سامانه پژوهشی – تأثیر پیشبینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در …

اکتبر 19, 2020 مدیر سایت 0

۱-رویکرد بی‏طرفانه، پیش‏بینی بر مبنای بهترین برآورد از سود دوره۲-رویکرد محافظه‏کارانه، پیش‏بینی کمتر از واقع۳-رویکرد خوش‏بینانه، پیش‏بینی بیشتر از واقعاین که مدیران از چه رویکردی […]