منبع پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، بازار الکترونیک، ساختار سازمانی، تجارت الکترونیک

دسامبر 26, 2018 mitra4--javid 0

اطلاعاتی است (الهی و حسن زاده،2009) که در این پژوهش شامل سازگاری، زیرساخت الکترونیکی، قابلیت تبادل اطلاعات و استانداردها است.عوامل سازمانی: معیارهای سازمانی متغیرهایی هستند […]