دسته: پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره and، of، Loewenthal,، the

alcohol among UK Jews and Protestants: Do they fit the alcohol-depression hypothesis? Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 38, 122-127, 2003. B
74. Lindsey, C., Frosh, S., Loewenthal, K.M. and Spitzer, E. Emotional and behaviour disorders among strictly-orthodox Jewish pre-school children, Clinical Child Psychology and Psychiatry, 8, 459-472, 2003. C
75. K.M.Loewenthal, A.K.MacLeod, S.Cook, M.J.Lee & V.Goldblatt: (2003)The suicide beliefs of Jews and Protestants in the UK: How do they differ? Israel Journal of Psychiatry, 40, 174-181.C
76. K.Loewenthal: A case of new identity: Detecting the forces facing Jewish identity and community. In J.Boyd (Editor) Jewish Identity and Community, Jerusalem: Hebrew University, 2003.CH
77. K.M.Loewenthal, A.K.MacLeod, S.Cook, M.J.Lee & V.Goldblatt (2003) Drowning your sorrows? Attitudes towards alcohol in UK Jews and Protestants: A thematic analysis.International Journal of Social Psychiatry, 49, 204-215. C
78. M.Brooke Rogers & K.M.Loewenthal. Religion, Identity and Mental Health (2003) Perceived interactions within a multi-dimensional framework. Social Psychology Review,5, 43-81.
79. L Glinert, K.M.Loewenthal & V Goldblatt (2003) Guarding the Tongue: A thematic analysis of gossip control strategies among orthodox Jewish women, Journal of Multilingual & Multicultural Development, 24, 513-524. A
80. K.M.Loewenthal & M.Brooke Rogers (2004). Culture sensitive support groups: how are they perceived and how do they work? International Journal of Social Psychiatry, 50, 227-240.
81. Frosh, S., Loewenthal, K.M., Lindsey, C. & Spitzer, E. (2005) Prevalence of emotional and behavioural disorders among strictly orthodox Jewish children in London, Clinical Child Psychology and Psychiatry, 10, 351-368. C
82. Loewenthal, K.M. Mental Health and Religion. In D.M.Wulff (editor) Psychology and Religion. Oxford: Oxford University Press. C
83. Loewenthal, K.M. (2005) Strictly Orthodox Jews and their relations with psychiatry and psychotherapy. Transcultural Psychiatry Section World Psychiatric Association Newsletter, 23(1), 20-24. CH
84. Rogers, M.B., Lewis, C.A., Loewenthal, K.M., Cinnirella, M., & Ansari, H (2005) Aspects of Terrorism and Martyrdom: Seminar One – What roles are played religious beliefs and identity in supporting views of violent activists as terrorists or martyrs? In Lewis, C.A., Rogers, M.B, Loewenthal, K.M., Cinnirella, M., Amlot, R. & Ansari, H. (Editors)Proceedings of the British Psychological Society Seminar Series Aspects of Terrorism and Martyrdom. eCOMMUNITY: International Journal of Mental Health and Addiction. B
85. Gummer, C. & Loewenthal, K.M. (2005) British Christian views of suicide bombers. ? In Lewis, C.A., Rogers, M.B, Loewenthal, K.M., Cinnirella, M., Amlot, R. & Ansari, H. (Editors) Proceedings of the British Psychological Society Seminar Series Aspects of Terrorism and Martyrdom. eCOMMUNITY: International Journal of Mental Health and Addiction. B
86. Amlot, R., Loewenthal, K.M., Lewis, C.A., Rogers, M.B., Cinnirella, M., & Ansari, H (2005) Aspects of Terrorism and Martyrdom: Seminar Two – What factors influence the process of embracing concepts of terrorism and martyrdom? ? In Lewis, C.A., Rogers, M.B, Loewenthal, K.M., Cinnirella, M., Amlot, R. & Ansari, H. (Editors) Proceedings of the British Psychological Society Seminar Series Aspects of Terrorism and Martyrdom. eCOMMUNITY: International Journal of Mental Health and Addiction.B
87. Ansari, H., Cinnirella, M., Rogers, M.B., Loewenthal, K.M. & (2005) Perceptions of martyrdom and terrorism among British Muslims. ? In Lewis, C.A., Rogers, M.B, Loewenthal, K.M., Cinnirella, M., Amlot, R. & Ansari, H. (Editors) Proceedings of the British Psychological Society Seminar Series Aspects of Terrorism and Martyrdom. eCOMMUNITY: International Journal of Mental Health and Addiction. B
88. Lewis, C.A., Rogers, M.B., Amlot, R., Loewenthal, K.M., Cinnirella, M., & Ansari, H (2005) Aspects of Terrorism and Martyrdom: Seminar Three – Exploring organisational contributory factors and socio-religious outcomes of terrorism and martyrdom? ? In Lewis, C.A., Rogers, M.B, Loewenthal, K.M., Cinnirella, M., Amlot, R. & Ansari, H. (Editors) Proceedings of the British Psychological Society Seminar Series Aspects of Terrorism and Martyrdom. eCOMMUNITY: International Journal of Mental Health and Addiction.B
89. Loewenthal, K.M. (2006) Orthodox Judaism: Issues and features for psychotherapy. In T.Dowd & S.Nielsen (editors) Exploration of the Psychologies in Religion. New York: Springer. CH
90. Loewenthal, K.M. (2007) Spirituality and Cultural Psychiatry. In D.Bhugra & K.Bhui (editors) Textbook of Cultural Psychiatry. Cambridge: Cambridge University Press. CH
91. Loewenthal, K.M. (2006) Strictly orthodox Jews and their relations with psychotherapy and psychiatry. World Cultural Psychiatry Research Review, 1, Special Issue on Culture, Spirituality and Mental Health.
92. Leavey,G., Loewenthal, K.M. & King, M. (2007) Challenges to sanctuary: the clergy as a resource for mental health care in the community. Social Science and Medicine, 65, 548-559. A*
93. Rogers, M.B., Loewenthal, K.M., Lewis, C.A., Amlot, R., Cinnirella, M., Ansari, H. (2007) The Role of Religious Fundamentalism in Terrorist Violence: A Social Psychological Analysis. International Review of Psychiatry, 19, 253-262. (IF 1.733) C
94. Inaba, K. & Loewenthal, K.M. (2008) Religion and Altruism. In Clarke, P. (editor) OxfordHandbook of the Sociology of Religion. Oxford: Oxford University Press. CH
95. Loewenthal, K. (2009) Psychology of Religion. In Clarke, P. & Beyer, P. (eds) The World’s Religions, pp 867-889. London: Routledge. CH
96. Loewenthal, K.M. (2009) The Alcohol-Depression Hypothesis: Gender and the Prevalence of Depression among Jews. In L. Sher (ed) Comorbidity of Depression and Alcohol Use Disorders. Nova Science Publishers. (pp 31-40) CH
97. Loewenthal, K.M. (2009) Spirituality and religion: friends or foes? Views from the orthodox Jewish community. Royal College of Psychiatrists Spirituality and Psychiatry Special Interest Group Newsletter, Winter 2009.
98. Gummer, C. & Loewenthal, K.M. (2010) British Christian views of suicide bombers. In Lewis, C.A., Rogers, M.B, Loewenthal, K.M., Cinnirella, M., Amlot, R. & Ansari, H. (Editors) 2010 Aspects of Terrorism and Martyrdom: Dying for Good, Dying for God. Lampeter : The Edwin Mellen Press CH
99. Social identity and beliefs about martyrdom and terrorism amongst British Muslims.Cinnirella, M., Lewis, C., Ansari, H., Loewenthal, K., Brooke-Rogers, M. & Amlot, R.2010 Aspects of Terrorism and Martyrdom: Dying for Good, Dying for God (Volumes 1, 2, 3). Lewis, C. A., Rogers, M. B., Amlot, R., Loewenthal, K. M., Cinnirella , M. & Ansari , H. (eds.). Lampeter : The Edwin Mellen Press. CH
100. Loewenthal, K.M. (2010) The case for narrative. Special Issue on J.A. Belzen (2010) “Towards a Cultural Psychology of Religion”, New York: Springer.Mental Health, Religion and Culture, 13, 391-395.
101. Bradley C, Loewenthal K, Woodcock A and McMillan C (2009) Development of the diabetes treatment satisfaction questionnaire (DTSQ) for teenagers and parents: the DTSQ-Teen and the DTSQ-Parent. Diabetologia 52: (Suppl 1) S397, Abstract 1013.
102. Loewenthal,K.M., MacLeod, A.K., Goldblatt, V., Lubitsh, G. & Valentine, J.D. (2009) A gift that lasts?A prospective study of religion, cognition, mood and stress among Jews and Protestants. World Cultural Psychiatry Research Review 2009, 1 (3): 1234-4567.
103. Loewenthal,K.M. & Lewis, C.A. (2011) Mental health, religion and culture. The Psychologist , 24, 256-259. C
104. Dein, S., Lewis, C.A. & Loewenthal, K.M. (2011) Psychiatrists’ views on the place of religion in psychiatry: An introduction to this special issue of Mental Health, Religion and Culture. Mental Health, Religion and Culture, 14, 1-9. C
105. Loewenthal, K.M. (2011) Changing ways of doing things: an autobiographical account of some of my exper
ie
nces in the psychology of religion. In J.Belzen (Editor) Psychology of Religion in Autobiography (in press) CH
106. Band, M., Dein, S. & Loewenthal, K.M. (2011) Religiosity, Coping and Suicidality within the Religious Zionist Community of Israel. A Thematic Qualitative Analysis. Mental Health, Religion and Culture (in press)
107. Al-Solaim, L. & Loewenthal, K.M. (2011) Religion and obsessive-compulsive disorder (OCD) among young Muslim women in Saudi Arabia. Mental Health, Religion and Culture, 14, 169-182.
108. Loewenthal, K.M. (2012) Mental health and mental health care for Jews in the diaspora, with particular reference to the UK. Israel Journal of Psychiatry (in press)
109. Loewenthal, K.M. Religion, Spirituality and Culture. In K.I.Pargament, J.Exline, J.Jones, A.Mahoney, E.Shafranske (Editors), APA Handbook of Psychology, Religion and Spirituality. Washington, DC: American Psychological Association.(In press)

BRITISH CONFERENCES
K.Loewenthal: Is religion a projective process? Symposium on Psychology of Religion,
Lancaster University, 1976.
K.Loewenthal: Graphology: a legitimate area for study? Symposium on methods of Personality Assessment, British Psychological Society Conference, 1981.
K.Loewenthal: The shape of Jews to come. Fourth Jacob Sonntag Memorial Symposium, London, 1988.
K.M.Loewenthal: Possession or Psychosis: a Jewish perspective. Newcastle University, Conference on Posssession, 1995
K.M.Loewenthal: Religion, Stress and Distress. Plenary Lecture at the Fourth Biennial Conference on Psychiatry and Religion, Institute of Psychiatry, 1998.
K.M.Loewenthal: The future of mental health services for the Jewish community. Jewish Association for the Mentally Ill: Mental Health Conference, Mental Health Foundation, April 2001.
K.M.Loewenthal: Mental wellbeing: A seminar with emphasis on the Asian community. Berks NHS Trust, November 2001.
K.M.Loewenthal: Fundamentalism and

پایان نامه رایگان درباره and، of، the، K.M.Loewenthal:

form-class.Psychonomic Science, 1969, 17, 79-80.
6. K.Loewenthal: A study of imperfectly acquired vocabulary. British Journal of Psychology, 1971, 62, 225-233. B
7. K.Loewenthal: Effects of understanding from the audience on language behaviour. In S.Moscovici (ed) Readings in Sociopsycholinguistics, Mouton,1972. CH
8. K.Loewenthal & B.Kostrevski: The effects of training in written communication on verbal skills. British Journal of Educational Psychology, 1973, 43, 82-86. B
9. K.Loewenthal & G.Gibbs: Word familiarity and retention. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 1974, 26, 15-25. A
10. K.M.Loewenthal: Property. European Journal of Social Psychology, 1974, 6, 73-81. A
11. K.Loewenthal: Psychology and Religion: comments on Giles, Jones, Horton and Lay.Bulletin of the British Psychological Society, 1975, 28, 349-350. C
12. K.Loewenthal: Handwriting and self-presentation. Journal of Social Psychology, 1975, 96, 267-270. C
13. K.Loewenthal & P.Bick: Silence and role uncertainty. Journal of Social Psychology, 1976, 99, 151. C
14. K.Loewenthal: What is the unconscious? Learn,1979, 3, 36.
15. K.Loewenthal: Exams: how to cope with stress. Learn,1979, 7, 7-9.
16. K.Loewenthal: The UFO phenomenon. New Society,1979, 47, 241-2.
17. K.Loewenthal: What does handwriting tell us about personality? New Society,1980, 51, 544-5.
18. S.Tahta, M.Wood & K.Loewenthal: Foreign accents: factors relating to transfer of accent from the first language to a second language. Language and Speech, 1981, 24, 265-72. B
19. S.Tahta, M.Wood & K.Loewenthal: Age changes in the ability to replicate foreign pronunciation and intonation. Language and Speech, 1981, 24, 367-72. B
20. K.Loewenthal: Family planning: Jewish attitudes.In T.Gurary (ed) Aura: a reader on Jewish Womanhood,New York: Lubavitch,1985. CH
21. K.Loewenthal: Handwriting as a guide to character.In M.Harris & D.MacKenzie-Davey (eds)Judging People,McGraw-Hill,1982. CH
22. K.M.Loewenthal: Jewish attitudes to family planning. Jewish Chronicle,August 1982.
23. K.Loewenthal & D.Bull: Imitation of foreign sounds: what is the effect of age? Language and Speech, 1984, 27, 95-98. B
24. K.Loewenthal: Attribution of religious commitment: different accounts by the religious and the nonreligious. Journal of Social Psychology, 1985, 125, 519-520. C
25. K.Loewenthal: Unstructured groups in undergraduate social psychology teaching.Psychology Teaching,1985.
26. K.Loewenthal: Factors affecting religious commitment. Journal of Social Psychology, 1986, 125-126. C
27. K.Loewenthal: Religious development and experience in Habad-hasidic women. Journal of Psychology and Judaism, 1988, 12, 5-20.
28. K.Loewenthal: The shape of Jews to come. In C.Shindler (ed) Fourth Jacob Sonntag Memorial Symposium, Jewish Quarterly,1989,133,34-43. A
29. K.M.Loewenthal: The happiness of the Anglo-Jewish woman. HaMaor,1989,18-21.
30. K.Loewenthal: Marriage and religious commitment: the case of hasidic women. Religion Today, 1988, 5, 8-10. A
31. K.Eames & K.Loewenthal: Non-content factors in the assessment of essays; handwriting and the judge’s expertise. Journal of Social Psychology, 1990, 130, 831-834. C
32. K.Loewenthal: Judaism and Feminism. In P.Ginsbury (ed) L’Eylah: special issue on Feminism, London,1991. CH
33. M.James & K.Loewenthal: Handwriting stereotypes for the judgment of depression.Journal of Social Psychology, 1991, 131, 747-748 C
34. A.Jarrett & K.M.Loewenthal: Employer’s social judgments based on handwriting and
typeface. Journal of Social Psychology,1991, 131, 749-750 C
35. K.Loewenthal: Depression, Melancholy and Judaism. International Journal for the Psychology of Religion, 1992, 2, 101-108. C
36. K.Loewenthal, K.Eames, C.Loewenthal, V.Goldblatt, V.Amos and S.Mullarkey) Levels of wellbeing and distress in orthodox Jewish men and women. Journal of Psychology and Judaism, 1993, 16, 225-233.
37. K.Loewenthal: Religion, stress and distress Religion Today, 1993, 8, 14-16. A
38. K.Loewenthal & N.Cornwall: Religiosity and perceived control of life events International Journal for the Psychology of Religion,1993, 3, 39-46. C
39. K.M.Loewenthal & V.Goldblatt: Family size and depressive symptoms in orthodox Jewish women. Journal of Psychiatric Research, 1993, 27,3-10. A
40. K.M.Loewenthal: Judaism and Psychoanalysis, L’Eylah, 1993, 35, 42-43.
41. K.Loewenthal, V. Goldblatt, V. Amos & S.Mullarkey: Some correlates of wellbeing and distress in Anglo-Jewish women. In L.Brown (ed)Religion, Personality and Mental Health.New York: Springer-Verlag, 1993. CH
42. K.M.Loewenthal, V.Goldblatt & others: Gender and depression in Anglo-Jewry.Psychological Medicine, 1995, 25, 1051-1063. A
43. K.M.Loewenthal & C.Bradley: Immunisation uptake and doctors’ perceptions of uptake in a minority group: implications for interventions. Psychology, Health and Medicine, 1996, 1, 223-230. C
44. S.Hamid & K.M.Loewenthal: Inferring gender from handwriting in Urdu and English.Journal of Social Psychology, 1996, 136, 778-782. C
45. K.M.Loewenthal: Religious beliefs about illness. International Journal for the Psychology of Religion, 1997, 7, 173-176. C
46. B.Grady & K.M.Loewenthal: Features associated with speaking in tongues (Glossolalia).British Journal of Medical Psychology, 1997, 70, 185-191. C
47. K.M.Loewenthal: Stress and distress in orthodox-Jewish men and women. British Psychological Society, Bulletin of the Psychology of Women Section, 1996, 18, 6-11.
48. K.M. Loewenthal, V.Goldblatt & others: The social circumstances of anxiety among Anglo-Jews. Journal of Affective Disorders, 1997, 46, 87-94. A
49. K.M. Loewenthal, V.Goldblatt & others: (1997) The costs and benefits of boundary maintenance: Stress, religion and culture among Jews in Britain. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 32, 200-207. B
50. A.Kose & K.M.Loewenthal: Conversion motifs in British converts to Islam. International Journal for Psychology of Religion, 10, 101-110, 2000 C
51. K.M.Loewenthal: Religion and Depression in the Jewish context.Journal of Psychology and Judaism (In press).
52. K.M.Loewenthal: Review article on The Unconscious at Work: Individual and Organizational Stress in the Human Services, edited by A. Obholzer & V.Roberts. Human Relations, 49 , 1998. A
53. K.M.Loewenthal: Invited review of Psychiatry and Religion, edited by D. Bhugra. Psychological Medicine, 27, 1450-1452, 1998. A
54. K.M.Loewenthal: Haredi women, Haredi men, stress and distress. Israel Journal of Psychiatry, 35, 217-224, 1998. C
55. K.M.Loewenthal: Religious issues in mental health among minority groups: Issues in Great Britain in the 1990s. International Journal for the Psychology of Religion. C
56. S.Dein & K.M.Loewenthal: Editorial: Mental health and religion. Mental Health, Religion and Culture, 1, 5-10, 1998.
57. S.Dein & K.M.Loewenthal: Holy healing: The growth of religious and spiritual therapies.Mental Health, Religion and Culture, 1, 85-90, 1998
58. M.Cinnirella & K.M.Loewenthal: Religious and ethnic group influences on beliefs about mental illness: A qualitative interview study. British Journal of Medical Psychology, 72, 505-524, 1999. C
59. K.M.Loewenthal: Religious issues and their psychological aspects. In K.Bhui & D.Olajide (eds) Cross Cultural Mental Health Services: Contemporary Issues in Service Provision. London: W.B. Saunders, 1999. CH
60. S.Dein & K.M.Loewenthal: The millennium and mental health. Mental Health, Religion and Culture, 2, 5-8, 1999.
61. K.M.Loewenthal & M.Cinnirella: Beliefs about the efficacy of religious, medical and psychotherapeutic interventions for depression and schizophrenia among different cultural-religious groups in Great Britain. Transcultural Psychiatry, 36, 491-504, 1999.
62. S.Dein & K.M.Loewenthal: Mysticism and psychiatry. Mental Health, Religion and Culture, 2, 101-104, 1999.
63. K.M.Loewenthal, M.W.Eysenck, D.Harris
,
G.Lubitsh, T.Gorton & G. Keinan: Job dysfunction and distress in airline pilots in relation to contextually-assessed stress. Stress Medicine, 16, 179-183, 2000.
64. M.Yossifova & K.M.Loewenthal: Religion and the judgement of obsessionality. . Mental Health, Religion and Culture, 2, 145-152, 1999.
65. K.M.Loewenthal, A.K.MacLeod, V. Goldblatt, G.Lubitsh & J.D.Valentine: Comfort and Joy: Religion, cognition and mood in individuals under stress. Cognition and Emotion, 14, 355-374, 2000. A
66. K.M.Loewenthal, A.K.MacLeod & M.Cinnirella:Are women more religious than men? Gender differences in religious activity among different religious groups in the UK.Personality and Individual Differences, 32, 133-139, 2001. B
67. K.M.Loewenthal with M.Brooke-Rogers: Culturally and religiously sensitive psychological help – from a Jewish perspective. In S.King-Spooner & C.Newnes (eds) Spirituality and Psychotherapy. Ross-on-Wye: PCCS Books, 2001 CH
68. K.M.Loewenthal, M.Cinnirella, G. Evdoka & P.Murphy: Faith conquers all? Beliefs about the role of religious factors in coping with depression among different cultural-religious groups in the UK. British Journal of Medical Psychology, 74, 293-303, 2001. C
69. Z.Kamal & K.M.Loewenthal: Suicide beliefs and behaviour among young Muslims and Hindus in the UK. Mental Health, Religion and Culture, 5, 111-118, 2002.
70. K.M.Loewenthal, A.K.MacLeod, S.Cook, M.J.Lee & V.Goldblatt (2002) Tolerance for depression: Are there cultural and gender differences? Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 9, 681-688. A*
71. K.M.Loewenthal: A contemporary interface between religion and psychotherapy. Journal of Judaism and Civilisation, 4, 64-79, 2002.
72. K.M.Loewenthal & M.Cinnirella: (2003) Religious issues in ethnic minority mental health with special reference to schizophrenia in Afro-Caribbeans in Britain: a systematic review. In D.Ndegwa & D.Olajide (editors) Main Issues in Mental Health and Race.London: Ashgate CH
73. K.M.Loewenthal, A.K.MacLeod, S.Cook, M.J.Lee & V.Goldblatt: Beliefs about

پایان نامه رایگان درباره کتاب مقدس، بهداشت روان

(1989) معتقد است هدف تمام ادیان ایجاد اعتماد به نفس بالا در افراد، با یک هویت دینی قوی است.
2) ماسکوویسی و تأثیر اقلیت
کار روان‌شناختی اجتماعی اولیه درباره تأثیر اجتماعی در گروه به شدت تحت تأثیر کار اَش (1955) بود. او موقعیت‌هایی را بررسی کرد که در آن بیشتر افراد گروه عقیده‌ای را بیان می‌کردند که با حقیقت مغایرت داشت. در اغلب موارد اقلیت ناراضی با اکثریت همگام می‌شد حتی اگر فقط در حد تبعیت ظاهری بود. ماسکوویسی معتقد بود هنگامی که به نظر می‌رسد افراد نظر خود را تحت تأثیر اکثریت تغییر می‌دهند. باور درونی کمی وجود دارد. او معتقد بود که باور ممکن است پس از متقاعد شدن تحت تأثیر اقلیت به وجود آید.
خروج از گروه‌های مذهبی:
چگونه، چرا و چه موقعی اعضا گروه‌های مذهبی را ترک می‌کنند؟ و عواقب خروج از دین چیست؟ جیکوبز (1987) در این خصوص یک الگوی توصیفی دو مرحله‌ای از قطع علقه فرد از جنبش‌های دینیِ فرقه‌مانند را مطرح کرده است. او معتقد است که اعضا ابتدا از اعضای دیگر پیوند می‌برند و سپس از رهبر پرجذبه خود دلسرد و نا امید شده و او را رها می‌کنند. جیل میتون (1992) عواقب خروج از دین را اینگونه شرح می‌دهد که اعضای جد‌اشده از گروه از سوی دوستان خود طرد می‌شوند.
انواع دیگر رفتار دینی
رفتارهای دیگر در دین وجود دارد که مهم هستند، ‌از جمله رفتارهایی که برای حفظ ارزش‌ها و هنجارهای گروه‌های دینی معمول است. دامنه آن‌ها از شیوه‌های متمایز پوشش و اعلام هویت تا آموزش و همه اشکال مختلف تربیت کودک که مورد توجه و تشویق گروه‌های دینی است را در برمی‌گیرد.
فصل چهارم اندیشه‌های دینی
باور دینی
رفتار دینی و باور دینی دو موضوع کاملاً‌ متفاوت هستند. همواره شاهد این بوده‌ایم که رفتاری دین‌دارانه‌ای که از افراد سر می‌زند چه بسا هیچ نسبتی با بُعد شناختی و اندیشه و باور آن‌ها ندارد و علل و انگیزه‌های خاص خود را داراست. و افراد گاه بدون اینکه رفتارشان هیچ معنایی داشته باشد صرفاً‌ بدان تظاهر می‌کنند؛ یا آن را به خاطر رضایت اطرافیان انجام می‌دهند و اعتقادی به آن ندارند؛ و برعکس برخی بر این باورند که بدون انجام دادن اعمال و رفتار دینی هم می‌توانند به دین باور داشته باشند.
از نظر تجربی، رفتار و باور دینی با هم همسو هستند. کسانی که فعالیت دینی بیشتری دارند، احتمال بیشتری دارد که باورمند باشند. اما نمی‌توان ادعا کرد که با آگاهی از رفتار فرد بتوانیم بگوییم در ذهن آن‌ها چه می‌گذرد.
شیوه‌های کمی
یک شیوه بررسی محتوای باورها، پرسش از افراد در مورد باورهای آنان و ثبت گفته‌هایشان است.
ریتسوتو (1974، 1979) ‌از مصاحبه‌های بالینی برای ارزیابی درک افراد از خدا استفاده کرد و به بررسی نحوه ارتباط خدا با تجربه‌های زندگی خانوادگی به خصوص در دوران کودکی پرداخت.
فاولر(1981) از مصاحبه‌های طولانی‌مدت برای بررسی باور افراد نحوه توجیه باورها توسط افراد و چگونگی رشد ایمان در دوران بزرگسالی استفاده کرد.
نتیجه یک بررسی در خصوص باور افراد به مفاهیم مسیحی در سه فرقه مختلف به شرح زیر است:
* تعداد زیادی از افرادی که ادعای وابستگی به یک گروه مذهبی را داشتند، حتی به موضوع اساسی باور دینی یعنی اعتقاد به خدا باور نداشتند.
* تعداد زیادی از پیروان یکی از فرقه‌ها به بهشت اعتقاد نداشتند؛ و بیشتر آن‌ها به جهنم اعتقاد نداشتند.
شیوه‌ دیگر اندازه‌گیری‌ باورها‌ افتراق معنایی است که یک نوع معیار درجه‌بندی است که اُسگود آن‌ را طراحی کرده است.

شیوه غیرکمی
تغییرات باور دینی در طول زندگی:
تان (1959) مباحثی را با بچه‌ مدرسه‌ای‌ها در خصوص موضوعاتی چون تجربه مرگ، بهشت، جهنم انجام داد.
ویژگی‌های دین در دوران کودکی در نتیجه آزمایش تان به شرح زیر است:
* تمایل: کودکان نه تنها با اشتیاق در جلسات شرکت کردند. بلکه یک تمایل خودجوش برای فکرکردن درباره موضوعات دینی داشتند بدون آنکه تشویق خاصی برای آن وجود داشته باشد؛
* ظرفیت برای تجربه‌ عرفانی: به ویژه در کلیسا؛
*‌ وابستگی به محیط: اندیشه‌های کودکان تحت تأثیر محیط بود؛ مثلاً بسته به این که ساکن شهر بودند یا روستا؛
* محدودیت: تفکر دینی کودکان به سوی یک تفکر جادویی، انسان‌گونه، خودمحورانه و واقع‌بینانه گرایش دارد؛
* تغییر ناپذیری: باورهای دینی کودکان قابل تغییر هستند، که یا منجر به وجود آمدن عقاید کامل‌تر و باورهای قابل دفاع‌تر، یا بی‌تفاوتی دینی می‌شود؛

نظریه برخی از روان شناسان در خصوص تغییر باور دینی در طول زندگی
پیاژه
معروف‌ترین و بنیادی‌ترین نظریه‌های رشد مرحله‌ای، نظریه رشد شناختی پیاژه است. پیاژه نشان داد که تفکر کودکان اساساً به لحاظ کیفی با تفکر بزرگسالان متفاوت است. مراحل رشد شناختیِ پیاژه به ترتیب زیر می‌باشد16:
1) تفکر پیش‌عملیاتی: در این مرحله تفکر بر تأثیرات حسی کودک و اعمال حرکتی او در همان لحظه متمرکز است.
2) تفکر عملیاتی عینی:‌ حدوداً از سن شش سالگی کودک توانایی فعالیت‌های منطقی اولیه و به کارگیری تدبیر در مسائل را در رابطه با یکدیگر دارد. در این مرحله تفکر کودک دیگر تحت نفوذ تأثیرات حسی آنی نیست. اما کاملاً انتزاعی هم نیستند.
3) تفکر عملیاتی صوری: از حدود سن یازده سالگی به بعد توانایی فراوانی برای انجام عملیات‌های منطقی انتزاعی وجود د
ا
رد.
به طور خلاصه پیاژه نشان داد که چگونه تفکر از حالت تحت اشراف درون‌داده‌های عینی و حسی در اوایل کودکی به حالت انتزاعی‌تر دوران بزرگسالی تغییر پیدا می‌کند.
گُلدمن
گُلدمن به بررسی تفکر دینی از کودکی تا جوانی پرداخت که در آن بر درک کودکان از داستان‌های کتاب مقدس و مباحث الاهیاتی که در آموزش اجباری در دوران مدرسه آموزش داده می‌شد، تمرکز داشت. به عقیده گُلدمن درک عینی کودکان از مطالب و استعاره‌های کتاب مقدس افزایش می‌یافت و هنگامی که فرد در دوران جوانی با این مطالب مواجه می‌شد درک پیشین در مقابل تفسیر پیچیده‌تری از آن مطالب قرار می‌گرفت.

ایمان دینی و رشد آن
بسیاری از مفسران معتقدند کیفیت ایمان در میان افراد مختلف متفاوت است و در نتیجه تجربه و رشد تغییر می‌کند.

اریکسون
نظریه‌ رشد مرحله‌ای روانی – اجتماعی اریکسون ما را با ویژگی بحرانی هفت17 مرحله زندگی آشنا می‌کند. به عقیده اریکسون فردی که به طور موفقیت‌آمیزی بحران هر مرحله را پشت سر بگذارد وضعیت‌های دشوار مرحله بعد را نیز می‌پذیرد و با آن روبه‌رو می‌شود. کسانی که موفق نیستند، در آن ویژگی شخصیتی به همان شکلی که بوده است گیر می‌افتند.

کولبرگ
نظریات کولبرگ از نظر شهرت و تأثیر اوج و حضیض داشته است. اما به طور کلی منحصر‌به‌فرد‌ترین کمک مهم در درک تفکر اخلاقی تشخیص داده شده اند. او رویکرد خود را بر اساس اصول رشد مرحله‌ای پیاژه بنا کرد. کولبرگ معتقد بود که تفکر اخلاقی می‌تواند در طول دوره جوانی وبزرگسالی تحول یافته و رشد کند.
کولبرگ سه سطح کلی در رشد اخلاقی را پیشنهاد کرد که هر کدام به دو مرحله تقسیم می‌شوند:
1) پیشاقراردادی: که در آن اعمال تنها در چارچوب عواقبی که برای شخص به بار می‌آورد قضاوت می‌شوند.
2) قراردادی: اعمال در چارچوب قضاوت پیشاپیش دیگران یا قوانین و مقررات موجود در جامعه مورد داوری قرار می‌گیرند.
3) پساقراردادی: قوانین و مقررات موجود در جهت اصول اخلاقی که شخصاً کسب می‌شوند تعالی می‌یابند.

فاولر
فاولر از واژه ایمان در معنای وسیع کلمه یعنی فلسفه زندگی استفاده کرده – تقریباً کاری که آلپورت انجام داد. در نظریه فاولر، وابستگی مذهبیِ آشکار و پذیرش عقیدتی برای رشد ایمان شکل‌گرفته لازم نیست.

اسپرو
شرح اسپرو از رشد ایمان برداشتی از کار فاولر است و مطالب پرونده‌های بالینی را به کار می‌گیرد. کار او یک توصیفِ ارزشمند است و تصویر کامل‌تری از انواع باورها را درباره خصوصیات خدا در مراحل متفاوت ایمان می‌دهد و همچنین کمک می‌کند بدانیم چگونه باورهای متفاوت درباره خدا با انواع متفاوت بهداشت روانی توأم است. او نشان می‌دهد که چگونه مفاهیم دینی می‌توانند در یک دوره نسبتاً کوتاه در جریان مشاهده روان‌شناختی تغییر کنند.
در این طرح مهم‌ترین موضوع به وجود آمده ارتباط داخلی ایمان دینی با دیگر ابعاد زندگی فردی و رشد شخصی است. به نظر می‌رسد ایمان از اتحاد اندیشه‌های انتزاعی که در قالب کلمات بیان شده با تجارب زندگی به وجود می‌آید. آن دسته‌ای از باورها به طور ویژه‌ جالب توجه هستند که ممکن است با تجاربی که به گونه‌ای خاص دینی یا عرفانی هستند مرتبط باشند.

فصل پنجم احساسات دینی
ریشه‌های اولیه احساسات دینی
فروید
هرچند فروید اولین فردی نبود که در قرن بیستم از ریشه‌های احساسات دینی سخن گفت اما جزء شاخص‌ترین افراد در این زمینه است. دیدگاه او در باب خاستگاه دین به سه دلیل شهرت بدی یافته:
*‌ در آن زمان به نظر می‌رسید نظرات او دین را کوچک جلوه می‌کند؛
* دیدگاه‌ها او اغلب تحقیر‌آمیز بودند؛
* نظرات خاصش راجع‌به وجود سوء استفاده جنسی از کودکان و وجود احساسات جنسی در میان خردسالان.
به زعم فروید دین نوعی روا‌ن‌پریشی جمعی فراگیر است که شخص را از ایجاد روان‌‌پریشی فردی خود مصون نگه می‌دارد. او اظهار می‌کرد آیین‌های دینی ویژگی‌های مشترک بسیاری با اختلالات وسواسی غیرارادی دارند. مشهورترین نظریه فروید در باب دین این است که می‌گوید تصویر خدا مبتنی بر تصویر پدر است و اینکه منشأ دین درونی کردن تصویر پدر است. او به صورت تحریک‌آمیزی اعلام کرد هرچند در کتاب مقدس آمده که خدا انسان را به صورت خویش آفرید اما به عقیده وی انسان خدا را به صورت خود آفرید.
بررسی‌های زیادی بر روی این نظریه فروید انجام شده که می‌گوید تصویر خدا و تصویر پدر شبیه هستند و اینکه احساسات انسان‌ها نسبت به خدا شبیه احساسات آن‌ها در مورد پدرشان خواهد بود.
مطالعات چندی نشان داده است که شواهد قابل توجهی برای اثبات فرضیه فروید در شکل اصلی‌اش وجود ندارد. شاید افراد شباهت‌هایی بین خدا و پدرشان ببینند ولی احتمالاً همان شباهت‌ و یا بیشترش را بین خدا و مادرشان هم ببینند. و این امر به اینکه کدامیک از والدین خود را ترجیح می‌دهند، مقدار و نوع آموزش دینی، سنت دینی – فرهنگی و مؤلفه‌های دیگر بستگی دارد. همچنین اگر آن‌گونه که فروید معتقد است دختران با مادران خود همانندسازی می‌کنند باید انتظار داشت تصویر خدا در میان دختران بیشتر شبیه تصویر مادر باشد. شواهد اندکی دال بر این موضوع دیده شده است.
نظریه شیء – روابط
این نظریه توسط ملانی کلاین طرح و توسعه یافت. از نظر کلاین نوزاد کوچک در وضعیت پارانوئید – اسکیزوئید قرار دارد و دنیای او دنیای
اشیای مجزاست که در آن خوب و بد، عشق و نفرت، توجه و بی‌تفاوتی، ملاطفت و خشونت در یک چیز واحد زیست نمی‌کند. کودک بخش‌های خوب و بد را از هم تفکیک می‌کند و بخش‌های بد فرافکنی شده و آزاردهنده می‌شود. تفکیک و فرافکنی از مشخصه‌های وضعیت پارانوئید – اسکیزوئید نوزادی است و می‌تواند جزء ویژگی‌های تفکری تثبیت‌شده ما باقی بماند.
به عقیده کلاین کودک در مراحل بعدی رشد قادر است اشیاء مجزا را ترکیب کرده و احساس کند که یک چیز واحد می‌تواند هم خوب باشد و هم بد. کودک می‌تواند خوب و بد را در یک شی‌ء در نظر بگیرد بدون اینکه فرافکنی و تفکیک انجام دهد. بالا رفتن شناخت نسبت به دیگران و حساسیت نسبت به درد و رنج آن‌ها نتیجه مستقیم توانایی ترکیب اشیاء مجزا به صورت یک شیء کامل است.
بدین ترتیب می‌توان فهمید که چگونه شیوه اسکیزوئید – پارانوئیدی می‌تواند تقسیم جهان به دو بخش مجزای خوب و بد را در پی داشته باشد. مثلاً یک هم‌کیش خوب، و فرد غیر‌هم‌کیش بد باشد. و در حالت غیر از اسکیزوئید – پارانوئیدی که شناخت حساسیت ایجاد شده سبک دین‌داری می‌تواند انسانی‌تر، روادارانه‌تر و مثبت‌تر باشد.
نظریه دلبستگی
بولبی دیدگاهی

پایان نامه رایگان درباره بهداشت روان، سلامت روان، افراد فعال

ا حاکمان به خاطر اینکه بیشتر برایشان دعا می‌شد نسبت به دیگران از سلامت و طول عمر بیشتری برخوردار می‌شدند، و هنگامی که پس از تأمل و بررسی می‌دید در واقع این اتفاق نمی‌افتد این‌چنین نتیجه می‌گرفت که دعا تأثیرگزار نیست.
اِشکال به دیدگاه گالتون
گالتون به این مسئله توجه نکرد که عمر حاکمان در صورتی که برایشان دعا نشود چقدر خواهد بود و روش علمی‌اش نامطئن بود. به لحاظ اعتقادی احتمال دارد نیایش نیایش‌گر شامل این محتوا بوده باشد که آنچه اراده توست محقق شود نه اراده من؛ که نشان می‌دهد نیایش‌گر تلاش کرده هرچه روی داده را بپذیرد.
گواه تجربی بر تأثیرات دعا
آرگایل و بیت‌هالامی از بررسی‌هایی که در خصوص مطالعات صورت‌گرفته بر روی چند سرباز آمریکایی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تجربه جنگ می‌تواند علاقه به امور دینی و معنوی را در فرد افزایش دهد. تجربه‌ جنگ می‌تواند علاقه به امور دینی را افزایش دهد. البته در این خصوص دو دسته گزارش ارائه شده:‌1) تجربه‌های افراد در جنگ اغلب باعث می‌شد افراد از دام وهم رهایی یابند تا جاییکه از دین‌داری‌شان کاسته می‌شد. 2) دسته دوم از تأثیر یاریگری‌های دعا در میدان نبرد خبر می‌دادند.
تحقیقات پارکر و براون (1986) دعا را در شمار یکی از چند برنامه راهبردی برای کنار آمدن با روی‌دادها و احساسات منفی قرار می‌دهد. یافته‌های این تحقیق عبارتند از اینکه:‌
* رفتارهای خودتسلی‌بخش (خوردن غذا، آشامیدن، الکل و خرج کردن پول) باوخیم‌تر شدن افسردگی مرتبط بودند.
* دعا موجب بهبود افسردگی نمی‌شود (به تأثیرات خالص دعا مستقیماً‌ توجهی نداشت)
دعا و غلبه بر استرس
طبق نظر برخی از دانشمندان مشارکت بیشتر در امور دینی با نرخ کمتر افسردگی و بیماری‌های روانی مرتبط است (برگین، لوین، لوونتال، ورتینگتون، چَتِرز).
دلایل احتمالی این مسئله از قرار زیر است:
* ایجاد حمایت اجتماعیِ بیشتر و ایجاد احساس تعلق در میان اعضای گروه‌های دینی
* ایجاد سبک زندگی منضبط‌تر و توأم با استرس کمتر
بنا بر نظر مکنتاش (1995) استرس چارچوب کلی که بر پایه دین بنا شده باشد را به کار می‌اندازد که موجب تسلط بیشتر و سلامت روانی بهتر می‌شود. لوونتال و مکنتاش ثابت کردند که دعا و اعمال دینی دیگر با برداشت‌های دینی که از استرس گزارش می‌شد مرتبط بود.
افراد فعال در حوزه اعمال دینی طی مکانیسمی عقاید و آگاهی‌هایی را برای غلبه بر استرس مورد استفاده قرار می‌دهند؛ این عقاید عبارتند از اینکه:
* در نهایت همه چیز به خوبی و خیر تمام می‌شود؛
* در نهایت خدا کنترل امور را به دست می‌گیرد؛
* خدا در این مسئله مرا یاری می‌کند.
اغلب نظر بر این بوده که تعمق و مراقبه تأثیرات عاطفی و شناختی سودمندی دارد، این امر به نوبه خود ممکن است بر بهداشت روانی و نیز سلامت جسمانی تأثیر داشته باشد.
استثنائات موجود در مورد تأثیر دعا
جانسون معتقد است که نیایش حس پویایی از هماهنگی درونی و بیرونی ایجاد می‌کند که کشمکش‌ها و تنهایی را التیام می‌بخشد. اما در نظر مؤمنان دعا پاسخی الاهی است که نه تنها کشمکش و تنهایی را التیام می‌دهد بلکه معجزه هم می‌کند. برخی معتقدند پذیرفتنی‌ترین شیوه محاسبه پدیده‌های روان‌شناختی مرتبط با دین، این است که وجود خدا را مسلم فرض کنیم. اما ثابت شده که بررسی تأثیرات نیایش با روش‌هایی غیر از الگوهای نظری در مورد استرس، کنترل، شناخت و عاطفه کار بسیار مشکلی است.
سخن و زبان دینی
زبان دینی زمانی تنها به زبانی اطلاق می‌شد که تجربه‌های دینی عرفانی را توصیف کند و از ویژگی‌های آن این است که به شدت بر استعاره و تشبیه تکیه دارد.
انواع کلام و متون دینی
انواع بسیار زیادی از کلام و متون دینی وجود دارد که عبارت است از:
* کتاب‌ها و متون دیگر: خطابه‌ها و دیگر اشکال کلامی که در آن شخص در موقعیت یک مقام دینی پذیرفته شده موعظه می‌کند و آگاهی و انگیزه می‌دهد.
* مشاهده کردن:‌ عضو جدید گروه دینی، با عضوی که به تازگی الهامی دریافت کرده، درباره زندگی خود تجارب الهام بخش و مزایای شیوه زندگی که جدیداً به آن پی برده و آرامش ذهنی و احساس رضایت صحبت می‌کند.
* نودینانی که از حس نو یافته خود، حقانیت و آرامش درونی با شور و شوق صحبت می‌کنند.
* پیشگویی که در آن شخص که بر مرجعیت دینی او اتفاق نظر است خبر از اتفاقات قریب‌الوقوع در آینده می‌دهد.
* داستان: در اشکال گوناگون ظاهر می‌شوند، برآنند که تعلیم دهند، آگاه سازند و الهام بخشند.
سخن و ساخت حقیقت
روان‌شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی به طور کلی به شیوه به کارگیری گفتار در ساخت حقیقت علاقه‌مندند. استِیپلز و ماوس(1987) مقایسه گفتمان زندگی‌نامه خودنگاشت گروندگان به مسیحیت با گفتمان افرادی که تا پایان به دین خود پایبند بودند را مورد بررسی قرار دادند. زندگی‌نامه‌های خودنگاشت هرچند گزارش‌های مبتنی برگذشته‌اند اما فعالانه ایجاد می‌شوند و کارکردشان ایجاد شکل تازه به هویت گروندگان است.
ویلیام جیمز(1902) معتقد است نودینی، خود (self) را به کسی تبدیل می‌کند که آگاهانه بی‌عیب، برتر، و شاد است و زندگی‌نامه‌های شخصی نودینان اغلب بین خودِ فعلی و خودِ قبلی که خطاکار، پست و غمگین بود تفاوت می‌گذارد. طبق نظر پاستُن زنانی که به اسلام گرویده بودند اعلام کردند از وقتی که دین خود را تغ
ی
یر داده‌اند احساس می‌کنند هویت زنانه خود را به شکل کاملتری اظهار می‌کنند. دِی(1993) در مطالعاتش در خصوص زبان دینی بیان می‌دارد که زبان دینی بیشتر انجام‌گر است تا آگاه‌گر. او همچنین اضافه می‌کند “حرف من این نیست که زندگی به صورت حکایت درمی‌آید بلکه زندگی تماماً داستان است”.
شوریده‌گویی(ادای کلماتی که در هیچ دستگاه زبانی شناخته شده قابل تشخیص نیستند و هیچ محتوای زبان‌شناختی رسمی ندارند؛ این عمل معمولاً با حالت خلسه همراه است)‌ از دید کسانی که آن را انجام نمی‌دهند عملی برانگیخته و سُکرآور است در نظر کسانی که انجام می‌دهند فعالیت آرام و آرامش‌بخش است. لیتل‌وود و لیپسیج (1989) طی بررسی‌های خود بیان کرده‌اند “دشوار است که بگوییم بیمارمان در حال شوریده‌گویی اس یا گفتگوی احمقانه”.
تفاوت‌های شوریده‌گویی وشیزوفرنی
شاید در ظاهر نمودها و علائم شوریده‌گویی و شیزوفرنی مشابه به نظر برسد، اما واقعیت این است که این دو پدیده کاملاً با هم متفاوت هستند؛ در ادامه به برخی از تفاوت‌های آن‌ها اشاره می‌شود؛
* اظهارات شوریده‌گویانه رشته‌ای از واج‌هاست که به هیچ‌وجه کلمات قابل درکی را در هیچ یک از زبان‌های نمی‌سازد.
* شوریده‌گویی همواره در بستر یک مراسم دینی روی می‌دهد.
* شوریده‌گویی تنها چند دقیقه به طول می‌انجامد.
* در شیزوفرنی کلماتی که فرد در سخنان خود بیان می‌کند مفهوم‌اند اما به طور مرتب در پی یکدیگر قرار نمی‌گیرند و پیوندی بین آن‌ها رعایت نمی‌شود.
* شیزوفرنی روزها، هفته‌ها و یا زمان طولانی‌تری ادامه می‌یابد.
* هرچند در شیزوفرنی کلمات بیان شده توسط فرد قابل درک است اما معنای کلی سخنان نامفهوم است.
نودینی
مطالعات اولیه در باب نودینی عمدتاً مسیحیت را مورد بررسی قرار داد. در طول دهه‌های 70 و 80 علاقه فراوانی برای گرویدن به جنبش‌های نوپدید دینی وجود داشت. نودینی را می‌توان به عنوان وابستگی به یک گروه دینی و هویت یابی به عنوان یک عضو تعریف کرد. نودینی همیشه تغییر هویت را در بر دارد. اما این تغییر گاهی اوقات بدون وابستگی و مشارکت فعال اتفاق می‌افتد.
درون‌مایه‌های نودینی
طی فرایند نودینی از یک سو شاهد برخی عوامل بیرونی هستیم و از سوی دیگر برخی تحولات در شخص روی می‌دهد. عوامل و درون‌مایه‌های نودینی به شرح زیر می‌باشند:
* عقلانی:‌ فرد با یک متن یا کلام دینی مواجه می‌شود و به دنبال آن هویتش تغییر می‌یابد.
* اجتماعی: دوستان یا تماس‌های اجتماعی دیگر شخص را مشغول فعالیت دینی می‌کند.
* عرفانی: طی آن یک تجربه عرفانی اسرارآمیز اتفاق می‌افتد که توجیه دیگری ندارد و به نظر می‌رسد به دین اعتبار می‌دهد.
*‌ تجربی: طی آن شخص دین را امتحان می‌کند و سپس متعهد می‌شود.
وضعیت روان‌شناختی افراد پس از نودینی
مطالعات اِلمان، غم و فشار عصبی بیشتری را (در دوره قبل از نودینی)‌ در مقایسه با پیروان وفادار گزارش کردند و رابطه دوستانه دشوارتری را با پدرانشان.
برخی نویسندگان یک دوره غم، شک یا جستجو را در افراد نودین در دوره قبل از نودینی گزارش کرده‌اند.
طبق اظهارات پالوتزیان، ریچاردسون و رامبو نودینی تأثیرات اندکی بر عملکردهای اساسی شخصیت دارد اما می‌تواند باعث تغییرات عمیق در زندگی و کارکردهای لایه میانی مثل اهداف، احساسات، نگرش‌ها و رفتارها شود.
فرضیه کرک پاتریک در مورد تغییر دین
طبق فرضیه کرک‌پاتریک رابطه فرد با خدا می‌تواند شیوه‌های رابطه شکل گرفته در دوران طفولیت و اوایل کودکی را نشان دهد. فرضیه‌ کرک‌پاتریک بر نظریه دلبستگی بولبی مبتنی است.
نظریه دلبستگی بولبی
اساس این نظریه طی‌ مشاهده اطفال در کنار مراقبت‌کنندگان بزرگسالشان بود که معمولاً مادرشان بودند. طبق نظر بولبی دلبستگی اطفال به مادرشان دارای سه حالت زیر است:
* دلبستگی ایمن: فرد مراقبت کننده پایه است و در زمان خطر در دسترس است. در صورت عدم بروز خطر کودک پایه را رها می‌کند و به جستجو و بازی آزادانه می‌پردازد.
* دلبستگی اضطراب‌گریز: در آن کودک عصبی و سمج است، مایل به بیرون رفتن و جستجو نیست و نشانه‌های عدم پذیرش را نمایان می‌کند.
* ترکیبی از هر دو.
به عقیده کرک‌پاتریک شیوه‌های دلبستگی به موقعیت دینی انتقال می‌یابد. کسانی که دلبستگی ایمن دارند در مقایسه با کسانی که دلبستگی ایمن ندارند احتمال بیشتری دارد که مسیر دینی مراقبت کننده اولیه خود را ادامه دهند. بنابراین کسانی که مادر متدینی دارند احتمال بیشتری دارد که متدین باشند و بر عکس. افرادی که دلبستگی ایمن دارند رابطه دینی‌شان عمق کمتری دارد، در حالی که افراد اضطراب‌گریز احتمالاً تجارب گسترده و رابطه عمیق‌تری با خدا دارند.

دو چشم‌انداز اجتماعی – روان‌شناختی در تغییر دین
تغییر دین یک فرایند پیچیده است، و شیوه‌های چندی که روان شناسان طی‌ آن‌ها مسئله را مورد ملاحظه قرار داده‌اند مطرح شده است. دو رویکرد عمده روان‌شناختی در این خصوص عبارتند‌ از:
1) تغییر دین و هویت
نظریه رشد اجتماعی – روانی اریکسون بر تأثیرات اجتماعی در تحولات شخصیت تأکید کرد. او معتقد بود که هرگز نمی‌توان ثابت ماند، چون زندگی مجموعه‌ای مستمر از چالش‌ها را پیش‌رو می‌نهد. او هشت مرجله را مشخص کرد و الگوهایی را از ویژگی سازمان شخصیت موفق و ناکام در هر مرحله توصیف کرد. یکی از تحو
لات، تحول هویت است که به طور طبیعی در اواخر نوجوانی یا اوایل جوانی رخ می‌دهد.

دیدگاه مارشا در خصوص گسترش هویت، چهار حالت:
مارشا (1966) معتقد بود که اساساً هویت بر پایه شغل و جهان‌بینی است. در مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها او چهار حالت را در خصوص گسترش هویت مشاهده کرد:
1) سلب‌شده: که در آن شخص با نقش‌ها و اعتقاداتی که به نظر می‌رسد خانواده از او انتظار داشته همراهی کرده است. این قبیل افراد نسبت به آنچه معتقدند و آنچه احتمالاً در زندگی انجام می‌دهند اطمینان دارند و مجبور نبوده‌اند درباه این تصمیم‌ها چندان فکر کنند.
2) دست‌یافته: که در آن شخص به یک هویت، یعنی به اعتقادات و یک شغل در زندگی دست یافته اما از یک دوره تصمیم‌گیری آگاهی داشته.
3) تعلیق: که در آن شخص امیدوار است که به هویتی برسد اما هنوز در فرایند جستجو و تصمیم‌گیری است.
4) آشفته:‌ که در آن شخص فرایند شکل‌دهی هویت را رها کرده یا هرگز به آن وارد نشده. شخص آشفته احتمالاً دباره‌ هویت بدبین یا ناامید است.
واتسون و دیگران (1998) نشان دادند افرادی که حقیقتاً متدینند احتمالاً‌در مقایسه با افراد دیگر بیشتر به هویت دست پیدا می‌کنند. بیت‌هالامی

منبع تحقیق درمورد اعتقاد،، متعلّق، اعتقاد":، اعتقاد"

ذهنی، که از این حیث،محتوای قضایا را تشکیل میدهد.» .(Russell, 1994/2, P 473)
راسل، مفهوم باور را بدینسان مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد و در این خصوص، مدّعی میشود که هر «اعتقاد حاوی سه عامل … است یعنی عمل اعتقاد، مضمون اعتقاد و متعلق عینی آن.»(راسل، 1/1387، ص266).
اینک، برای هریک از این سه عنصر، تعریفی ارائه میدهد.
“عمل اعتقاد”: یک فرایند ذهنی است که به ویژگی روانشناختی ذهن برمیگردد.
براین اساس، منظور از”عمل اعتقاد”، عبارت است از: «وقایع حاضری که در شخص صاحب اعتقاد روی میدهد با صرفنظر از متعلق عینی اعتقاد.» (همان، ص267).
“مضمون اعتقاد”: همان موضوع خاصّ هر باور یا اعتقادی است که مورد اذعان ذهن قرار گرفته است.
در این معنا، منظور از مضمون اعتقاد یا باور، همان امر ادراکی است که مورد اذعان و التفات ذهن قرار گرفته است.
“متعلّق عینی اعتقاد”: همان امر واقعای است که باور مورد نظر،به آن ارجاع داده میشود. به همین دلیل، متعلّق عینی اعتقاد، همواره غیر از جنبهی ادراکی باور است.
نکتهای که در اینجا باید بدان بپردازیم، این است که راسل، بین”مضمون اعتقاد” و “متعلّق اعتقاد” تفاوت میگذارد.
به زعم وی، «میان مضمون و متعلق اعتقاد……شکاف عریضی مشهود است. (راسل، 1/1387، ص268).
باید بین عمل اعتقاد و آنچه مورد اعتقاد قرار میگیرد تفکیک نمود. ممکن است عقیده داشت که کلمبوس اقیانوس اطلس را پیمود و همۀ قرنطیان کذابند و دو و دو چهار میشود…. در تمام این موارد عمل اعتقاد یکی است اما مضمون اعتقاد فرق میکند. (همان، ص266).
بر این اساس، وی معتقد است که نباید بین متعلّق و مضمون اعتقاد، خلط شود؛ چراکه متعلّق اعتقاد، همان واقعهی تاریخی است که در گذشته رخ دا

منبع تحقیق درمورد مبناگرایی، نظریه انسجام، معرفت یقینی، توجیه معرفت

است که در آنها اندک زمینهای برای شک پیدا کنم. برای این کار لازم نیست آنها را یکبهیک بررسی کنم، زیرا این تلاشی است که به پایان نخواهد رسید، اما از آنجا که تخریب پایهها ضرورهً مستلزم ویرانی بقیۀ بناست، من نخست به مبادی و اصولی حمله میبرم که تمام آراء دیرینهام بر آنها مبتنی است. (دکارت، 1369، ص18).
این مطلب، به خوبی نمایانگر این است که دکارت به عنوان یک مبناگرای عقلگرا، تصورات و باورهای استنتاجی خود را بر مبنای باورهای فطری و بدیهی استوار میسازد و در این زمینه میکوشد تا چارچوب شناخت یقینی را از هر گونه شکّ و تردیدی بپیراید.
اشکالی که ممکن است در اینجا مطرح شود، این است که، چگونه دکارت، از یکطرف، مبناگرایی خود را دربرابر شکاکیّت مطرح میکند؛ امّا از طرفدیگر، از شکّ دستوری پیروی مینماید.
درپاسخ به این اشکال، باید بگوییم که مبناگرایی دکارتی، دقیقاً برمبنای شکّ دستوری وی شکل میگیرد. با اینوصف، شکّ دستوری دکارت، شکّ واقعی نبوده، بلکه شکّ روشی محسوب میشود که بر اساس آن میخواهد چارچوب معرفت معرفت یقینی را محرز نماید و بدینترتیب دامنهی آن را از هرگونه شکّ و تردیدی پاکسازی نماید.
با توجّه به این امر، باید اذعان نماییم که دکارت، پایههای اوّلّیه معرفتشناسی خود را بر بنیانی شکّناپذیر استوار ساخته و بدینترتیب رویکرد مبناگرایانهی خویش را مطرح میسازد.
به عبارتی، باید اذعان نمود که آزمون شکّ و خطای دکارتی، خطکشی است برای اندازهگیری باورهای پایه و سنجش درجهی بداهت و وضوح این باورها. از اینحیث، مبناگرایی دکارتی را میتوان به عنوان واکنشی تلقّی نمود که در برابر هرگونه شکّ و تردیدی، از حریم و چارچوب معرفت دفاع میکند.
برآیند این مطلب این است که،برخلاف مبناگرایی ارسطویی که با سوفسطائیگری درتعارض است؛ مبناگرایی دکارتی، دربرابر شکاکیّت، به دفاع ازمبانی و شالودههای اوّلیّهی معرفت میپردازد.

3-5-2- مبناگرایی و اِمپریسم
در این دیدگاه، نوعی از مبناگرایی مطرح میشود که بهمبناگرایی تجربهگرا62معروف است. کسانی همچون لورنس بونجور، از این نوع مبناگرایی دفاع میکند.
وی، در مقالهای با عنوان “به سوی دفاعی از مبناگرایی تجربی”، چنین مینویسد:
دراین نوشتار قصد دارم در گامهای ابتدایی به بسط دیدگاهی مبناگرایانه و کاملاً سنّتی درباب توجیه باورهای تجربی، بهویژه باورهای مربوط به اجسام فیزیکی، بپردازم و از آن دفاع کنم؛ یعنی این دیدگاه که چنین توجیهی درنهایت، مبتنیبر باورهای پایه یا مبنایی دربارۀ مضامین تجربۀ حسی است. (فومرتن، بونجور، پالوک، پلنتینگا، 1387،ص 129).
درمبناگرایی تجربهگرا، باورهای پایهای، دارای منشأ و منبع تجربی بوده و از”تجربهی حسّی”63 نشأت میگیرند. با اینوصف، درباب تعیین دقیق متعلّقات تجربهی حسّی، بین طرفداران ایندیدگاه، اختلافنظر دیده میشود.
باتوجّه به اینامر،عدّهای ازآنان، اشیاء فیزیکی،ازقبیل: صندلی، میز و …… را بهعنوان مصادیق تجربی لحاظ میکنند؛ در نزد عدّهی دیگر، ادراکات ذهنی (پدیدار)،64 بهعنوان مصداق تجربی محسوب میشود و بالاخره، عدّهای نیز، “دادههای حسی”65را بهعنوان مصادیق تجربی مفروض میگیرند؛ چنانکه چیزوم،66 از جمله مبناگرایانی است که «معارف پایه را “دادههای حسی” میداند.» (عارفی، 1389، ص375).
سیر مبناگرایی تجربهگرا، در دوران جدید، توسط کسانی همچون جان لاک، بارکلی، هیوم، راسل،چیزم و….. مورد پیگیری قرار گرفت.
به عنوان نمونه، هیوم در مواضع تجربهگرایی خود، از جمله فلاسفهی مبناگراییبه شمار میرود که پایههای اوّلیّهی معرفت را، براساس انطباعات و تصوّرات حسّی قرار میدهد؛ چنانکه، وی در کتاب “پژوهشهایی دربارهی فاهمه انسانی” معتقد است که: «ادراکات ما در خصوص اشیاء فیزیکی، کاملاً بدیهی و تردیدناپذیر بوده؛ بدون اینکه ادراکات مذکور بر مبنای عقلی استوار باشند.» (Hume, 1748, P 153).
براین اساس میتوان اذعان نمود که مبناگرایی هیوم پیرامون امور تجربی است نه امور عقلی؛ چنانکه به زعم وی، «ما نمیتوانیم باورمان را همینکه دارایش شدیم به وجهی عقلی توجیه کنیم ……. ما نمیتوانیم وجود اشیا را از ادراکاتمان استنباط کنیم. چنین استنباطی در حکم استنباط عِلّی است.» (کاپلستون، 2/1375، ص312).
با اینحال، باید متذکّر شویم که «ازلحاظ منطقی، تجربهگرایی در نظریات شالوده منحصر نمیشود، و یا همچنین، از لحاظ تاریخی به آن محدود نمیشود.» (لرر، 1380، ص147).
3-6- پیشینهی مبناگرایی در معرفتشناسی اسلامی
همانطوری که بیان نمودیم، درسیر تاریخی فلسفهی اسلامی، از زمان پیدایش آن تاکنون، نمیتوان به دانش مستقلی با عنوان “معرفتشناسی اسلامی” اشاره نمود.
با اینوصف، «بیشتر متفکران اسلامی درحوزه معرفتشناسی مبناگرا بوده و براساس باورهای پایه که خودموجهاند به تشریح ساختمان معرفت بشر دست زدهاند. (پورحسن، 1388، ص 24).
این فلاسفه، «معتقد به دونوع مبناگراییاند: مبناگرایی برهانی، که مبناگرایی یقینی و خطاناپذیر است، و مبناگرایی غیربرهانی و خطاپذیر. آنان، چونان ارسطو، براین باورند که معرفت، اعم ازیقینی و ظنی را میتوان برمبانی متناسب خود مبتنی ساخت.» (عارفی، 1389، ص 438).
بنابراین، میتوان اذعان نمود که اکثر فلاسفهی مسلمان، ضمن طرفداری ازتئوری مطابقت، درمباحث معرفتشناسانهی خودنیز، مبناگرا بودهاند؛67 چنانکه ابنسینا در”برهان شفا”، اینچنین به اثبات تصدیقات و مبادی یقینی معرفت میپردازد:
ف
إذ قد تقرّر أنّه کیف یکون التعلیم و التعلم الذهنیّ، و أنّ ذالک إنّما یحصل بعلم سابق؛ فیجب أن تکون عندنا مبادیء اوُلی للتصور، و مبادیء أولی للتصدیق. ولو أنّه کان کلّ تعلیم و تعلّم بعلم سابق؛ ثمّ کان کلّ علم بتعلیم و تعلّم؛ لذهب الأمر ألی غیرالنهایه؛ فلم یکن تعلیم و تعلّم. بل لامحاله أن یکون عندنا اُمور مصدَّق بها بلاواسطه؛ و اُمور متصوّره بلاواسطه؛ و أن تکون هی المبادی الأولی للتصدیق و التصوّر. (ابنسینا، 1408ه.ق، ص 71).
در دوران اخیر، علّامه طباطبائینیز، درمبحث بدیهیّات، بهعنوان فیلسوفی مبناگرا محسوب میشود.
وی، دراینزمینه، «کتابی درباره صناعت برهان تدوین کرده است؛ و اینها همه ارج صناعت برهان را درتولید معرفت یقینی باز مینمایند، و اهمیت آن را درچالش شک و یقین و منازعه مبناگرایی و پادمبناگرایی به خوبی آشکار میسازند.» (عارفی، 1389، ص439).

3-7- بدیلهای معرفتی مبناگرایی68
علاوهبر رویکرد مبناگرایی، نظریّههای معرفتی دیگری نیز وجود دارند که مدّعی دفاع ازساختارمعرفت دربرابر مشکل تسلسل معرفتی69 شدهاند. «تنها سهجایگزین واقعی وجود دارد که [پاسخی] برای استدلال مبتنی برتسلسل معرفتی مبناگرایان دارند. گزینۀ نخست به نظریۀ توجیه مبتنی برانسجام معروف است. گزینۀ دوم دیدگاهی است که پیترکلاین (1999) نامتناهیگرایی مینامد. گزینۀ سوم شکاکیت افراطی است.» (فیومرتون، 1390، ص86).
نکتهای که در این زمینه باید به آن تصریح نماییم این است که قبلاً از شکّاکیّت به عنوان یکی از موانع معرفتی نام بردیم و توضیح دادیم که این مسئله نه تنها مشکلساز بوده، بلکه ساختار معرفت را نیز، گرفتار تسلسل مینماید.
اینک در خصوص شکّاکیّت افراطی، باید بگوییم که این دیدگاه،گرچه باورهای استنتاجی را در حلّ مسئلهی تسلسل کافی میداند و بدینترتیب به ردّ باورهای پایه میپردازد؛ امّادر عمل، به تسلسل معرفتی منتهی میشود؛ چراکه،با نادیده گرفتن باورهای پایه و خودتوجیه، دیگر نمیتوان باورهای استنتاجی را مورد توجیه و تبیین قرار داد.
به عبارتی، عدم توجیه باورهای استنتاجی، نتیجهای جز، تسلسل پذیری این باورها،به دنبال نخواهد داشت؛ زیرا حذف باورهای پایه و خودبنیاد سبب میشود تا باورهای استنتاجی، دیگرنتوانند به این گونه از باورهامستند گردند.
واقعیّت این است که شکّاکیّت افراطی، در اساس خود بهتسلسل معرفتی منجر خواهد شد؛ زیرا با ردّ باورهای پایه، دیگر نمیتوان با مسئلهی تسلسل، مقابله نمود.
بنابراین، همانطوری که قبلاً در باب شکّاکیّت سخن به میان آوردیم، شکّاکیّت افراطی نیز، به تسلسل معرفتی منتهی میشود.
با این توصیف، از بین دیدگاههای توجیهنگر، صرفاً رویکرد مبناگرایی است که میتواند به توجیه و تبیینی منطقی از ساختار معرفت بپردازد و بدینترتیب، باورهای استنتاجی را با استناد به باورهای پایه توجیه نماید.از این حیث، چارچوب معرفت را در برابر محذوراتیهمچون تسلسل یا شکّاکیّت، مستحکم نماید.
این درحالی است که،دیدگاههای مذکور، معتقدند که رویکرد مبناگرایی نمیتواند به حلّ مشکل تسلسلپذیری باورها بپردازد. این دیدگاهها عبارتند از:
الف) توجیه مبتنی برانسجام.
ب) نامتناهیگروی.
ج) شکّاکیّت افراطی.

3-7-1- توجیه مبتنی بر انسجام
ایندیدگاه،معتقد است که هریک از باورها، توجیه معرفتی خود را صرفاً از دیگر باورهای مجموعه، بهدست میآورند. برایناساس، باورهای پایه، دیگر نمیتواند در ایننظریه، جایگاهی داشته باشند؛ چراکه «مطابق نظر انسجامگراها، خطای مبناگرایان این است که توجیه را خطی درنظر میگیرند.» (فیومرتون، 1390، ص86).
بنابراین، انسجامگرایان، با ردّ توجیه خطّی مبناگرایان، جایی برای باورهای پایه نمیگذارند. به نظر آنان، «تنها چیزی که میتواند یک باور را توجیه کند عبارت است از باوری دیگر» (همان).
با اینتوصیف، انسجامگرایان معتقدند که توجیه باورP، منوط به داشتن باورهای مقدّم بر آن نیست، بلکه منوط است به «نحوهی انسجام یافتن Pبا سایر قضایای باور شده» (همان).
باتوجّه به این امر، «اشکالاتی که بر مبناگرایی ….. وارد میشد، گروهی را برآن داشت تا نظریه مبناگرایی را نپذیرند و به نظریه انسجام روی آورند. از این رو، نظریه انسجام را جایگزین دیرینه مبناگرایی میدانند.» (موزر، 1390، ص169).
بنجور،70 ازجمله این انسجامگرایان است که درتوجیه باورها، ازنظریّهی انسجام دفاع میکند.71
نکتهی مهمّی که باید به آن تصریح نماییم، این است که دیدگاه انسجامگرا، غیر از تئوری انسجامگرایی است؛ زیرا تئوری انسجامگرایی، بهعنوان یکی از تئوریهای مربوط به صدق محسوب میشود، در حالی که، دیدگاه انسجامگرا، مربوط به توجیه باورها بوده که از این حیث، به عنوان دیدگاهی توجیهنگر لحاظ میگردد؛ چنانکه در فصل دوّم، در بحث از اقسام توجیه، به دو قسم توجیه مبناگرا و توجیه انسجامگرا پرداختیم.
با توجّه به این امر میتوان تصریح نمود که دیدگاه انسجامگرایی، از دوجهت مورد بررسی قرار میگیرد:
الف) ازحیث تئوریهای مربوط به صدق.
ب) ازحیث توجیه باورها.
بنابراین، آنچه در اینجا مورد بررسی قرار میگیرد، همانجنبهی دوّم،72 یعنی دیدگاه انسجامگروی است که به عنوان یکی از دیدگاههای توجیهنگر محسوب شده و از این حیث، جزء بدیلهای معرفتی رویکرد مبناگرایی لحاظ میگردد.
3-7-1-1- نقد و بررسی
توجیه مبتنی برانسجام،به دلیل مشکلاتی خاصّ خود، نمیتواند تبیین و توجیه کارآمدی از ب
اورهای استنتاجی را ارائه دهد؛ زیرا در این دیدگاه، باورهای پایه مورد توجّه و بررسی قرار نمیگیرد. به همین دلیل، با حذف باورهای پایه، دیگر نمیتوان توجیهی کارآمد از باورهای استنتاجی را ارائه داد و بدینترتیب، ساختار معرفت را توجیه نمود.
در اینجا به پارهای از مشکلات و معضلاتی که دیدگاه انجسامگروی درگیر آن است، اشاره میکنیم. این مشکلات عبارتند از:
الف) توجیه مبتنی برانسجام، باورهای پایه را نمیپذیرد.
ب) با ردّ باورهای پایه، دیگر نمیتوان، توجیهی صحیح و منطقی از باورهای استنتاجی ارائه نمود.
ج) دیدگاه انسجامگروی، درفرایند توجیه باورهای موردنظر، دچار محذور دورمعرفتی میگردد؛ زیرا «اگر توجیه را صرفاً براساس روابط باورها با یکدیگر تعریف کنیم، با نوعی توجیه دوری روبهرو خواهیم بود» (فومرتن، بنجور، پالوک، پلنتینگاه، 1387، ص 21).
د) با پذیرش توجیه مبتنی برانسجام، نمیتوان به همهی باورهای آن مجموعه، آگاهی حاصل نمود.
و) توجیه مبتنی برانسجام، لزوماً در برابر تسلسلپذیری قرارندارد؛ چراکه مجموعهی باورهای مورد نظر، ممکن است، مجموعهای

منبع تحقیق درمورد مبناگرایی، سلسله مراتب، برتراند راسل، منابع فارسی

……………………………………………………37
2-4- خلاصهی فصل…………………………………………………………………………………………………………….39
فصل سوّم: رویکرد مبناگرایی……………………………………………………………………………………………….41
3-1- تمهید…………………………………………………………………………………………………………………………42
3-2- تعریف مبناگرایی………………………………………………………………………………………………………….44
3-3- مبناگرایی: رویکردی توجیهنگر………………………………………………………………………………………45
3-4- اقسام مبناگرایی…………………………………………………………………………………………………………….46
3-5- اهداف مبناگرایی…………………………………………………………………………………………………………..47
3-6- سیر تاریخی مبناگرایی و مراحل تکوّن آن در معرفتشناسی غربی………………………………………47
3-5-1- مبناگرایی و راسیونالیسم……………………………………………………………………………………………..50
3-5-1-1- راسیونالیسم ارسطویی………………………………………………………………………………………………….51
3-5-1-2- راسیونالیسم دکارتی…………………………………………………………………………………………………….51
3-5-2- مبناگرایی و اِمپریسم…………………………………………………………………………………………………..53
3-6-پیشینهی مبناگرایی در معرفتشناسی اسلامی……………………………………………………………………………55
3-7- بدیلهای معرفتی مبناگرایی…………………………………………………………………………………………………..56
3-7-1- توجیه مبتنی بر انسجام……………………………………………………………………………………………….57
3-7-1-1- نقد و بررسی……………………………………………………………………………………………………59
3-7-2- نامتناهیگرایی…………………………………………………………………………………………………………………60
3-7-2-1- نقد و بررسی………………………………………………………………………………………………………………61
3-7-3- شکّاکیّت افراطی………………………………………………………………………………………………………..61
3-7-3-1- نقد و بررسی………………………………………………………………………………………………………………62
3-8- خلاصهی فصل…………………………………………………………………………………………………………….64
فصل چهارم: مبناگرایی برتراند راسل……………………………………………………………………………………..67
4-1- راسل و آثار علمی……………………………………………………………………………………………………………….68
4-2-تحوّلات فکری راسل……………………………………………………………………………………………………………71
4-3- علم و مسئلهی شناخت………………………………………………………………………………………………………..76
4-3-1- نمودار علم و مسئلهی شناخت………………………………………………………………………………………….81
4-3-2- سلسله مراتب معرفت………………………………………………………………………………………………..82
4-3-3- بدیهیّات…………………………………………………………………………………………………………………..84
4-3-3-1- اصل امتناع تناقض…………………………………………………………………………………………….88
4-3-3-1-1- نقد و بررسی ……………………………………………………………………………………………..90
4-3-4-گزاره/ باور/ صدق و کذب/ حکم……………………………………………………………………………………….92
4-3-5-مکانیزم خطا در معرفتشناسی راسل……………………………………………………………………………….100
4-3-6-مفهوم “امر واقع” و اقسام آن………………………………………………………………………………………….102
4-3-6-1- امور واقع اتمی……………………………………………………………………………………………… 104
4-3-6-2- امور واقع مولکولی…………………………………………………………………………………………………….105
4-3-6-3- امور واقع از راه آشنایی……………………………………………………………………………………105
4-3-6-4- امور واقع مربوط به حافظه…………………………………………………………………………………………107
4-3-6-5- امور واقع از راه دروننگری………………………………………………………………………………………..108
4-3-6-5-1- نقد و بررسی…………………………………………………………………………………………….109
4-3-6-6- امور واقع سلبی……………………………………………………………………………………………………..109
4-4-تجربهگرایی راسل…………………………………………………………………………………………………………..110
4-5- راسل و مبناگرایی………………………………………………………………………………………………………………114
4-5-1- ادلّه و قراین بر مبناگرا بودن راسل…………………………………………………………………………………..117
4-6- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………….119
فصل پنجم: مبناگرایی علّامه طباطبائی…………………………………………………………………………………..122
5-1- علّامه طباطبائی و آثار فلسفی………………………………………………………………………………………………123
5-2- علم و مسئلهی شناخت……………………………………………………………………………………………….124
5-2-1-سلسله مراتب معرفت……………………………………………………………………………………………………..127
5-2-2-بدیهیّات………………………………………………………………………………………..
..
………………………128
5-2-2-1- اقسام بدیهیّات………………………………………………………………………………………………..129
5-2-2-2- بدیهیّات اوّلیّه و شکّناپذیری آنها……………………………………………………………………………130
5-2-2-3- اصل امتناع تناقض، به عنوان اصلی حاکم بر تفکر………………………………………………………….133
5-2-2-4- تصدیقات بدیهی و نحوهی ارتباط آنها با اصل امتناع تناقض………………………………………..134
5-2-2-5- تصدیقات نظری و نحوهی ارتباط آنها با تصدیقات بدیهی…………………………………………….135
5-2-2-5-1- تسلسلناپذیری تصدیقات نظری………………………………………………………………………….137
5-2-3-تصدیق/ حکم/ قضیّه/ باور…………………………………………………………………………………………..139
5-3- مکانیزم خطا در معرفتشناسی علّامه طباطبائی……………………………………………………………………..144
5-4- علّامه طباطبائی، فیلسوفی رئالیسم………………………………………………………………………………………..146
5-5- علّامه طباطبائی فیلسوفی مبناگرا…………………………………………………………………………………………..148
5-5-1- ادلّهی منطقی و موجّه در اثبات مبناگرا بودن علّامه طباطبائی………………………………………………..152
5-6- خلاصهی فصل…………………………………………………………………………………………………………………153
فصل هفتم: نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………155
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………162
منابع فارسی و عربی…………………………………………………………………………………………………………162
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..166
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..170

فصل اوّل
کلیّات بحث

1- 1- بیان مسئله
مبناگرایی، دیدگاهی است درباب ساختارمعرفت، که از اینحیث،به توجیه باورهای استنتاجیمیپردازد.
براین اساس، «مبناگرایی، نگرشی استدرباب ساختار توجیهِ شناخت.»(Fumerton, 2005,p 284). که با ارجاع باورهای استنتاجی به باورهای پایه، ساختارمعرفت را توجیه مینماید.
بنابر اهمیّتِ این رویکرد درتبیین مسئلهی شناخت، بسیاری از معرفتشناسان، این دیدگاه توجیهنگر را پذیرفتهاند؛ چنانکه، با مطالعهی سیر تاریخ

منابع پایان نامه ارشد درباره تجارت الکترونیک، بازارهای الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بازار الکترونیک

نوآوری است.
– به اعتقاد رائو و همکاران33 (2003) راه اندازی و استقرار تجارت الکترونیکی در بنگاههای کوچک و متوسط، در چهار مرحله پیاپی اتفاق میافتد: حضور که در آن، بنگاه محصولات و خدمات خود را در اینترنت معرفی میکند، بهکارگیری درگاه (پورتال) توسط بنگاه که ارتباط دوطرفه بین ذینفعان و بنگاه ایجاد میکند، یکپارچهسازی تراکنشها که امکان تراکنشهای مالی بین شرکای درونبنگاهی توسط آن فراهم میشود و یکپارچهسازی بنگاهها که در آن یکپارچگی کامل فرایندهای تجاری به گونهای اتفاق میافتد که کسب وکار به سادگی و بیمسأله به صورت برخط قابل انجام میشود.
– بک و همکاران34(2003) در مطالعهای که بر بنگاههای توزیع کننده کوچک و متوسط چهار کشور آلمان، آمریکا، دانمارک و فرانسه انجام دادهاند، میزان کاربرد مؤلفههای تجارت الکترونیکی را در یک نمونه 151 سازمانی بررسی کردهاند. مؤلفههای بهکارگرفتهشده در این مطالعه عبارت بودند از: استفاده از پست الکترونیکی، راه اندازی وب سایت عمومی، استفاده از اینترانت، استفاده از اکسترانت، استفاده از ای دی آی ، استفاده از انتقال وجه الکترونیکی، و استفاده از مرکز پیام. تحلیل اطلاعات در این مطالعه بر مبنای دادههای جمع آوری شده گروه بینالمللی داده صورت گرفته است. نتایج این بررسی نشان میدهد که خرید الکترونیکی (خرید بر خط) بیش از فروش الکترویکی (فروش بر خط) در همه این کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، در این مطالعه برای تعیین وضعیت استفاده تجارت الکترونیکی در این بنگاهها، از مؤلفههای تبلیغات برخط، فروش برخط، خدمات پس از فروش، تدارکات برخط، مبادله الکترونیکی دادهها با تأمینکنندگان، مبادله الکترونیکی دادهها با مشتریان، و مدیریت زنجیره تأمین بر پایه اینترنت استفاده شده است.
– در مطالعهای دیگر، جولتا و همکاران35(2002) برای «بررسی پذیرش ملی کسب وکار الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط کشور کانادا» از یک مدل مفهومی استفاده کردند که شش بعد دانش و نوآوری تکنیکی/ تجاری/ اجتماعی، زیرساخت ودسترسی ارتباطات و اطلاعات، زیرساخت مالی، مهارتهای انسانی و شبکهای، رهبری دولت الکترونیک، و دسترسی به محتوی در آن استفاده شده بود.
– از دید وانگ وتیسای36(2002) عوامل موثر بر بهکارگیری تجارت الکترونیک شامل منافع و هزینهها، سازمان و محیط است. آمادگی سازمانی شامل آمادگی سازمان و تنوع محصول بوده و منعکس کننده قابلیتهای فناورانه شرکت و یا سطح دانش موجود در شرکت می باشد .
– ژو و دیگران37(2002) برای بهکارگیری کسب و کار الکترونیکی مدلی را طراحی نمودند که شامل زیرساخت فناوری اطلاعات، تخصص فناوری اطلاعات، دانش کسب و کار الکترونیکی، حوزه سازمان، اندازه سازمان و آمادگی مصرفکننده است.
– لینگ38 در سال(2001) آمادگی سازمانی را با متغیرهایی مانند: اندازه سازمان ، حمایت مدیریت عالی ، آمادگی سازمانی ، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمان به عنوان عوامل مؤثر در تصمیمگیری بهکارگیری تجارت الکترونیکی معرفی نمود.
– در تحقیق رشید و کریم39(2001) عوامل موثر بر بهکارگیری تجارت الکترونیک به عوامل سازمانی، عوامل فناوری، عوامل فردی و عوامل محیطی تقسیم می شوند.
– آکرن و کاوائی40(2000) عوامل موثر بر بهکارگیری تجارت الکترونیک را در شرکتهای کوچک بررسی نموده و این عوامل را به ویژگیهای مدیر، نرخ بازگشت سرمایه، و ویژگیهای سازمان تقسیمبندی نمودند.
جدول 2-3. خلاصه ای از پژوهش های مرتبط و یافته های آن ها
ردیف
سال
نویسنده
عنوان
نتایج
1
1390
موحدی، مسعود
تعیین وضعیت استقرار تجارت الکترونیکی در بنگاههای صنعتی کوچک و متوسط
درحالیکه زمینههای بالقوه برای به کارگیری تجارت الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط ایران وجود دارد، اما در حال حاضر تمایل این بنگاه ها به استفاده از تجارت الکترونیکی کمتر از متوسط، کاربرد امکانات عادی ارتباطات در آ نها بیش از متوسط، کاربرد رایانه و ارتباطات شبکه ای در حد کم، و استقرار اطلاعاتی، عملیاتی و راهبردی تجارت الکترونیکی در آ نها خیلی کم است.
2
1389
یزدانی، پویا
ارزیابی آمادگی الکترونیکی معرفی مدل متناسب با صنایع تولیدی و خدماتی کشور
در زمینه صنعت مورد مطالعه(بانکداری)،به نظر میرسد بجز تفاوت ناچیزی که بین زیر ساختهای فنی، منابع انسانی و اقتصادی وجود دارد،آمادگی زیر ساخت مدیریتی این صنعت بیش از بقیه میباشد، اما در عین حال کسب امتیاز 2.19 از مجموع 5 امتیاز قابل کسب در این مدل، نشانگر وضعیت متوسط صنعت بانکداری از نظر آمادگی الکترونیکی یا همان دسترسی به زیرساخت های مورد نیازجهت گسترش بکارگیری و بهره گیری از مزایای فناوری ارتباطات و اطلاعات می باشد و بایستی جهت توسعه متوازن فناوری اطلاعات و ارتباطات در این صنعت به سایر زیر ساخت ها نیز توجه بیشتری کرد.
3
1387
حاج کریمی، عباسعلی عزیزی، شهریار

مدل عوامل موثر بهکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک

نتایج این تحقیق نشان داد که بر اساس انتظارمحققین، سطح به کارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک ایرانی پایین است و سطوح بالای تجارت الکترونیکی یعنی سطح مبادله ای که منشاء مزایای متعدد تجارت الکترونیکی است تنها در دو شرکت مشاهده میشود. این موضوع برای سیاست گذاران متذکر این نکته است که باید کمکها وحمایتهای لازم برای سوق دادن شرکتهای کوچک به سمت سطوح بالای تجارت الکترونیکی مد نظر قرار گیرد. تقریب
ا
ً حدود ۲۰ ٪ از شرکتهای مورد بررسی نه تنها از تجارت الکترونیکی استفاده نمیکنند، بلکه تمایلی نیز به به کارگیری تجارت الکترونیکی در آینده نزدیک ندارند . از سوی دیگرآزمون تی استیودنت نشان داد که شرکتهای کوچک در کل معتقدند که تجار ت الکترونیکی برای آنها مزایای متعددی به ارمغان می آورد. بنابر این می توان گفت که این شرکتها به اهمیت و مزایای تجارت الکترونیکی واقفند اما نیازمند کمکهای سخت افزاری و نرم افزاری برای استقرار تجارت الکترونیکی هستند.
4
1387
آقازاده، هاشم
مهرنوش، مینا
استیری، مهرداد

شناسایی بسترهای به‌کارگیری بازاریابی الکترونیکی در بنگاههای ایران از دیدگاه خبرگان

از نظرخبرگان بازاریابی کلیه‌ی بسترهای درونی(مربوط به بنگاه) و بیرونی(مربوط به دولت) به‌کارگیری بازاریابی الکترونیکی در فضای کسب‌و کار ایران از وضعیت نا مساعد و اهمیت زیادی برخوردار هستند.
5
2009
Elahi,Shaaban Hassanzadeh, Alireza

ارائه چهارچوبی جهت ارزیابی پذیرش تجارت الکترونیکی در شرکتهای ایرانی

سازمانها باید برای ارزیابی بعد فنی تجارت الکترونیکی، به میزان سازگاری، امنیت اینترنت، میزان کافی از کامپیوتر، سرعت شبکه اینترنت، توانایی تبادل اطلاعات و کنترل خدمات ارتباطی توجه کنند. مهمترین شاخصهای سازمانی برای پذیرفتن تجارت الکترونیکی، درک مثبت اجرایی درباره تجارت الکترونیک، حمایت اجرایی برای برنامههای تجارت الکترونیکی، توانایی مالی برای هزینههای ایجاد تجارت الکترونیکی، توانایی مالی برای آموزش کارکنان، توانایی برای اتصال به اینترنت، باور ایجاد فرصتهای جدید توسط تجارت الکترونیک و…و مهمترین شاخصهای بین سازمانی برای بکارگیری تجارت الکترونیک، نرخ بالای دسترسی مشتری به اینترنت، درجه بالای ارتباط مشتری با شرکت به منظور ردیابی، استفاده از نرم افراز مدیریت ارتباط با مشتری، اهمیت مراکز رسیدگی 24ساعته به مشتری و…
6
2009
Fu,Hsin-pin Ho,Yung-ching Chen,Roger Chein,PeiHsinang

فاکتورهای تاثیر گذار در پذیرفتن بازار الکترونیکی

نتایج این مطالعه مسیری را برای مشاغل در جهت افزایش پذیرش موفق بازار الکترونیکی و راهنمایی طراحان بازارهای الکترونیکی در ایجاد مدلهای خدماتی مناسب که با نیازهای متفاوت صنایع گوناگون و شرکتها مناسب هستند، ایجاد کرده است.
7
2006
Rui,Guo
Yunjie,Xu
مزایای پذیرفتن بازارهای الکترونیکی مبتنی بر وب در بازاریابی بین المللی توسط SMEها

نتایج این مطالعه این بود که:به نظر می رسد استفاده از بازارهای الکترونیکی بیشتر بوسیله شرکتهای کوچکتر و جدیدتر خوشایند است یا شرکتهایی که تنها فعالیتهای بین المللی دارند، زیرا این شرکتها کمتر در بازار هدف شناخته شده اند و یا منابع کافی برای فعالیتهای بازاریابی ندارند یا اینکه نمی خواهند منابع زیادی مصرف کنند. بنابراین بازارسازان باید بیشتر به این شرکتها تمرکز کنند. بازارسازان باید سهولت استفاده از وب سایتها را افزایش دهند، خدمات آموزشی برای مشتریان ایجاد کنند و منابع مورد نیاز برای پذیرفتن بازار الکترونیکی و به کارگیری آن را کاهش دهند.

