منابع پایان نامه درمورد ارزیابی عملکرد، مدیریت دانش، مدیریت عملکرد، ساختار اجتماعی

…………………………………………………………….26
2-1-17-1)مدل عمومی دانش در سازمان………………………………………………………………………………………27
2-1-17-2)مدل معماری در مدیریت دانش……………………………………………………………………………………..28
2-1-17-3)مدل های ساختار اجتماعی…………………………………………………………………………………………..28
2-1-17-4)مدل بویست…………………………………………………………………………………………………………..30
2-1-17-5)مدل نونوکا……………………………………………………………………………………………………………30
2-1-17-6)مدل شش بعدی مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….34
2-1-17-7)مدل رن جانسون……………………………………………………………………………………………………..35
2-1-17-8)مدل ادل وگراسیون………………………………………………………………………………………………….36
2-1-17-9)مدل استیو هالس……………………………………………………………………………………………………..38
2-1-17-10)مدل مفهومی چند مرحله ای……………………………………………………………………………………….39
2-1-18)استراتژی های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………..40
2-1-19)نیاز به چهارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی……………………………………………………………………..42
2-1-20)عناصر مهم در چهاچوب مدیریت دانش در بخش دولتی……………………………………………………………..43
2-1-21)عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش…………………………………………………………………………………..46
2-1-22)موانع مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………….47
2-1-23)موانع زیر ساختی اعمال مدیریت دانش در ایران…………………………………………………………………….50

بخش دوم:عملکرد
2-2-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………52
2-2-2)ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………….52
2-2-3)تشریح مفهوم عملکرد سازمانی………………………………………………………………………………………….56
2-2-4)مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………………………..57
2-2-5)یکپارچگی مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………….57
2-2-6)هدف ازمدیریت عملکرد………………………………………………………………………………………………….58
2-2-7)ماهیت مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………………..58
2-2-8)حیطه مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………………………………58
2-2-9)سیرتحول و تطور ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………..59
2-2-10)ضرورت واهمیت ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………59
2-2-11) دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………….60
2-2-12)دیدگاه های بررسی عملکرد……………………………………………………………………………………………62
2-2-13)مولفه های مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………………………63
2-2-14)مراحل طراحی نظام ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………..64
2-2-15)دلایل نیاز سازمان ها به انجام ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………68
2-2-16)معیارهایی برای سنجش عملکرد………………………………………………………………………………………68
2-2-17)انواع ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………..69
2-2-18)عوامل موثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی……………………………………………………………………………71
2-2-19)فنون و روش های ارز یابی……………………………………………………………………………………………72
2-2-20)فرایند ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………79
2-2-21)زمانبندی ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………….82
2-2-22)رده های ارزیابی مختلف یک سازمان……………………………………………………………………………….82
2-2-23)ویژگی های سیستم ارزیابیعملکرد مناسب……………………………………………………………………………83
2-2-24)مشکلات مربوط به اندازه گیری عملکرد…………………………………………………………………………….85
2-2-25)ده اشتباه مدیران هنگام ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………..85
2-2-26)هفت اشتباهی که کارکنان هنگام ارزیابی عملکرد به با آن دچار می شوند…………………………………………86
2-2-27)فرایند بهبود عملکرد……………………………………………………………………………………………………87
2-2-28)ارزیابی کارآمد…………………………………………………………………………………………………………87
2-2-29)کاربرد های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….88
2-2-30)معرفی نرم افزارها…………………………………………………………………………………………………….89

بخش سوم:پیشینه تحقیق
3-2-1)تحقیقات صورت گرفته در ایران……………………………………………………………………………………….91
3-2-2)تحقیقات صورت گرفته در خارج……………………………………………………………………………………….93

فصل سوم:روش اجرای تحقیق:
3-1)مقدمه……………………………
……………………………………………………………………………………………98
3-2)فرایند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………98
3-3)روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………99
3-4)جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………….99
3-5)روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………100
3-6)ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….100
3-7)پردازش داده ها……………………………………………………………………………………………………………101
3-7-1)اعتبار(روایی)………………………………………………………………………………………………………….101
3-7-2)قابلیت و اعتماد(پایایی)………………………………………………………………………………………………..101
3-8)روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………………………102

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با واژه های کلیدیاشخاص ثالث، شخص ثالث، قانون حاکم، حقوق تجارت

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….104
4-2)توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………104
4-2-1)سن……………………………………………………………………………………………………………………….105
4-2-2)جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………..105
4-2-3)تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………….106
4-2-4)کسب دانش………………………………………………………………………………………………………………106
4-2-5)تسهیم دانش………………………………………………………………………………………………………………107
4-2-6)به کارگیری دانش……………………………………………………………………………………………………….107
4-2-7)مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………108
4-28)عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………..108
4-3)آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………..109
4-3-1)آزمون فرضیات

Related articles

پایان نامه رایگان درباره سلامت روان، عزت نفس

را در باب دنیای احساسی و اجتماعی در اوان نوزادی بسط داده است که وامدار مشاهدات کردارشناسانی بود که وابستگی نوزادان حیوانات و پرندگان را به بزرگسالان گونه خود یا گونه دیگر مطالعه می‌کردند. کِرک‌پاتریک این نظریه را به دین بسط داد. نظریه دلبستگی کرک‌پاتریک در دین مبتنی بر تمایزی است که بین سه الگوی […]

Learn More

منبع تحقیق درباره مصرف کننده، مصرف کنندگان، سلسله مراتب، انتخاب کالا

ترکیبی از آنها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه می کنند و بدین وسیله آنها را از محصولات شرکت های رقیب متمایز می نمایند85. در واقع این تعریفی است که انجمن بازاریابی آمریکا مطرح کرده است و فیلیپ کاتلر آن در کتابهایش ذکر کرده است. […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، حقوق تجارت، اشخاص ثالث

شود. اگر چه مالکیت او ظاهری باشد. همچنین بر اساس تئوری ظاهر، پیشنهاد کننده عقد بیمه به شرکت بیمه، به عنوان ایجاب کننده (بیمه گذار ) مکلف به پرداخت حق بیمه است، اگر چه ذینفع بیمه ممکن است شخص دیگری باشد مانند بیمه اتومبیل که در جریان زمان ممکن است، مالک آن تغییر پیدا کند. […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید