دانلود پایان نامه ارشد درباره صنایع، بانکی، مالی، نتایج

می کند. به طور کلی براوردها نشان می دهند که توسعه مالی در کاهش نوسانات رشد صنایع وابسته به نقدینگی بالا تاثیر گذار است و در مقابل نوسانات توسعه مالی نیز موجب افزایش نوسانات رشد صنایع می شود.
این مطالعه نشان داد که توسعه مالی یکی از عوامل ایجاد نوسانات در رشد صنایع است اما نکته ای که در این مطالعه قابل تامل است آن است که قدر مطلق ضریب براوردی معادله (3-1) در رابطه با توسعه بخش بانکی این مطالعه، نسبت به مطالعه تجربی راداتز (2006) که ضریب براوردی معادل با 0.492 و یا مطالعه انجام شده توسط هوانگ و همکاران (b2014) که ضریبی معادل با 0.694 را بدست آوردند بسیار بزرگتر است که نشان می دهد توسعه بخش بانکی در ایران تاثیر بسزایی در رشد صنایع و کاهش نوسانات رشد صنایع بازی
می کند در واقع بانک ها اثر تعدیل کننده ای را بر نوسانات دارند اما با مقایسه ضرایب توسعه مالی و نوسانات توسعه مالی، می توان نتیجه گرفت که نوسانات توسعه مالی بخصوص در بخش بانکی (نسبت به توسعه مالی) تاثیر چشم گیری بر نوسانات رشد صنایع داشته اند که این خود اهمیت بخش بانکی و بخصوص سیاست های بخش بانکی را مورد توجه قرار می دهد.
علاوه بر آن، به منظور بررسی استواری نتایج بدست آمده در مورد این دو فرضیه، استواری تخمین های انجام شده با استفاده از دو شاخص دیگر اندازه گیری نقدینگی مورد نیاز شرکت ها صورت گرفت که نتایج آن در جدول (4-10) ارائه شده است که علامت نتایج مانند براورد جدول ( 4-8) می باشد که در واقع تایید کننده نتیجه گیری ماست که توسعه بخش بانکی در کاهش نوسانات رشد صنایع موثر و در مقابل آن نوسانات توسعه بخش بانکی موجب افزایش نوسانات رشد صنایع می گردد.

Related articles

منبع پایان نامه ارشد با موضوع allusion، allusions، p.، KP

the other hand, Ben-Porat (1976, p. 50) and Perri (1978, p. 41) argued that allusive words and the evoked words may be identical emphasizing on names’ potentiality of being allusive.2.7.1. Functions of Allusion The use of allusion has had a long rhetorical history for reasons mentioned by Wheeler (1979): “Allusions help to elucidate the meaning […]

Learn More

محافظه کاری حسابداری، بازده غیر عادی

ی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۱۳-۴) ۱.۹۶۴ می‌باشد و این عدد نشان می‌دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد.با توجه به نتایج به […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی فراوانی، (مدیران)، کارشناسی، تحصیلات

دهندگان کمتر از 5 سال، 0/55 درصد بین 5 تا 10 سال، 4/16 درصد بین 10 تا 15 سال و 3/4 درصد بیشتر از 15 سال سابقه فعالیت در بیمه دارند. نمودار 4-4 نمودار میله ای مربوط به فراوانی سابقه کار (کارمندان)5-1- 4. جنسیت (مدیران) جدول 5-4 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت (مدیران)جنسیت (مدیران)فراوانیدرصد فراوانیمرد216/56زن114/34جمع32100همانطوری […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید