کندانس، کامپوزیت

و عرض از مبدأ بدست خواهد آمد. انحراف خطیت در مقادیر وزنی بالاتر به دلیل و مرتبط با فرآیند افت وزن زودهنگام است.براساس نتایج حاصله از شکل ‏۳-۱۲ تا شکل ‏۳-۱۵، مقادیر فاکتور پیش‌نمایی و... دنباله مطلب

مدلسازی ریاضی، دی اکسید کربن

است.کارهای آزمایشگاهی مواد مصرفیمتیلن دی‌فنیل دی‌ایزوسیانات(MDI) (2,4′-methylene diphenyl-diisocyanate)که داری دو گروه عاملی ایزوسیانات است؛ از شرکت DC Chemical Co. از کشور(Kunsan)Korea تهیه شده است.به همراه... دنباله مطلب

فعالسازی، کندانس

صورت همزمان حل کرد.در معادله سینتیکی آرنیوسی سه پارامتر سینتیکی به صورت مجهول وجود دارد که باید از طریق روش ارائه شده توسط Friedman و آزمونTGA در سه نرخ گرمایش مختلف بدست آورد. تعیین... دنباله مطلب

مدلسازی ریاضی

فعال و بخش باقیمانده تقسیم نمود.تجزیه حرارتی پلیمرهای تقویت شده با الیاف در شعله یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم و عنوان‌هایی است که ترکیبی از اثرات فرایندهای حرارتی، شیمیایی و فیزیکی... دنباله مطلب

دی اکسید کربن

شامل چندین مکانیسم برای تأخیر اشتعال است که عبارتند از:۱- رقیق کردن مقدار ماده آلی قابل اشتعال به وسیله افزودن ذرات پرکننده داخلی.۲- کاهش دمای کامپوزیت به وسیله افزودن پر کننده هایی... دنباله مطلب

ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی پیرسون

آن روابط ابزاری است) (بالاخانی، ۱۳۸۵: ۶۰). احمدی نظریه‌های مربوط به قومیت را در دو گروه تقسیم‌بندی کرده است: اول نظریه‌هایی که مربوط به ماهیت قومیت می‌باشند؛ این نظریه‌ها توضیح... دنباله مطلب

اعتماد اجتماعی، انتظارات ارزشی

تأثیر می‌گذارد. از دیدگاه بوم شناسان، کار جامعه‌شناس دریافت این مهم است که تعادل طبیعی چگونه درمحیط اجتماعی حفظ می‌شود. از جمله مفاهیم اصلی که بوم‌شناسان از آن استفاده می‌کنند: ... دنباله مطلب

محرومیت اجتماعی، نظریه کنش ارتباطی

تعمیم ارزش موجب تقویت خاص‌گرایی می‌شود (چلبی، ۱۳۸۹: ۱۴۲). بنابراین با توجه به وجود خرده‌فرهنگ‌ها با مختصات اجتماعی، اقتصادی و قشربندی‌های متنوع در شهر اردبیل مانعی برای تحقق... دنباله مطلب

لرد، سدلی

این بخش ها وجود ندارد.سر لی دو گروه از پرونده ها رو مشخص کرده در آنها وظیفه ارائه دلیل وجود دارد .اولین آنها شامل تمایل به برقراری انصاف است بنابراین دلایل باید به درستی ارائه شوند... دنباله مطلب

قوانین موضوعه، دیوان عدالت اداری

ت شناخته شده است۲۳ در واقع در یک تعریف کلی میتوان گفت:”اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم”که در قوانین و مقررات اداری بسیاری از کشورها پذیرفته شده،در حقیقت به مفهوم مستند و... دنباله مطلب