پایان نامه ها و مقالات

کندانس، کامپوزیت

و عرض از مبدأ بدست خواهد آمد. انحراف خطیت در مقادیر وزنی بالاتر به دلیل و مرتبط با فرآیند افت وزن زودهنگام است.براساس نتایج حاصله از شکل ‏۳-۱۲ تا شکل ‏۳-۱۵، مقادیر فاکتور پیش‌نمایی و مرتبه برهمکنش در برای هر نمونه بدست آمده است: پلی یورتان/نانورس/اوره کندانسپلی یورتان/اوره کندانسپلی یورتان/نانورسپلی یورتان خالص ۶۲/۲۶۵/۱۵۸۸/۲۷/۲n۱۰۳۱*۲۷/۱۱۰۱۳*۸۷/۵۱۰۱۴*۸۵/۷۱۰۹*۹۸/۱A(s-1)۹۸۶/۰۷۶۳/۰۹۹۹/۰۹۹۸/۰ضریب خطی‌سازی(R2)با جایگذاری […]

پایان نامه ها و مقالات

مدلسازی ریاضی، دی اکسید کربن

است.کارهای آزمایشگاهی مواد مصرفیمتیلن دی‌فنیل دی‌ایزوسیانات(MDI) (2,4′-methylene diphenyl-diisocyanate)که داری دو گروه عاملی ایزوسیانات است؛ از شرکت DC Chemical Co. از کشور(Kunsan)Korea تهیه شده است.به همراه پلی اُل پایه پلی اتر که دارای دو گروه هیدروکسیل بعنوان گروه‌های عاملی می‌باشد، تهیه شده از شرکت سوئدی KEMI بعنوان مواد اولیه استفاده شده است.نانو خاک رس اصلاح شده […]

پایان نامه ها و مقالات

فعالسازی، کندانس

صورت همزمان حل کرد.در معادله سینتیکی آرنیوسی سه پارامتر سینتیکی به صورت مجهول وجود دارد که باید از طریق روش ارائه شده توسط Friedman و آزمونTGA در سه نرخ گرمایش مختلف بدست آورد. تعیین پارامترهای سینتیکیهمانطور که گفته شد، یکی از راه‌های توصیف پایداری حرارتی در مواد کامپوزیت استفاده از آنالیز TGA است؛ از این […]

پایان نامه ها و مقالات

دی اکسید کربن

شامل چندین مکانیسم برای تأخیر اشتعال است که عبارتند از:۱- رقیق کردن مقدار ماده آلی قابل اشتعال به وسیله افزودن ذرات پرکننده داخلی.۲- کاهش دمای کامپوزیت به وسیله افزودن پر کننده هایی که به عنوان جاذب حرارتی۱۰ عمل می کنند.۳- کاهش دما به وسیله افزودن پر کننده هایی که به صورت گرماگیر تجزیه شده و […]

پایان نامه ها و مقالات

ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی پیرسون

آن روابط ابزاری است) (بالاخانی، ۱۳۸۵: ۶۰). احمدی نظریه‌های مربوط به قومیت را در دو گروه تقسیم‌بندی کرده است: اول نظریه‌هایی که مربوط به ماهیت قومیت می‌باشند؛ این نظریه‌ها توضیح می‌دهند که قومیت چگونه شکل گرفته است و دسته دوم، نظریه‌های مربوط به سیاسی شدن قومیت است پیدا می‌کند که با افراد یک گروه قومی […]

پایان نامه ها و مقالات

اعتماد اجتماعی، انتظارات ارزشی

تأثیر می‌گذارد. از دیدگاه بوم شناسان، کار جامعه‌شناس دریافت این مهم است که تعادل طبیعی چگونه درمحیط اجتماعی حفظ می‌شود. از جمله مفاهیم اصلی که بوم‌شناسان از آن استفاده می‌کنند: همزیستی۹، رقابت۱۰ )کوشش برای دستیبابی به منابع کمیاب(، هجوم۱۱ و استقرار، تعادل طبیعی۱۲ و انطباق۱۳ با محیط زیست است. در واقع، نظریه‌پردازان شیکاگو از مدل […]

پایان نامه ها و مقالات

ساخت.، ۳.کارگزاران

داشته است. اما چه بسا در ایران حضور این اصل بسیار کمرنگ دیده می شود و با ید زمینه ای را برای گسترش هر بیشتر این اصل در هر سه قوه فراهم آید .پیشنهاداتی جهت بکارگیری مؤثر اصل تکلیف به بیان دلایل در دادرسی های اداری ایران:نظر به آنچه بیان شد و با عنایت به […]

پایان نامه ها و مقالات

قوانین موضوعه، دیوان عدالت اداری

ت شناخته شده است۲۳ در واقع در یک تعریف کلی میتوان گفت:”اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم”که در قوانین و مقررات اداری بسیاری از کشورها پذیرفته شده،در حقیقت به مفهوم مستند و مستدل بودن تصمیم ها و اعلام های اداری است و مطابق آن،یکی از الزامات کارگزاران عمومی در فرآیند تصمیم گیری ،بیان […]

پایان نامه ها و مقالات

بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

مدیریت در پیش بینی سود.لطفی و حاجی پور۱۳۸۹نتایج بدست آمده حکایت از این دارد که در شرکت هایی که حسابداری محافظه کارانه تری دارند، خطای مدیریت در پیش بینی سود کمتر است.۶بررسی پیش بینی سود توسط مدیران و عوامل مؤثر بر آن.مشایخ و شاهرخی۱۳۸۶بین اشتباه مدیران و اشتباه پیش بینی بر اساس گام تصادفی تفاوت […]

پایان نامه ها و مقالات

ویژگی های مدیران، کیفیت اطلاعات

شرکت، ظاهراً آنها نسبت به مدیران اجرایی شرکت برای حفظ منافع سهامداران در مقابل فرصت‌طلبی مدیریت، در موقعیت بهتری قرار دارند.بیشتر شواهد، از نقش نظارتی مدیران غیرموظف حمایت کرده‌اند. کمبود مدیران غیرموظف، موجب محدود شدن تأثیر محیط خارج از سازمان و اتخاذ تصمیم‌هایی با افکار بسته می‌شود. از سوی دیگر، اضافه شدن تعدادی مدیر غیرموظف، […]

پایان نامه ها و مقالات

فراوانی تجمعی، توزیع فراوانی

کنند. جدول ۱۷-۱-۴ دخالت خانواده در زندگیفراوانیدرصددرصد فراوانیفراوانی تجمعیValidبله۱۱۲۲.۰۲۲.۰۲۲.۰ خیر۳۹۷۸.۰۷۸.۰۱۰۰.۰ کل۵۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰ نمودار ۱۷-۱-۴ مربوط به متغیر دخالت خانواده در زندگی می باشد . ۱۸-۱-۴ دخالت خانواده همسر جدول ۱۸-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « دخالت خانواده همسر » می باشد که در آن ۱۴ درصد دخالت می کنند و ۸۶ درصد دخالت نمی کنند.جدول […]

پایان نامه ها و مقالات

شهرستان سرپل ذهاب، وسایل ارتباط جمعی

چند سال پژوهش پیرامون خانواده به صورت غیر مستقیم و از زاویه ای دیگر یعنی مطالعه پیرامون عوامل رضایت از زندگی زناشویی (منادی, ۱۳۸۳) به این امر علاقه مند شده اند یقینا نه ادعای پاسخگویی کامل به این پرسش ها را داشته و نه علل مختلفه این موضوع را کاملا شناسایی کرده است. ولی در […]