بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال ۱۳۹۱- قسمت ۷

آوریل 9, 2021 مدیر سایت 0

یافته ها نشان داد که فراوانی در هر مرحله تغییر رفتار ورزشی عبارتست از: پیش تفکر (۴/۲۴%)، تفکر (۲۹%)، آمادگی(۳/۲۳%)، عمل ( ۸/۱۱%)، حفظ (۵/۱۴%) […]

بررسی تأثیر نرخ سود در بازار پول بر عملکرد بازار سهام بر اساس مدل تصحیح خطا- قسمت ۳

آوریل 9, 2021 مدیر سایت 0

۶۲۶۳۶۳۶۴۶۵۶۵۶۶۶۶۶۷۶۷۶۸۶۹۷۰۷۴۷۸۶۹۷۲۷۳۷۶۷۷فصل اولمقدمه و کلیات تحقیق۱-۱ مقدمهبخش مالی اقتصاد هر کشور تأمین کننده منابع مالی و فعالیت‌های حقیقی اقتصادی محسوب می‌شود که به دو بخش تقسیم […]