رابطه رهبری تحول آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز- قسمت 29

اکتبر 7, 2020 mop 0

3-5-2- پرسشنامه فرهنگ سازمانیاین پرسشنامه بااستفاده ازپرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون(2006)طراحی شده است.پرسشنامه دارای 4بعدو36گویه میباشدکه درجدول(3-5)مشخص شدهاندپرسشنامه بااستفاده ازمقیاس لیکرت از 1=کاملامخالفم2=مخالفم 3=نه موافق ونه […]

رابطه رهبری تحول آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز- قسمت 20

اکتبر 7, 2020 mop 0

سازگاری عبارت است از توجه به الزامات محیط کاری درفعالیتها، سازمانهای سازگار در برگیرنده سیستمی از هنجارها و اعتقاداتی هستندکه قابلیت دریافت، تفسیرواعمال علایم محیطی […]

رابطه رهبری تحول آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز- قسمت 15

اکتبر 7, 2020 mop 0

رشد صمیمیت وهمبستگی فرهنگ سازمانی رابه چهاردسته:فرهنگ عقلایی،فرهنگ ایدئولوژیک،فرهنگ توافق ومشارکت و درانتها فرهنگ سلسله مراتبی تقسیم نمودهاند و نه نوع متغیرعمده سازمانی که در […]

رابطه رهبری تحول آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز- قسمت 16

اکتبر 7, 2020 mop 0

کند سرعت بازخور سریعجدول 2-4:مدل فرهنگ سازمانی دیل وکندی(منوریان،1387)2-1-2-2-4- مدل هافستدگیرت هافستد[89](1980)درمطالعه خودابعادفرهنگ رادرچهاردسته قرارداده وبراساس آن جوامع را تقسیمبندی نموده است:1)فاصله قدرت[90]2)اجتناب ازعدم اطمینان[91] 3)فردگرایی […]

رابطه رهبری تحول آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز- قسمت 17

اکتبر 7, 2020 mop 0

سبک رهبری:قاطع ،نتیجهگراپیوند(قید):هدفگرایی،تولیدرقابتتأکیداستراتژیک:مزیت رقابتی،برتری دربازار فرهنگ سلسله مراتبیصفات غالب:دستوری، قوانین ومقررات، یکسانیسبک رهبری:هماهنگی، اجراییپیوند(قید):مقررات،سیاستهاوروشهاتأکیداستراتژیک:ثبات ،عملیات جدول2-5:مدل دشپند،19932-1-2-2-6-مدل شاینبرای درک مفهوم واقعی فرهنگ سازمانی مدل مفهومی […]

رابطه رهبری تحول آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز- قسمت 18

اکتبر 7, 2020 mop 0

سبک رهبری:مربی،تسهیلکننده ،پدرانهقید:وفاداری، سنتتأکیداستراتژیک:تعهد،اخلاق ،توسعه منابع انسانی فرهنگ بازاررویکردنظارتی:تحلیلیاستراتژی عمومی:تحلیلگرویژگیهای غالب:رقابتی،هدفگراییسبک رهبری:قاطع،نتیجهگراقید:هدفگرایی،تولیدگرایی،رقابتگراییتأکیداستراتژیک:نوآوری، رشد،منابع جدید فرهنگ سلسله مراتبیرویکردنظارتی:نظمیافته،دارای ساختاراستراتژی عمومی:تدافعیویژگیهای غالب:دستوری ،مقررات، یکسانسازیسبک رهبری:هماهنگی، اجراییقید:قواعد،سیاستهاوروشهاتأکیداستراتژیک:ثبات وعملیات […]

رابطه رهبری تحول آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز- قسمت 11

اکتبر 7, 2020 mop 0

چ)نگهداری دانش:ذخیره ونگهداری وروزآمدکردن دانش به این بخش مربوط میشود.این روش از نابودی دانش جلوگیری کرده به آن اجازه اینکه مورداستفاده قرارگیردرامیدهدکه البته دراین راستا […]

رابطه رهبری تحول آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز- قسمت 12

اکتبر 7, 2020 mop 0

14-هماهنگ ساختن فعالیتهاوعملکردهای مدیریت دانش درسراسرسازمان شناخت فعالیتهای مربوط به مدیریت دانش ویاری کردن آنهابه منظورهماهنگ ساختن همکاری وتشریک مساعی وایجادقابلیتهاوفعالیتهای باارزش15-تسهیل مدیریت متمرکزبردانش:همچون ارائه […]