سامانه پژوهشی – ارزیابی تحمل به شوری ارقام مختلف سورگوم در مرحله‌ گیاهچه‌ای و ارتباط …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

۱/۹۵ ۸/۴۸۶۳/۹۳ ۲/۶۲۶۴/۷۹ ۰/۴۷۱/۹۲ ۹۳/۶۲۸۷/۷۷ ۲۹/۱۶۴/۱۸۹ ۵۵/۸۱۹۶/ ۶۷/۱۵۷۲/۵۵ ۱/۱۳۹۰/۱ ۵۷/۸۹۳/۱۴ ۶۴/۴۰۵۷/ کلسیم (mg/g dry)نسبت سدیم به پتاسیم ۴-۱-۲ –تاًثیر شوری برصفات مورفولوژیکی ارقام مختلف سورگوم۴-۱-۲-۱- […]

مقاله – ارزیابی تحمل به شوری ارقام مختلف سورگوم در مرحله‌ گیاهچه‌ای و ارتباط …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

۳-۷ -۲-۵- تجزیه به مؤلفه‌های اصلی (PCA)………………………………………………………………………………………………………………..31فصل چهارم: نتایج، بحث و پیشنهادها۴-۱-آزمایش اول: تجزیه و تحلیل مشاهدات در مرحله گیاهچهای…………………………………………………………………………………..۳۲۴-۱-۱-آمار توصیفی برآورد اجزاء واریانس، دامنه […]