تحقيق دانشگاهی – نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های …

نوامبر 14, 2020 مدیر سایت 0

نمودار ۴-۱۴ نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۷ پرسشنامه ………………………………………………….۱۱۶نمودار ۴-۱۵ نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۸ پرسشنامه ………………………………………………….۱۱۸نمودار ۴-۱۶ نمودار […]

سامانه پژوهشی – نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های …

نوامبر 14, 2020 مدیر سایت 0

  دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقدانشکده مدیریت-گروه مدیریت بازرگانیپایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)گرایش داخلیعنوان :نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانیدر شرکت […]