مقاله – بررسی نقش استراتژی های مدیریت بر خود مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس دوره …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

جوانمردی دبیران ادب و نزاکت دبیران فضیلت مدنی دبیران استراتژی رفتاری مدیران ضریب همبستگی پیرسون ۴۴۸/۰ ۴۳۸/۰ ۳۵۳/۰ ۱۷۳/۰ ۳۵۱/۰ ۳۶۴/۰ سطح معناداری (sig) ۰۰۰/۰ […]