سامانه پژوهشی – ارزیابی تحمل به شوری ارقام مختلف سورگوم در مرحله‌ گیاهچه‌ای و ارتباط …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

۱/۹۵ ۸/۴۸۶۳/۹۳ ۲/۶۲۶۴/۷۹ ۰/۴۷۱/۹۲ ۹۳/۶۲۸۷/۷۷ ۲۹/۱۶۴/۱۸۹ ۵۵/۸۱۹۶/ ۶۷/۱۵۷۲/۵۵ ۱/۱۳۹۰/۱ ۵۷/۸۹۳/۱۴ ۶۴/۴۰۵۷/ کلسیم (mg/g dry)نسبت سدیم به پتاسیم ۴-۱-۲ –تاًثیر شوری برصفات مورفولوژیکی ارقام مختلف سورگوم۴-۱-۲-۱- […]

ارزیابی تحمل به شوری ارقام مختلف سورگوم در مرحله‌ گیاهچه‌ای و ارتباط آن …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

۲-۶- اهمیت تنوع ژنتیکی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۲-۷- نشانگرهای ژنتیکی و انواع آن……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۲-۷-۱- نشانگرهای ظاهری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۲-۷-۲- نشانگرهای مولکولی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۲-۷-۲-۱- نشانگرهای پروتئینی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۲-۷-۲-۲- نشانگرهای DNA……………………………………………………………………………………………………………………………………………..15۲-۷-۲-۳- نشانگرهای ریزماهواره……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۲-۸- شاخص‌های مهم در مطالعه تنوع ژنتیکی مولکولی………………………………………………………………………………………………….۱۷۲-۹-مروری بر پژوهش‌های […]

دسترسی به منابع مقالات : ارزیابی تحمل به شوری ارقام مختلف سورگوم در مرحله‌ گیاهچه‌ای و ارتباط آن …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

جدول ۴-۳- میانگین مربعات حاصل از برشدهی سطوح مختلف شوری برای پارامترهای ظاهری اندازهگیری شده در ارقام مختلف سورگوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶جدول ۴-۴- مقایسه میانگین ارقام برای صفات […]

مقاله علمی با منبع : تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در ایران طی دوره ی ۱۳۹۰ ۱۳۷۷- …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

[۶-۳][۷-۳]۳-۳-۴- معادله حجم نقدینگی(MS)با پیروی از مطالعات انجام شده در زمینه عوامل موثر بر نقدینگی لاستیوکووا(۲۰۱۵)، کارکویسکا(۲۰۱۵)، محمید(۲۰۱۴)، چین و همکاران(۲۰۱۳)، اولین(۱۹۹۳)، مشایخ و همکاران(۱۳۹۲) […]

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر همردیفی بین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی سازمان صنعت، …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

(ابویی، ۱۳۸۵) ۲-۱۹- همردیفی در مدیریت استراتژیک«همردیفی[۱۷۷]» به چهار دلیل همواره مفهومی بنیادین و اساسی در مدیریت استراتژیک بوده است. نخست آنکه، رشته سیاست های […]

مقاله – بررسی تاثیر همردیفی بین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی سازمان صنعت، …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

دانش، مهارت ها، و توانایی های منابع انسانیبروندادبهره وری، رضایتمندی، جابجایی، و …میاندادرفتار های منابع انسانیاستراتژی شرکتتامپسون (۱۳۷۸)شبیه این رایت واسنل (۱۹۹۱)، با استفاده از […]