دوستی دختر و پسر پیش از ازدواج تاثیر دارد
جدول 4-19: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر اعتقادات دینی بر نگرش نسبت به دوستی قبل ازدواج
متغیر
f
مجذور میانگین
درجه آزادی
سطح معناداری

بین گروهی
28.84
19.117
3
001/0

درون گروهی

618/0
76

کل

79

با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 05/0 است برای مشخص کردن اینکه کدام گروهها با هم تفاوت دارند از آزمون تعقیبی LSDاستفاده می کنیم.
جدول 4-20: نتایج آزمون LSD
گروهها
زیر گروهها
میانگین
خطای استاندارد
سطح معناداری
پسر (مجرد
دخترمجرد
2
245/0
001/0

مرد متاهل
2.1
245/0
001/0

زن متاهل
2
245/0
001/0
دختر(مجرد)
پسر مجرد
2
245/0
001/0

مرد متاهل
850/0
245/0
001/0

زن متاهل
850/0
245/0
001/0
مرد(متاهل)
پسرمجرد
2.1
245/0
001/0

دختر مجرد
850/0
245/0
001/0

زن متاهل
001/0
245/0
001/0
زن (متاهل)
دختر مجرد
850/-
245/0
001/0

پسر مجرد
2
245/0
001/0

مرد متاهل
001/0
245/0
001/0
پس اعتقادات دینی پاسخگویان بر نگرش ایشان نسبت به معاشرت و دوستی دختر و پسر پیش از ازدواج تاثیر دارد .
فرضیه نهم :به نظر می رسد نگرش خانواده ی پاسخگویان بر نگرش ایشان نسبت به معاشرت و دوستی دختر و پسر پیش از ازدواج رابطه تاثیر دارد.