پایان نامه با کلمات کلیدی حق الزحمه، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه

فقدان استحکام دربی که بر روی ریل می چرخد و در نتیجه موجب صدمه شخصی گردیده است.86
به هر حال عیب ساخت مربوط به عدم رعایت اصول فنی ساخت و ساز در طول دوره ساخت است با این حال در رژیم حقوق فرانسه دادگاه استیناف آنژه در مورد خاصی مسأله را به شکل معکوس درآورده است. بدین معنی که در مورد فروریختن یک پل سنگی متعلق به قرن هجدهم که ناشی از حرکت کامیون پانزده تنی بر روی آن می باشد و علت حادثه ناشی از عیب دوره ساخت نمی باشد، به صراحت اعلام داشته است چیزی که باید مد نظر قرار گیرد وضعیت فعلی بناست و نباید موضوع را به زمان ساخت آن ارجاع داد.87

فصل سوم-مقایسه مسئولیت مدنی پیمانکار و ناظر ساختمان
در این فصل به تشریح و توضیح مسئولیت مدنی مرتبط با پیمانکار و ناظر ساختمان خواهیم پرداخت. از آنجا که نظارت در مفهوم عام با پیمانکاری نیز مرتبط است به توصیف مسئولیت های مهندس ناظر اشاره خواهد شد.
3-1-ناظر ساختمان و مسئولیت مدنی منتسب به آن
مهندس ناظر و صاحبکار به مانند سایر متعهدین قراردادی، قرارداد خود را با تعیین موضوع قرارداد و مفاد و شروط مندرج در آن منعقد می نمایند. موضوع قرارداد نظارت، اصولاً عبارت است از نظارت بر اجرای فنی احداث ساختمان موضوع پروانه ساختمانی صادره از شهرداری می باشد و ملاک نظارت نقشه هایی است که در پرونده ساختمانی شهرداری موجود بوده و طبعاً به تأیید شهرداری و در موارد لزوم به تأیید سازمان نظام مهندسی رسیده است.88
مدت نظارت نیز بستگی به توافق طرفین دارد ولی غالباً در قراردادهای نمونه دو یا سه سال تعیین می شود و هر گاه پروانه ساختمان تمدید گردید مدت نظارت نیز قابل تمدید است؛ ولی هر گاه پروانه ساختمانی به هر دلیل تجدید شود قرارداد نظارت نیز باید مجدداً تنظیم شود اعم از اینکه مهندس ناظر سابق طرف قرارداد باشد یا مهندس جدید در قراردادهای نمونه سازمانهای نظام مهندسی و نیز در قراردادهای نمونه منتشره از وزارت مسکن و شهرسازی برخی از تعهدات قراردادی طرفین تصریح شده است.89
3-1-1-تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد است حق الزحمه نظارت را طبق تعرفه ای که حداقل آن را سازمان نظام مهندسی در سال تعیین می کند هم زمان با تنظیم قرارداد بپردازد و مبلغ قابل پرداخت بستگی به توافق طرفین دارد. همچنین کارفرما متعهد است امکانات اجرایی ساختمان را طبق نقشه و محاسبات فراهم و شروع هر مرحله اجرایی مورد نظارت را کتباً به مهندس نظارت اعلام و یک مسئول فنی و اجرایی معتبر در ساختمان کتباً معرفی نماید.
قرارداد نظارت طبق ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده و از ناحیه طرفین قابل فسخ نمی باشد مگر اینکه کارفرما تمام حق الزحمه مهندسی ناظر را پرداخت کند و یا اینکه تخلف مهندس ناظر در شورای انتظامی سازمان به اثبات برسد. مسئولیت ایمنی کارگاه ها و ساختمان منحصراً بر عهده کارفرماست و در صورت مشاهده نقصان مهندس ناظر باید مراتب را به مراجع ذی صلاح اطلاع دهد.90
3-1-2-تعهدات مهندس ناظر
مهندس ناظر موظف است نظارت لازم بر حسن اجرای عملیات اجرایی را انجام دهد. در صورت عدم نظارت یا عدم رعایت اصول فنی و معماری در نظارت به تشخیص کمیسیون نظارت، صاحبکار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. در این صورت حق نظارت تا این مرحله محاسبه و مابقی به کارفرما مسترد می شود. در صورت بروز اختلاف، تعیین میزان حق نظارت به عهده کمیسیون نظارت سازمان مهندسی می باشد.91
همچنین مهندس ناظر موظف است طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها در صورت مشاهده هر گونه تخلف از ناحیه صاحبکار و عدول از نقشه های اجرایی و مقررات نظارت بر احداث ساختمان مراتب را به شهرداری ها یا سازمان نظام مهندسی کتباً اعلام نماید و در صورت عدم اعلام، با کارفرما در موارد فوق مسئولیت تضامنی خواهد داشت و مسئولیت رعایت ضوابط فنی و معماری موضوع این قرارداد و ابلاغ آنها به کارفرما در همه حال بر عهده مهندس ناظر است مگر اینکه مراتب را کتباً به کارفرما یا مراجع ذی صلاح اعلام نماید.92
3-1-3-تعهدات و الزامات قانونی مهندس ناظر
هر شاخه از مهندسان بر اساس تخصص خود قسمتی از ساخت را بر عهده می گ

Related articles

مقاله رایگان درباره اولیه، اصلی، محتوایی، یادگیرنده

حوزه و استاد مربوطه دارای ارزش پایینی بر حضور در منبع ذخیره محتوا دارد.3-9- معماری پیشنهادی همانطور که می دانیم در مرحله تولید محتوای اولیه از برچسب زدن محتوای منبع اصلی که توسط کارشناس حوزه و استاد مربوطه استخراج می شود استفاده شده است. در نتیجه یک پردازش مبتنی بر برچسب برای پیداکردن محتوایی که […]

Learn More

فعالسازی، کندانس

صورت همزمان حل کرد.در معادله سینتیکی آرنیوسی سه پارامتر سینتیکی به صورت مجهول وجود دارد که باید از طریق روش ارائه شده توسط Friedman و آزمونTGA در سه نرخ گرمایش مختلف بدست آورد. تعیین پارامترهای سینتیکیهمانطور که گفته شد، یکی از راه‌های توصیف پایداری حرارتی در مواد کامپوزیت استفاده از آنالیز TGA است؛ از این […]

Learn More

لرد، سدلی

این بخش ها وجود ندارد.سر لی دو گروه از پرونده ها رو مشخص کرده در آنها وظیفه ارائه دلیل وجود دارد .اولین آنها شامل تمایل به برقراری انصاف است بنابراین دلایل باید به درستی ارائه شوند وشوند.دودی مثالی از این پرونده است . دومین گروه وقتی است که تصمیمات نا بهنجار و غیر معقول به […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید