دسترسی به منابع مقالات : ارزیابی تحمل به شوری ارقام مختلف سورگوم در مرحله‌ گیاهچه‌ای و ارتباط آن …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

جدول ۴-۳- میانگین مربعات حاصل از برشدهی سطوح مختلف شوری برای پارامترهای ظاهری اندازهگیری شده در ارقام مختلف سورگوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶جدول ۴-۴- مقایسه میانگین ارقام برای صفات […]