جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر همردیفی بین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی سازمان صنعت، معدن و …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

(سیواسوبرامانیان و کروک [۲۲۱]۴ ، ۱۹۹۵ ) ۲-۲۹-۱- همردیفی به عنوان «اقتضا[۲۲۲]۱»این نوع همردیفی، دیدگاه سنتی اقتضایی را بازتاب می‌دهد. بر اساس این رویکرد، سازمانهایی که […]

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر همردیفی بین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی سازمان صنعت، معدن …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

حالت مشارکتو آموزش شهروندی سازمانی   منبع:دیوید(۱۹۹۷) مدیریت منابع انسانی و عملکرد،مجله بین المللی مدیریت منابع انسانی جلد ۸   بر اساس این مدل تنها […]