منبع تحقیق درمورد اعتقاد،، متعلّق، اعتقاد":، اعتقاد"

دانلود پایان نامه

ذهنی، که از این حیث،محتوای قضایا را تشکیل میدهد.» .(Russell, 1994/2, P 473)
راسل، مفهوم باور را بدینسان مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد و در این خصوص، مدّعی میشود که هر «اعتقاد حاوی سه عامل … است یعنی عمل اعتقاد، مضمون اعتقاد و متعلق عینی آن.»(راسل، 1/1387، ص266).
اینک، برای هریک از این سه عنصر، تعریفی ارائه میدهد.
“عمل اعتقاد”: یک فرایند ذهنی است که به ویژگی روانشناختی ذهن برمیگردد.
براین اساس، منظور از”عمل اعتقاد”، عبارت است از: «وقایع حاضری که در شخص صاحب اعتقاد روی میدهد با صرفنظر از متعلق عینی اعتقاد.» (همان، ص267).
“مضمون اعتقاد”: همان موضوع خاصّ هر باور یا اعتقادی است که مورد اذعان ذهن قرار گرفته است.
در این معنا، منظور از مضمون اعتقاد یا باور، همان امر ادراکی است که مورد اذعان و التفات ذهن قرار گرفته است.
“متعلّق عینی اعتقاد”: همان امر واقعای است که باور مورد نظر،به آن ارجاع داده میشود. به همین دلیل، متعلّق عینی اعتقاد، همواره غیر از جنبهی ادراکی باور است.
نکتهای که در اینجا باید بدان بپردازیم، این است که راسل، بین”مضمون اعتقاد” و “متعلّق اعتقاد” تفاوت میگذارد.
به زعم وی، «میان مضمون و متعلق اعتقاد……شکاف عریضی مشهود است. (راسل، 1/1387، ص268).
باید بین عمل اعتقاد و آنچه مورد اعتقاد قرار میگیرد تفکیک نمود. ممکن است عقیده داشت که کلمبوس اقیانوس اطلس را پیمود و همۀ قرنطیان کذابند و دو و دو چهار میشود…. در تمام این موارد عمل اعتقاد یکی است اما مضمون اعتقاد فرق میکند. (همان، ص266).
بر این اساس، وی معتقد است که نباید بین متعلّق و مضمون اعتقاد، خلط شود؛ چراکه متعلّق اعتقاد، همان واقعهی تاریخی است که در گذشته رخ دا

Related articles

منابع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، عملکرد کارکنان، استان اردبیل، بهبود عملکرد

ت دانش و عملکرد ، بین متغییر کسب دانش و عملکرد ، بین متغییر تسهیم دانش و عملکرد ، بین متغییر بکارگیری دانش و عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. واژگان کلیدی: دانش ، مدیریت دانش، عملکرد، فرایند ارزیابی ، ارزیابی عملکرد 1-1) مقدمه: مؤسسات و سازمانها و دستگاههای اجرایی با هر ماموریت، رسالت، […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی کتاب مقدس، سوره بقره

مواجه می‌شویم، آنجا که گفته است: « گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات یا صُحف انبیا را باطل سازم. نیامده‌ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم. زیرا هرآینه به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود همزه یا نقطه‌ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. پس هرکه یکی از […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، حقوق تجارت، شخص ثالث، جبران خسارت

قاعده ای کاملاً متفاوت دست یافته و چنین حکم کرد: ” انتقال اتومبیل از مالک به سارق باطل است اما کلیه معاملات بعدی که بدون اطلاع از مسروقه بودن مبیع صورت پذیرفته صحیح تلقی می گردد.”3بنابراین مالک حقیقی مال مسروقه فقط می تواند به سارق مراجعه و قیمت اتومبیل را از وی مطالبه کند و […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید