منابع و ماخذ مقاله تحلیل اطلاعات

ژانویه 28, 2019 90 0

مورد بررسی قرار خواهد گرفت. *آزمون فریدمن جهت اولویتبندی و رتبهبندی متغیرها بر اساس بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته(کیفیت تدریس) از آزمون فریدمن استفاده می‏گردد.فصل […]