پایان نامه با واژه های کلیدی پرسش نامه، تحول گرا، عملکرد سازمان

دسامبر 30, 2018 mitra2--javid 0

و متغیر مورد بررسی در هر سوالردیفمتغیرابعادتعدادسوالشماره سوال1رهبری تحول گرارفتار آرمانی44-3-2-1 ویژگی آرمانی48-7-6-5 ترغیب ذهنی412-11-10-9 انگیزش الهام بخش416-15-14-13 توجه و ملاحظات فردی420-19-18-17 پرسش نامه های […]

تحقیق درمورد سطح معنادار، کنش اجتماعی، اعتقادات دینی

دسامبر 30, 2018 mitra2--javid 0

(مجرددخترمجرد7.900-2.14001/0 مرد متاهل13.550-2.14001/0 زن متاهل17.550-2.14001/0دختر(مجرد)پسر مجرد7.9002.14001/0 مرد متاهل5.650-2.14010/0 زن متاهل9.650-2.14001/0مرد(متاهل)پسرمجرد13.552.14001/0 دختر مجرد5.6102.14010/0 زن متاهل4-2.14066/0زن (متاهل)دختر مجرد17.5502.14001/0 پسر مجرد9.6502.14001/0 مرد متاهل 42.14066/0 تنها بین زن متاهل […]