تأثیر روش‌های حل مسئله به‌صورت کار گروهی بر روی تفکر انتقادی و پیشرفت …

اکتبر 19, 2020 مدیر سایت 0

۱-توصیفی ۲- استنباطی ۸۴فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده ها ۸۸ ۸۹مقدمه: ۸۹۴-۲- تجزیه و تحلیل استنباطی اطلاعات بر اساس فرضیه های تحقیق (یافته‌های تحلیلی) ۹۴فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری […]