تحقيق دانشگاهی – نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های …

نوامبر 14, 2020 مدیر سایت 0

نمودار ۴-۱۴ نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۷ پرسشنامه ………………………………………………….۱۱۶نمودار ۴-۱۵ نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۸ پرسشنامه ………………………………………………….۱۱۸نمودار ۴-۱۶ نمودار […]

بررسی عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی- قسمت …

اکتبر 19, 2020 مدیر سایت 0

محلی برای مبادلات بالقوه(روستا و همکاران، ۱۳۸۰)تعریف عملیاتی:منظور از بازار در این تحقیق بازارهای بین المللی و خارج از کشور می باشد.۱-۹-۲- بازاریابیتعریف مفهومی:فعالیتی انسانی […]

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر همردیفی بین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی سازمان صنعت، …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

(ابویی، ۱۳۸۵) ۲-۱۹- همردیفی در مدیریت استراتژیک«همردیفی[۱۷۷]» به چهار دلیل همواره مفهومی بنیادین و اساسی در مدیریت استراتژیک بوده است. نخست آنکه، رشته سیاست های […]