دانلود پایان نامه ارشد درباره صنایع، بانکی، مالی، نتایج

می کند. به طور کلی براوردها نشان می دهند که توسعه مالی در کاهش نوسانات رشد صنایع وابسته به نقدینگی بالا تاثیر گذار است و در مقابل نوسانات توسعه مالی نیز موجب افزایش نوسانات رشد صنایع می شود.
این مطالعه نشان داد که توسعه مالی یکی از عوامل ایجاد نوسانات در رشد صنایع است اما نکته ای که در این مطالعه قابل تامل است آن است که قدر مطلق ضریب براوردی معادله (3-1) در رابطه با توسعه بخش بانکی این مطالعه، نسبت به مطالعه تجربی راداتز (2006) که ضریب براوردی معادل با 0.492 و یا مطالعه انجام شده توسط هوانگ و همکاران (b2014) که ضریبی معادل با 0.694 را بدست آوردند بسیار بزرگتر است که نشان می دهد توسعه بخش بانکی در ایران تاثیر بسزایی در رشد صنایع و کاهش نوسانات رشد صنایع بازی
می کند در واقع بانک ها اثر تعدیل کننده ای را بر نوسانات دارند اما با مقایسه ضرایب توسعه مالی و نوسانات توسعه مالی، می توان نتیجه گرفت که نوسانات توسعه مالی بخصوص در بخش بانکی (نسبت به توسعه مالی) تاثیر چشم گیری بر نوسانات رشد صنایع داشته اند که این خود اهمیت بخش بانکی و بخصوص سیاست های بخش بانکی را مورد توجه قرار می دهد.
علاوه بر آن، به منظور بررسی استواری نتایج بدست آمده در مورد این دو فرضیه، استواری تخمین های انجام شده با استفاده از دو شاخص دیگر اندازه گیری نقدینگی مورد نیاز شرکت ها صورت گرفت که نتایج آن در جدول (4-10) ارائه شده است که علامت نتایج مانند براورد جدول ( 4-8) می باشد که در واقع تایید کننده نتیجه گیری ماست که توسعه بخش بانکی در کاهش نوسانات رشد صنایع موثر و در مقابل آن نوسانات توسعه بخش بانکی موجب افزایش نوسانات رشد صنایع می گردد.

Related articles

منابع مقاله با موضوع عملکرد کارکنان، آموزش کارکنان، بهبود عملکرد

تقسیم بندی کلی و ساختاری به دو بخش”جذب منابع “و “اعطای تسهیلات” تقسیم نمائیم آن گاه می توان اذعان نمود که موفقیت و بهروری مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم مناسب اعطای تسهیلات و راه کارهای عملی و روشی برای وصول تسهیلات پرداخت شده در کنار جذب منبع مردم خواهد بود چنان چه اهمیت و […]

Learn More

پایان نامه رایگان با موضوع جبران خسارت، ترک فعل، قانون مجازات، اصل برائت

رسول (ص) فرمودند:”علی الید ماخذت حتی تؤدی”.(بجنوردی،1377،ص98؛مراد،بی تا،ص23) بنابراین،فقها در کنار شایع ترین موجبات ضمان یعنی اتلاف و تسبیب،غصب را نیز به عنوان یکی از موجبات مستقل ضمان ذکر کرده اند.(علامه حلی،1368،ص373؛ محقق کرکی،1408،صص208-210) فقها در خصوص وضعیت ترتب و تعاقب تصرف های غاصبانه و یا غیر مأذون متفقاً ومسؤولیت تمامی غاصبان و متصرفان غیر […]

Learn More

منابع مقاله با موضوع پرسش نامه، حقوق صاحبان سهام، کارکنان بانک، احتمال نکول

جدول 4-7- Classification Table(a) 73جدول 4-8- Variables in the Equation 74جدول 4-9- Omnibus Tests of Model Coefficients 75جدول 4-10- Model Summary 75جدول 4-11- assification Table(a) 75جدول 4-12- Variables in the Equation 76جدول 4-13- Omnibus Tests of Model Coefficients 77جدول 4-14- Model Summary 78جدول 4-15- Classification Table(a) 78جدول 4-16- Variables in the Equation 78جدول 4-17- Omnibus […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید