تحقیق درباره واگذاری شرکت ها

Businessman pressing start up icon over blue background

برتر و ممتاز شرکتهای خصوصی یا خصوصی سازی شده را نشان داده، پانزده مطالعه هیچگونه رابطه قابل توجهی را بین ساختار مالکیت و عملکرد نشان نداده و طبق نتایج نیز پنج مطالعه، عملکرد شرکتهای تحت مالکیت دولت، عمدتاً بهتر از شرکتهای خصوصی است.
ارنست اورلیک ون ویزسگر ، اوران یانگ ، ماتیس فینگر و ماریان بیشیم (2005) پژوهشی را با هدف تلاش برای بر قراری توازن بین بخشه ای خصوصی و دولتی و تعیین سهم بهینه هر کدام از آنها در اقتصاد انجام دادند . به زعم آنها در طول تاریخ بحثهای مربوط به خصوصی سازی غالباً بین دو قطب مخالف بی نهایت دولتی و بی نهایت خصوصی در نوسان بوده است . هر دو دیدگاه با این ایده موافق هستند که کلید تضمین عملکرد خدمات به نفع عموم نظارت و مقررات کارا ا ست. مسائل ناشی از عدم نظارت یا نظارت ضعیف بر مالکیت خصوصی، بسیاری را به این نتیجه رسانده که تنها در صورتی مالکیت خصوصی مفید خواهد بود که چارچوب نظارتی قدرتمندی برای تضمین توجه شرکتها به نیازهای مشتریان و حمایت گسترده تر از اهداف سیاستگذاری عمومی مانند حمایت از محیط زیست و فرصتهای برابر وجود داشته باشد. این پژوهشگران بر (خصوصی سازی – اما بانظارت قوی) تاکید داشته اند و تلاش کرده اند تا محدود ه خدمات دولت و بخش خصوصی را مشخص نموده و در خصوص پیش نیازه ایی برای انجام خصوصی سازی اظهار نظر نمایند.
عمران ( 2004 ) در پژوهشی با عنوان عملکرد شرکتهای دولتی با شرکت های تازه به مطالعه اثر خصوصی ساز ی بر « خصوصی شده عملکرد شرکت ها در مصر پرداخت. وی در پژوهش خود به دنبال این هدف بود که آیا خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت ها شده است ؟ وی 69 شرکت مصری را که بین سالهای 1994 تا 1998 از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شده بودند،را انتخاب کرد و اطلاعات مالی دو سال قبل و بعد از واگذاری شرکت های نمونه را تجزیه و تحلیل نمود. از نتایج به دست آمده پژوهش مشاهده گردید که پس از واگذاری شرکت ها نسبت های سودآوری و بازده از بهبود قابل توجه و بر عکس سطح اشتغال کارکنان و نسبت های بدهی از کاهش قابل توجهی برخوردار شدند.
اکتن و آرین ( 2006) در پژوهشی با عنوان تأثیر خصوصی سازی بر کارایی به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر کارایی شرکت های خصوصی سازی شده در ترکیه پرداختند. آنها تاثیر خصوصی سازی بر شرکت ها را از دو جهت می دانستند:اول اینکه خصوصی سازی باعث تغییر در اهداف شرکت می شود (تاثیر مالکیت) و دوم اینکه خصوصی سازی باعث تغییر در ساختار بازار می شود (تاثیر محیطی). آنها به این نتیجه رسیدند که برای بهبود کارایی شرکت های خصوصی شده تاثیر مالکیت کافی است.
برتولوتی و دیگران ( 2007 ) به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر نقدینگی بازار سهام در نوزده کشور توسعه یافته پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که خصوصی سازی از طریق صدور سهام برای موسسات دولتی و واگذاری آن از طریق بورس تاثیر بسزایی بر افزایش نقدینگی در بازار های سهام این کشورها داشته است. آن ها علت عمده این نقدینگی را ناشی از کاهش ریسک کلی بازار به خاطر تنوع و گستردگی خصوصی سازی می دانستند
دلا توره و دیگران (2007) به بررسی تاثیر اصلاحات عمده اقتصادی از قبیل خصوصی سازی، آزاد سازی تجاری، بهبود قوانین و مقررات تجاری بر توسعه بازار سهام پرداختند. آنها ادعا می کردند که به کارگیری این اصلاحات در بعضی کشور ها، به کاهش کارایی بازار سرمایه در این کشورها منجر شده است. به همین منظور،آن ها به بررسی تاثیر شش اصلاح اقتصادی بر توسعه بازار سهام داخلی پرداختند . آنها دریافتند که این اصلاحات باعث افزایش میزان معاملات و سرمایه بازار سهام شده است.
فارینوس و دیگران (2007) در پژوهش خود باعنوان (عملکرد عملیاتی و بازار سهام طی خصوصی سازی شرکت های دولتی) شرکت هایی را که در اسپانیا طی سالهای 1990 – 2001 از طریق عرضه عمومی سهام، خصوصی شده بودند، بررسی نمودند و در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که خصوصی سازی تأثیر قابل توجهی در کارآیی، درآمد فروش و استخدام داشته است.
کر و دیگران (2008) به بررسی تأثیر خصوصی سازی بر شرکت و بازار سهام در نیوزیلند و استرالیا پرداختند. طی نتایجی که به دست آمد، مشخص شد که عملکرد شرکت ها پس از خصوصی سازی بهبود قابل توجهی یافته است ؛ به طور ی که خصوصی سازی باعث افزایش نرخ رشد سالانه شرکت ها به مقدار 12 ٪ برای شرکت های نیوزیلندی شده است که این نرخ برای شرکت های استرالیایی تقریباً 9% است. همچنین تحلیل ها نشان داد که خصوصی سازی در نیوزیلند و استرالیا، مشارکت مشخصی در توسعه بازار سهام داشته است و همچنین نقدینگی شرکت های خصوصی شده افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است؛ به طوری که نشان دهند ه فعالیت بیشتر سرمایه گذاران است. مجموع کلی خصوصی سازی در نیوزیلند از 16 میلیون دلار در سال 1991 به بیش از 637 بیلیون دلار در سال 2001 ، و در استرالیا مجموع کل خصوصی سازی از 344 بیلیون دلار در سال 1993 به 700580 بیلیون دلار در سال 2001 رسیده است.
کریمی ( 1381 ) در مطالعه خود به مقایسه و ارزیابی عملکرد شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری در حیطه های هزینه، رضایت مشترکان و کارکنان قبل و بعد از خصوصی سازی در قسمتهای بهره برداری و خدمات مشترکان پرداخت. او در این تحقیق، به این نتیجه رسید که خصوصی سازی بیش از سطح متوسط باعث افزایش راندمان کار گردیده است. همچنین خصوصی سازی باعث افزایش کیفیت کار نیز
شده است . رضایت کارکنان نیز پس از خصوصی سازی افزایش یافته است. خصوصی سازی تأثیری بر انگیزش ک
ارکنان نداشته است. استفاده بهینه از نیروها پس از خصوصی سازی افزایش یافته است و پس از خصوصی سازی محیط کار نیز سالمتر شده است. همچنین پس از خصوصی سازی روابط با مشترکان بهبود یافته است. خدمات به مشترکان نیز پس از خصوصی سازی بهبود یافته است.
رضایی (1383) در پژوهش خود با بهره گرفتن از ابزارهای گردآوری داده ها (مشاهدات آماری، مصاحبه و تحقیق میدانی) به بررسی و مقایسه تطبیقی عملکرد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دوره چهرا ساله قبل (1375– 1378) و بعد (1379–1382) تغییر مالکیت این شرکت پرداخته است. با بهره گرفتن از ازمون t زوج شده، او در این پژوهش نشان داد که خصوصی سازی در این شرکت موجب بهبود شاخص های مالی، نیروی انسانی و منابع فیزیکی نشده است و به طور کلی خصوصی سازی در این شرکت تأثیری بر عملکرد آن نداشته است.

2-28- تعریف بهره وری :
ازنظر اقتصادی بهره وری معیاری است که رابطه ستاده با نهاده را نشان می دهد .
در فرهنگ علوم اقتصادی تعاریف زیر از بهره وری ارائه شده است :
نسبت میان مقدار محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید
مقدار محصولی که هر کارگر می تواند در مدت زمان معینی تولید نماید.
بهره وری میزان نسبی کارائی است(میبدی،1379:192).
تعریف بهره وری دو مفهوم کارائی و اثر بخشی را در بر دارد و شامل استفاده کارا از ورودیها برای تولید خروجی ها می شود که اهداف سازمانی را تامین می کنند(کاظمی،1381:12)

2-28-1- کارایی :
کارایی به معنای آگاهی به چگونگی انجام کار و انجام صحیح آن هنگامی که بهبود می یابد که به ازای هر واحد ورودی ، ورودی خروجی مفید بیشتری تولید شود. در واقع کارایی نسبتی است که برخی از جنبه های عملکرد واحد را با هزینه هایی که برای انجام آن عملکرد متحمل شده مقایسه می کند(کاظمی،1381:13).
نسبت بازده واقعی بدست آمده به بازده استاندارد و تعیین شده ،کارائی یا راندمان است ، یا در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می شود به مقدار کاری که باید انجام شود(میبدی،1379: 193-194 )
بهره وری یک شرکت ناکارآمد را می توان بوسیله افزایش کارائی آن بدون بکارگیری منابع اضافی افزایش داد.
2-28-2- راه های افزایش کارایی :
1-آموزش
2- چرخش شغلی
3-غنی سازی شغلی
4- کاهش ضایعات
5-ایجاد تعهد در کارکنان

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6-توجه به کارکنان
7-استفاده از استعدادها
8- انگیزه
2-28-3- اثر بخشی :
اثر بخشی یعنی آگاهی از کاری که انجام می دهیم به عبارت دیگر انجام کار قابل قبول و کسب اهداف صحیح است . یک فعالیت تولیدی ممکن است کارایی داشته باشد ولی اثر بخش نباشد.
2-28-4- در واقع :
بهره وری =کارائی + اثربخشی
بهره وری = اجرای کارهای درست + اجرای درست کارها (کائو و دیگران ، 1995:198).
2-28-5- عوامل موثر بر اثر بخشی :
1- انگیزه

 
 
2- توان یا آمادگی کاری
3-شناخت شغل یا ادراک فرد از نقش خود در سازمان
4-حمایت سازمانی
5-باز خور عملکرد

2-29- خلاصه فصل دوم :
دراین فصل به بررسی اجمالی پیشینه ی نظری و ادبیات تحقیق اشاره شد و اصطلاحات، واژه ها و مفاهیم خصوصی سازی و پیشینه آن در چندین کشور مطرح دنیا بررسی و تعریف گردید. همچنین ابعاد و مولفه های موثر بر خصوصی سازی بررسی و به چندین تحقیق صورت گرفته در این زمینه توسط محققین داخلی و خارجی کشور اشاره شد . در پایان ابعاد و مولفه های موثر بر خصوصی سازی معرفی گردید.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- مقدمه :
هر مطالعه و پژوهشی بنا بر ماهیت و هدفی که دارد، از روش ها و ابزارهای خاصی استفاده می کند. در واقع، یکی از اصولی ترین و منطقی ترین راه های شروع یک فعالیت، داشتن درکی روشن از انجام کار است. انجام تحقیق نیز از این امر مستثنی نیست. یکی از مهمترین خصوصیاتی که در هر تحقیق علمی باید لحاظ گردد، اجرای درست آن تحقیق می باشد که این امر خود منوط به استفاده از یک روش شناسی تحقیق مناسب است. اهمیت روش در تحقیق، چنان است که اعتبار تحقیق را بیشتر در گرو روش و نه در موضوع تحقیق می داند (خاکی، 1379، 155).
در این فصل، ضمن تشریح روش انجام تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و سوالات تحقیق بطور مجدد و مفصل تر بیان می گردند. در ادامه، مدل مفهومی پژوهش ارائه می شود، به این نحو که ابتدا مدل مفهومی تحقیق درباره ی عامل های انتخاب شده جهت ارزیابی خصوصی سازی مطرح می گردد؛ سپس مدل مفهومی به کمک داده های دریافتی از سه طریق ادبیات تحقیق، مصاحبه با خبرگان و توزیع پرسشنامه بین آنها، به «مدل تحلیلی تحقیق» تبدیل و توسعه می یابد. آنگاه پرسشنامه توزیع گردیده و در نهایت، روش های آماری بکار رفته برای تحلیل آماری فصل چهارم معرفی می شوند.

3-2- روش تحقیق :
هدف از این مطالعه های ارزیابی عامل های انتخاب شده جهت بررسی خصوصی سازی می باشد. با توجه به عدم انجام مطالعه ای با این رویکرد، این مطالعه می تواند دستاوردهای جدیدی در زمینه مدیریت به دنبال داشته باشد. در عین حال، نتایج مطالعه از نظر کاربردی نیز می تواند از سوی سیاست گذاران و برنامه ریزان در حوزه های خصوصی سازی مورد بهره برداری قرار گیرد. بنابراین این مطالعه، بر اساس هدف تحقیق، از نوع کاربردی است.
از طرف دیگر، روش این تحقیق از نوع پیمایشی است. در مطالعات پیمایشی، پژوهشگر متغیرها را دستکاری نکرده و روندهای درون داده ها را به جای ارائه تبیین های دقیق توصیف می کند. این نوع پژوهش ها در حقیقت، برای درک بهتر ماهیت مسأله ای انجام می شوند که در مورد آن بررسی های بسیار اندکی شده است. همچنین در مطالعات پیمایشی، محققان داده های کمی و عددی را با بهره گرفتن از پرسش نامه یا مصاحبه گردآوری کرده و با بهره گرفتن از فنون آماری روندهای پاسخ های سؤال را توصیف و سؤال یا فرضیه را آزمون می کنند (دانایی فرد، الوانی و آذر، 1387، 150-147).

3-3-متغیرهای تحقیق :
3-3-1- متغیر مستقل : متغیری است که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می شود (خاکی،76:1379).
3-3-2- متغیر وابسته : متغیری است که محقق به دنبال تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است (بازرگان و دیگران،50:1381)
در هر تحقیق علمی برای پاسخ به سئوالات تحقیق و یا آزمون فرضیه ها؛ تشخیص متغییرها امری ضروری است ( کیوی و کامپنهود،1376 ). چون متغییر ایده اصلی یک پژوهش و مفهومی قابل تغییر است. و طبقه بندی متغییرها بر اساس نقشی که در تحقیق بر عهده دارند؛ به دو نوع متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته تقسیم می شوند.
متغیر مستقل ارزیابی خصوصی سازی

متغیر های وابسته عامل کارآیی
عامل اثربخشی

جدول شماره 3-1 : متغیرهای تحقیق

3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات :
در این تحقیق، سعی شده که از شیوه پرسشنامه استفاده شد. همچنین در این تحقیق، در هنگام نظرسنجی و تکمیل پرسشنامه، چون محقق در زمان تکمیل اکثر پرسشنامه ها، با افرادی که حاضر به انجام مصاحبه بودند، مصاحبه صورت داده است. بطور کلی، در این تحقیق، هم از ابزارهای کتابخانه ای و هم از ابزارهای غیر کتابخانه ای (مانند مصاحبه و پرسشنامه) برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

روش های جمع آوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند:
روش های مستقیم :نظیر مشاهده ،مصاحبه ،پرسشنامه ،آزمون
روش های غیرمستقیم :نظیر مطالعات کتابخانه ای،استفاده از اسناد و مدارک

3-5- روایی و پایایی پرسشنامه :
الف) روایی : در این تحقیق، پس از مطالعات وسیع صورت گرفته و مشورت با اساتید گوناگون وکارشناسان خبره شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان ، پرسشنامه ای تهیه شد و سپس برای سنجش روایی پرسشنامه، پس از تأیید اساتید راهنما و مشاور، پرسشنامه میان 10 نفر از خبرگان تحقیق، توزیع شده و سرانجام، پس ازلحاظ کردن نکات مورد نظر این افراد، نسخه نهایی پرسشنامه بدست آمد.
ب) پایایی : به منظور بررسی میزان اعتبار و قابل اعتماد بودن پرسشنامه از نرم افزار SPSS با بهره گرفتن از الفای کرونباخ استفاده شده است که میزان ضریب الفای بدست آمده 847/0 که بیش از مقدار قابل قبول آن یعنی 0.70 است.که فرمول آن به شرح ذیل است:
R=j/j-1(1-Sj/S^2)
J= تعداد سئوالات پرسشنامه
Sj=واریانس سئوال iام
S^2=واریانس کل آزمون
قابل ذکر است ضریب آلفای کرونباخ کمتر 60درصد معمولا ضعیف،دامنه 70 درصد قبول و دامنه بیش از 80 درصد خوب تلقی می شود و هرچه ضریب به عدد1 نزدیکتر باشد بهتر است.

3-6- مقیاس اندازه گیری تحقیق :
یکی از رایج ترین مقیاس های نگرش سنجی در مدیریت، مقیاس لیکرت است. همانطور که اشاره شد، در این تحقیق برای اندازه گیری نگرش پاسخ دهندگان در خصوص ارزیابی خصوصی سازی در جامعه مورد مطالعه ، جواب ها در طول یک طیف 5 امتیازی رتبه ای لیکرت، بصورت دو طرفه در حالت قبل از خصوصی سازی و بعد از خصوصی سازی سنجیده می شوند. این طیف پاسخ سؤالات پرسشنامه از (خیلی کم) (کم) (متوسط) (زیاد) (خیلی زیاد) تشکیل گردیده و برای تحلیل آن به ترتیب کدهای (1) (2) (3) (4) (5) در نظر گرفته شده است.

جدول شماره (3-2)- شاخص های کارایی و اثر بخشی به همراه شماره سوالات مربوط در پرسشنامه

مفهوم ابعاد شاخص ها سوالات مربوطه در