محافظه کاری حسابداری، بازده غیر عادی

دانلود پایان نامه

ی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۱۳-۴) ۱.۹۶۴ می‌باشد و این عدد نشان می‌دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد.
با توجه به نتایج به دست آمده،فرضیه اصلی چهارم (تغییر در دارایی‌های غیر نقدی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار است) ، در سطح اطمینان ۹۵% تایید نمی‌شود.

۵-۲-۳-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه پنجم
تغییر در مخارج تحقیق و توسعه بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار است.
جهت بررسی فرضیه پنجم مبنی بر تأثیر تغییر در مخارج تحقیق و توسعه بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی ،ابتدا روابط میان متغیر های تغییر در مخارج تحقیق و توسعه ، محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی را به صورت یک رگرسیون چهار متغیره محاسبه کرده سپس با مدل رگرسیونی سه متغیره محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی ،بدون متغیر تعدیل گر تغییر در مخارج تحقیق و توسعه مقایسه می‌کنیم. چنانچه ورود متغیر فوق به مدل رگرسیونی باعث افزایش ضریب همبستگی و ضریب تعیین تعدیل شده گردد ، می‌توان نتیجه گرفت که متغیر تعدیل گر تغییر در مخارج تحقیق و توسعه بر رابطه میان متغیر های محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی تأثیر گذار است و در صورتی که ورود این متغیر به مدل رگرسیونی باعث عدم تغییر یا کاهش ضریب همبستگی و ضریب تعیین تعدیل شده گردد ، می‌توان نتیجه گرفت که متغیر تعدیل گر تغییر در مخارج تحقیق و توسعه بر روابط میان محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی تأثیر گذار نیست. نتایج مربوط به ضریب همبستگی، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده در دو حالت مذکور ،در جدول شماره (۱۴-۴) آمده است:
جدول شماره ۱۴-۴. خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی تأثیر ورود متغیر تغییر در مخارج تحقیق و توسعه بر ضرایب مدل رگرسیون
مؤلفه های آماری

متغیرهای تحقیق
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین- واتسون
آماره F
آماره t
تعداد
سطح خطا
سطح معنی داری

تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده محافظه کاری حسابداری
۰.۵۵۰
۰.۳۰۲
۰.۲۹۸
۱.۹۷۸
۶۸.۵۶۸
۵.۵۴۴
۳۲۰
۰.۰۵
۰.۰۰

H1

تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده محافظه کاری حسابداری تغییر در مخارج تحقیق و توسعه
۰.۵۶۶
۰.۳۲۰
۰.۳۱۳
۱.۹۶۲
۴۹.۵۳۱
۲.۸۸۱
۳۲۰
۰.۰۵
۰.۰۰۴

H1

با توجه به نتایج به دست آمده که در جدول شماره (۱۴-۴) مبنی بر مقایسه میان نتایج حاصل از رگرسیون سه متغیره بین متغیر های محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی و نتایج رگرسیون چهار متغیره با حضور متغیر تغییر در مخارج تحقیق و توسعه ، نشان می‌دهد که با افزودن متغیر تغییر در مخارج تحقیق و توسعه به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با افزایشی به میزان ۱.۵% از ۲۹.۸% به ۳۱.۳% رسید که این نتایج نشان دهنده این است که متغیر تغییر در مخارج تحقیق و توسعه بر روابط بین متغیر های محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی تأثیر گذار است و باید به مدل رگرسیونی اضافه شود. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می‌شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۱۴-۴) ۱.۹۶۲ می‌باشد و این عدد نشان می‌دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد.
با توجه به نتایج به دست آمده،فرضیه اصلی پنجم (تغییر در مخارج تحقیق و توسعه بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار است) ، در سطح اطمینان ۹۵% تایید می‌شود.

۶-۲-۳-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ششم
تغییر در هزینه بهره پرداختی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار است.
جهت بررسی فرضیه ششم مبنی بر تأثیر تغییر در مخارج تحقیق و توسعه بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی ،ابتدا روابط میان متغیر های تغییر در هزینه بهره پرداختی ، محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی را به صورت یک رگرسیون چهار متغیره محاسبه کرده سپس با مدل رگرسیونی سه متغیره محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی ،بدون متغیر تعدیل گر تغییر د
ر هزینه بهره پرداختی مقایسه می‌کنیم. چنانچه ورود این متغیر به مدل رگرسیونی باعث افزایش ضریب همبستگی و ضریب تعیین تعدیل شده گردد ، می‌توان نتیجه گرفت که متغیر تعدیل گر تغییر در هزینه بهره پرداختی بر رابطه میان متغیر های محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی تأثیر گذار است و در صورتی که ورود متغیر فوق به مدل رگرسیونی باعث عدم تغییر یا کاهش ضریب همبستگی و ضریب تعیین تعدیل شده گردد ، می‌توان نتیجه گرفت که متغیر تعدیل گر تغییر در هزینه بهره پرداختی بر روابط میان محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی تأثیر گذار نیست. نتایج مربوط به ضریب همبستگی، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده در دو حالت مذکور ،در جدول شماره (۱۵-۴) آمده است:
جدول شماره ۱۵-۴. خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی تأثیر ورود متغیر تغییر در هزینه بهره پرداختی بر ضرایب مدل رگرسیون
مؤلفه های آماری

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهتوسعه بازار، ارزش افزوده، بازار سهام، روش حداقل مربعات

متغیرهای تحقیق
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین- واتسون
آماره F
آماره t
تعداد
سطح خطا
سطح معنی داری

تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده محافظه کاری حسابداری
۰.۵۵۰
۰.۳۰۲
۰.۲۹۸
۱.۹۷۸
۶۸.۵۶۸
۵.۵۴۴
۳۲۰
۰.۰۵
۰.۰۰

H1

تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده محافظه کاری حسابداری
تغییر در هزینه بهره پرداختی
۰.۵۵۱
۰.۳۰۳
۰.۲۹۷
۱.۹۷۵
۴۹.۸۴۱
۰.۷۵۷-
۳۲۰
۰.۰۵
۰.۴۵۰

H0

با توجه به نتایج به دست آمده که در جدول شماره (۱۵-۴) مبنی بر مقایسه میان نتایج حاصل از رگرسیون سه متغیره بین متغیر های محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی و نتایج رگرسیون چهار متغیره با حضور متغیر تغییر در هزینه بهره پرداختی ، نشان می‌دهد که با افزودن متغیر تغییر در هزینه بهره پرداختی به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده تغییر نمی‌کند که این نتایج نشان دهنده این است که متغیر تغییر در هزینه بهره پرداختی بر روابط بین متغیر های محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی تأثیر گذار نیست و نباید به مدل رگرسیونی اضافه شود. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می‌شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۱۵-۴) ۱.۹۷۵ می‌باشد و این عدد نشان می‌دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد.
با توجه به نتایج به دست آمده،فرضیه اصلی ششم (تغییر در هزینه بهره پرداختی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار است) ، در سطح اطمینان ۹۵% تایید نمی‌شود.

۷-۲-۳-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه هفتم
تغییر در سود سهام پرداختی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار است.
جهت بررسی فرضیه هفتم مبنی بر تأثیر تغییر در سود سهام پرداختی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی ،ابتدا روابط میان متغیر های تغییر در سود سهام پرداختی ، محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی را به صورت یک رگرسیون چهار متغیره محاسبه کرده سپس با مدل رگرسیونی سه متغیره محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی ،بدون متغیر تعدیل گر تغییر در سود سهام پرداختی مقایسه‌ می‌کنیم. چنانچه ورود این متغیر به مدل رگرسیونی باعث افزایش ضریب همبستگی و ضریب تعیین تعدیل شده گردد ، می‌توان نتیجه گرفت که متغیر تعدیل گر تغییر در سود سهام پرداختی بر رابطه میان متغیر های محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی تأثیر گذار است و در صورتی که ورود متغیر فوق به مدل رگرسیونی باعث عدم تغییر یا کاهش ضریب همبستگی و ضریب تعیین تعدیل شده گردد ، می‌توان نتیجه گرفت که متغیر تعدیل گر تغییر در سود سهام پرداختی بر روابط میان محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی تأثیر گذار نیست. نتایج مربوط به ضریب همبستگی، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده در دو حالت مذکور ،در جدول شماره (۱۶-۴) آمده است:

جدول شماره ۱۶-۴. خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی تأثیر ورود متغیر تغییر در سود سهام پرداختی بر ضرایب مدل رگرسیون
مؤلفه های آماری

متغیرهای تحقیق
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین- واتسون
آماره F
آماره t
تعداد
سطح خطا
سطح معنی داری

تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده
محافظه کاری حسابداری
۰.۵۵۰
۰.۳۰۲
۰.۲۹۸
۱.۹۷۸
۶۸.۵۶۸
۵.۵۴۴
۳۲۰
۰.۰۵
۰.۰۰

H1

تغییر در خالص وجه نقد
نگهداری شده
محافظه کاری حسابداری

Related articles

بازده غیر عادی، محافظه کاری حسابداری

هایشان را سپاس گفته ‌باشم. “ تقدیم به : همسر مهربانم چکیده: ۱مقدمه: ۲فصل اول: کلیات تحقیق۱-۱ مقدمه ۴۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۵۳-۱ بیان مسئله تحقیق ۷۴-۱ چارچوب نظری ۸۵-۱ فرضیه‌های تحقیق ۱۰۶-۱ اهداف تحقیق ۱۰۷-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۱۸-۱ قلمرو تحقیق ۱۲۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق ۱۲۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق ۱۲۳-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق ۱۲۹-۱ […]

Learn More

مقاله رایگان با موضوع سیستم، آموزشی، مبتنی، سازی

واسط بین مشتریان (Client) وب و سرورهای وب به کار می رود و اسناد وب را با لینک های معنایی تقویت کرده و افزایش می دهد. از نظر معماری، chose مانند یک شاخص یا پروکسی عمل می کند و درخواست HTTP مشتری (کلاینت) را رهگیری و دریافت می کند، سند اصلی HTML را بازیابی می […]

Learn More

تحقیق درمورد سطح معنادار، کنش اجتماعی، اعتقادات دینی

(مجرددخترمجرد7.900-2.14001/0 مرد متاهل13.550-2.14001/0 زن متاهل17.550-2.14001/0دختر(مجرد)پسر مجرد7.9002.14001/0 مرد متاهل5.650-2.14010/0 زن متاهل9.650-2.14001/0مرد(متاهل)پسرمجرد13.552.14001/0 دختر مجرد5.6102.14010/0 زن متاهل4-2.14066/0زن (متاهل)دختر مجرد17.5502.14001/0 پسر مجرد9.6502.14001/0 مرد متاهل 42.14066/0 تنها بین زن متاهل با مرد متاهل تفاوت معناداری وجود ندارد . فرضیه هفتم : دوستی قبل ازدواج بر کنش اجتماعی تاثیر دارد.در مقیاس کنش اجتماعی یا زیرمقیاس سوم C توانایی فرد در انجام کارهای روزمره […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید