نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های …

نوامبر 14, 2020 مدیر سایت 0

جدول ۴-۱۱ جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۴ پرسشنامه …………………………………………………۱۱۱جدول ۴-۱۲ جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۵ پرسشنامه …………………………………………………۱۱۳جدول ۴-۱۳ جدول […]

ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت ژنتیک- قسمت …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

مشخصات فنی جدید: موارد آزمون مشخصات جدید، مشخصات برنامه اصلاح‌شده را آزمون می‌کند، کدهای جدید تولیدشده از قطعات تغییریافته مشخصات P’ را آزمون می‌کند.۲-۲-۲- الگوریتم […]