تعیین رابطه بین مهارتهای سه گانه (فنی، انسانی و ادراكی) مدیران با میزان اثربخشی آنها در بین دبیرستانهای پسرانه،دخترانه ناحیه یک شهر شیراز- قسمت 23

آوریل 9, 2021 مدیر سایت 0

ـ عباس‌زادگان، سیدمحمد.(1376). مبانی و مکاتب مدیریت، تهران: شرکت سهامی انتشار.ـ عباس‌زادگان، سیدمحمد.(1379). مبانی اساسی در سازماندهی و رهبری، تهران: شرکت سهامی انتشار.ـ عباس‌زاده، سیدمحمد.(1374). کلیات مدیریت آموزشی، […]

بررسی تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر

آوریل 9, 2021 مدیر سایت 0

دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیپایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته : زبان و ادبیات فارسیعنوان :بررسی تطبیقی […]

ارزیابی و تحلیل نقش رهبری تحول آفرین در توسعه یادگیری سازمانی کارکنان اداری شهرداری شهر کرمانشاه- قسمت ۲

آوریل 9, 2021 مدیر سایت 0

۴-۴ مدلسازی معادلات ساختاری (مدل ساختاری پژوهش) ۵۸۴-۵ جمع‌بندی فصل ۶۲فصل پنجم: تجزیه و تحلیل نتایج ۶۴۵-۱ خلاصه‌ی تحقیق ۶۵۵-۲ یافته های پژوهش ۶۷۵-۳ فرضیات و […]

ارزیابی تعالی سازمانی شرکت گاز استان مرکزیبر اساس مدل EFQM- قسمت ۲

آوریل 9, 2021 مدیر سایت 0

۶ مدلهای تعالی سازمانی۲-۳ سازمان مورد مطالعه۲-۴ پیشینه تحقیقاتفصل سوم: روش‌شناسی پژوهش۳-۱- مقدمه۳-۲- روش تحقیق۳-۳- جامعه و نمونه آماری۳-۴- روش نمونه‏گیری و حجم نمونه۳-۵-روش ‌ها و ابزار گردآوری […]