پژوهش – تأثیر پیشبینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکتهای پذیرفته …

اکتبر 19, 2020 مدیر سایت 0

۵-۴ پیشنهادهای متناظر بر نتایج تحقیق……….. ………………۱۲۸۵-۵ پیشنهاد برای پژوهش‏های آتی ………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۰۵-۶ محدودیت‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۰منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۲پیوستپیوست الف: خروجی نرم‏افزار…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۵پیوست ب: لیست اسامی شرکت‏ها ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۸فهرست نمودارنمودار ۲-۱: سطح […]