پژوهش – تأثیر پیشبینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکتهای پذیرفته …

اکتبر 19, 2020 مدیر سایت 0

۵-۴ پیشنهادهای متناظر بر نتایج تحقیق……….. ………………۱۲۸۵-۵ پیشنهاد برای پژوهش‏های آتی ………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۰۵-۶ محدودیت‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۰منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۲پیوستپیوست الف: خروجی نرم‏افزار…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۵پیوست ب: لیست اسامی شرکت‏ها ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۸فهرست نمودارنمودار ۲-۱: سطح […]

رتبه بندی شرکت های برتر و عوامل موثر بر انتخاب آنها در …

اکتبر 19, 2020 مدیر سایت 0

شکل۲- ۵- الگوریتم فرایند تحلیل شبکه ای فازی…………………………………………………………………….۴۹شکل۳- ۱- پیاز فرآیند پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۵۱شکل ۴- ۱- نمایش اعداد فازی مثلثی گزینه های هفت گانه…………………………………………………….۵۶جدول۴- ۱- تبدیل اعداد […]