بررسی نوع دوستی در روابط اجتماعی و عوامل موثر بر آن- قسمت ۹

در این پژوهش از روش پیمایش استقاده شده است. در روش پیمایشی محقق با نظر خواهی از یک گروه نمونه انتخاب شده از نظر یک جامعه آماری بزرگ مطلع می گردد.

 

۲-۳٫ جامعه آماری و حجم آن

 

جامعه ی آماری این تحقیق تمامی دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه منطقه ۲ شهر تهران می باشد.
قلمرو مکانی: مدارس مقطع متوسطه منطقه ۲ شهر تهران
قلمرو زمانی: قلمرو تحقیق از تیر ماه ۱۳۹۲ آغاز و در دی ماه ۱۳۹۲ به پایان رسید.
زمان توزیع و جمع آوری پرسشنامه در آذر ماه ۱۳۹۲ بود.
 

۳-۳٫ برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری

 

جمعیت آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه ۲ تهران میباشد. که بر اساس آمار سال ۱۳۹۲ جمعیت انان ۲۰۰۰۰ نفر می باشد.
با بهره گرفتن از فرمول نمونه گیری کوکران بدست آمده است. پژوهشگر اغلب نمونه هایی را که نماینده کل تن جمعیت باشد انتخاب می کند. اگر هدف او دستیابی به نتایج تعمیم پذیر است جمعیت نمونه وی باید نماینده بخش بزرگی از جمعیت باشد. یا دست کم ویژگی های عمومی ان جمعیت را در مجموع داشته باشد.(توسلی وهمکاران :۳۶:۱۳۸۷).

 

روش نمونه گیری:

 

 

برای حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده استN=t2

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

بر اساس فرمول زیر حجم تقریبی نمونه به شرح زیر است:

d : دقت احتمالی مطلوب= ۵%
: t ضریب اطمینان ۹۵ درصد= ۹۶/۱
p : وجود صفت مورد نظر
با قرار دادن اطلاعات مذکور در فرمول برآورد n ، حجم نمونه به‌دست آمده ۳۸۴ نفر می‌باشد. بر این مبنا مشخص می شود که ارزش‌های نمونه با ضریب اطمینان ۹۵ درصد قابلیت تعمیم آماری به جامعه را دارد.

 

۴-۳٫ ابزار گردآوری اطلاعات

 

در این تحقیق روش گردآوری اطلاعات در ادبیات تحقیق و مبانی نظری از کتابخانه برای روش اسنادی استفاده شده است و برای اطلاعات روش پیمایشی از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه شامل دو بخش اطلاعات فردی و سوالات مربوط به فرضیات می باشد که سوالات مربوط به این پرسشنامه از طیف ۵ گزینه کاملا موافقم تا کاملا مخالفم طرح شده است.

 

ابزار سنجش

 

ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه ۵۶ سوال می باشد؛ که ۵سوال جهت سنجش متغیرهای جمعیتی/ ۱۲سوال جهت سنجش نوع دوستی/ ۹سوال جهت سنجش همدلی/ ۶ سوال جهت سنجش مسوؤلیت و۷ سوال جهت سنجش هزینه وپاداش و۱۹ سوال جهت سنجش دینداری طراحی شده است.
در سنجش سازه نوع دوستی دو بعد نوع دوستی عادی ۵ سوال و اضطراری ۷سوال در سنجش سازه همدلی دو بعد تجسم دیدگاه دیگران۵ سوال و پاسخ عاطفی ۴ سوال در سنجش سازه مسوؤلیت اجتماعی دو بعد تعهد ۴ سوال وپذیرش پیامد های رفتار ۲ سوال در سنجش هزینه وپاداش دو یعد محاسبه گری ۴ سوال و اهمیت پول ۳ سوال در سنجش دینداری ۴ بعد استنتاجی ۵ سوال و تجربی ۴ سوال/ ایدیولوژیکی ۴سوال/ مناسکی ۵ سوال مورد نظر گرفته شده است.
متغیرهای پژوهش
۱/ نوع دوستی
این مفهوم به معنای غیر/ دیگرو دیگری میباشد.وبیانگر رفتاری است که هدف ان نفع
رسانی به دیگران است.(سایمونز:۱۹۹۱).در پژوهش حاضر نوع دوستی به معنای تمایل
به کمک رسانی وخدمت به دیگران به کار رفته و با توجه به این که می تواند گستره ای
از رفتارها را در بر گیرد.از دو بعد اضطراری (کمک رسانی هایی که مستلزم خطر
پذیری است)وعادی(کمک رسانی هایی که مستلزم خطر پذیری نیست)استفاده شده است.
۲/همدلی
همدلی به معنای خود را به جای دیگران گذاشتند واز منظر دیگران به جهان اطراف
نگریستن است.(ساروخانی:۲۲۴:۱۳۷۰).در پژوهش حاضر منظور از همدلی توانایی
درک احساسات وعواطف دیگران وخود را به جای دیگران قرار دادن به کار رفته و
جهت سنجش از دو بعد تجسم دیدگاه فردوپاسخ عاطفی استفاده
شده است.
۳/مسوؤلیت اجتماعی
مسوؤلیت یک الزام وتعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیت هایی
است که بر عهده او گذاشته شده .مسوؤلیت اجتماعی عبارت است از الزام وتعهد درونی
در مقابل دیگران(بیرهوف:۱۳۸۴).منظور از مسوؤلیت اجتماعی در پژوهش حاضر الزام
وتعهد درونی نسبت به دیگران است.و جهت سنجش ان از دو بعد تمایل به پذیرش پیامد
های رفتار وتعهد استفاده شده است.
۴/تحلیل هزینه وپاداش
تحلیل هزینه وپاداش یا محاسبه سود وضرر مفهومی است در مبادله که بر اساس ان
افراد در رفتار جمعی وکنش متقابل سعی می کنند هزینه های خود را به حداقل ومنافع
یا پاداش های خود را به حداکثر برسانند(ابرکرامبی :۱۴۹:۱۳۷۰).این هزینه ها وپاداش
ها می تواند ملموس وعینی وهم غیر ملموس وذهنی باشند(اسکید مور۷۹:۱۳۷۵).منظور
از تحلیل هزینه وپاداش در این پژوهش سود وضرر مادی است و جهت سنجش ان از
دو بعد محاسبه گری واهمیت پول استفاده شده است.
۵/ دینداری
عبارت است از التزام فرد به دین مورد قبول خویش.این التزام در مجموعه ای از
اعتقادات احساسات واعمال فردی وجمعی که حول امر قدسی ورابطه ایمانی با
او دور می زند(طالبی:۹:۱۳۸۰).در این تحقیق میزان دینداری با ۴بعد مناسکی /تجربی
ایدیولوژیکی/استنتاجی استقاده شده است.

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

۵-۳٫ تعریف عملیاتی متغیرها

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*