کندانس، کامپوزیت

ژانویه 5, 2019 مدیر سایت 0

و عرض از مبدأ بدست خواهد آمد. انحراف خطیت در مقادیر وزنی بالاتر به دلیل و مرتبط با فرآیند افت وزن زودهنگام است.براساس نتایج حاصله […]

مدلسازی ریاضی، دی اکسید کربن

ژانویه 5, 2019 مدیر سایت 0

است.کارهای آزمایشگاهی مواد مصرفیمتیلن دی‌فنیل دی‌ایزوسیانات(MDI) (2,4′-methylene diphenyl-diisocyanate)که داری دو گروه عاملی ایزوسیانات است؛ از شرکت DC Chemical Co. از کشور(Kunsan)Korea تهیه شده است.به همراه […]

فعالسازی، کندانس

ژانویه 5, 2019 مدیر سایت 0

صورت همزمان حل کرد.در معادله سینتیکی آرنیوسی سه پارامتر سینتیکی به صورت مجهول وجود دارد که باید از طریق روش ارائه شده توسط Friedman و […]

دی اکسید کربن

ژانویه 5, 2019 مدیر سایت 0

شامل چندین مکانیسم برای تأخیر اشتعال است که عبارتند از:۱- رقیق کردن مقدار ماده آلی قابل اشتعال به وسیله افزودن ذرات پرکننده داخلی.۲- کاهش دمای […]