منبع پایان نامه درباره قراردادهای خصوصی

آن را به شرکت می آورند و عوضین نسبت به طرفین مقایسه می شود نه نسبت به سود یا منافع احتمالی که ممکن است از شرکت حاصل شود. 2-1-3-3- مستمر:عقد از لحاظ مدت زمانی که طرفین را نسبت به هم متعهد می... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان حقوق : مفهوم و مصداق

منجر به شش ماه تا دو سال حبس تعزیری برای محکوم می شود.3- حق زن در مهریه در ازدواج دائم و موقت: مهریه نوعی حق شخصی است. طبق مادهی 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان حقوق : حضانت فرزندان

اندیشمندان روشنبین در عصر حاضر، عموماً بر ضرورت شناخت اجتهادی حقوق زنان نظر دادهاند.همیاری و همدلی آنان با حق خواهی زنان ایران چنان است که با استناد به پویایی فقه و ظرفیت و قابلیت آن... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درباره قصد مشترک طرفین

ز آنها سهامی معلوم داشته باشند که بیانگر سهم یا آورده آنها است و با دیگران در جزء جزء این سهام برابر است این نوع شرکت، اجازه مشترک را به هر شریکی نسبت به حقی که در آن شرکت دارد را داده... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان حقوق : پرتو اصول حاکم

شود حکم اولی میرود وثانویه جایش را میگیرد و این تغییر حکم در اثر تغییر موضوع است چرا که موضوع شبیه علت برای حکم است .برای نمونه: در گذر زمان انسان در سطوح مختلف علمی، از جمله دانش... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درباره بنابراین،

نباشند شرکت بوجود می آید و امتزاج اعم از اینکه به صورت ارادی یا قهری باشد سبب پیدایش شرکت خواهد بود. (مواد 572 و 573 قانون مدنی). امواع مشاع خصوصیت دیگری را نیز واجد هستند که در واقع از... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان حقوق : قوانین موضوعه

نمیشمردند.قرآن کریم دارای افقهای بیانتهایی است که به تدریج یکی پس از دیگری آشکار میشوند.قرآن به گونهای است که امام رضا(ع)در پاسخ فردی که پرسید: چرا هر چه قرآن نشر و تدریس میشود بر... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان حقوق : تاریخ صدر اسلام

مسائل زندگی توجه کند میبیند که چگونه سوابق ذهنی یک فقیه و اطلاعات خارجی او از دنیای خارج در فتوایش تاثیر داشته، به طوری که فتوای عرب بوی عرب و عجم بوی عجم، وفتوای شهری بوی شهری.دین... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان حقوق : ساختار اقتصادی

قوانین اسلام هیچ یک از ناهمواریهای گذشته در مورد ارث وجود ندارد چیزی که در قوانین اسلامی مورد اعتراض مدعیان تساوی حقوق است این است که از نظر اسلام پسر دو برابر دختر و برادر دو برابر... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان حقوق : پیامبر اسلام(ص)

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  زن و مرد مومن قرار داده است. همچنین اوج شخصیت انسانی زن آنگاه نمایان میشود که موعد امم حجهبنالحسنالعسکری(عج)یک زن را... دنباله مطلب