پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، داده ها و اطلاعات

دانلود پایان نامه

استنباطی داده ها و اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در بخش اول به توصیف داده ها با استفاده از روش آمار توصیفی و در بخش دوم برای تحلیل داده ها ازروش آماری استنباطی استفاده شد.
4-2- مشخصات جمعیتی
در این قسمت اطلاعات آماری مربوط به مشخصات جمعیتی نمونه مورد پژوهش که شامل جنسیت و پراکندگی دامنه سنی آنان است آورده شده است.
– جنسیت
جدول شماره 4-1 : فراوانی و درصد فراوانی جنسیت نمونه مورد پژوهش
جنسیت
فراوانی
درصد
زن
231
66
مرد
119
34
مجموع
350
100

جدول بالا نشان می دهد که از مجموع 350 نمونه مورد پژوهش تعداد 234 نفر (66%) زن و تعداد 116 نفر (34%) مرد هستند.

نمودار 4-1 : توزیع درصدی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر
جدول شماره 4-2 فراوانی و درصد فراوانی سن نمونه مورد پژوهش
گروه سنی
فراوانی
درصد
19 تا 25 سال
147
42
26 تا 35 سال
123
35
36 سال و بالاتر
80
23
مجموع
350
100

جدول فوق بیانگر سن آزمودنی هاست که برابر جامعه آماری مورد مطالعه از دانشجویان 19 سال یه بالا در این تحقیقی استفاده شده و بیشترین فراوانی 147 نفر(42%) برای 19 تا 25 سال و کمترین 80 نفر (23%) برای سن 36 سال و بالاتر بوده است .

نمودار 2-4 مربوط به فراوانی و درصد فراوانی سن نمونه مورد پژوهش
4-2- اطلاعات توصیفی متغیرهای تحقیق
در این قسمت اطلاعات توصیفی پژوهش که شامل یافته های مربوط به یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق است ارائه شده است. این اطلاعات در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول شماره 4-1 : میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق
متغیرها
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
شیوه فرزندپروری آزادگذاری
350
10
50
57/26
141/9
شیوه فرزندپروری استبدادی
350
10
50
57/27
688/9
شیوه فرزندپروری اقتدارمنطقی
350
10
50
03/39
717/7
شیوه های فرزندپروری
350
30
150
19/93
203/26
گرایش به مواد مخدر
350

54
2/40
738/0

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله رایگان دربارهسلسله مراتب

بررسی یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق مطابق جدول بالا نشان داد که میانگین شیوه فرزندپروری آزادگذاری برابر با 26/57 (انحراف معیار 141/9)، شیوه فرزندپروری استبدادی برابر با 57/27 (انحراف معیار 688/9)، شیوه فرزندپروری اقتدار منطقی برابر با 03/39 (انحراف معیار 717/7) و میانگین مجموع شیوه های فرزندپروری والدین نیز برابر با 19/93 (انحراف معیار 203/26) است. میانگین گرایش به مواد مخدر در دانشجویان نیز برابر با 2/40 (انحراف معیار 738/0) است.
4-3- یافته های استنباطی
4-3-1 فرضیه اول : بین شیوه فرزندپروری آزادگذاری والدین با گرایش به مواد مخدر دانشجویان شهر بندرعباس، رابطه معناداری وجود دارد.

Related articles

فراوانی تجمعی، توزیع فراوانی

کنند. جدول ۱۷-۱-۴ دخالت خانواده در زندگیفراوانیدرصددرصد فراوانیفراوانی تجمعیValidبله۱۱۲۲.۰۲۲.۰۲۲.۰ خیر۳۹۷۸.۰۷۸.۰۱۰۰.۰ کل۵۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰ نمودار ۱۷-۱-۴ مربوط به متغیر دخالت خانواده در زندگی می باشد . ۱۸-۱-۴ دخالت خانواده همسر جدول ۱۸-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « دخالت خانواده همسر » می باشد که در آن ۱۴ درصد دخالت می کنند و ۸۶ درصد دخالت نمی کنند.جدول […]

Learn More

پایان نامه ارشد با موضوع مصرف مواد، مواد مخدر، گروه همسالان، اوقات فراغت

هستند که این نوع لذت ها زودگذر و خانمانسوز می باشند.دسته ای از افراد نیز برای کنجکاوی و ارزیابی خودشان با تصور اینکه با یکبار مصرف معتاد نمی شوند، و گاهی حتی برای اینکه قدرت خودشان را به دیگران ابراز دارند به مصرف مواد مخدّر تن می دهند. احتمال معتاد شدن این افراد نیز بسیار […]

Learn More

مقاله درمورد دانلود p.، intertextuality، one، According

, but rather in terms of one and other (Kristeva, 1986, p. 40). Cascallana (2006, p. 98) also stated that the notion of intertextuality moves away from the traditional study of sources and influences, broadening its scope towards the dialogics of the text. Cascallana (2006) noted that a text is no longer considered as the […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید