نویسنده: mitra1--javid

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: واحدهای تجاری

حدود2500 سال پیش باز میگردد. اما سابقهی کاربرد این مفهوم در حوزه مدیریت و بازرگانی به دههی 50 میلادی و در حقیقت به زمانی باز میگردد که نظریه پردازان سیتسمهای طبیعی، عامل محیط را در مطالعه سازمانها وارد ساختند. (کویین و همکاران، 1382) این واژه اولین بار توسط چندلر در کتاب “استراتژی و ساختار ” به کار رفت. چندلر که برای اولین بار واژه استراتژی را بکار برد، از نظر وی استراتژی به معنای تعیین هدفهای بلندمدتیک سازمان و گزینش مجموعه اقدامات و تخصیص منابع لازم برای دستیابی به این هدفها است. ( کویین و همکاران، 1382) در اوایل دهه ١٩۶٠، وزارت دفاع آمریکا مبانی برنامه ریزی استراتژیک ر ا پایه گذاری کرد. در دهه ١٩٩٠ عصر جدید رویکردهای استراتژی با نظریات صاحب نظرانی مانند هنری مینتزبرگ و گریهامل آغاز شد. ( غفاریان و کیانی، 1383)
استراتژی در فرهنگ لغات آکسفورد چنین تعریف شده است: « هنر یک فرمانده کل قوا، هنر طراحی و هدایت عملیات بزرگ نظامی و مانورهای بزرگ» این تعریف با مفهوم استراتژی که در تجارت، سازمانهای دو لتی یا خصوصی استفاده می شود چندان ارتباط ندارد، اما حداقل حاوی این پیام است که استراتژی یک هنر است و این که مسئولیت نهایی عواقب و دستاوردهای آن متوجه رأس سازمان است. (آرمسترانگ، 1384)
3-3-2 استراتژی چیست؟

هیچ‏گاه پاسخ بهیک‏ سؤال تا این حد متنوع نبوده است. هریک از این‏ پاسخها ابعادی از موضوع را توصیف کرده است:
چندلر (1962): استراتژی عبارت است از» تعیین اهداف و آرمانهای بلندمدت و اساسی یک شرکت «
چایلد( 1972): استراتژی مجموعه ای از انتخاب بنیادی یا حساس است درباره نتایج یک فعالیت و ابزار انجام آن.
کی (1999): استراتژی کسب و کار به هماهنگی بین قابلیتهای نهفته و درونی شرکت با محیط بیرونی اش می پردازد.
دراکر(1995): تصمیمهای استراتژیک را چنین تعریف می کند: « کلیه تصمیمهای مربوط به اهداف شرکت وراه های رسیدن به آن. (همان ماخذ)
دائره المعارف بریتانیکا، استراتژی را از دید نظامی(جایی که خاستگاه اولیه آن بوده) با تعبیر «هنربرنامه‏ ریزی و هدایت عملیات» معرفی کرده‏ است و برای متمایز ساختن آن با تاکتیک سه‏ ویژگی«گستره بیشتر عملیاتی، دوره زمانی‏ بلندتر و جابجایی انبوه نیروها»را بیان می‏کند. در سوی دیگر این طیف، هنری مینتزبرگ‏ به عنوان یکی از متأخرین در این زمینه برای«استراتژی» پنج معنی پیشنهاد می‏کند: استراتژی به عنوان طرح، استراتژی به عنوان تمهید، استراتژی‏ به عنوان الگو، استراتژی به عنوان‏ وضعیت و استراتژی به عنوان‏ دیدگاه. گروه مشاوران‏ بوستون استراتژی را امری مربوط به‏ جایگاه سازمان در میدانهایرقابتی می‏دانند و مشاوران مک‏کینزی آن را با عبارت: «درک ابعاد مختلف ساختار صنعت و مبانی رقابت در آن» بیان می‏کنند. (کیانی و غفاریان، 1383)
ماهیت استراتژی، تشخیص فرصتهای اصلی و تمرکز منابع در جهت تحقق منابع نهفته در آنهاست. فلسفه استراتژی نشان میدهد که درون مایه اصلی استراتژی، فرصتها هستند. بدون دستیابی به فرصتهای استراتژیک، منافع استراتژیک به دست نمی‏آید. و بدون درک آنها استراتژی امری کاملاً بی ثمر است. ( همان ماخذ) همچنین برای دستیابی به هدف نهایی در رقابت با سیر سازمانها باید از استراتژی بهره گرفت. استراتژی منطق تجاری را برای سازمان به ارمغان میآورد. اگر هدف این است که بهترین باشیم پس باید استراتژی را به گونه ای طرح ریزی نمود که ما را به سوی بهترین شدن رهنمون نماید.
ارزش یک استراتژی به دو عامل بستگی دارد: اول اینکه تا چه اندازه برای ما مزیت رقابتی ایجاد می کند، دوم اینکه تاچه اندازه پر کردن این فاصله برای رقیب ما هزینه در بردارد. این عوامل هر دو به ماهیت فرصت و خاستگاه آن بر میگردد. و منظور از فرصت، فراهم شدن عوامل بروز منفعت به صورت ناقص میباشد. فرصت “بالقوه” برای همه وجود دارد، ولی فرصت”بالفعل” براساس قابلیت تکمیل عوامل منفعت تنها به افراد و سازمانهای خاص تعلق می گیرد. (همان ماخذ، ص 45)
4-3-2 سه الگوی استراتژی سازی
4-1-3-2 الگوی کارسالارانه
اقتصاددانان پیشین نخستین کسانی بودند که کارآفرین را به عنوان فردی که به تاسیس مؤسسات میپردازد توصیف کرده اند. اقدامات وی اساساً عبارت بودند از نوآوری، برخورد با ابهامات و پیچیدگیها، واسطه گری. کارسالار با بهره گیری از فرصتهای بازاریابی سرمایه گردآوری میکرد تا همان گونه که «جوزف شام پییتر» مدرس مشهور اقتصاد در دانشگاه هاروارد میگوید، به تشکیل « مؤسسات ترکیبی جدید» بپردازد.
برخی از نویسندگان مدیریت، جنبهی کارسالارانه استراتژی سازی را نه تنها در قالب ایجاد مؤسسات جدید، بلکه به منزله ادارهی امور سازمانهای پیشرو تلقی میکنند.
4-1-3-2 الگوی انطباقی
دیدگاه استراتژی سازی مبتنی بر فرایند انطباقی از زمان انتشار دوکتاب مکمل هم در سال 1963 پذیرش فراوانی بدست آورد. «چالز لیند بلوم» و «دیوید بری بروک» کتاب «استراتژی تصمیم»، را درباره آسیاستگذاری در بخش دولتی نوشتند و از سوی دیگر نیز «ریچارد سایرت» و«جیمز مارچ» کتاب «نظریهی رفتاری سازمان» را بر پایه مطالعات و بررسیهای تجربی در مورد تصمیمگیری منتشرکردند.
همان طور که ” لیند بلوم” شرح میدهد، سیاست گذار پیرو انطباق شرایط موجود را میپذیرد و در عین حال با فقدان هدفهای روشن مواجه است. تصمیمهای وی ماهیتاً درمان کننده اند؛ او باگامهای کوتاه به پیش میرود و هرگز فراتراز وضع موجود پای برنمیدارد. به این ترتیب سیاست گذار با ماهیت پیچیده خود کنار میآید.
4-1-3-2 الگوی برنامه ریزی
“راسل اکاف” در کتابی که درموردبرنامه ریزی دارد سه ویژگی را برایبرنامه ریزی بر میشمرد:
برنامهریزی چیزی است که ما پیش ازهرکاری میکنیم؛ یعنی تصمیمگیری مبتنی بر پیش بینی است.
برنامهریزی هنگامیلازم است که موقعیتی که ما میل داریم در آینده بدان دستیابیم متضمن مجموعهای از تصمیماتی باشد که متکی بهیکدیگرند، یعنی بایک نظام تصمیمگیری مواجهیم.
برنامهریزی فرایندی است که درجهت ایجاد یک یا چند موقعیت آتی سوق داده میشود که دلخواه هستند و به نظر میرسد روی نمیدهند مگر کاری صورت گیرد.
دربارهبرنامه ریزی بسیار نوشته اند. بخش بزرگی ازنوشته های اولیه به «برنامهریزی عملیاتی»مربوط میشود: پیش بینی بودجههای مختلف بر مبنای استراتژیهای تعیین شده برای سازمان. سپس، توجه معطوف شد بهبرنامه ریزی خود استراتژیهای سازمانی که وظیفهی مهم و بلند مدت مدیران ارشد را تشکیل میدهد. (کویین و همکاران، 1382)
5-3-2 تکنیکهای تدوین و تنظیم استراتژی
مدل BCG

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مدل GE
مدل هوفر
مدل DPM
مدل ADL
مدل SPACE
مدلSWOT
1-5-3-2 مدل BCG
ابتدایی‏ترین و ساده‏ترین شکل از تجزیه و تحلیل سبد تولیدات، آرایه سهم رشد گروه مشاوران بوستن معروف به B.C.Gاست‏. (هندرسون، 1997) برای تجزیه و تحلیل سازمان براساس این روش، مدیران تجارت و کسب و کار خود را مورد بررسی قرار می‏دهند و آن را به بخشها یا تولیدات و یا بازارها ویا واحدهای تجاری مختلف تقسیم می‏کنند. سپس سهم بازار خود دریک طبقه قرار می‏دهند. آنچه به دست میآید در واقع سهم نسبی بازار آن محصول، یا بخش ویا واحد تجاری است که در طول محور افقی شکل نسبی بازار آن محصول،یا بخش ویا واحد تجاری است که در طول محور افقی شکل نشان داده شده است. اگر سهم نسبی بزرگتر از عددیک باشد، نشان دهنده آن است که‏ سازمان بر بازار مورد نظر احاطه دارد. اگر سهم کمتر از عددیک باشد بدین معناست که سازمان از نظر توان رقابتی در بازار بسیار ضعیف است. سهم نسبی بازار یک معیار اندازه‏گیری برای محاسبه توان رقابتی مؤسسه در ارتباط با آن تولید، بخش یا واحد تجاری است‏، زیرا سهم نسبی بالا گویای آن است که مؤسسه در مقایسه با رقیب اصلی(نزدیک) خود در قسمت پایین منحنی تجربه قرار دارد.
مدیران باید نرخ رشد در تقاضای محصول یا بخش یا بازار را که در محور عمودی شکل نشان داده شده است محاسبه کنند. نرخ رشد، معیار مناسبی برای اندازه‏گیری میزان جذابیت بازار است، یعنی مرحله‏ای از رشد که مؤسسه به آن دستیافته است. نرخهای رشد سریع‏ بیان‏کنندهی کارآفرینی و یا به سخنی دیگر، مراحل رشد و تکامل است. بنابراین برای هر محصول، بازار یا تجارت، سهم بازار و رشد بازار از راه نقطه بر روی آرایه یاد شده مشخص می‏شود که در نمایشگر 1-2 نشان داده شده است.
علامت سؤال-محصولات، بخشهای بازار یا واحدهای تجاری است که به سرعت در حال رشد است و شرکت در زمینه آنها سهم نسبی‏ پایینی دارد. چرخه حیات محصول و تجزیه و تحلیل منحنی تجربه به ما می‏گوید که علامت سؤال نیاز به سرمایه‏گذاری سنگینی دارد و احتمال اینکه تا مدتی سودی به دست نیاید، وجود دارد. همچنین ممکن است با رقیبان قوی روبه‏رو شود. این خانه علامت سؤال نامیده‏ شده است، بدین سبب که مؤسسه باید برای تصمیم‏گیری درباره اینکه آیا چنین سرمایه‏گذاری را انجام دهد یا نه، باید ترغیب شود.
ستاره-محصولات، بازارها ویا تجارتهایی است که به سرعت در حال رشد است و مؤسسه سهم نسبی بالایی در آن دارد. چرخه حیات‏ محصول و تجزیه و تحلیل منحنی تجربه به ما می‏گوید که این محصولات به سرمایه‏گذاری سنگینی نیاز دارد(جریان نقدینگی منفی)، اما میتواند سود زیادی به دست آورد. این استراتژی بیان‏کننده آن است که تلاشها و سرمایه‏گذاری باید روی ستاره‏ها متمرکز شود.
گاو شیرده-محصولاتی است که بازار آنهادر مرحله نبوغ است و رشد آرامیدارد، به گونه‏ای در این بازار، مؤسسه سهم نسبی بالایی‏ دارد. در اینجا توصیه آن است که سرمایه‏گذاری جدید در مورد این محصولات قطع و به جای نقدینگی برداشت شود. جریان نقدینگی برای‏ گاوها بسیار قوی و مثبت و میزان سود نسبتاً پایین است.
سگ-محصولاتی است که رشد بازار آنها آرام است و در آن مؤسسه سهم نسبی پایینی دارد. هم جریان نقدینگی و هم سود میتواند منفی باشد. محصول در موقعیت ضعیفی قرار دارد و بنابراین باید حذف شود.
هنگامیکه مدیران تمام محصولات، بازارها یا تجارتها و راهکارهای استراتژیکی را که در نظر دارند در چنین نمایشگری قرار دهند و مرتب‏ کنند، آنگاه می‏توانند ببینند که عملی بودن و امکانپذیر بودن هریک از راهکارهای استراتژیکی از نظر مالی، به چه میزان است. راهکارهی عملی(راهکارهایی که شرط امکانپذیری را دارند). راهکارهایی خواهد بود که تا حد مناسبی بین خانه‏های مربعی شکل مختلف‏، توازن ایجاد کند. اگر مؤسسه‏ای دارای گاوهای شیرده باشد خواهد توانست از پول شیر این‏گونه محصولاتیا کسب و کارها برای حمایت از ستاره‏ها و شاید تلاش برای توسعه و گسترش در بعضی از علامت سؤالها بهره گیرد. میتواند سگها را بفروشد و پول حاصل را برای همان مقاصد به کار گیرد. یک سبدیا مجموعه نامتوازن برای مثال دارای ستاره‏های خیلی زیاد و گاو شیرده کم و ناکافی است و بدین‏ معنا خواهد بود کهیا مؤسسه باید استقراض سنگینی نماید و یا مازاد نقدینگی زیادی به وجود آورد؛ بدون آنکه بداند در چه مواردی باید آن‏ را سرمایه‏گذاری کند. (استیسی، 1381)
علامت سؤال
ستاره
سگ
گاو شیرده
پایین
پایین
نمایشگر 1-2
نرخ رشد در بازار مورد نظر
نرخ رشد در بازار مورد نظر

بالا
بالا

سهم نسبی سازمان در بخش مورد نظر در بازار
سهم نسبی سازمان در بخش مورد نظر در بازار
پایین
پایین

نمایشگر 1-2 ماتریس رشد- سهم بازار بی سی جی
2-5-3-2 ماتریس تعیین جهت سیاستگذاری‏ها(DPM )
ماتریس تعیین جهت سیاستگذاری‏ها (DPM)، روشی است که در آن به تعیین ضوابطی پرداخته می‏شود که براساس آن بتوان راجع به جذابیت یا عدم جذابیت دورنمای بخش یا صنعتی که واحد استراتژیک تجاری (SBU) در آن فعالیت می‏کند و نیز موقعیت کنونی واحد از نظر ضعف یا قوت در آن بخش به قضاوت نشست. یکی دیگر از ویژگیهای خیلی مهم این روش امکان ارزیابی تولید و بازارهایی است که مؤسسه در آن فعالیت می‏کند و هم‏چنین تجزیه و تحلیل میدان‏های فعالیتی که هنوز وارد نشده، ولی اندیشه‏ی ورود به آنها را دارد. (علی احمدی، 1388)
2-5-3-2 مدل GE
ماتریس ” جی ای/ مکنزی ” که نخستین بار در اوایل دهه 1970 توسط جنرال الکتریک وشرکت مکنزی و شرکا ابداع شد، در اوایل 1980 به پر طرفدار ترین رویکرد پورتفوی چند عاملی در برنامه ریزی استراتژیک تبدیل شد (سجف، 1383)
مدل GE هفت مرحله اجرایی را به شرح زیر بیان می‏کند:
1. تعریف عوامل کلیدی محیطی و درونی.
2. ارزیابی عوامل محیطی موجود.
‏ 3. ارزیابی عوامل داخلی‏.
4. تعیین موقعیت در نمایشگر GE.
5. ارزیابی عوامل محیطی و فرصت‏هایی آتی‏.
6. تعیین توانمندهای داخلی‏.
7. انتخابیکی از استراتژیها با توجه به فرصتهای محیطی و توانمندی داخلی:
7-1. استراتژی توسعه:گسترش فعالیت و میزان سرمایه‏گذاری شرکت.
7-2. استراتژی کاهش:کاهش فعالیت و میزان سرمایه‏گذاری شرکت.
7-3. حفظ وضع موجود، عدم تغییر در میزان فعالیت‏ها و سرمایه‏گذاری شرکت‏ هدف اصلی این مدلیافتن زمینه فعالیت‏هایی است که از جذابیت بیشتری برخوردار باشد و شرکت نیز توانایی آن را داشته باشد.
هدف اصلی این مدل یافتن زمینه فعالیتهایی است که از جذابیت بیشتری برخوردار باشد و شرکت نیز توانایی آن را داشته باشد.
در حقیقت نتیجه مدل این خواهد بود که مشخص می‏شود اگر برای فعالیتی جذابیت‏ وجود دارد و درعین‏حال توانمندی در شرکت موجود است باید استراتژی توسعه و گسترش را مدنظر قرار داد. اگر برای فعالیتی نه جذابیت وجود دارد و نه توانمندی، باید استراتژی حذف یا ادغام را اتخاذ نمود. اگر برای فعالیتی جذابیت و فرصت محیطی فراهم است ولی توانمندی داخلی وجود ندارد باید استراتژی بهبود توانمندی را اتخاذ نمود. اگر برای فعالیتی جذابیت و فرصت محیطی فراهم نیست اما توانمندی در شرکت وجود دارد باید استراتژی ایجاد جذابیت و فرصت محیطی را دنبال نمود. ( دهکردی و لطف الله، 1378) نمایشگر 2-2 این مطلب را بیان میکند.
بالا
بالا
متوسط
متوسط
میزان جذابیت بازار

میزان جذابیت بازار
نمایشگر 2-2
کوشش همه جانبه برای سزمایه گذاری و حفظ فعالیتها
رشد درزمینه های انتخاب شده
ورود جدی به بازار
حفظ برتری شرکت از طریق رشد درزمینه های انتخاب شده
توسعه درزمینه های انتخاب شده
توسعه محدود فعالیتها/ عقب
نشینی
بهره برداری محدود از امکانات
بهره برداری همه جانبه از امکانات/ عقب نشینی
کاهش زیانها
توانمندی شرکت
توانمندی شرکت
پایین
پایین
متوسط
متوسط
بالا
بالا

منبع: علی احمدی، 1382، 294
منبع: علی احمدی، 1382، 294
نمایشگر 2-2 مدل GE
3-5-3-2 مدل SWOT
این مدل دربرارنده فهرستی از

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: تفکر استراتژیک

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تسهیلات و تربیت نیروی انسانی لازم برای تولید محصولات و کالاها با توجه به تقاضای موجود در بازار و نیازهای پیش بینی نشدهی جامعه.
ب) برنامهریزی نیروی انسانی: در این نوع ازبرنامه ریزی با تعیین افراد مورد نیاز سازمان در سالهای آینده امکانات و تسهیلات مورد نیاز (انتخاب، آموزش، ترفیع، بازنشستگی و… ) تخمین زده می‌شود. برنامهریزی نیروی انسانی با تهیه نمایشگر (ساختار) سازمانی آغاز می‌شود و مواردی نظیر تهیه نمایشگر جانشین و ترفیع، تدوین آیین نامه استخدامی و تنظیم برنامههای آموزشی ضمن خدمت را در بر میگیرد. ج) برنامهریزی مالی و تنظیم بودجه: عبارت است از تعیین میزان و چگونگی منابع و همچنین تعیین میزان و چگونگی مصارف مالی به منظور تأمین هدفهای مؤسسه، صاحبان و کنترل کنندگان آن میباشد.
2-7-2-2برنامه ریزی عملیاتی (اجرایی)
برنامههای اجرایی برای به اجرا درآوردن تصمیمات راهبردی طرح می‌شوند، به عبارت دیگر برنامههای اجرایی عبارتند از تصمیمات کوتاه مدت که برای بهترین استفاده از منابع موجود با توجه به تحولات محیط اتخاذ می‌گردد.
مراحلبرنامه ریزی عملیاتی عبارتند از:
الف) تدوین برنامههای کوتاه مدت (مانند تنظیم بودجه و زمانبندی)
ب) تعیین معیارهای کمی و کیفی سنجش عملکرد و ارزیابیهزینه های اجرای عملیات
ج) ارزیابی برنامهها و تعیین موارد انحراف عملکرد از آنها
د) تجدید نظر در برنامهها و تهیه برنامههای جدید. (دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 7)
3-7-2-2برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی)
برنامهریزی استراتژیک نوعیبرنامه ریزی فرایندی است. دلیل فرایندی بودنبرنامه ریزی در نوع و گونهی پدیدههایی است که برای آنهابرنامه ریزی صورت میگیرد. در برخورد با اینپدیده ها به دلیل اینکه پیوسته در حال دگرگون شدن هستند بایدبرنامه ریزی آنهابه گونه ای انجام گیرد که قابلیت بازخورد و تطبیق با شرایط جدید را داشته باشد. (ایوانز، 2003) در تعریفبرنامه ریزی استراتژیک به عنوان فرایند تشخیص محیط داخلی و خارجی سازمان بیان میشودکه در واقع به تصمیمگیری در مورد چشم انداز و ماموریت، اهداف کلی، ایجاد و انتخاب استراتژیهای عمومیکه قابل پی گیری باشد میپردازد، و عمل تخصیص منابع برای رسیدن به اهداف سازمانی را به عهده دارد. (هلریگل و همکاران، 2005)
هدف ازبرنامه ریزی استراتژیک همسویی فعالیتهای سازمان با محیط مربوطه میباشد چراکه این هدف ادامه بقا و اثر بخشی را برای سازمان به دنبال دارد. این فرایند ملزم نظارت سازمان بر محیط داخلی و خارجی خود میباشد تا دائماً تغییرات مورد نیاز را در برنامههای تاکتیکی و راهبردی موجود ایجاد کند یا به ایجاد مجموعهای دیگر از برنامهها بپردازد. (اُبنگ، 2008)
نویسندگان و اندیشمندان مدیریت هر کدام تعریف خاصی از این نوعبرنامه ریزی ارائه داده اند که در ذیل به مواردی از آنها اشاره شده است:
از نظر”لرنر” برنامهریزی استراتژیک فرایند تغییر سازمانی مستمر و پیچیده ای است که اگر ویژگیهای زیر ترکیب شوند، فرایندبرنامه ریزی استراتژیک موفق و جامعی را تعریف میکنند. برنامهریزی استراتژیک: نگاه به آینده دارد و تمرکز بر آینده پیش بینی شده است. به این مسئله توجه دارد که جهان بعداز 5 الی 10 سال چه تفاوتهایی با اکنون خواهد داشت. درصدد خلق آینده سازمان برمبنای آن چیزی است که احتمال میرود در آینده ایجاد شود.
– برمبنای تجزیه و تحلیل روندها و سناریوهای پیش بینی شده برای گزینههای ممکن در آینده است و نیز برمبنای تجزیه و تحلیلداده های داخلی و خارجی است.
– منعطف و متمایل به ایجاد تصویری بزرگ از آینده سازمان است. برنامهریزی استراتژیک سازمان را با محیطش تطبیق میدهد، زمینه ای برای دسترسی به اهداف ایجاد میکند، چارچوب و جهتی برای سازمان فراهم میسازد تا به آینده دلخواه خود برسد. چارچوبی به وجود میآورد که میتوان با تجزیه و تحلیل کامل سازمان، محیط داخلی و خارجی و پتانسیل های سازمان در آن چارچوب به مزیت رقابتی دست یافت. این امر سازمان را قادر میکند تا به روندها، اتفاقات، چالشها و فرصتهای به وجود آمده، ازطریق چارچوبی از بینش و ماموریت ایجاد شده توسط فرایندبرنامه ریزی استراتژیک پاسخ دهد.
– فرایندی نظری و کیفی است. برنامهریزی استراتژیک، دادههای نرم مانند: تجارب، نیات و ایدههای موجود در گفتگوهای روزانه سازمان را ترکیب میکند و درصدد ارائه یک بینش و هدف سازمانی روشن است.
– به سازمان اجازه تمرکز میدهد، زیرا فرایندی پویا و مستمر از فعالیتهای خود تحلیلی است.
– فرایندیادگیری مستمر، در جریان و گفتگوی سازمانی است که به فراتر از دسترسی بهیک سری اهداف از پیش تعیین شده توسعه مییابد. برنامهریزی استراتژیک درصدد است روشی که یک سازمان فکر و عمل میکند را تغییر داده و یک سازمانیادگیرنده به وجود آورد.
– وقتی موفقیت آمیز باشد، تمام نواحی عملیاتی را تحت تاثیر قرار داده و به عنوان قسمتی از فلسفه و فرهنگ سازمان درمیآید. (لرنر، 2002)
از منظر “آرمسترانگ” برنامه‏ریزی استراژیک شامل بستر یا چارچوبی برای عملی ساختن تفکر استراتژیک و هدایت عملیا
ت بر پایه حصول نتایج مشخص وبرنامه ریزی شده است که براساس آن اهداف، مأموریت، ارزشها، چشم‏انداز و استراتژیهای سازمان مشخص می‏شود. (آرمسترانگ، 1384)
از نظر “برایسون” برنامه‏ریزی استراتژیک روشی سیستماتیکی است که فراگرد مدیریت استراتژیک را پشتیبانی و تأیید می‏کند. برنامه‏ریزی استراتژیک‏ متضمن همه اقداماتی است که منجر به تعریف اهداف و تعیین استراتژیهای مناسب جهت دستیابی به آن اهداف برای کل سازمان می‏شود. (برایسون، 1386)
از نظر “پیرنیا” برنامه‏ریزی استراتژیک مطالعه تصیم‏گیری تعیین‏کننده اهداف و هماهنگ‏کننده فعالیتهای سازمان است. (پیرنیا، 1382)
از نظر “مشبکی” برنامه‏ریزی استراتژیک عبارت است از تعیین هدفهای سازمان و اتخاذ تصمیم در خصوص برنامه‏های جامع عملیاتی که منجر به دستیابی‏ به اهداف بلند مدت و حیاتی سازمان در محیط رقابتی بوده که ضمن آن اهداف و خطوط کلی فعالیتها و مأموریتهای بلندمدت سازمان تعیین‏ می‏شود. (مشبکی، 1385) دربرنامه ریزی استراتژیک اصل اساسی بر این است که از یک سو با بهره گیری از فرصتهای خارجی و پرهیز از تأثیرات ناشی از تهدیدات خارجی و با کاهش دادن آنها، به تدوین راهبرد پرداخت؛ و از سوی دیگر در تدوین این استراتژیها هدف این نیست که بهترین استراتژی مشخص شود، بلکه هدف درواقع تعیین استراتژیهای قابل اجراست. از نظر برایسون، برنامهریزی استراتژیک فرایندی هشت مرحله ای و بسیار منظم تر، مدبرانه تر و مشارکتی تر از سایر فرایندهاست که عبارت اند از: آغازبرنامه ریزی استراتژیک و رسیدن به توافق درباره محتوای آن، تعیین و شناسایی دستورها، روشن ساختن رسالتها و ارزشها، ارزیابی محیط خارجی (فرصتها و تهدیدها)، ارزیابی محیط داخلی (نقاط قوت و ضعف)، شناسایی مسائل استراتژیک، تنظیم استراتژیهایی برای مدیریت مسائل و تدوین دیدگاه کارساز برای آینده. این هشت مرحله باید در هر مرحله از فرایند اجرا، ارزیابی شود و به نتیجهگیری منتهی گردد (بهزادفر و زمانیان، 1387)
1-3-7-2-2 اهمیتبرنامه ریزی استراتژیک
اولین ارزش و اولویتبرنامه ریزی استراتژیک، کمک به سازمان برای فعالیت موفق در محیطی پیچیده و پویا است. برنامه ریزی استراتژیک توانایی سازمان را برای حل مسائل و مشکلاتی که در پیش روی سازمان قرار دارد افزایش میدهد. (پیرس و رابینسون، 1387) در واقعبرنامه ریزی استراتژیک، ابزار مدیریتی توانمندی است که برای کمک به شرکتهای کوچک طراحی میشود تا آنها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند. خصوصاً، فرایندبرنامه ریزی استراتژیک یک نگرش و تجزیه و تحلیلی از شرکت و محیط مربوط به آن ارائه میکند؛ شرایط فعلی شرکت را توضیح میدهد و عوامل کلیدی موثر بر موفقیت آن را شناسایی میکند. ( فرای و استونر، 1995)
پژوهشها نشان میدهد که عملکرد سازمانهایی که به برنامه ریزی استراتژیک می پردازند بیشتر و بهتر از دیگر سازمآنهاست. دستیابی به یک حلقه ارتباطی مناسب بین محیط یک سازمان و استراتژیهای آن، ساختار و فرآیندهای آن سازمان، آثار مثبتی بر عملکرد آن دارد. (دیوید و ویلن، 1386)

2-3-7-2-2 سطوحبرنامه ریزی استراتژیک
فرآیندبرنامه ریزی استراتژیک با توجه به اندازه شرکت در دو یا سه سطح تعریف می شود. در سازمانهای بزرگ که دارای چند کسب و کار هستند. استراتژیها در سه سطح از سازمان تعریف می شوند. در سازمانهای کوچک ممکن است در دو سطح تعیین شوند. این سطوح عبارتند از: (اعرابی و آقا زاده. 1386)
سطح سازمانی: هدف از برنامه ریزی استراتژیک در این سطح، هدایت نمودن و مشخص کردن جهت گیری کل سازمان است.
سطح بخشی: در سازمانهای بزرگ که دارای بخشهای مختلف مستقلی هستند. در راستای ماموریتها و استراتزیهای سطح سازمانی، برای هر یک از بخشهای سازمان استراتژیهایی تعیین می شود.
سطح عملکردی: در این سطح بر اساس اهداف و استراتژیهای سطوح بالاتر برای هر یک از عملکردهای سازمان، استراتژی عملکردی تعریف می گردد. (همان ماخذ)
3-3-7-2-2 ویژگیهایبرنامه ریزی استراتژیک
1. برنامهریزی استراتژیک، انعکاسی از ارزشهای حاکم بر جامعه است. جهان بینیها، اعتقادات وسنتهای جامعه دربرنامه ریزی استراتژیک منعکس میشود.
2. برنامهریزی استراتژیک معطوف به سؤالات اصلی و مسائل اساسی سازمانها است. سؤالاتی از این قبیل « برنامههای امروز سازمان چیست؟» و « برنامههای آتی چه باید باشد؟ ».
3. برنامهریزی استراتژیک با مطرح ساختن اهداف بلند مدت و تبیین رسالتهای سازمان، مدیران را در انجام فعالیتهایشان هم جهت و هماهنگ میسازد.
4. برنامهریزی استراتژیک دارای دید دراز مدت است و افقهای دورتری را در سازمان مطرح میسازد.
5. برنامهریزی استراتژیک، عملیات و اقدامات سازمان را دردوره های زمانی نسبتاً طولانی هماهنگ نموده و به آنهاپیوستگی و انسجام میبخشد.
6. برنامهریزی استراتژیک در سطوح عالی سازمان شکل میگیرد، زیرا در این سطح است که تقریباً به طور همه جانبه ای اطلاعات لازم در مورد امکانات و منابع سازمان و انتظارات و توقعات از آن متمرکز است.
7. برنامهریزی استراتژیک، فراگیر بوده و برنامههای عملیاتی سازمان را در بر میگیرد و به آنها جهت میبخشد.
8. برنامهریزی استراتژیک، امکانات و محدودیتهای درونی و بیرونی سازمان را مد نظر دارد و با توجه به آنها پیش بینیهای خود را انجام میدهد. (دهکردی و سلمانپور خویی؛ 1385)
4-3-7-2-2 مزایا و محدودیتهایبرنامه ریزی استراتژیک
یکی از مزایایبرنامه ریزی استراتژیک، هادی بودن آن است. این نوع برنامه ریزی، جهت و مسیر فعالیتها و عملیات سازمان را مشخص ساخته و بعنوان راهنمای سازمان عمل میکند. برنامهریزی استراتژیک در تصمیم گیری، نقش راهنما را داشته و کار تجزیه و تحلیل و ارزیابی را ساده میسازد.
برنامهریزی استراتژیک مخاطرات تصمیمگیری را کاهش داده و توفیق اقدامات مبتنی بر استراتژیهای مصوب را تضمین میکند. و با نگرش بلند مدت به پیش بینی آینده میپردازد، لذا اطلاعاتی را در خود دارد که برای اقدامات درازمدت مدیران، بسیار مفید میباشد. برنامهریزی استراتژیک نقش هماهنگ کننده بین برنامههای عملیاتی سازمان را نیز انجام میدهد و اقدامات واحدهای مختلف را دریک مسیر جهت میبخشد.
از محدودیتهایبرنامه ریزی استراتژیک میتوان بههزینه های انجام آن اشاره کرد. به علتهزینه های نسبتاً بالایی که برایبرنامه ریزی استراتژیک مورد نیاز است، اغلب سازمانهای کوچک امکان استفاده از آن را پیدا نمیکنند. از نظر زمانی نیز این نوعبرنامه ریزی احتیاج به زمانی طولانی دارد. سازمانهابرایبرنامه ریزی استراتژیک باید مدت زمان زیادی وقت صرف کرده و مراحل مختلف این فرایند را پشت سر نهند تا سیستمبرنامه ریزی استراتژیک بتواند شروع به کار کند. بدین ترتیب طولانی بودن فرایندبرنامه ریزی استراتژیک از نظر بعضی سازمانهامحدودیتی برای این نوعبرنامه ریزی است. از نظرتخصصی نیزبرنامه ریزی استراتژیک نیاز به نیروی انسانی متخصص و حائز شرایط دارد که در دسترس همه سازمانهانیست. نکته دیگری که بعنوان محدودیتبرنامه ریزی استراتژیک میتوان به آن اشاره کرد، عدم انعطاف و ثباتی است که این نوعبرنامه ریزی القا مینماید. برنامهریزی استراتژیک از تفکری منطقی و منظم سرچشمه میگیرد و مدیران و اعضای سازمان را موظف میکند تا براساس موازین از پیش تعیین شده راه بسپارند و از چارچوب خاصی پا بیرون نهند.
بر خلاف برنامه‌ریزی سنتی که در آن آرمانها و اهداف تعیین می‌شوند در برنامه ریزی استراتژیک، هدف تبیین و تدوین استراتژی است. مهمترین واژه ای این موضوع استراتژی است که در ذیل به تعریف و توضیح آن پرداخته میشود. (دهکردی و سلمانپور خویی؛ 1385، 189)
3-2 استراتژی
1-3-2 پارادیمهای شکل گیری استراتژی
بطور کلی سه خط فکری در زمینه استراتژی و نحوه شکل گیری آن وجود دارد. گروهی از متفکران مانند مینتزبرگ، اوهما و استیسی معتقدند که استراتژی امری شهودی است و فرایند شکل گیری آن یک هنر است. در تفکر استراتژی بعنوان یک هنر، برنامه ریزی و تفکر استراتژیک دو مقوله متفاوت و جدا از هم هستند که در آن برنامه ریزی از تفکر نشأت می گیرد. در این دیدگاه، فرایند برنامه ریزی استراتژیک منجر به برنامه می شود نه استراتژی. در نتیجه باید به فکر بسط و توسعه استراتژیهای خلاقانه و اثربخش بود نه یک فرایند و روش مبتنی بر منطق برای برنامه ریزی استراتژیک. براساس این دیدگاه فرایند شکل گیری و ایجاد استراتژی بیشتر مبتنی بر خلاقیت و دید فرد است تا فرایندی مبتنی بر گامهای مشخص و از قبل طرحریزی شده. گروهی از دانشمندان مانند پورتر،
آنسوف و اندروز معتقدند که فرایند ایجاد و شکل گیری استراتژی فرایندی منطقی و عقلایی است که می توان از قبل آنرا طرح ریزی نمود. بر این اساس فرایند اتخاذ استراتژی علم محسوب می شود. در این بین گروهی نیز ترکیب هر دو را بطور توام مطرح میکنند. این گروه تلاش میکنند تا به تلفیقدیدگاه های خلاق و ابتکاری و نیزدیدگاه های تحلیلی و کمی دست زنند.(علی احمدی، 1388)
2-3-2 مفهوم استراتژی و تاریخچه آن
منظور از مفهوم استراتژی، محتوا و ماهیت آن است. استراتژی در ابتدا یک واژه نظامی بود. ( ارمسترانگ، 1384) این واژه از لغت یونانی strategos به معنای هنر ژنرالها اقتباس شده است. مرکب از” استراتوس” به معنی ارتش و” اگو” به معنی رهبر گرفته شده است. در ارتش، استراتژی کار ژنرالهاست، همچنان که در کسب و کار نیز وظیفه مدیران ارشد است. (غفاریان و کیانی، 1383) اولین آثار مکتوب در این زمینه به

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: موانع و محدودیت

، بتوان اقدامات اصلاحی به عمل آورد. ( استونر، 1377)

1-2-2 ویژگی‌های برنامه ریزی
برنامه ریزی یک فرایند ذهنی آگاهانه با خصوصیات زیر است:
1. تشخیص یک نیاز یا انعکاس یک انگیزه
2. جمع‌آوری اطلاعات
3. مرتبط ساختن اطلاعات و عقاید
4. تعریف اهداف
5. تأمین مقدمات
6. پیش‌بینی شرایط آینده
7. ساخت زنجیره‌های متفاوتی از اقدامات مبتنی بر تصمیمات متوالی
8. رتبه‌بندی و انتخاب گزینه‌ها
9. تعریف سیاستها
10. تعریف معیارهای ابزار ارزیابی برنامه (www. bahar. co. ir)
 2-2-2 اهمیت و ضرورت برنامه ریزی
در میان همه وظایف مدیریت، برنامهریزی از اساسی‌تر‌ین آنهاست که مانند پلی زمان حال را به آینده مرتبط میسازد. جمعیت رو به افزایش امروز، استفاده بی رویه از منابع طبیعی، بکارگیری امکانات اقتصادی، فیزیکی و اجتماعی به منظور رفاه و ارتقای سطح زندگی از طرفی، و از طرف دیگر انفجار علم و تکنولوژی و نیز انفجار ارزشها ازپدیده های بارز و بسیار حساس عصر ما بوده و سازمانهارا تحت تأثیر قرار میدهند، و وجود این عوامل بر ضرورت انکار ناپذیربرنامه ریزی می‌افزاید. در صورت عدم بکارگیری برنامه ریزی در سازمان، فعالیتها بسیار کند و پرهزینه میشود. بنابراین اتلاف زمان، منابع و کاهش کارایی و بهره وری سازمانی و در نهایت کاهش رضایت شغلی و عدم تحقق اهداف شخصی و سازمانی را در پی خواهد داشت. بدین ترتیب برنامه ریزی در جهان امروز پدیده ای اجتناب ناپذیر است چراکه میتوان بابرنامه ریزی در مورد چگونگی استفاده از منابع سازمان تصمیمگیری کرد و هر سیستمی برای پایداری و بقای خود باید به این مسئله توجه خاصی داشته باشد. لیکن اهمیت برنامه ریزی را میتوان به موارد زیر نسبت داد :
1. ارائهیک چهارچوب واحد برای تصمیم گیری در سازمان.
2. کمک به تشخیص فرصتها و تهدیدات بالقوه و بالفعل.
3. ارائه معیارهایی برای عملکرد شخصی و سازمان.
4. تعیین کننده جهت و اهداف سازمان.
5. کنترل سازمان از طریق بودجه بندی آن.
6. صرفه جویی در وقت، منابع مالی، مادی و انسانی.
7. عاملی برای افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان (کافمن، 1374)
 3-2-2 اصولبرنامه‏ ریزی
دربرنامه‏ ریزی سه اصل باید همواره رعایت شود؛ آن سه اصل‏ عبارتند از:
1. اصل انعطاف‏پذیری: برنامه‏ریزی باید منطبق با نیازهای ‏یک مؤسسه و سازمان باشد. هیچ طرح‏ ایده‏آل و جامع و منحصر بفردی از استراتژیها، سیاستها و برنامه‏های‏ عملیاتی وجود ندارد که طرح و برنامه‏هاییک مؤسسه را بتوان با آن‏ سنجید.
2. اصل تجدیدنظر: چون هیچ‏گونه‏ تضمینی برای انجام آنچه دربرنامه‏ ریزی پیش‏بینی شده است، وجود ندارد، لذا بعد ازبرنامه‏ ریزی‏ نباید آینده‏نگری و پیش‏بینی آینده را کنار گذاشت. در طی دوره اجرای‏ برنامه‏ها، باید در زمانهای مختلف‏ در برنامه تدون شده تجدیدنظر کرد و در صورت لزوم، اصلاحات لازم را به‏ عمل آورد.
3. اصل توجه به تعهدات و امکانات: دربرنامه‏ ریزی باید به‏ تعهدات و امکانات مؤسسه توجه کرد و براساس امکانات و زمان کمتر از تعهداتبرنامه‏ ریزی نمود. اصل‏ تعهدات در واقع افق برنامه را مشخص‏ می‏کند. (اسماعیل پور، 1386)
 4-2-2 موانع و محدودیتهای‏ برنامه‏ریزی
دربرنامه‏ ریزی موانع و محدودیتهای زیادی وجود دارد که در زیر به تعدادی از آنها بصورت فهرست وار اشاره شده است:
1. وقایع و بحرانهای محیطی: وقایع و رویدادهای محیطی‏ همواره غیرقابل کنترل هستند. پیش‏بینی و برآوردهای آینده همیشه‏ دقیق نیستند و برنامه‏هایی که برای این گونه پیش‏بینی‏ها و برآوردها تدوین‏ می‏گردند، ممکن است به شکست‏ بیانجامد.
2. مقاومتهای داخلی: افراد ممکن‏ است در مقابل تغییرات ناشی از اجرای‏ برنامه‏ها مقاومت کنند. این مقاومت‏ها ممکن است در سه سطح مقاومت‏ شخصی، مقاومت تخصصی و مقاومت‏ براساس منافع و موقعیت اشخاص یا گروه انجام گیرد. بنابراین با وجود مقاومت های فوق، اجرای برنامه‏ها ممکن است با عدم موفقیت مواجه‏ شود.
3. برنامه‏ریزی پرهزینه می‏باشد، زیرا نیاز به مطالعه و کار فراوان دارد.
4. برنامه‏ریزی یک کار سخت و پرمشقتی است زیرا به تبحر زیاد، خلاقیت بیش از اندازه، قدرت تجزیه و تحلیل و استنتاج فراوان نیاز دارد. (همان ماخذ، 1386)

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

 5-2-2 سیر تکاملی برنامه ریزی
در نگرش سنتی مدیریت، برنامهریزی نقطه شروع تمام حرکتهاست که اهمیت آن از گذشته دور برهمگان آشکار گردیده و آن‏را اساسی ترین وظیفه مدیریت دانسته اند. برنامهریزی در سیر تکاملی خویش، دستخوش تحولات بسیار قرار گرفت که طی سه دوره قابل تفکیک است. (علی احمدی وهمکاران، 1388)
 1- 5-2-2 محصول گرایی
قدیمیترین دوره مربوط به دورهی محصول گرایی میشود. در این دوره فرض بر ایستا بودن محیط و عدم تغییرات چندان بوده که این تغییرات اثر زیادی در پیشرفت سازمان نداشته و تمام توجه سازمان معطوف به درون سازمان بوده، به همین خاطر برنامه ریزیها به صورت بلند مدت صورت میگرفت. تاکید اصلی این دروه بر محصول بوده و مدیران سازمان تصمیم گیرنده اصلی به شمار میآمدند و خبری از سلایق و علایق مشتری نبود. لذا محور اصلی تولیدکنندگان بودند که به تولید انبوه میپرداختند.
 2- 5-2-2 بازارگرایی
با گذر از دوره محصول گرایی به دوره بازارگرایی، رقابت شرکتها در جهت کسب سهم بالاتری از بازار موجود پیچیده تر و فشرده تر گردید و نتیجه آن محیطی پویا و پرتغییر بود. در این محیط رقابتی مشتریان در انتخاب فرآوردهها وخدمات دلخواه خود قدرت بیشتری یافتند. در نتیجه محصولات به صورت متنوع درآمد، تمرکز بر بازار مصرف شد و مشتری حرف اول را میزد. در این دوره سازمانهابرنامه ریزی میان مدت انجام میدادند وبرنامه ریزی استراتژیک در سطح شرکتها صورت میگرفت.
 3- 5-2-2 فراصنعتی
گذر از دوره‎های مختلف محصول‎گرایی و بازارگرایی و ظهور عصر فراصنعتی که در آن دانش و اطلاعات محور اصلی حرکتهای بشری است، سازمانها را با چالش جدیدی مواجه ساخته است. در این دوره بازارها به شدت رقابتی شدند، بر این اساس مزیت رقابتی از آن سازمانهایی است که با تمرکز بر ارزش‎آفرینی و مشتری‎گرایی به توسعه و تنوع محصولات خود همت گمارند؛ و همچنین گرایشهای تعاملی وبرنامه ریزی بعنوان مبنایی براییادگیری سازمان شکل گرفت.
 6-2-2 انواع گرایشهای برنامه ریزی
1 ارتجاعی: گذشته نگر
2 غیرفعال: حال
3 فعال: آینده
4 تعاملی: در نظر گرفتن گذشته / حال و آینده
1-6-2-2 گرایش ارتجاعی ( گرایش به گذشته)
گذشته‏گرایان وضعیت گذشته را نسبت به حال ترجیح می‏دهند و بر این باور هستند که امور از بد به سوی بدتر شدن می‏رود. بنابراین آنها نه‏ فقط در برابر تغییرات مقاومت نشان می‏دهند، بلکه تلاش می‏کنند تا‏ تغییرات قبلی را خنثی کرده و به موقعیتی بازگردند که در گذشته‏ داشته‏اند. آنها معمولا افسوس«روزهای خوب گذشته»را می‏خورند، تمایلی که آنهانسبت به گذشته دارند، فلسفه مدیریت آنان را واپس‏گرا می‏سازد.
گذشته‏گرایان بیشتر تحت تأثیر نفرت‏هایشان حرکت می‏کنند تا عشق‏هایشان. جهت‏گیری آنان بیشتر جبرانی ‏است نه خواستاری‏. آنها بیشتر سعی می‏کنند که از ناخوشایندها بپرهیزند نه اینکه خویشاندها را بدست آورند. آنها در هر پیشنهادی تازه‏های کمی می‏بینند و تازه‏های‏ کمتری برای آنان شایستگی پذیرش دارد. از آنجا که تغییرات تکنولوژیک بسیار آشکار است و‏ همیشه پیچیدگی تکنولوژی در گذشته کمتر از حال بوده است، تکنولوژی‏ در نظر گذشته‏گرایان عامل اساسی گرفتاری های آنهاست. آنها هنر را بر علم‏ ترجیح می‏دهند،در برخورد با مسائل بر عرف‏، کشف و شهود و قضاوت‏های مبتنی بر تجربه‏ طولانی متکی می‏شوند. در نظر آنان هرقدر تجربه بیشتر باشد بهتر است. به همین دلیل آنان برای ارشدیت، بی‏جنبشی، سن، پایگاه سازمانی و مسئولیت‏های متناسب با آنها ارزش فراوان قائل‏ هستند.
گذشته‏گرایان پیچیدگی را دوست ندارند و سعی می‏کنند که از آن‏ بپرهیزند. آنان سیستم‏های پیچیده را به مسائل ساده که راه‏حلهای ساده نیز دارند(راه‏حلهایی که تجربه شده و درست هستند)تجزیه می‏کنند. آنها کسانی هستند که برای همه مسائل راه‏حل پیشنهاد می‏کنند اما برنامه‏ریز نیستند. سعی می‏کنند که گذشته را با تخریب وضعیت پیچیده‏ای که‏ فکر می‏کنند محصولبرنامه‏ ریزی دیگران است بازگردانند.
برخلاف حال‏گرایان، گذشته‏گرایان سوار بر موج نمی‏شوند، آنها سعی می‏کنند بر خلاف جهت موج به سوی ساحل آشنا شنا کنند. بنابراین تعجب‏آور نیست که این نگرش زمانی موفقیت‏آمیز بوده باشد، اما امروز تعداد موسسات و سازمانهایی که چنین رویه‏ای را بپذیرند رو به‏ کاهش است. ( ایکاف، 1371)
2-6-2-2 گرایش غیرفعال (گرایش به حال)
افراد غیر فعال از آنچه وجود دارد راضی هستند. آنها علاقه ای به بازگشت به وضعیت پیشین ندارند و از تغییر هم دلخوش نیستند. بنابراین سعی میکنند از تغییر جلوگیری نمایند. هدف آنها بقا و ثبات است. اگر در چنبر موج تغییر گرفتار شوند، کوشش میکنند که به لنگر بیاویزند.
مدیریتهای غیرفعال ممکن است باور نداشته باشند که وضعیت موجود بهترین وضعیت است، اما معتقدند که این وضعیت به اندازه کافی خوب است یا انتظار بیش از این عاقلانه نیست.
غیر فعالان بر این باورند که دخالت دیگران در جریان امور، حتی با نیت خوب اوضاع را به هم میریزد و این یعنی تأخیر فرد غیر فعال در واکنش نسبت به آشفتگی ایجاد شده توسط دیگران تا وقوع بحران؛ یعنی تا هنگامیکه بقا و ثبات آنها مورد تهدید قرار گیرد. از اینجاست که آنها مدیریت بحران و برلبه تیغ راه رفتن را تجربه میکنند. حتی دربحرانهاحداقل تلاش لازم برای باز گشتن به تعادل را به کار میبرند. برعکس آنچه که از نام آنها برمیآید، غیرفع
الان بسیار فعالند، حتی هنگامیکه بحرانی هم نیست، که به ندرت اتفاق میافتد، زحمت زیادی میکشند تا از وقوع رویدادها جلوگیری کنند.
سازمانهای غیر فعال به آداب بیشتر از کارآرایی اهمیت میدهند. در این سازمانها به سازگاری ارزش بیشتری داده میشود تا به آفرینندگی. سازمانهای بی کنش به این دلایل به دیکتاتوریوسیله ها و دموکراسی هدفها گرایش دارند. آنها فکر میکنند که به صاحبان منافع به ویژه به سرمایه گذاران و مشتریانشان خدمت میکنند و بهتر از آنهام یدانند چگونه منافع آنها را حفظ کنند. این سازمانها کوشش میکنند از طریق حیاتی جلوه دادن خود در نظر مخدومین و خادمین، ادامه حیات خود را تضمین کنند.
سازمانی میتواند با مدیریت غیر فعال سر کند که ادامه حیات آن ارتباطی به عملکرد نداشته باشد؛ یعنی به کمک مالی دولت متکی باشد. لذا شگفت آور نیست که چنین سازمانهایی دربرابر اقدامهای مربوط به اندازه گیری عملکردشان مقاومت کنند. نمونههای بسیاری از غیر فعال بودن را میتوان در میان سازمانهای دولتی، ادارات خدماتی، شرکتهای سهامی و دانشگاهها مشاهده کرد. (یارمحمدیان، 1390)
3-6-2-2 گرایش فعال ( آینده گرایی): سبک فراگیر مدیریتی
طرفداران این نوع گرایش از بازگشت به وضعیت پیشین یا رضایت دادن به حال، خشنود نیستند. آنها به شدت معتقدند که آینده از حال و گذشته بهتر خواهد بود. بنابراین دوست دارند تغییر را شتاب دهند و از فرصتهای ناشی از آن بهره گیرند. آنها معتقدند که تکنولوژی عامل اصلی تغییر است. آنها به عکس غیر فعالان به کار متوسط رضایت نمیدهند. و شیفتهروش های علمیمقداری، مثلبرنامه ریزی خطی، طرح ریزی، تجزیه و تحلیل ریسک و… هستند. فعالان بیشتر به آزمایش تکیه میکنند و به تجربه اهمیت نمیدهند، رویکرد خلاقانه دارند و تمایل به پیشگام بودن درشیوه های نو دارند.
برنامهریزی دریک سازمان فعال عبارت است از پیش بینی آینده و آماده شدن برای آن و به عبارت دیگربرنامه ریزی امروز برای کاری که در آینده باید انجام شود. فعالان بیشتر نگران از دست دادن فرصت هستند تا اینکه نگران ارتکاب اشتباه باشند. سبکبرنامه ریزی آنها به صورت از بالا به پایین است. آنها آرمانگرا هستند و چیزی فراتر از بقا میخواهند و به دنبال شکار فرصتها در جهت بهبود وضعیتشان میباشند. با این حال آینده گرایان برای آیندهبرنامه ریزی میکنند، ولی آینده رابرنامه ریزی نخواهند کرد. آینده گرایان ن در پی تغییر درون سیستم هستند و نه تغییر خود سیستم یا محیط آن. لذا آنها میخواهند سوار بر موج متلاطم باقی بمانند و نه آنکه برخلاف موج حرکت کنند. (علی احمدی، 1388)
4-6-2-2 گرایش تعاملی

