منابع پایان نامه درمورد ارزیابی عملکرد، مدیریت دانش، مدیریت عملکرد، ساختار اجتماعی

دانلود پایان نامه

…………………………………………………………….26
2-1-17-1)مدل عمومی دانش در سازمان………………………………………………………………………………………27
2-1-17-2)مدل معماری در مدیریت دانش……………………………………………………………………………………..28
2-1-17-3)مدل های ساختار اجتماعی…………………………………………………………………………………………..28
2-1-17-4)مدل بویست…………………………………………………………………………………………………………..30
2-1-17-5)مدل نونوکا……………………………………………………………………………………………………………30
2-1-17-6)مدل شش بعدی مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….34
2-1-17-7)مدل رن جانسون……………………………………………………………………………………………………..35
2-1-17-8)مدل ادل وگراسیون………………………………………………………………………………………………….36
2-1-17-9)مدل استیو هالس……………………………………………………………………………………………………..38
2-1-17-10)مدل مفهومی چند مرحله ای……………………………………………………………………………………….39
2-1-18)استراتژی های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………..40
2-1-19)نیاز به چهارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی……………………………………………………………………..42
2-1-20)عناصر مهم در چهاچوب مدیریت دانش در بخش دولتی……………………………………………………………..43
2-1-21)عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش…………………………………………………………………………………..46
2-1-22)موانع مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………….47
2-1-23)موانع زیر ساختی اعمال مدیریت دانش در ایران…………………………………………………………………….50

بخش دوم:عملکرد
2-2-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………52
2-2-2)ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………….52
2-2-3)تشریح مفهوم عملکرد سازمانی………………………………………………………………………………………….56
2-2-4)مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………………………..57
2-2-5)یکپارچگی مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………….57
2-2-6)هدف ازمدیریت عملکرد………………………………………………………………………………………………….58
2-2-7)ماهیت مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………………..58
2-2-8)حیطه مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………………………………58
2-2-9)سیرتحول و تطور ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………..59
2-2-10)ضرورت واهمیت ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………59
2-2-11) دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………….60
2-2-12)دیدگاه های بررسی عملکرد……………………………………………………………………………………………62
2-2-13)مولفه های مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………………………63
2-2-14)مراحل طراحی نظام ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………..64
2-2-15)دلایل نیاز سازمان ها به انجام ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………68
2-2-16)معیارهایی برای سنجش عملکرد………………………………………………………………………………………68
2-2-17)انواع ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………..69
2-2-18)عوامل موثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی……………………………………………………………………………71
2-2-19)فنون و روش های ارز یابی……………………………………………………………………………………………72
2-2-20)فرایند ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………79
2-2-21)زمانبندی ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………….82
2-2-22)رده های ارزیابی مختلف یک سازمان……………………………………………………………………………….82
2-2-23)ویژگی های سیستم ارزیابیعملکرد مناسب……………………………………………………………………………83
2-2-24)مشکلات مربوط به اندازه گیری عملکرد…………………………………………………………………………….85
2-2-25)ده اشتباه مدیران هنگام ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………..85
2-2-26)هفت اشتباهی که کارکنان هنگام ارزیابی عملکرد به با آن دچار می شوند…………………………………………86
2-2-27)فرایند بهبود عملکرد……………………………………………………………………………………………………87
2-2-28)ارزیابی کارآمد…………………………………………………………………………………………………………87
2-2-29)کاربرد های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….88
2-2-30)معرفی نرم افزارها…………………………………………………………………………………………………….89

بخش سوم:پیشینه تحقیق
3-2-1)تحقیقات صورت گرفته در ایران……………………………………………………………………………………….91
3-2-2)تحقیقات صورت گرفته در خارج……………………………………………………………………………………….93

فصل سوم:روش اجرای تحقیق:
3-1)مقدمه……………………………
……………………………………………………………………………………………98
3-2)فرایند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………98
3-3)روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………99
3-4)جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………….99
3-5)روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………100
3-6)ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….100
3-7)پردازش داده ها……………………………………………………………………………………………………………101
3-7-1)اعتبار(روایی)………………………………………………………………………………………………………….101
3-7-2)قابلیت و اعتماد(پایایی)………………………………………………………………………………………………..101
3-8)روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………………………102

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد دربارهداده ها و اطلاعات، مصرف کنندگان، سلسله مراتب، صاحب نظران

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….104
4-2)توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………104
4-2-1)سن……………………………………………………………………………………………………………………….105
4-2-2)جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………..105
4-2-3)تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………….106
4-2-4)کسب دانش………………………………………………………………………………………………………………106
4-2-5)تسهیم دانش………………………………………………………………………………………………………………107
4-2-6)به کارگیری دانش……………………………………………………………………………………………………….107
4-2-7)مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………108
4-28)عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………..108
4-3)آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………..109
4-3-1)آزمون فرضیات

Related articles

پایان نامه با واژه های کلیدی کتاب مقدس، علامه طباطبایی، ادیان ابراهیمی، رسول خدا (ص)

مقداری که هدف و رویکرد قرآن در ارجاعات به عهدین روشن شود بسنده میکنیم و موارد جزئیتر را به تحقیق و پژوهشهای بعدی موکول مینمائیم. مقدمهپیش از بررسی شیوهشناسی و گونه شناسی ارجاعات قرآن به عهدین چند مساله را باید به عنوان مقدمه یادآور شد:1. یک سوال در این رابطه وجود دارد که آنچه در […]

Learn More

پایان نامه درمورد مصرف کننده، سهم بازار، ارزش برند، ارزش افزوده

بازاریان بازاریابی می باشد و آنها از این مفهوم به عنوان ابزاری برای اندازه گیری اثر بخشی فعالیتهای بازاریابی و تبلیغاتی استفاده می کنند. برای اینکه فرآیند ارتباطات رخ دهد، آگاهی از نام تجاری، یکی از مراحل ضروری و لازم است و بر تمامی دیگر مراحل فرآیند ارتباطات اولویت دارد و بدون رخ دادن آن […]

Learn More

پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث

است، البته این تفاوت زمانی است که شرایط جانشینی با پرداخت قانونا فراهم باشد.90 همچنین در مواردی که پرداخت ثالث مسبوق به اذن می باشد نمی توان ماهیت آنرا وکالت در پرداخت تلقی کرد؛ چون همچنانکه در مبحث قبل گذشت هر اذنی وکالت محسوب نمی شود. در مورد اذن به پرداخت نیز اذن مستقل محسوب […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید