منبع تحقیق درمورد اعتقاد،، متعلّق، اعتقاد":، اعتقاد"

ذهنی، که از این حیث،محتوای قضایا را تشکیل میدهد.» .(Russell, 1994/2, P 473)
راسل، مفهوم باور را بدینسان مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد و در این خصوص، مدّعی میشود که هر «اعتقاد حاوی سه عامل … است یعنی عمل اعتقاد، مضمون اعتقاد و متعلق عینی آن.»(راسل، 1/1387، ص266).
اینک، برای هریک از این سه عنصر، تعریفی ارائه میدهد.
“عمل اعتقاد”: یک فرایند ذهنی است که به ویژگی روانشناختی ذهن برمیگردد.
براین اساس، منظور از”عمل اعتقاد”، عبارت است از: «وقایع حاضری که در شخص صاحب اعتقاد روی میدهد با صرفنظر از متعلق عینی اعتقاد.» (همان، ص267).
“مضمون اعتقاد”: همان موضوع خاصّ هر باور یا اعتقادی است که مورد اذعان ذهن قرار گرفته است.
در این معنا، منظور از مضمون اعتقاد یا باور، همان امر ادراکی است که مورد اذعان و التفات ذهن قرار گرفته است.
“متعلّق عینی اعتقاد”: همان امر واقعای است که باور مورد نظر،به آن ارجاع داده میشود. به همین دلیل، متعلّق عینی اعتقاد، همواره غیر از جنبهی ادراکی باور است.
نکتهای که در اینجا باید بدان بپردازیم، این است که راسل، بین”مضمون اعتقاد” و “متعلّق اعتقاد” تفاوت میگذارد.
به زعم وی، «میان مضمون و متعلق اعتقاد……شکاف عریضی مشهود است. (راسل، 1/1387، ص268).
باید بین عمل اعتقاد و آنچه مورد اعتقاد قرار میگیرد تفکیک نمود. ممکن است عقیده داشت که کلمبوس اقیانوس اطلس را پیمود و همۀ قرنطیان کذابند و دو و دو چهار میشود…. در تمام این موارد عمل اعتقاد یکی است اما مضمون اعتقاد فرق میکند. (همان، ص266).
بر این اساس، وی معتقد است که نباید بین متعلّق و مضمون اعتقاد، خلط شود؛ چراکه متعلّق اعتقاد، همان واقعهی تاریخی است که در گذشته رخ دا

Related articles

پایان نامه ارشد درباره اجتماعی و فرهنگی، زندگی روزمره، داستان کوتاه

امیرکبیر فقط اسم یک خیابان نیست، مرده‌ای که زنده شد، عقرب‌های کشتی بمبک، هستی و… 2.3.2. آثار1.2.3.2. بند رختی که برای خودش دل داشتخلاصه‌ی داستاناین کتاب شامل داستانک‌هایی طرح‌واره با موضوع‌های گوناگون است. به جز داستانک‌هایی که اخلاقی هستند و وجه طنز در آن‌ها دیده نمی‌شود، مانند چهارشنبه سوری. برخی داستانک‌ها مانند زیاده‌روی و قایم‌موشک […]

Learn More

دانلود پایان نامه ارشد درمورد نمایشنامه، دوران کودکی

سلاح حمل نمیکند و حمل کنندهی شیپور است و این سخن او بر این مسأله دلالت دارد که برای تغییر اوضاع جامعه برای این که خونی ریخته نشود، باید عقل و منطق را به کار گرفت. یعنی شمشیر راه مناسبی برای تغییر اوضاع نیست بلکه با زبان و منطق باید مردم را آگاه و بیدار […]

Learn More

منابع پایان نامه ارشد درباره پردازش اطلاعات، برنامه چهارم توسعه، برنامه سوم توسعه

چکیده تحقیبعلت جدید بودن علم فناوری اطلاعات و عدم آشنائی کافی با این رشته و مدت زمان کمی که از بکارگیری این فناوری در کشور ما می گذرد ، عدم وجود سابقه و پیشینه کافی در این زمین باعث بوجود آمدن دشواریهایی در انجام این پروژه گردید . فصل دوم :مبانی نظری تحقیق 2-1- بخش […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید