منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، اعتبار امر مختوم، دادگاه هم عرض، امر مختوم کیفری

نوامبر 28, 2018 admin2 0

…………………………………………………………………………….. ۶۴۲-۱۳-۱- مرحله تجویز …………………………………………………………………………………………………………… ۶۴۲-۱۳-۲- مرجع رسیدگی بعد از تجویز …………………………………………………………………………………….. ۷۴الف) رسیدگی در راستای مورد تجویز …………………………………………………………………………………… ۷۴ب) محدوده اختیارات دادگاه هم‌عرض در […]