دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر فرایند مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان به استناد مواد۵۸ و ۶۲ قانون مدیریت خدمات …

نوامبر 14, 2020 مدیر سایت 0

– موانع موجود در سازمانها جهت اجرای توانمندسازی.اجرای عوامل توانمندسازی در سازمانها بسیار مفید و باعث افزایش بهره‌وری سازمان و کارکنان می‌شود. لازمه اجرای این […]

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر همردیفی بین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی سازمان صنعت، معدن و …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

(سیواسوبرامانیان و کروک [۲۲۱]۴ ، ۱۹۹۵ ) ۲-۲۹-۱- همردیفی به عنوان «اقتضا[۲۲۲]۱»این نوع همردیفی، دیدگاه سنتی اقتضایی را بازتاب می‌دهد. بر اساس این رویکرد، سازمانهایی که […]