نمونه سایت های برگزیده :

مارس 25, 2020 مدیر سایت 0

 تجارت الکترونیک حاصل بکارگیری اینترنت در تجارت و خرید و فروش ظهور پدیده تجارت الکترونیک است. کمیسسون اروپایی در سال ۱۹۹۷ تجارت الکترونیک را به […]

منبع تحقیق درمورد مبناگرایی، سلسله مراتب، برتراند راسل، منابع فارسی

دسامبر 26, 2018 mitra4--javid 0

……………………………………………………37 2-4- خلاصهی فصل…………………………………………………………………………………………………………….39فصل سوّم: رویکرد مبناگرایی……………………………………………………………………………………………….41 3-1- تمهید…………………………………………………………………………………………………………………………42 3-2- تعریف مبناگرایی………………………………………………………………………………………………………….44 3-3- مبناگرایی: رویکردی توجیهنگر………………………………………………………………………………………45 3-4- اقسام مبناگرایی…………………………………………………………………………………………………………….46 3-5- اهداف مبناگرایی…………………………………………………………………………………………………………..47 3-6- سیر تاریخی […]

منابع پایان نامه ارشد درباره بازار الکترونیک، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بازارهای الکترونیکی

دسامبر 26, 2018 mitra4--javid 0

نظرشان دسترسی داشته و با دریافت این اطلاعات، خرید خود را با کیفیت مطلوبتری انجام دهند.مشارکت در حراجیها: تجارت الکترونیکی این امکان را برای مصرفکنندگان […]

منبع پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، بازار الکترونیک، ساختار سازمانی، تجارت الکترونیک

دسامبر 26, 2018 mitra4--javid 0

اطلاعاتی است (الهی و حسن زاده،2009) که در این پژوهش شامل سازگاری، زیرساخت الکترونیکی، قابلیت تبادل اطلاعات و استانداردها است.عوامل سازمانی: معیارهای سازمانی متغیرهایی هستند […]