دسترسی متن کامل – بررسی تاثیر همردیفی بین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی سازمان صنعت، معدن …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

جدول ۴-۹ آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی سوم………………………………………………………….۱۰۷جدول شماره ۴-۱۰: رگرسیون خطی چند ابعاد استراتژی رقابتی با استراتژی منابع انسانی………………………….۱۰۷جدول۴-۱۱٫آزمون مجموع مجذورات و خلاصه […]