پایان نامه با کلمات کلیدی حق الزحمه، حقوق فرانسه

فقدان استحکام دربی که بر روی ریل می چرخد و در نتیجه موجب صدمه شخصی گردیده است.86
به هر حال عیب ساخت مربوط به عدم رعایت اصول فنی ساخت و ساز در طول دوره ساخت است با این حال در رژیم حقوق فرانسه دادگاه استیناف آنژه در مورد خاصی مسأله را به شکل معکوس درآورده است. بدین معنی که در مورد فروریختن یک پل سنگی متعلق به قرن هجدهم که ناشی از حرکت کامیون پانزده تنی بر روی آن می باشد و علت حادثه ناشی از عیب دوره ساخت نمی باشد، به صراحت اعلام داشته است چیزی که باید مد نظر قرار گیرد وضعیت فعلی بناست و نباید موضوع را به زمان ساخت آن ارجاع داد.87

فصل سوم-مقایسه مسئولیت مدنی پیمانکار و ناظر ساختمان
در این فصل به تشریح و توضیح مسئولیت مدنی مرتبط با پیمانکار و ناظر ساختمان خواهیم پرداخت. از آنجا که نظارت در مفهوم عام با پیمانکاری نیز مرتبط است به توصیف مسئولیت های مهندس ناظر اشاره خواهد شد.
3-1-ناظر ساختمان و مسئولیت مدنی منتسب به آن
مهندس ناظر و صاحبکار به مانند سایر متعهدین قراردادی، قرارداد خود را با تعیین موضوع قرارداد و مفاد و شروط مندرج در آن منعقد می نمایند. موضوع قرارداد نظارت، اصولاً عبارت است از نظارت بر اجرای فنی احداث ساختمان موضوع پروانه ساختمانی صادره از شهرداری می باشد و ملاک نظارت نقشه هایی است که در پرونده ساختمانی شهرداری موجود بوده و طبعاً به تأیید شهرداری و در موارد لزوم به تأیید سازمان نظام مهندسی رسیده است.88
مدت نظارت نیز بستگی به توافق طرفین دارد ولی غالباً در قراردادهای نمونه دو یا سه سال تعیین می شود و هر گاه پروانه ساختمان تمدید گردید مدت نظارت نیز قابل تمدید است؛ ولی هر گاه پروانه ساختمانی به هر دلیل تجدید شود قرارداد نظارت نیز باید مجدداً تنظیم شود اعم از اینکه مهندس ناظر سابق طرف قرارداد باشد یا مهندس جدید در قراردادهای نمونه سازمانهای نظام مهندسی و نیز در قراردادهای نمونه منتشره از وزارت مسکن و شهرسازی برخی از تعهدات قراردادی طرفین تصریح شده است.89
3-1-1-تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد است حق الزحمه نظارت را طبق تعرفه ای که حداقل آن را سازمان نظام مهندسی در سال تعیین می کند هم زمان با تنظیم قرارداد بپردازد و مبلغ قابل پرداخت بستگی به توافق طرفین دارد. همچنین کارفرما متعهد است امکانات اجرایی ساختمان را طبق نقشه و محاسبات فراهم و شروع هر مرحله اجرایی مورد نظارت را کتباً به مهندس نظارت اعلام و یک مسئول فنی و اجرایی معتبر در ساختمان کتباً معرفی نماید.
قرارداد نظارت طبق ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده و از ناحیه طرفین قابل فسخ نمی باشد مگر اینکه کارفرما تمام حق الزحمه مهندسی ناظر را پرداخت کند و یا اینکه تخلف مهندس ناظر در شورای انتظامی سازمان به اثبات برسد. مسئولیت ایمنی کارگاه ها و ساختمان منحصراً بر عهده کارفرماست و در صورت مشاهده نقصان مهندس ناظر باید مراتب را به مراجع ذی صلاح اطلاع دهد.90
3-1-2-تعهدات مهندس ناظر
مهندس ناظر موظف است نظارت لازم بر حسن اجرای عملیات اجرایی را انجام دهد. در صورت عدم نظارت یا عدم رعایت اصول فنی و معماری در نظارت به تشخیص کمیسیون نظارت، صاحبکار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. در این صورت حق نظارت تا این مرحله محاسبه و مابقی به کارفرما مسترد می شود. در صورت بروز اختلاف، تعیین میزان حق نظارت به عهده کمیسیون نظارت سازمان مهندسی می باشد.91
همچنین مهندس ناظر موظف است طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها در صورت مشاهده هر گونه تخلف از ناحیه صاحبکار و عدول از نقشه های اجرایی و مقررات نظارت بر احداث ساختمان مراتب را به شهرداری ها یا سازمان نظام مهندسی کتباً اعلام نماید و در صورت عدم اعلام، با کارفرما در موارد فوق مسئولیت تضامنی خواهد داشت و مسئولیت رعایت ضوابط فنی و معماری موضوع این قرارداد و ابلاغ آنها به کارفرما در همه حال بر عهده مهندس ناظر است مگر اینکه مراتب را کتباً به کارفرما یا مراجع ذی صلاح اعلام نماید.92
3-1-3-تعهدات و الزامات قانونی مهندس ناظر
هر شاخه از مهندسان بر اساس تخصص خود قسمتی از ساخت را بر عهده می گ

Related articles

عوامل اقتصادی، آسیب های اجتماعی

کنند و به وضعیت “بی تفاوتی” برسند. به اعتقاد وی بی تفاوتی آخرین مرحله روابط بین زن و شوهر است که در آن اصل “بود و نبود” همسر فرقی برای زوجین نمی کند بلکه مسائل جنبی دیگر زندگی ازجمله مسائل مالی و امنیت اجتماعی زن است که احساس نیاز به همسر را شکل می دهد. […]

Learn More

مقاله رایگان درباره اولیه، اصلی، محتوایی، یادگیرنده

حوزه و استاد مربوطه دارای ارزش پایینی بر حضور در منبع ذخیره محتوا دارد.3-9- معماری پیشنهادی همانطور که می دانیم در مرحله تولید محتوای اولیه از برچسب زدن محتوای منبع اصلی که توسط کارشناس حوزه و استاد مربوطه استخراج می شود استفاده شده است. در نتیجه یک پردازش مبتنی بر برچسب برای پیداکردن محتوایی که […]

Learn More

اعتماد اجتماعی، انتظارات ارزشی

تأثیر می‌گذارد. از دیدگاه بوم شناسان، کار جامعه‌شناس دریافت این مهم است که تعادل طبیعی چگونه درمحیط اجتماعی حفظ می‌شود. از جمله مفاهیم اصلی که بوم‌شناسان از آن استفاده می‌کنند: همزیستی۹، رقابت۱۰ )کوشش برای دستیبابی به منابع کمیاب(، هجوم۱۱ و استقرار، تعادل طبیعی۱۲ و انطباق۱۳ با محیط زیست است. در واقع، نظریه‌پردازان شیکاگو از مدل […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید