پایان نامه ها و مقالات

بازده غیر عادی، محافظه کاری حسابداری

چولگی
۰.۱۳۶
۰.۱۳۶
۰.۱۳۶
۰.۱۳۶
کشیدگی
۰.۷۵۵
۵.۷۲۴
۱.۰۴۷
۳.۳۳۶
خطای استاندارد ضریب کشیدگی
۰.۲۷۲
۰.۲۷۲
۰.۲۷۲
۰.۲۷۲
دامنه تغییرات
۲.۸۸
۰.۸۷
۰.۹۱
۱.۴۳
بالاترین
۱.۵۵
۰.۳۶
۰.۵۵
۰.۸۷
پایین‌ترین
۱.۳۳-
۰.۵۲-
۰.۳۶-
۰.۵۶-
ادامه جدول ۱-۴
متغیرها

شاخص‌ها

تغییر در دارایی‌های غیر نقدی

تغییر در مخارج تحقیق و توسعه

تغییر در هزینه بهره پرداختی

تغییر در سود سهام پرداختی
تعداد
۳۲۰
۳۲۰
۳۲۰
۳۲۰
میانگین
۰.۲۹۳۱
۰.۰۰۱۳-
۰.۰۱۴۷-
۰.۱۱۴۹
خطای معیار میانگین
۰.۶۴۹۱
۰.۰۰۶۵۰
۰.۰۰۲۹۱
۰.۰۱۰۰۷
انحراف معیار
۱.۱۶۱۱
۰.۱۱۶۲۸
۰.۰۵۲۰۷
۰.۱۸۰۰۸
واریانس
۰.۳۴۸
۰.۰۱۴
۰.۰۰۳
۰.۰۳۲
چولگی
۶.۷۳۹
۰.۸۰۴
۱.۱۰۴-
۰.۳۶۹-
خطای استاندارد ضریب چولگی
۰.۱۳۶
۰.۱۳۶
۰.۱۳۶
۰.۱۳۶
کشیدگی
۶.۵۴۴
۸.۸۵۶
۱۲.۳۰۹
۰.۵۱۱
خطای استاندارد ضریب کشیدگی
۰.۲۷۲
۰.۲۷۲
۰.۲۷۲
۰.۲۷۲
دامنه تغییرات
۱۶.۳۶
۱.۵۸
۰.۶۳
۰.۹۹
بالاترین
۱۲.۹۳
۰.۷۶
۰.۳۰
۰.۴۹
پایین‌ترین
۳.۴۳-
۰.۸۲-
۰.۳۳-
۰.۴۹-
ادامه جدول ۱-۴
متغیرها

شاخص‌ها

اندازه شرکت

وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت

اهرم مالی
تعداد
۳۲۰
۳۲۰
۳۲۰
میانگین
۵.۹۷۸۲
۰.۱۴۶۰
۱.۵۵۸۴
خطای معیار میانگین
۰.۰۴۱۵۲
۰.۰۰۸۲۰
۰.۰۷۶۶۴
انحراف معیار
۰.۷۴۲۷۷
۰.۱۴۶۶۵
۱.۳۷۱۰۲
واریانس
۰.۵۵۲
۰.۰۲۲
۱.۸۸۰
چولگی
۰.۰۳۴
۱.۸۱۹
۱.۲۴۸
خطای استاندارد ضریب چولگی
۰.۱۳۶
۰.۱۳۶
۰.۱۳۶
کشیدگی
۰.۱۷۲-
۳.۹۵۱
۰.۸۲۵
خطای استاندارد ضریب کشیدگی
۰.۲۷۲
۰.۲۷۲
۰.۲۷۲
دامنه تغییرات
۴.۲۵
۰.۸۵
۵.۸۹
بالاترین
۷.۸۶
۰.۸۷
۵.۹۱
پایین‌ترین
۳.۶۱
۰.۰۲
۰.۰۲

جدول(۱-۴) نشان می‌دهد که متغیر های تحقیق دارای چه ویژگی‌هایی هستند، سطر اول این جدول بیان می‌کند که تعداد کلیه داده‌ها برای تمامی متغیرهای مورد مطالعه برابر با ۳۲۰عدد می‌باشد و سطر دوم میانگین متغیرهای جمع آوری شده را به تفکیک نشان می‌دهد ،که به عنوان مثال میانگین شاخص محافظه کاری ۰.۰۴۶است. سطر پنجم واریانس و پراکندگی متغیرها را حول میانگین نمایش می‌دهد که واریانس بازده غیر عادی ۰.۲۲۷می باشد. سطرهای ششم و هشتم میزان چولگی و کشیدگی داده‌ها را نسبت به منحنی نرمال زنگوله‌ای شکل نشان می‌دهد و سطر دهم تغییرات بزرگترین و کوچکترین اعداد را به عنوان دامنه تغییرات توصیف می‌کند.

۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق
با توجه به مستندات و ادبیات اشاره شده در فصل دوم و همچنین خلاصه چارچوب نظری تحقیق در فصل اول، نشان از این مطلب دارد که در اکثر تحقیقات انجام شده،متغیرهای مورد مطالعه را به صورت سالانه محاسبه و در تحلیل و تفسیر کلی از آنها استفاده نموده‌اند. در این مرحله محقق،پس از تعیین و محاسب? متغیر های مستقل و وابسته ، به آزمون فرضیات تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها می‌پردازد. ابتدا وجود رابطه همبستگی بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسیون جهت تعیین رابطه ریاضی بین متغیر های مستقل و وابسته استفاده گردید. در واقع ،تجزیه و تحلیل رگرسیون کمک می‌کند تا رابطه خطی بین متغیرها را در صورت وجود چنین رابطه‌ای پیدا کنیم .در مرحله پایانی برای تعیین میزان ارتباط بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل در تحقیق از معیار همبستگی استفاده شده است .خوشبختانه جهت اجتناب از محاسبه آماره های متناظر در جدولt ،نرم افزار SPSS مقدار احتمال را محاسبه و ارائه می‌نماید که از آن می‌توان برای رد یا تائید فرض صفر استفاده نمود. خلاصه یافته‌های هر فرضیه به شرح ذیل بیان می‌شود.

۱-۳-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها:
از آن جایی که نرمال بودن متغیر وابسته به نرمال بودن باقی‌مانده‌های مدل می انجامد؛ لازم است قبل از برازش مدل ، نرمال بودن آن کنترل شود.
فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرمالیتی به صورت زیر است:
توزیع داده‌ها نرمال است
توزیع داده‌ها نرمال نیست
جهت آزمون فرض بالا از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است.در این آزمون هر گاه سطح معناداری کمتر از ۵% باشد فرض صفر در سطح ۹۵% اطمینان رد می‌شود؛
جدول شماره (۲-۴ ) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته(بازده غیر عادی) تحقیق
تعداد
میانگین
انحراف معیار
قدر مطلق
بیشترین
انحراف معیار
بیشترین
انحراف
مثبت
بیشترین
انحراف
منفی
کلموگروف
اسمیرنوف
سطح معنی داری
۳۲۰
۱.۹۳۲
۰.۴۷۶۵۷
۰.۷۰
۰.۵۶
۰.۷۰-
۱.۲۵۹
۰.۰۸۴

بر اساس مقادیر ارائه شده(جدول۲ -۴) از آنجایی که مقادیر سطح معناداری، برای RET در مدل بیشتر از ۵% است ( Sig. 0/05 یا P- value)، بنابراین فرض صفر یعنی نرمال بودن متغیرها رد نمی‌شود.

۲-۳- ۴ خلاصه تجزیه و تحلیل‌ها به تفکیک هر فرضیه به شرح ذیل بیان می‌شود
۱-۲-۳-۴-تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول
بین محافظه کاری حسابداری و بازده غ
ی
ر عادی در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
آزمون فرضیه اول :اگر فرضیه اول را به صورت آماری بیان کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد:
همبستگی معنا داری بین محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی ، وجود ندارد.

همبستگی معنا داری بین محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی ، وجود دارد.

