سامانه پژوهشی – تأثیر پیشبینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در …

اکتبر 19, 2020 مدیر سایت 0

۱-رویکرد بی‏طرفانه، پیش‏بینی بر مبنای بهترین برآورد از سود دوره۲-رویکرد محافظه‏کارانه، پیش‏بینی کمتر از واقع۳-رویکرد خوش‏بینانه، پیش‏بینی بیشتر از واقعاین که مدیران از چه رویکردی […]

پژوهش – تأثیر پیشبینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکتهای پذیرفته …

اکتبر 19, 2020 مدیر سایت 0

۵-۴ پیشنهادهای متناظر بر نتایج تحقیق……….. ………………۱۲۸۵-۵ پیشنهاد برای پژوهش‏های آتی ………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۰۵-۶ محدودیت‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۰منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۲پیوستپیوست الف: خروجی نرم‏افزار…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۵پیوست ب: لیست اسامی شرکت‏ها ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۸فهرست نمودارنمودار ۲-۱: سطح […]