8
2004
Stockdale,Rosemary Standing, Craig
مزایا و موانع مشارکت SMEها در بازارهای الکترونیکی
تعیین موانع مشارکت در بازارهای الکترونیکی مانند کمبود استانداردها،یکپارچگی زنجیره تامین و تجارت جهانی، به فهمیدن اینکه چگونهSMEها میتوانند استراتژی مناسبی را به کارگیرند تا از مزایای بازارهای الکترونیکی بهره مند شوند،کمک میکند. شرکتهایی که به دنبال استفاده از بازار های الکترونیکی هستند، اگر محیطی که در آن فعالیت می کنند را درک کنند و شایستگیهای خود را برای شرکت در فعالیتهایی که بازار الکترونیکی به آنها پیشنهاد می کند،به کار گیرند، میتوانند مزایای زیادی کسب کنند.
9
2002
Stockdale,Rosemary
Standing, Craig
ارائه چهارچوبی جهت انتخاب بازارهای الکترونیکی
محیط به سرعت در حال رشد بازارهای الکترونیکی مسائلی را ایجاد میکند که روی توانایی شرکتها برای کسب مزایا اثر می گذارد.چندین فاکتور باید توسط شرکتها قبل از انتخاب بازار برای شرکت در آن مورد ملاحظه قرار گیرد. این فاکتورها بستگی به شرایط داخلی،محیط بازار و قابلیت تطبیق بازار فردی با نیازهای شرکای آینده است.

در اکثر تحقیقات انجام شده به بررسی تمامی شاخصها و مولفههای لازم برای سنجش آمادگی سازمان در استفاده از تجارت الکترونیک پرداخته نشده است. مثلا در تحقیق «ارائه الگویی برای سنجش آمادگی الکترونیکی در کسب و کار کوچک و متوسط صنایع دفاعی کشور» که توسط موحدی و یاقوتی انجام شده، عوامل بینسازمانی به عنوان مورد نیاز برای سنجش آمادگی الکترونیکی سازمان، در نظر گرفته نشده است. .همچنین در مقالهای تحت عنوان «مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترنیکی بنگاههای کوچک و متوسط در ایران» توسط هورعلی و دیگران41 نیزاز عوامل بینسازمانی فقط رقبا در نظر گرفته شدهاند و به مشتریان و تامینکنندگان توجهی نشده است، در صورتیکه مشتریان، تامینکنندگان و رقبا هر سه نقش مهمی در آمادگی شرکت ایفا میکنند و یا در تحقیق «چهارچوب پذیرش تجارت الکترونیک توسط بنگاههای کوچک و متوسط زلاندنو» توسط رشید و کریم، توانایی مالی سازمان و یا وجود دانش لازم و تمایل کارکنان که در پذیرش تجارت الکترونیک بسیار موثر است درنظر گرفته نشده است. همچنین در مقاله «چهارچوبی برای ارزیابی پذیرش تجارت الکترونیک
در شرکتهای ایرانی» که توسط الهی و حسن زاده انجام شده و تقریبا تمامی شاخصهای بیان شده در سایر تحقیقات مرتبط در آن یافت میشود، عامل حمایت دولت برای سنجش آمادگی شرکت در نظرگرفته نشده است. ما در این پژوهش تلاش کردهایم تا عواملی که در تحقیقات گوناگون به عوامل موثر در ارزیابی آمادگی سازمان در استفاده از بازار الکترونیک به آنها پرداخته شده است را جمع آوری کرده و توسط تمام آنها آمادگی سازمان را بسنجیم. با توجه به مطالعات انجام شده و بررسیهای صورت گرفته در مورد انواع مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمانهای کوچک و متوسط و عوامل مورد توجه در هر یک از مدلها و مطالعات در این بخش مدل پیشنهادی تحقیق ارائه می شود، مدل مفهومی که توسط شعبان الهی و علیرضا حسن زاده برای ارزیابی انطباق تجارت الکترونیکی در سازمانهای ایرانی، به دلیل سازگاری شاخصهای اصلی آن با هدف پژوهش حاضر، به عنوان مبنای کار در این تحقیق، مورد استفاده قرار گرفت. در اکثر تحقیقات مرتبط نیز،3 دسته عوامل فنی، سازمانی و بین سازمانی بهعنوان عوامل اصلی تاثیرگذار شناسایی شده بودند و از آنجا که این عوامل در مقالات

منابع پایان نامه ارشد درباره بازار الکترونیک، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بازارهای الکترونیکی

نظرشان دسترسی داشته و با دریافت این اطلاعات، خرید خود را با کیفیت مطلوبتری انجام دهند.
مشارکت در حراجیها: تجارت الکترونیکی این امکان را برای مصرفکنندگان فراهم میکند که بهصورت مجازی در حراجیها شرکت کرده و در برخی مواقع حتی بتوانند کالا را با سایر مصرفکنندگان تهاتر نمایند.
ایجاد جوامع الکترونیکی: با استفاده از تجارتالکترونیکی امکان ارتباط بین مصرفکنندگان جهت تبادل عقاید و ایدههای خود فراهم میگردد (صفی زاده،1385).
2-2-1-3. منافع تجارت الکترونیکی برای جامعه
کاهش تردد: بهکارگیری تجارت الکترونیکی در جامعه این امکان را فراهم میآورد تا افراد در محل سکونت خود مشغول به کار شده و لذا حجم تردد جهت انجام امور تجاری و خرید کاهش یافته و به طبع آن از حجم ترافیک کاسته شده و آلودگی محیط زیست و هوا نیز کاهش میبابد.
افزایش استاندارد زندگی: با توجه به اینکه در محیط تجارت الکترونیکی امکان خرید ارزانتر کالا و خدمات ممکن میشود، مصرفکنندگان میتوانند کالا و خدمات بیشتری را مصرف کرده و بدین ترتیب سطح زندگی مردم ارتقا مییابد.
امید برای فقرا: گسترش تجارت الکترونیکی این امکان را برای محرومین از امکانات اجتماعی در نقاط دور از دسترس مهیا مینماید تا ضمن بهرهمندی از فضای بازارهای الکترونیکی و رفع نیازهای خود با آخرین دستاوردهای بشری، امکان حضور در مبادلات تجاری و سودآوری نیز برای این قشر محقق گردد. در حال حاضر حجم عظیمی از مردم کشورهای در حال توسعه نظیر هندوستان، مالزی و …با استفاده از دستاوردهای شبکه جهانی اینترنت، موفق به افزایش درآمد سرانه خود شدهاند.
دسترسی بیشتر به خدمات عمومی: خدمات عمومی همچون خدمات بهداشتی، تحصیلات و خدمات اجتماعی با استفاده از کاربرد تجارت الکترونیک با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر به مردم عرضه میشوند (صفی زاده،1385).

2-3. بازار الکترونیکی 5
امروزه پدیده اینترنت و جهانی شدن بهعنوان لازم و ملزوم یکدیگر مطرح شدهاند، بهگونهای که اندیشمندان این دو را از یکدیگر قابل تفکیک نمیدانند و معتقدند اینها تسهیلکننده یکدیگر هستند. دیگر اینترنت یک ابزار قابل چشم پوشی و یا برای سرگرمی نیست، بلکه به یکی از لوازم ضروری زندگی بشر مدرن و رو به توسعه امروزی تبدیل شده است. اینترنت و بهطور کلی دنیای الکترونیکی همه ابعاد زندگی و جوامع بشری را دستخوش تغییر خود کرده است. به تبع آن بازارها نیز دچار تغییرهای ماهیتی و شکلی شدهاند. به این بازارها که در اثر تاثیر و بهکارگیری دنیای الکترونیکی شکل گرفته اند، بازارهای الکترونیکی گفته می شود. روند رو به رشد بهکارگیری فناوری اطلاعات منجر به بروز و ظهور تجارت الکترونیکی در قالب استفاده از بازارهای الکترونیکی در اکثر صنایع شده است. ورود به بازارهای الکترونیکی و تلاش بهمنظور بقا در این بازارها مستلزم بازنگری در کلیه ابعاد، مباحث و استراتژیهای کسب وکار در بنگاههاست (عزیزی،1383).
بازار الکترونیکی اساس تجارت الکترونیک است. امروزه سیستم‌های اطلاعاتی وجود دارند که شرکتها را به هم پیوند می‌دهند و این شرکتها با مشتریان و تامینکنندگانشان همانند یک مجموعه واحد تلقی می‌شوند. بازارهای الکترونیکی، کانونها و محلهای تجاری تعاملی است که در آن شرکتهای مختلف برای انجام تجارت الکترونیکی موسسه با موسسه6 و دیگر فعالیتهای مربوط به تجارت الکترونیکی گرد هم می‌آیند (warkentin,2002).
اینترنت به شرکتها کمک میکند تا از راههای جدید مانند افزودن ارزش افزوده به محصولات و خدمات به ایجاد و جذب سود بپردازند. آنها محصول یا خدمت جدیدی را به مشتری ارائه میدهند، اطلاعات یا خدمات اضافی را همراه با محصولات یا خدمات سنتی ارائه می دهند و محصول یا خدمتی را با هزینه ای کمتر از مدل سنتی فراهم میکنند. یکی از مدلهای کسب و کار اینترنتی بازار آنلاین است که محیطی دیجیتالی فراهم میکند که خریداران و فروشندگان می توانند از آنجا بازدید کنند، محصولات را جستجو کنند، محصولات خود را به نمایش بگدارند و قیمتهایی برای آن محصولات تعیین کنند. میتواند حراجیها و حراجیهای معکوس ایجاد کند که در آن خریداران پیشنهاد خرید را به چند فروشنده ارائه میدهند تا محصولات را با قیمت پیشنهادی خریدار و همچنین قیمتگذاری ثابت یا مذاکره بخرند. میتواند به مصرفکنندگان یا تجارت الکترونیکی موسسه با موسسه خدمت کند، به این طریق که از کارمزد مبادله درآمد ایجاد کند Laudon,2010)).
حضور بازار در جامعه بشری تاریخ طولانی دارد. از بازار یونان باستان تا بازار های آنلاین قرن 21. بازارهای آنلاین باید امتیازاتی بیش از بازارهای سنتی ارائه دهند تا کاربران به استفاده از آن تمایل پیدا کنند stockdale & standing,2004)).
بازار الکترونیکی سیستم اطلاعاتی بینسازمانی است که به خریداران و فروشندگان شرکتکننده در برخی از بازارها، مستقل از طرف سوم، اجازه میدهد اطلاعات و پیشنهاداتی در مورد قیمت و محصول ارائه دهند (Gottschalk& Abrahamsen,2002). بازار الکترونیکی بازاری است که با استفاده از رسانههای الکترونیکی نظیر کامپیوتر و سیستمهای ارتباطی، فعالیت میکند. موفقیت بازارهای الکترونیکی با فاکتورهایی مانند رشد درآمد، سودآوری، بهبود بازده و بهبود روابط مشتریان سنجیده میشود(oreilly & Finnegan,2005). این بازارها، امکان انجام معاملات مرتبط در محیطهای متعامل و شبکه شده دیجیتالی را فراهم میآورند و زیرساختهایی ایجاد میکنند برای اینکه به تامینکنندگان و خریداران اجازه
د
هند که در محیط آنلاین تعامل کنند Warkentin,2002)).
در سالهای اخیر تجارت مبتنی بر اینترنت رواج بیشتری یافته است. تجارت آنلاین بهتدریج جایگزین کسب و کارهای متداول میشود. اطلاعات بیشتری بهخصوص هنگام استفاده از بازارهای الکترونیکی از طریق اینترنت مبادله می شود. فرایند تطبیق عرضه و تقاضا در 20سال اخیر پیچیده و مشکل شده است، لذا بازار الکترونیکی نقش حیاتی در مدیریت کسب وکار ایفا میکند. بازارهای الکترونیکی نوید بهبود بازدهی بازار، کاهش هزینه مبادلات و ایجاد درآمد جدید را میدهند (Zolatan alpar,2010).
به طور کلی می توان بازار های داد و ستد اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی را دارای سه وظیفه اصلی دانست که عبارتند از :
– مرتبط نمودن خریداران و فروشندگان
– تسهیل اطلاعات، کالاها، خدمات و سیستمهای پرداختی همراه با معاملات بازار
– ایجاد زیرساختها از جمله چارچوبهای قانونی که کارکرد بهینه و کارایی بازار را امکان پذیر میکند (Turban,2002).
2-3-1. اجزای تشکیل دهنده بازار الکترونیکی
– مشتریان: افراد و سازمانها مهمترین عناصر تشکیلدهنده این بازار هستند.
– فروشندگان: عرضه کالا از طریق وب بدون محدودیتهای زمانی و مکانی و امکان دسترسی به بازارهای دوردست، فروشندگان کالاها و خدمات را نسبت به استفاده از این فرصت مغتنم کاملا تحریک کرده است.
– محصولات: در این بازارها محصولات به دو صورت فیزیکی و دیجیتالی قابل ارائه است بهطوریکه عواید ناشی از محصولات دیجیتالی بسیار قابل ملاحظهتر است.
– زیر ساختها: شامل سخت افزار، نرم افزار، شبکه و …میباشند.
– بخشهای پشتیبان فعالیت: تامین، خرید، انبار، مالی، بسته بندی، تحویل و …
– واسطهها: نقش آنها با واسطههای عادی متفاوت است. در اینجا بیشتر به ایجاد و مدیریت بازارهای آنلاین و تحت شبکه می پردازند و انجام معاملات را تسهیل میکنند.
– سایر شرکای بازار: غیر از واسطهها عناصر تسهیلکننده و مشکلزای دیگر نیز در تعاملات وجود دارند.
– خدمات پشتیبانی: شامل خدمات تضمینی و اطلاع رسانی (Turban,2010)
2-3-2. انواع بازار الکترونیکی
– بازار الکترونیکی خصوصی:
در این بازار یک شرکت نیازهای خود را از عرضهکنندگان خاص خود خریداری نموده و محصولاتش را به مشتریان ویژه خود عرضه می نماید. این بازارها فقط برای طرفهای تجاری منتخب و از پیشتعیین شده هستند (Stockdale & Standing,2004).
– بازار الکترونیکی عمومی:
عمدتا جهت انجام معاملات B2B تشکیل شده و توسط طرف ثالثی ایجاد شده است و عموم خریداران و فروشندگان در آن حاضر می شوند. این بازارها توسط دولت یا مالک خود کنترل میشوند (Stockdale & Standing,2004).
– بازار الکترونیکی مشارکتی:
بازارهایی هستند که منحصر به یک صنعت خاص هستند و می توانند عمودی یعنی مربوط به یک صنعت و یا افقی یعنی شامل صنایع مختلف باشند و فقط تعدادی عرضه کننده می توانند در آن شرکت نمایند (Stockdale & Standing,2004).
از میان سه نوع بازار الکترونیکی، بازارهای خصوصی کمتر توسط شرکتهای کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفته است، زیرا نیازمند سرمایهگذاری نسبتاً بالایی جهت راهاندازی و نگهداری میباشد. با توجه به دامنه موضوعی پژوهش که ارزیابی آمادگی این بنگاهها برای استفاده از بازار الکترونیکی است، لذا بازارهای الکترنیکی عمومی و مشارکتی در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد.

2-4. آمادگی الکترونیکی7
در جهان امروز فناوریهای اطلاعات و ارتباطات ماهیت روابط جهانی و منشا مزیتهای رقابتی و نیز فرصتهای توسعه اقتصادی و اجتماعی را بهطور بنیادینی تغییر دادهاند. از سویی دیگر با افزایش توهم شکاف دیجیتالی، رهبران دولتها، شرکتهای تجاری و سازمانهای اجتماعی سعی دارند قدرت فناوریهای اطلاعات و ارتباطات را در جهت توسعه خویش مهار کنند. برای استفاده اثربخش از فناوری اطلاعات و ارتباطات، میبایستی یک کشور از جهت زیرساختها، میزان دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح گسترده جمعیت و اثر چارچوبهای قانونی و حقوقی برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای آمادگی الکترونیکی باشد (یزدانی،1389).
بنابراین اگر قرار است شکاف دیجیتالی محدودتر شود، همه این موضوعات بایستی در یک استراتژی منسجم و دستیافتنی که جهت رفع نیازهای محلی یک کشور خاص توسعه داده شده است، مورد توجه قرار گیرند. رهبران کشورها، شرکتها و سازمانهای در حال توسعه میتوانند از ابزار ارزیابی آمادگی الکترونیکی جهت اندازه گیری و برنامهریزی برای انسجام و یکپارچهسازی کمک گیرند. این امر به آنها کمک میکند تا بر تلاشها و نیازهایی تمرکز کنند و حوزههایی را مورد شناسایی قرار دهند که نیازمند برنامهریزی، پشتیانی و سرمایهگذاری می باشند (یزدانی،1389).
آمادگی کسب وکار الکترونیکی عبارت از آمادگی شرکت برای شراکت در اقتصاد اینترنتی جهت تسهیل ارتباطات و هماهنگی سازمانی و مدیریت دیگر فرآیندهای تجارت الکترونیکی میباشد. موفقیت اینترنتی شرکت تنها به الکترونیکی کردن زنجیره ارزش بستگی ندارد و به عوامل دیگری مانند آمادگی مشتری، تأمین کنندگان و شرکای تجاری در تعاملات و تبادلات الکترونیکی مرتبط است (Rizk,2004).
آمادگی الکترونیکی را میتوان آمادگی یک اقتصاد برای استفاده از رایانههای مبتنی بر اینترنت و فناوری اطلاعات به منظور تغییر روشهای سنتی کسبوکار به اقتصاد جدید تعریف کرد، اقتصادی که شامل توانایی انجام مبادلات کسبوکار در زمان واقعی، به هر شکلی، در هر جایی، در هر زمانی و با ه
ر قیمتی است. زمانی آمادگی الکترونیکی به بهترین سطح خود خواهد رسیدکه اقتصاد، توانایی ایجاد فرصتهای کسبوکار جدید را داشته باشد که در غیر اینصورت انجام شدنی نیست (Bui et al.,2002).
اهمیت ارزیابی الکترونیکی ناشی از تفاوت در میزان بهرهگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای مختلف و ایجاد شکاف دیجیتالی8 است. شکاف دیجیتالی را شکاف میان افراد، کسب و کارها و مناطق جغرافیای مختلف از نظر دسترسی آنها به فناوریهای اطلاعات و ارتباطی بهویژه اینترنت میدانند. میتوان گفت تا اندازهای شکاف دیجیتالی نشانهای از تهدید قدرتهای نیرومندی است که جهان را در قرن بیست و یکم به بخشهایی نابرابر از نظر دسترسی به اطلاعات تقسیم میکنند. به تعبیری دیگر شکاف دیجیتالی نابرابریهای موجود میان کشورهای مختلف جهان است که از چگونگی بهرهگیری آنان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی ناشی میشود. با توجه به تعریف شکاف دیجیتالی میتوان آمادگی الکترونیکی را توانایی کشورها در

منابع پایان نامه ارشد درباره بازار الکترونیک، ارزیابی آمادگی، بازارهای الکترونیکی، تجارت الکترونیک

صنعت فرش در بهکارگیری بازار الکترونیکی، به حضور موفق شرکتها در این بازارها کمک کند.
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق
قرن اطلاعات فاصله بین کشورهای فقیر و غنی، توسعه یافته و در حال توسعه را افزایش داده است. لذا جوامع و سازمانها، به شرط آنکه قادر به توسعه دانش در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات باشند، میتوانند به توسعه خود امیدوار باشند. بدین منظور جوامع و سازمانها در زمینه ورود به عرصههای مختلف دیجیتال در حال برنامهریزی هستند و ارزیابی از آمادگی الکترونیکی برای سنجش میزان و سطح موفقیت آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است (موحدی و یاقوتی،1388). حضور در بازارهای جهانی با توسل به شیوههای موفق وکارآمد که خود، توانمندی اقتصادی کشورها رابه تصویر میکشد، از جمله ضرورتهای تطبیق با نظام بینالمللی کنونی به لحاظ پیشرفتهای حاصله در عرصه های اقتصادی وصنعتی آن استJoinandRavijain,2004) ).
برای سهولت تجارت باید از شیوههای نوین بازرگانی بهره جست که شامل بهکارگیری استانداردهای مبادله الکترونیکی دادهها وانجام معاملات با استفاده از بازارهای الکترونیکی میباشد. یکی از ویژگیهای استفاده از بازارهای الکترونیکی، روانسازی روشهای فعالیت و درنتیجه کاهش هزینه علمیات بازرگانی استفاده از بازار الکترونیکی، روانسازی روشهای فعالیت و در نتیجه کاهش هزینه عملیات بازرگانی است. ایجاد بازارهای الکترونیکی باعث حضور بیشتر در مبادلات جهانی میشود و با تسهیل ارتباط میان عوامل عرضه وخرید کالا و خدمات، حجم تجارت روند افزون یافته و مبادلات، سریع، مطمئن و کاراتر خواهد شد. از سوی دیگر مطالعات نشان داده است که شرکتهای کوچک و متوسط نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا کردهاند. اما با وجود این، این شرکتها بایستی برای بقای بیشتر از چند سال خود در بازار در مقابل رقبای بزرگ یا از طریق اتحاد با شرکتهای مشابه برای افزایش نرخ نفوذ در بازار و کاهش ریسکهای مالی و یا از طریق استفاده از فناوریهای جدید مانند بازار الکترونیکی، مشکلات ناشی از اندازه خود را مرتفع سازند. شرکتهای کوچک و متوسط به دلیل منابع محدود و ناتوانی نسبی در جذب هزینهها، قادر به حضور در بازارهای جهانی نیستند (JoinandRavijain,2004).
در ایران علی رغم تلاشهای پراکندهای که برای بهکارگیری فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در برخی صنایع و کسب و کارها انجام شده، به علت مهیا نبودن بسترها و زیرساختهای مورد نیاز، آمادگی الکترونیکی کشور در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و این امر چه بسا باعث افت شدید کارایی سرمایهگذاریهای انجام شده و عدم امکان برخورداری از مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات در زنجیره بین کسب و کارها بشود (موحدی،1390).
بنابراین صنایع ایران باید با استفاده از ابزار ارزیابی مناسبی سطح فعلی آمادگی صنعت خود را برای بهکارگیری فناوری ارزیابی کنند و سپس با انجام مطالعات تطبیقی و شناخت وضعیت مطلوب، سعی در کاهش شکاف میان این دو (آنچه که هست و آنچه که باید باشد) بنمایند. در واقع کاهش این شکاف بایستی اصلیترین هدف در برنامهریزیهای راهبردی جهت بهکارگیری و بهرهمندی از فناوری جدید باشد. در این راستا مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی بیشترین کمک را به شناخت وضع موجود از نظر وضعیت عرضه و تقاضای فناوری ها اطلاعات می نمایند (یزدانی،1389).
نتایج این پژوهش به شرکتهای مختلف (به ویژه شرکتهای کوچک و متوسط) کمک مینماید تا برای ورود به بازارهای الکترونیکی و استفاده از مزایای آن در تحقق اهداف استراتژیک سازمانی مانند ایجاد مزیت عملیاتی و توسعه بازارها و خدمات جدید ارزیابی مناسبی از میزان آمادگی خود داشته باشند. این ارزیابی امکان تعیین حوزههای نیازمند مدیریت و سرمایهگذاری برای ایجاد آمادگیهای لازم را مشخص خواهد نمود.
1-4. اهداف تحقیق
1-4-1. هدف اصلی
– شناسایی عوامل اصلی آمادگی یک سازمان کوچک و متوسط برای استفاده از بازارهای الکترونیکی
1-4-2. اهداف فرعی
– استخراج عوامل آمادگی فنی سازمانهای کوچک و متوسط برای استفاده از بازارهای الکترونیکی
– استخراج عوامل آمادگی سازمانی سازمانهای کوچک و متوسط برای استفاده از بازارهای الکترونیکی
– استخراج عوامل آمادگی بین سازمانی سازمانهای کوچک و متوسط برای استفاده از بازارهای الکترونیکی
1-5. سوالات تحقیق
1-5-1. سوالات و فرضیات اصلی
سوالات
1. حوزههای اصلی عوامل ارزیابی میزان آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط برای استفاده از بازارهای الکترونیکی کدامند؟
2. عوامل اصلی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد فنی کدام است؟
3. عوامل اصلی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد سازمانی کدام است؟
4. عوامل اصلی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد بین سازمانی کدام است؟
فرضیات اصلی
1. عوامل فنی جزو عوامل اصلی ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
2. عوامل سازمانی جزو عوامل اصلی ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
3. عوامل بین سازمانی جزو عوامل اصلی ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
1-5-2. سوالات و فرضیات فرعی
سوالات فرعی
سئوال فرعی 1-1. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد قابلیت تبادل اطلاعات کدام است؟
سئوال فرعی 1-2. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد زیر ساخت الکترونیکی کدام است؟
سئوال فرعی 1-3. عوامل آماد
گ
ی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد استانداردها کدام است؟
سئوال فرعی 1-4. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد سازگاری کدام است؟
سئوال فرعی2-1. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد زیرساخت تغییر کدام است؟
سئوال فرعی2-2. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد رهبری و مدیریت کدام است؟
سئوال فرعی2-3. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد فرهنگ سازمانی کدام است؟
سئوال فرعی2-4. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعدزیر ساخت مالی کدام است؟
سئوال فرعی2-5. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد ساختار سازمانی کدام است؟
سئوال فرعی 2-6. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد محصولات /خدمات کدام است؟
سئوال فرعی3-1. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد مشتریان/تامین کنندگان کدام است؟
سئوال فرعی3-2. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد رقبا کدام است؟
سئوال فرعی3-3. عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد محیطی کدام است؟

فرضیات فرعی
فرضیه فرعی1-1. عامل قابلیت تبادل اطلاعات جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 1-2. عامل زیر ساخت الکترونیکی جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 1-3. عامل استاندارد جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 1-4. عامل سازگاری جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 2-1. عامل زیر ساخت تغییر جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 2-2. عامل رهبری و مدیریت جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 2-3. عامل فرهنگ سازمانی جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 2-4. عامل زیر ساخت مالی جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 2-5. عامل ساختار سازمانی جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 2-6. عامل محصولات/خدمات جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 3-1. عامل مشتریان/تامین کنندگان جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 3-2. عامل رقبا جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
فرضیه فرعی 3-3. عوامل محیطی جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
1-6. مدل مفهومی پژوهش
چارچوبهای مختلفی در حوزههای موضوعی مشابه با موضوع این تحقیق بررسی شده است و از آنجایی که مدل خاصی که ارزیابی کننده آمادگی سازمانی برای حضور و استفاده از بازارهای الکترونیکی باشد، یافت نشد، مدل مفهومی که توسط شعبان الهی و علیرضا حسنزاده برای ارزیابی انطباق تجارت الکترونیکی در سازمانهای ایرانی ارایه شد (شکل شماره1)، به دلیل سازگاری شاخصهای اصلی آن با هدف پژوهش حاضر، به عنوان مبنای کار در این تحقیق، مورد استفاده قرار داده شد. در فرایند پژوهش و با بررسی تفصیلی ادبیات موضوعی و سایر چارچوبها و مدلهای مرتبط، شاخصها اصلاح گردید و برخی از شاخصهای بهکارگرفتهشده در سایر مقالات مشابه که به بهبود نتایج کمک میکرد، به آن اضافه شد.

شکل 1-1. مدل مفهومی پژوهش
الهی و حسن زاده (2008)
همچنین شاخصهای فرعی ارزیابی در چهارچوب حوزههای اصلی مشخصشده، در طول فرایند تحقیق استخراج گردید.
1-7. قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
1-7-1. قلمرو موضوعی
این تحقیق از نظر موضوعی به ارزیابی آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط برای استفاده از بازارهای الکترونیکی میپردازد .
1-7-2. قلمرو مکانی
این تحقیق از نظر مکانی در شرکتهای کوچک و متوسط فعال در صنعت فرش انجام گرفت.
1-7-3. قلمرو زمانی
فرایند اجرایی پژوهش در دوره زمانی خرداد 1391تا شهریور 1392انجام شده است.
1-8. تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق
بازار الکترونیکی: بازار الکترونیکی سیستم اطلاعاتی بین سازمانی است که به خریداران و فروشندگان شرکت کننده در برخی از بازارها، مستقل از طرف سوم، اجازه میدهد اطلاعات و پیشنهاداتی در مورد قیمت و محصول ارائه دهند (Gottschalk and Abrahamsen,2002). این بازارها زیرساختهایی ایجاد می کنند برای اینکه به تامینکنندگان و خریداران اجازه دهند که در محیط آنلاین تعامل کنند (Warkentin,2002).
شرکت کوچک و متوسط: واحدهای تولیدی-تجاری هستند که در طبقهبندی شرکتها به لحاظ اندازه در مراتب پایینتری نسبت به شرکتهای بزرگ قرار میگیرند. بنگاههای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان دارای شباهتهای بسیاری هستند، اما با وجود این، نمیتوان تعریف واحد و یکسانی از آنها بدست آورد؛ هر کشور با توجه به شرایط خاص خود تعریفی از این کسب و کارها ارائه کرده است. معمولاٌ دستهبندی اینگونه بنگاهها مبتنی بر چهار شاخص عمده میباشد: تعداد شاغلین بنگاه (تا250نفر)، مجموع داراییهای خالص بنگاه، میزان سطح فروش بنگاه
و میزان سرمایهگذاری (ملکی نژاد،1386).
تجارت الکترونیکی: منظور از تجارت الکترونیکی، استفاده از اینترنت و وب برای انجام تجارت است. به عبارت کلیتر، تجارت الکترونیک یعنی اینکه تبادلات تجاری را به صورت دیجیتالی بین سازمانها و افراد انجام دهیم. یعنی انجام تبادلات از طریق اینترنت و وب (لاودن، 2010).
تجارت الکترونیکی B2B: شامل فروش کالا و خدمات در میان موسسهها است. امروزه بیشتر تجارت الکترونیک موسسه با موسسه بر مبنای سیستم اختصاصی تبادل دادههای الکترونیکی که تبادل تراکنشهای دو سازمان، همچون صورتحساب، بارنامه، برنامه زمانبندی حمل یا سفارشهای خرید را ممکن میسازد، صورت میگیرد (لاودن،2010).
عوامل فنی: یکی از مهمترین منابع تغییر و تبدیل کسب و کارهای جهانی، فناوری پیشرفته بهخصوص در حوزه شبکه کامپیوتر و علوم اطلاعاتی است که در این پژوهش شامل سازگاری، زیرساخت الکترونیکی، قابلیت تبادل اطلاعات و استانداردها میباشد (الهی و حسن زاده،2009).
عوامل سازمانی: معیارهای سازمانی متغیرهایی هستند که بر روی ساختار سازمانی اثر میگذارن

منبع پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، بازار الکترونیک، ساختار سازمانی، تجارت الکترونیک

اطلاعاتی است (الهی و حسن زاده،2009) که در این پژوهش شامل سازگاری، زیرساخت الکترونیکی، قابلیت تبادل اطلاعات و استانداردها است.
عوامل سازمانی: معیارهای سازمانی متغیرهایی هستند که بر روی ساختار سازمانی اثر می گذارند و به سازمان برای تطبیق با تغییرات محیط کمک میکند (الهی و حسن زاده،2009) که در اینجا شامل رهبری و مدیریت، ساختار سازمانی،زیر ساخت مالی، فرهنگ سازمانی، زیر ساخت تغییر و محصول/خدمات است.
عوامل بین سازمانی: بازار الکترونیکی یک سیستم بینسازمانی است که نمیتوان آن را به صورت جداگانه در نظر گرفت.این عوامل در کسب سود برای شرکتهای که از این بازارها استفاده می کنند بسیار ضروری هستند (الهی و حسن زاده،2009). عوامل بین سازمانی در این تحقیق، فاکتورهای مرتبط با مشتریان/ تامین کنندگان، رقبا و عوامل محیطی میباشند.
3-3-3-2. تعریف عملیاتی48
تعریف عملیاتی تعریفی است که بر ویژگیهای قابل مشاهده استوار است (سرمدی،1381).
در این تحقیق منظور اندازه گیری متغیر ها و طراحی پرسشنامه از تمامی متغیرها تعریف عملیاتی ارائه کرده که در جدول زیر گردآوری شده است:
جدول3-1. تعریف عملیاتی
ردیف
گروه
مولفه
شاخص
منبع
1
عوامل فنی
قابلیت تبادل اطلاعات
وجود شبکه ارتباطی قابل اعتماد در داخل سازمان (پهنای باند مناسب و پایداری شبکه)
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،موحدی و یاقوتی(1387)
2

اتصال امن، پایدار و پرسرعت به اینترنت
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
3

قابلیت اتصال چندرسانهای (صوت، تصویر، ویدئو) در شبکههای سازمانی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
4

زیر ساخت الکترونیکی
دارا بودن وبسایت مناسب
الهی و حسن زاده(2009)،موحدی و یاقوتی(1387)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،موحدی(1390)
5

دسترسی و استفاده از سرویس پست الکترونیکی
الهی و حسن زاده(2009)،موحدی و یاقوتی(1387)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،موحدی(1390)
6

مهیا بودن زیرساختهای سختافزاری (ایستگاههای کاری و تجهیزات جانبی)
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387).
7

استانداردها
استانداردهای امنیتی مناسب و روزآمد در شبکهها و سیستمها
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،،موحدی و یاقوتی(1387)،حاج کریمی و عزیزی(1387)،Hourali et al.(2008)
8

وجود استانداردها و مستندات فنی مناسب فناوری اطلاعات در سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
9

سازگاری
یکپارچگی سامانههای نرمافزاری سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
10

قابلیت یکپارچگی سیستمهای اطلاعاتی موجود با سامانههای بازار الکترونیکی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
11

عوامل سازمانی

زیرساخت تغییر
تمایل کارکنان در بکارگیری بازار الکترونیکی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)، حاج کریمی و عزیزی(1387)، Ling(2001),Hourali et al.(2008)
12

وجود تجربیات مناسب بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
13

داشتن یک برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات
الهی و حسن زاده(2009) ،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
14

سابقه ارائه خدمات الکترونیکی در سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
15

وجود/ ایجاد دانش لازم در سازمان برای استفاده از تجارت الکترونیکی
حاج کریمی و عزیزی(1387)،. الهی و حسن زاده(2009)،موحدی و یاقوتی(1387)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،Ling(2001)
16

رهبری و مدیریت
حمایت مدیران سازمان از بکارگیری فناوری اطلاعات
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)، ،،موحدی و یاقوتی(1387)، Rashid&Qirim(2001),Ling(2001),Hourali et al.(2008)
17

تمایل مدیران در بکارگیری بازار الکترونیکی
حاج کریمی و عزیزی(1387)،. الهی و حسن زاده(2009) ،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،Ling(2001)
18

فرهنگ سازمانی
وجود فضای کاری تعاملی و مشارکتی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
19

وجود ساختار سازمانی انعطافپذیر
الهی و حسن زاده(2009) ،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،
20

تمایل سازمان به نوآوری
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،موحدی و یاقوتی(1387)، حاج کریمی و عزیزی(1387)، Ling(2001)
21

وجود جو سازمانی موافق تغییر
حاج کریمی و عزیزی(1387)، الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
22

زیر ساخت مالی
پیشبینی سازوکار مناسب برای تامین منابع مالی
حاج کریمی و عزیزی(1387)،الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
23

وجود نظام جبران خدمات مشوق بکارگیری IT در سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
24

انعطاف پذیری سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)، Ling(2001)
25

وجود واحد فناوری اطلاعات کارا در سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
26

محصول/خدمات

نوع محصولات و خدمات سازمان (قابلیت عرضه الکترونیکی و دیجیتالی)
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،
27

نوع منابع و مواد اولیه (قابلیت خرید الکترونیکی)
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
28
عوامل برونسازمانی
مشتریان/تامین کنن
د
گان
وجود اعتماد بین شرکت و مشتریان/تامینکنندگان آن
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
29

فشار مشتریان/تامینکنندگان برای استفاده از بازارهای الکترونیکی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)، Rashid&Qirim(2001)
30

ضریب دسترسی مشتریان/تامین کنندگان به اینترنت و شبکههای ارتباطی
سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
31

اعتماد مشتریان/تامین کنندگان به خرید الکترونیکی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
32

حجم بالای تعاملات سازمان با مشتریان/تامین کنندگان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
33

تنوع مشتریان/تامینکنندگان سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
34

ارائه خدمات مناسب توسط فراهمکنندگان خدمات اینترنتی(ISPها)
سمیع زاده و چهار سوقی(1387)
35

اهمیت ارائه خدمات و محصولات بهصورت 7*24 برای مشتریان صنعت
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
36

میزان اهمیت نفوذ به بازارهای جدید و جذب مشتریان جدید در صنعت
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
37

وجود زیرساخت مناسب پرداخت الکترونیکی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
38

رقبا
بکارگیری تجارت الکترونیکی توسط رقبا
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
39

عوامل محیطی

وجود بازارهای الکترونیکی معتبر در صنعت
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
40

وجود زیرساخت قانونی مناسب برای تجارت الکترونیکی
Rashid&Qirim(2001),Hourali et al(2008)
41

وجود زیرساخت فناوری اطلاعات مناسب در سطح ملی
Ling(2001)

3-4. جامعه و نمونه آماری
3-4-1. جامعه آماری49
عبارت است از مجموعه کامل اندازه‌های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی، در مورد گردآورده کامل واحدها، که می‌خواهیم استنباط‌هایی راجع به آن انجام دهیم. در هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می‌نامند در نتیجه جامعه، مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که می‌توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند. جامعه آماری به مجموعه افراد، اشیاء و یا به طور کلی پدیدههایی اطلاق می شود که محقق میتواند نتیجه مطالعه خود را به کلیه آنها تعمیم دهد. جامعه آماری تحقیق با یک یا چند صفت مشترک شناسایی میشود (سکاران،1386).
جامعه شرکتهای انتخاب شونده برای شناسایی عوامل ارزیابی آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط، شرکتهای فعال در صنعت فرش که نمایشگاههای آنها در شهر تهران میباشد و از بانک اطلاعات شرکتها و کارخانجات (www.coo.ir) یافت شدند، میباشد که تعداد آنها 60 میباشد.
3-4-2. نمونه آماری50
بخشی از جامعه آماری است که به منظور بررسی موضوعی معین انتخاب میشود، تا نتایج بدست آمده از بررسی نمونهای بر اساس درجه اطمینانی معین به جامعه آماری تعمیم داده شود. در بیشتر موارد به سبب حجم گسترده جامعه آماری، مراجعه به کلیه آحاد جامعه و مطالعه تکتک آنها امکان پذیر نیست. در این صورت محقق ناگزیر است که بخشی از جامعه آماری را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه بررسی را به تمامی جامعه آماری تعمیم دهد (سکاران،1386).
3-4-3. نمونه گیری51
مراجعه به بخشی از جامعه آماری جهت شناسایی همه آن را روش نمونهگیری مینامند. انجام این کار زمانی امکان پذیر است که بخشی نمونه کلیه صفات و ویژگیهای جامعه آماری را دارا باشند و بتوان آن را نمایشگر جامعه محسوب داشت. پس نمونه آماری به بخشی از جامعه آماری اطلاق می شود که ویژگیها و صفات جامعه آماری را در خود داشته باشد و محقق بتواند با مطالعه آن بخش، درباره جامعه آماری قضاوت کند. درعین حال نمونه آماری باید قابل دسترسی بوده و امکان مطالعه آن توسط محقق فراهم باشد. به طوری که از توضیح درباره نمونه آماری روشن میشود (سکاران،1386) .
در این تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی ساده52 استفاده شده است.

منبع پایان نامه درمورد متغیر مستقل، بازار الکترونیک، تجارت الکترونیک، روش تحقیق

سازمانی و بین سازمانی بهعنوان عوامل اصلی تاثیرگذار شناسایی شده بودند و از آنجا که این عوامل در مقالات مربوط به تجارت الکترونیکی، آمادگی الکترونیکی و بازار الکترونیکی به طور مشترک یافت میشدند و به این دلیل که بازار الکترونیکی جدا از تجارت الکترونیکی نیست و در واقع اساس تجارت الکترونیکی میباشد، ما نیز از این مدل در تحقیق حاضر استفاده کردیم. همچنین با بررسی پژوهش های پیشین مرتبط با موضوع تحقیق، در بعد فنی مولفههایی شامل قابلیت تبادل اطلاعات، زیرساختالکترونیکی، استانداردها و سازگاری، در بعد سازمانی مولفههای زیر ساخت تغییر، رهبری و مدیریت، زیر ساخت مالی، فرهنگسازمانی، ساختار سازمانی، محصولات/خدمات و در بعد بینسازمانی مولفههای رقبا، مشتریان/تامینکنندگان و عواملمحیطی شناسایی شدند که برای سنجش هر یک از این مولفهها نیز شاخصهایی در نظر گرفته شد.

شکل2-1. مدل نهایی پژوهش

فصل سوم
روششناسی (متدولوژی)

3-1. مقدمه
روش، ترجمه کلمه Method میباشد که خود برگرفته از دو واژه یونانی meta و hodos است و از مجموع آن معنای “در جست‌وجوی مقصود” مستفاد می‌شود. در اصطلاح به مجموعه‌ای از تدابیر، فنون، و ابزارها اطلاق میگردد که برای نیل به هدف هر تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد (Runes,1942). با افزودن پسوند logy logos) یونانی)، به معنای مطالعه و شناسایی، کلمه Methodologyپدید آمده است که در فارسی روش‌شناسی خوانده می‌شود و معنای آن مطالعه روش‌هایی است که برای کسب معرفت به‌کار می‌رود. بنابراین، روش‌شناسی را می‌توان راهبردهای استفاده از روش‌های گوناگون گردآوری داده‌ها همراه با حفظ حدّ مطلوب اعتبار و پایایی دانست. روش شناس علمی، نظامی است از قواعد و روشهایی که پژوهش بر آن بنا نهاده شده است و ادعاها در مورد مسأله پژوهش مورد ارزشیابی قرار میگیرد. روش علمی تحقیق، به همه مراحلی اشاره دارد که در جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای رسیدن به یک هدف معین مورد استفاده قرار میگیرد. برای اینکه نتایج حاصل از تحقیق معتبر باشد بایستی از یک روش مناسب در تحقیق استفاده شود، چرا که انتخاب نادرست منجر به نتیجهگیری نادرست می شود (گلریز،1379).
در این فصل به بیان روش تحقیق بهکار رفته در این پژوهش که شامل روش تحقیق، جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونهگیری، ابزار جمعآوری اطلاعات، روایی پرسشنامه، پایایی پرسشنامه و روشهای آماری که محقق برای تجزیه و تحلیل مسائل طرح شده بهکار گرفته است، پرداخته میشود.

3-2. روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش
تحقیق را به عنوان کوششی منظم جهت فراهم نمودن پاسخ‌ یا پاسخهایی به سؤالات مورد نظر تعریف کرده‌‌اند. هدف اصلی هر تحقیق حل یک مشکل یا پاسخگویی به یک سؤال و یا دست‌یابی به روابط بین متغیرهاست. تحقیق و پژوهش برای آگاهی و شناخت مجهولات و پی‌بردن به مسائل ناشناخته صورت می‌گیرد. در انسان میل به داشتن و کشف حقایق حالت فطری داشته و همین امر یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت امر تحقیق و ایجاد روشهای مختلف بوده است (بازرگان و همکاران،1385).
3-2-1. روش تحقیق از منظر هدف پژوهش
انسان همواره برای رسیدن به مقصود و حل مشکلات, راههای مختلف را تجربه می‌نماید و مناسب‌ترین راه و روش را انتخاب می‌کند بنابراین روش تحقیق عبارت از بهکارگیری راه و روش خاصی است که اطلاعات مناسبتر و بیشتر را درباره موضوع مورد مطالعه فراهم نموده و عوامل و علل مرتبط بدان را مشخص نماید. بهطور خلاصه هر تحقیق را بر اساس هدف یا قصدی که دنبال می‌کند می‌توان به سه دسته زیر نیز تقسیم نمود (بازرگان و همکاران،1385).
1. تحقیق بنیادی42
هدف این نوع تحقیق ایجاد نظریه از طریق کشف اصول یا قواعد کلی است و توجهی به کاربرد عملی یافته ندارد. نتایج اینگونه تحقیق اغلب مجرد و کلی هستند. بیشتر تحقیقات در زمینه یادگیری از این نوعند.
2. تحقیق کاربردی43
هدف این نوع تحقیق آزمون مفاهیم نظری در موقعیتهای مسائل واقعی زندگی و حل مشکلات ملموس است و نتایج این تحقیق عینی و مشخص می‌باشد. این پژوهش‌ها با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی و به منظور بهبود یا به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزار، وسایل، ساختارها و الگوهای سازمانی یا جوامع انسانی انجام می‌شود. هدف این مطالعات کاربرد تئوری‌ها یا نظریه‌ها برای حل مسائل می‌باشد. تحقیقات آموزشی در حالت کلی کاربردی می‌باشند.
3. تحقیق عملی44
هدف این نوع تحقیق بر کاربرد فوری متمرکز است و به ایجاد نظریه یا کاربرد عمومی یافته‌ها توجهی ندارد. تأکید آن بر حل مشکلات فوری و موقعیتهای محلی می‌باشد. تحقیقات آموزشی محلی و منطقه‌ای از این نوع می‌باشند.
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی میباشد، زیرا شرکتهای مختلف (بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط) از یافتههای پژوهش حاضر میتوانند جهت ارزیابی وضعیت خود و برنامهریزی حضور در بازارهای الکترونیکی استفاده نمایند.
3-2-2. روش تحقیق از منظر فرایند و روش گردآوری اطلاعات
در علوم مختلف از روشهای مخصوص و متفاوت برای مطالعه و بررسی استفاده می‌شود تا شناخت موضوع تحت بررسی را ممکن گرداند. درعلوم انسانی نیز روشهای تحقیق بهصورتهای گوناگون تقسیم‌بندی شده‌اند که رایج‌ترین آنها به قرار زیر است (لازم به تو
ض
یح است که تعیین‌کننده نوع روش تحقیق مربوط به ماهیت سؤال مورد بررسی و نوع اطلاعاتی است که برای شناخت موضوع، جمع‌آوری می‌شود) (سکاران و همکاران،1387).
– روش تاریخی45
– روش توصیفی46
– روش تجربی47
پژوهش حاضر از لحاظ اجرایی و از دیدگاه جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی میباشد.
مطالعات توصیفی برعکس تحقیقات تاریخی در مورد زمان حال به بررسی می‌پردازد. این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود می‌پردازد. این گونه تحقیق وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و دارای انواع گوناگونی بدین قرار است (سکاران و همکاران،1387):
– برآوردی
– ارزشیابی
– موردی
– پیمایشی
– تکاملی
– همبستگی
– پس از وقوع
پژوهش حاضر از لحاظ اجرایی و از دیدگاه جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی پیمایشی میباشد. این روش برای آگاهی از دیدگاه‌ها، باورها، و رفتار افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد و براساس داده‌های به‌دست‌آمده از پرسش کتبی یا شفاهی به مقایسه واقعیت‌ها، تعیین میزان همبستگی یا پیوستگی، یا اشتراک و افتراق آنها می‌پردازد. استفاده از پرسشنامه، مصاحبه، و مشاهده سه شیوه اصلی گردآوری اطلاعات در مطالعات پیمایشی است. مطالعات پیمایشی برای بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری از نظر ماهیت شرایط موجود و رابطه بین متغیرها از این روش استفاده می شود. این روش شامل جمع‌آوری اطلاعات بهطور مستقیم از گروهی از افراد است.تحقیق پیمایشی، برعکس تحقیق تاریخی با پدیده‌هایی که در زمان حال اتفاق می‌افتند سروکار دارند تحقیقات پیمایشی را به سه دسته مقطعی، طولی و دلفی تقسیم می‌کنند (سکاران و همکاران،1387):
1. مقطعی: گردآوری داده ها در یک مقطع از زمان (یک روز، یک هفته، یک ماه و…) انجام میشود.
2. طولی: دادهها در طول زمان و یا در زمانهای مختلف گردآوری می شود (بررسی روند فرآیندها، بررسی یک گروه ویژه) .
3. دلفی: زمانی که بخواهیم به بررسی اتفاق نظر یک جمع صاحبنظر درباره یک موضوع خاص بپردازیم از آنان میخواهیم که درجه اهمیت آنها را مشخص کند.
این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی مقطعی میباشد.
3-3. متغیرهای پژوهش
متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده میشود. ویژگیهایی را که پژوهشگر مشاهده یا اندازهگیری میکند، متغیر نامیده میشود. بهعبارت دیگر، متغیر به ویژگیهایی اطلاق میشود که می توان دو یا چند ارزش یا عدد برای آن جایگزین کرد. عدد یا ارزشی که به یک متغیر نسبت داده میشود نشان دهنده ی تغییر از فردی به فرد دیگر یا از حالتی به حالت دیگر است (هومن،1390)
3-3-1. تقسیم بندی متغیرها بر اساس رابطه
متغیر بر اساس نقشی که درتحقیق به عهده دارد به دو دسته تقسیم میشود:
الف- متغیر مستقل ب- متغیر وابسته
الف-متغیرمستقل
به متغیری گفته میشود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیشبینی میشود. به این متغیر، متغیرمحرک یا درونداد گفته میشود ومتغیری است که توسط پژوهشگر اندازهگیری، دستکاری یا انتخاب میشود تا تاثیر یا رابطهی آن با متغیر دیگر اندازهگیری شود. متغیر مستقل، متغیر پیشفرض است به این معنی که این متغیر، مقدمه ومتغیر وابسته نتیجهی آن است. درتحقیق آزمایشی، متغیر مستقل متغیری است که توسط آزمایشکننده دستکاری شود تا تاثیر تغییرات آن بر متغیر دیگر که وابسته فرض شده است، مشاهده واندازهگیری شود. دریک تحقیق غیر آزمایشی متغیرمستقل توسط محقق دستکاری نمیشود، ولی متغیری است که ازپیش وجود دارد و فرض شده است که بر متغیر وابسته تاثیر دارد (هومن،1390).
ب-متغیروابسته
متغیر وابسته، متغیر پاسخ، برون داد یا ملاک است و عبارت است از وجه یا جنبهای از رفتاریک ارگانیزم که تحریک شده است. متغیر وابسته، متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری میشود تا تاثیر متغیر مستقل برآن معلوم و مشخص شود. درتحقیق آزمایشی متغیر وابسته به متغیری اطلاق میشود که دراثر اجرا، حذف یا تغییر متغیر مستقل، آشکار، پنهان یا تغییر میکند. متغیر وابسته برعکس متغیر مستقل در اختیار محقق نیست و او نمیتواند در آن تصرف یا دستکاری به عمل آورد. درغالب پژوهشهای آزمایشی تنها یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته مورد آزمایش قرار نمیگیرد. به علاوه، متغیرها ممکن است مستقل و وابسته یا تعدیل وکنترل کننده باشند (هومن،1390).
در این پژوهش،عوامل فنی، سازمانی و بین سازمانی متغیرهای مستقل و میزان آمادگی سازمانی متغیر وابسته می باشد.
3-3-2. تقسیم بندی متغیرها بر اساس ارزش
متغیر یک مفهوم است که میتواند مشاهده یا اندازهگیری شود. این اندازهگیری ممکن است به صورت کمی یا کیفی انجام شود .
متغیرکمی به متغیری اطلاق میشود که ازنظر کمی تغییر میکند و تفاوتهای ناشی از این تغییرات با استفاده از عدد ثبت میشود و آنها را میتوان با هم جمع کرد. متغیرهای کمی متغیرهایی هستند که انسان توانسته است برای آنها واحد اندازهگیری و مبدا اندازهگیری معین کند (سرمد،1381)
متغیرکیفی به متغیری اطلاق میشود که تفاوتهای ناشی از تغییرات آنها کیفی است و برای ثبت آنها ممکن است از روشهای دیگری غیر از عدد استفاده شود. به عبارت دیگر، متغیرکیفی متغیری است که پژوهشگر توانایی اندازهگیری آن را ندارد و ویژگیهای آن را نمیتوان به وسیله ی ارقام ریاضی نمایش دهد. برای ثبت مشاهدهها یا انداز
هگیری هایی که از این متغیر به عمل میآید ازحروف الفبا یا کد استفاده میشود. اینگونه متغیرها را نمیتوان جمع وتفریق کرد و برای آنها مبدا اندازهگیری نیز وجود ندارد (سرمد،1381).
در این تحقیق با توجه به ماهیت متغیرها، متغیرها از نوع متغیر کیفی هستند. متغیرهای کیفی مقادیر عددی به خود نمیگیرند، بلکه ارزشهای کیفی را میپذیرند.
3-3-3. تعریف متغیرها
سازه و متغیرها را می توان به دو صورت تعریف کرد: تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی
3-3-3-1. تعریف مفهومی
بازار الکترونیکی: بازار الکترونیکی سیستم اطلاعاتی بینسازمانی است که به خریداران و فروشندگان شرکت کننده در برخی از بازارها، مستقل از طرف سوم، اجازه میدهد اطلاعات و پیشنهاداتی در مورد قیمت و محصول ارائه دهند(Gottschalk and Abrahamsen,2002). این بازارها زیرساختهایی ایجاد می کنند برای اینکه به تامینکنندگان و خریداران اجازه دهند که در محیط آنلاین تعامل کنند ( (Warkentin,2002.
عوامل فنی: یکی از مهمترین منابع تغییر و تبدیل کسب وکارهای جهانی، فناوری پیشرفته بهخصوص در حوزه شبکه کامپیوتر و علوم