و با جدول‌های آماری ذیل نمایش داده می‌شود:

جدول شماره (۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱.۸۰۴
۰.۰۴۱۷۶۸
۰.۲۳۲
۰.۲۳۴
۰.۴۸۴
۱

طبق جدول شماره (۳-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی ۰.۴۸۴ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین دو متغیر محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی نشان می‌دهد. با توجه به خروجی‌های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می‌دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می‌شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می‌شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۰.۲۳ را نشان می‌دهد، که عدد متوسطی می‌باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر بازده غیر عادی توسط متغیر محافظه کاری حسابداری ارائه می‌کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می‌شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۳-۴) ۱.۸۰۴ می‌باشد و این عدد نشان می‌دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول شماره (۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) برای متغیرهای محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی
ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰.۰۰
۹۷.۲۹۶
۱۶.۹۷۴
۱
۱۶.۹۷۴
رگرسیون

۰.۱۷۴
۳۱۸
۵۵.۴۷۶
Residual

۳۱۹
۷۲.۴۵۰
جمع

جدول شماره (۴-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی می‌باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و از طریق فرضیه‌های آماری ذیل آزمون می‌شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می‌باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می‌گردد.حال دنبال پیدا کردن این رابطه می‌رویم:

جدول شماره (۵-۴) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی
سطح معنی داری
T آماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

۰.۰۰
۸.۵۷۵

۰.۰۲۳
۰.۲۰۰
(Constant)
۰.۰۰
۹.۸۶۴-
۰.۴۸۴-
۰.۱۵۶
۱.۵۳۸-
محافظه کاری حسابداری

در خروجی جدول شماره (۵-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است و این معادله به صورت زیر می‌باشد :

طبق خروجی جدول شماره (۵-۴)، بقیه ستون‌های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می‌رود. حال اگر? و ? به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض‌ها را برای این دو مقدار می‌توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ،برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می‌شود و نباید آن‌ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
نمودار (۱-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین برای متغیرهای محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی

نمودار شماره (۱-۴)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می‌پردازد، طبق این فرض می‌باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق نمودار فوق می‌باشد و در سمت راست نمودار نشان داده شده است. بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می‌توان از رگرسیون در خصوص دو متغیر محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی استفاده کرد.

۲-۲-۳-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم:
بین تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌ها و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
آزمون فرضیه دوم:اگر فرضیه دوم را به صورت آماری بیان کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد:
همبستگی معنا داری بین تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی ، وجود دارد.

و با جدول‌های آماری ذیل نمایش داده می‌شود:

جدول شماره (۶-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییر در خالص و
جه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۲.۰۱۷
۰.۰۴۴۷۲۹
۰.۱۲۰
۰.۱۲۲
۰.۳۴۹
۱

طبق جدول شماره (۶-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی ۰.۳۴۹ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین دو متغیر تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی نشان می‌دهد. با توجه به خروجی‌های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می‌دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می‌شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می‌شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۰.۱۲ را نشان می‌دهد، که عدد متوسطی می‌باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر بازده غیر عادی توسط متغیر تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده ارائه می‌کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می‌شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۶-۴) ۲.۰۱۷ می‌باشد و این عدد نشان می‌دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (۷-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) برای متغیرهای تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی
ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰.۰۰
۴۴.۱۲۱
۸.۸۲۷
۱
۸.۸۲۷
رگرسیون

۰.۲۰۰
۳۱۸
۶۳.۶۲۲
Residual

۳۱۹
۷۲.۴۵۰
جمع

جدول شماره (۷-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی می‌باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و از طریق فرضیه‌های آماری ذیل آزمون می‌شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می‌باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می‌گردد.حال دنبال پیدا کردن این رابطه می‌رویم:

جدول شماره (۸-۴) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

۰.۰۰
۶.۳۲۱

۰.۰۲۵
۰.۱۶۱
(Constant)
۰.۰۰
۶.۶۴۲
۰.۳۴۹
۰.۲۶۷
۱.۷۷۴
تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده

در خروجی جدول شماره (۸-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است و این

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *