پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره and، of، Loewenthal,، the

alcohol among UK Jews and Protestants: Do they fit the alcohol-depression hypothesis? Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 38, 122-127, 2003. B74. Lindsey, C., Frosh, S., Loewenthal, K.M. and Spitzer, E. Emotional and behaviour disorders among strictly-orthodox Jewish pre-school children, Clinical Child Psychology and Psychiatry, 8, 459-472, 2003. C75. K.M.Loewenthal, A.K.MacLeod, S.Cook, M.J.Lee & V.Goldblatt: (2003)The […]

پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره and، of، the، K.M.Loewenthal:

form-class.Psychonomic Science, 1969, 17, 79-80.6. K.Loewenthal: A study of imperfectly acquired vocabulary. British Journal of Psychology, 1971, 62, 225-233. B7. K.Loewenthal: Effects of understanding from the audience on language behaviour. In S.Moscovici (ed) Readings in Sociopsycholinguistics, Mouton,1972. CH8. K.Loewenthal & B.Kostrevski: The effects of training in written communication on verbal skills. British Journal of Educational […]

پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره کتاب مقدس، بهداشت روان

(1989) معتقد است هدف تمام ادیان ایجاد اعتماد به نفس بالا در افراد، با یک هویت دینی قوی است. 2) ماسکوویسی و تأثیر اقلیت کار روان‌شناختی اجتماعی اولیه درباره تأثیر اجتماعی در گروه به شدت تحت تأثیر کار اَش (1955) بود. او موقعیت‌هایی را بررسی کرد که در آن بیشتر افراد گروه عقیده‌ای را بیان […]

پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره بهداشت روان، سلامت روان، افراد فعال

ا حاکمان به خاطر اینکه بیشتر برایشان دعا می‌شد نسبت به دیگران از سلامت و طول عمر بیشتری برخوردار می‌شدند، و هنگامی که پس از تأمل و بررسی می‌دید در واقع این اتفاق نمی‌افتد این‌چنین نتیجه می‌گرفت که دعا تأثیرگزار نیست. اِشکال به دیدگاه گالتون گالتون به این مسئله توجه نکرد که عمر حاکمان در […]

پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد اعتقاد،، متعلّق، اعتقاد":، اعتقاد"

ذهنی، که از این حیث،محتوای قضایا را تشکیل میدهد.» .(Russell, 1994/2, P 473) راسل، مفهوم باور را بدینسان مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد و در این خصوص، مدّعی میشود که هر «اعتقاد حاوی سه عامل … است یعنی عمل اعتقاد، مضمون اعتقاد و متعلق عینی آن.»(راسل، 1/1387، ص266). اینک، برای هریک از این سه […]

پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد مبناگرایی، نظریه انسجام، معرفت یقینی، توجیه معرفت

است که در آنها اندک زمینهای برای شک پیدا کنم. برای این کار لازم نیست آنها را یکبهیک بررسی کنم، زیرا این تلاشی است که به پایان نخواهد رسید، اما از آنجا که تخریب پایهها ضرورهً مستلزم ویرانی بقیۀ بناست، من نخست به مبادی و اصولی حمله میبرم که تمام آراء دیرینهام بر آنها مبتنی […]

پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد مبناگرایی، سلسله مراتب، برتراند راسل، منابع فارسی

……………………………………………………37 2-4- خلاصهی فصل…………………………………………………………………………………………………………….39فصل سوّم: رویکرد مبناگرایی……………………………………………………………………………………………….41 3-1- تمهید…………………………………………………………………………………………………………………………42 3-2- تعریف مبناگرایی………………………………………………………………………………………………………….44 3-3- مبناگرایی: رویکردی توجیهنگر………………………………………………………………………………………45 3-4- اقسام مبناگرایی…………………………………………………………………………………………………………….46 3-5- اهداف مبناگرایی…………………………………………………………………………………………………………..47 3-6- سیر تاریخی مبناگرایی و مراحل تکوّن آن در معرفتشناسی غربی………………………………………47 3-5-1- مبناگرایی و راسیونالیسم……………………………………………………………………………………………..503-5-1-1- راسیونالیسم ارسطویی………………………………………………………………………………………………….513-5-1-2- راسیونالیسم دکارتی…………………………………………………………………………………………………….51 3-5-2- مبناگرایی و اِمپریسم…………………………………………………………………………………………………..533-6-پیشینهی مبناگرایی در معرفتشناسی اسلامی……………………………………………………………………………553-7- بدیلهای معرفتی مبناگرایی…………………………………………………………………………………………………..56 3-7-1- توجیه مبتنی […]

پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره تجارت الکترونیک، بازارهای الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بازار الکترونیک

نوآوری است.– به اعتقاد رائو و همکاران33 (2003) راه اندازی و استقرار تجارت الکترونیکی در بنگاههای کوچک و متوسط، در چهار مرحله پیاپی اتفاق میافتد: حضور که در آن، بنگاه محصولات و خدمات خود را در اینترنت معرفی میکند، بهکارگیری درگاه (پورتال) توسط بنگاه که ارتباط دوطرفه بین ذینفعان و بنگاه ایجاد میکند، یکپارچهسازی تراکنشها […]

پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره بازار الکترونیک، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بازارهای الکترونیکی

نظرشان دسترسی داشته و با دریافت این اطلاعات، خرید خود را با کیفیت مطلوبتری انجام دهند.مشارکت در حراجیها: تجارت الکترونیکی این امکان را برای مصرفکنندگان فراهم میکند که بهصورت مجازی در حراجیها شرکت کرده و در برخی مواقع حتی بتوانند کالا را با سایر مصرفکنندگان تهاتر نمایند.ایجاد جوامع الکترونیکی: با استفاده از تجارتالکترونیکی امکان ارتباط […]

پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره بازار الکترونیک، ارزیابی آمادگی، بازارهای الکترونیکی، تجارت الکترونیک

صنعت فرش در بهکارگیری بازار الکترونیکی، به حضور موفق شرکتها در این بازارها کمک کند.1-3. اهمیت و ضرورت تحقیققرن اطلاعات فاصله بین کشورهای فقیر و غنی، توسعه یافته و در حال توسعه را افزایش داده است. لذا جوامع و سازمانها، به شرط آنکه قادر به توسعه دانش در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات باشند، میتوانند […]

پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، بازار الکترونیک، ساختار سازمانی، تجارت الکترونیک

اطلاعاتی است (الهی و حسن زاده،2009) که در این پژوهش شامل سازگاری، زیرساخت الکترونیکی، قابلیت تبادل اطلاعات و استانداردها است.عوامل سازمانی: معیارهای سازمانی متغیرهایی هستند که بر روی ساختار سازمانی اثر می گذارند و به سازمان برای تطبیق با تغییرات محیط کمک میکند (الهی و حسن زاده،2009) که در اینجا شامل رهبری و مدیریت، ساختار […]

پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد متغیر مستقل، بازار الکترونیک، تجارت الکترونیک، روش تحقیق

سازمانی و بین سازمانی بهعنوان عوامل اصلی تاثیرگذار شناسایی شده بودند و از آنجا که این عوامل در مقالات مربوط به تجارت الکترونیکی، آمادگی الکترونیکی و بازار الکترونیکی به طور مشترک یافت میشدند و به این دلیل که بازار الکترونیکی جدا از تجارت الکترونیکی نیست و در واقع اساس تجارت الکترونیکی میباشد، ما نیز از […]