طرفدارانبرنامه ریزی تعاملی بر آن هستند که آرمان آینده باید بسی بهتر از حداکثر توانایی کنونی باشد. بنابراین، گرایش تعاملی به جای بها دادن به بهترین عملکرد در زمان مشخص و تحت شرایط مشخص، به بهبود عملکرد در طول زمان ارج مینهد. هدف آن حداکثر کردن توانایی یادگیری و سازگارکردن یعنی توسعه است. گرایش تعاملی تنها گرایشی است که به توسعه فرد، سازمان، اجتماع و بهبود کیفیت زندگی میانجامد.
گرایش تعاملی، گذشته، حال و آینده را به عنوان بخشهای مجزا اما جنبههای غیرقابل تفکیک که باید برای آنبرنامه ریزی کرد میشناسد. هر شرکت کننده فرصت مییابد تا به درک خود نسبت به اینکه رفتارش چگونه بر عملکرد کل اثر می‌گذارد و درنتیجه این عملکرد را بهبود میبخشد بیفزاید. به عبارت دیگر، هرکس که با سیستمی سروکار دارد یک یاری دهنده بالقوه در طراحی مجدد آن است چرا که فایده اصلیبرنامه ریزی تعاملی از طریق مشارکت در آن به دست می‌آید. این حالت توسعه فردی و سازمان را تسهیل میکند. این توسعه، بدون توجه به نتیجهی کار در فرایند مشارکت روی می‌دهد. در چنین زمینه ای است که کار، بازی و یادگیری در هم تنیده میشود و توسعه به بار مینشیند. بنابراین، برنامهریزی تعاملی پارادایم طراحییک آینده مطلوب و کشفراه های رسیدن به آن در مقابل پارادایم پیش‌بینی و آمادگی است.
در این نوعبرنامه ریزی به علت دید کل نگر، بخشها و سطوح یک سازمان همزمان و وابسته به همبرنامه ریزی میکنند، لذا به نتیجه بهتری دست مییابند. این مفهوم ازبرنامه ریزی که همه با هم و دریک زمان انجام میشود مخالفبرنامه ریزی ترتیبی از بالا به پایین یا از پایین به بالا در سازمان است. (بینش، 1384)
7-2-2 انواعروش هایبرنامه ریزی
برنامهها برای مقاصد متنوعی تنظیم می‌شوند و به فراخور هر وضعیت به گونه‌ای متناسب با آن شکل می‌گیرند. لذا دسته بندی ذیل را می توان برای انواعبرنامه ریزی عنوان کرد:
1-7-2-2 برنامه‌ریزی تخصصی
گاهی با توجه به ماهیت تخصصی برخی از وظایف مدیریت برای انجام آنها برنامه‌ریزی می‌شود. این برنامهریزیها رابرنامه ریزی تخصصی می‌نامند که بر اساس وظایف مدیریت در سازمان عنوان می‌شود.
الف) برنامهریزی و کنترل تولید (مدیریت تولید): عبارت است از تعیین نیازها و تأمین ابزار و

منابع و ماخذ تحقیق فروشگاه اینترنتی

رفتارها در روانشناسی دیده شدهاند ولی در شدت تحریک متفاوت هستند در نتیجه آنیگرایی مشتری رابطه نزدیکی با خرید آنی آنلاین دارد. با توجه به مطالب فوق فرضیه چهارم را به صورت زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه 4) آنیگرایی بر خرید آنی آنلاین تأثیر مثبت و معنادار دارد.
وبگردی منفعتگرایانه روشی که در آن فرد درصدد کسب محصولات از طریق استفاده ازروش های جستجوگرایانه، رفتار هدف-محور، استراتژیهای کاهش ریسک و بدست آوردن اطلاعات در مورد اهداف مورد جستجو است (پارک و همکاران، 2012: 1584). برای مثال، خرید کردن می تواند از دیدگاه سرگرمی و کاربردی مشاهده شود. همچنین رفتارهای وبگردی را میتوان بر اساس رفتار وبگردی با هدف و بدون هدف نیز در نظر گرفت. حس کنجکاوی، علاقه به موارد جدید، به کاربران کمک می کند تا اهداف جستجوی اطلاعاتی را مشخص کرده و این امر منجر به جستجوی مستقیم اطلاعات میشود. به عبارت دیگر، حس کنجکاوی، ابتدا باعث وبگردی لذتجویانه و سپس باعث پیدا کردن اطلاعات خاص در مورد موضوع مورد نظر( وبگردی کابردی) میشود (چونگ و همکاران، 2008: 237). وبگردی لذتجویانه به دیدن صفحات وبسایتها توسط مصرفکنندگان براساس تفریح، سرگرمی اشاره دارد و بیشتر به جنبههای لذتگرایانه وبگردی میپردازد (پارک و همکاران، 2012: 1584). بنابراین، کاربران آنلاین برای جستجوی اطلاعات و انجام فعالیتهای اقتصادی بر وب سایتها متکیاند (مو، 2003). وبگردی همیشه منجر به خرید نمیشود. تأثیر وبگردی و رفتار خرید وابسته به ماهیت فرآیند خرید است. اگرچه جستجوی اکتشافی در یک فروشگاه برای یک خرید لازم نیست ( بلوچ و همکاران، 1989؛ هیریشمن، 1980؛ پانج و استالین 1983) احتمالاً خرید آنی با افزایش وبگردی بیشتر میشود (بلوچ و همکاران 1989؛ بلنگر و همکاران1977). این رابطه مثبت که بطور عمیق توسط چندین مطالعه دیگر مورد بررسی و تایید قرار داده شده، نشاندهنده این است که افراد در حال انجام یک جستجوی اکتشافی می توانند محرکهای محیطی را بیشتر بپذیرند، و همچنین ممکن است بیشتر در فروشگاه بمانند و تمایل به خرید آنی یابرنامه ریزی نشده بیشتری در مقایسه با خریداران کاربردی یا جستجوگرهای با هدف خاص میباشند، داشته باشند (جانیز وسکی، 1998؛ جاربو و مک دنیل، 1987؛ مو، 2003). مطالعات تجربی بیتی وفرل (1998) و بلوچ وهمکاران (1986) بطور موفق اعتبارفرضیه های ارائه شده را نشان دادند. بنابراین فرضیات پنجم و ششم را با توجه به موارد فوق به صورت زیر پیشنهاد میگردد:
فرضیه 5) وبگردی لذتجویانه بر خرید آنی آنلاین تأثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه6 ) وبگردی منفعتگرایانه بر خرید آنی آنلاین تأثیر منفی و معنادار دارد.
یک فروشگاه اینترنتی، وب سایت یا مجموعهای از وبسایتها است که محصولاتی (کالا یا خدمات) را در بستر اینترنتی، به کاربرانی منتخب یا عمومی ، معرفی کرده و با فراهم آوردن یک سبد خرید آنلاین و درگاه های پرداخت اینترنتی ، امکان خرید را برای آنها فراهم میکند و گزینههای متنوعی را نیز برای تحویل کالا و خدمات در اختیار او قرار میدهد. ادراک مصرف کننده از محیط فروشگاه ممکن است بر خلق و خوی خریدار اثر شدید داشته باشد (مایکون و همکاران، 2000). نگرش خریداران نسبت به محیط فروشگاه در مقایسه با نگرش آنها در مورد محصولات تاثیر خیلی بیشتری بر واکنشهای عاطفی خریدار دارد. بین ویژگیهای محیط فروشگاه و قصد خرید آنی ارتباط وجود دارد (کیم، 2003). محیط فروشگاه بر رفتار خرید آنی تاثیرگذار میباشد به گونهای که ویژگیهای فروشگاه بر پاسخهای عاطفی خریداران که شامل لذت و برانگیختگی میباشد تأثیر گذاشته و این پاسخهای عاطفی باعث افزایش احتمال خرید آنی میشوند (ژو، 2007: 45). از عمده ترین ویژگیهایی که وبسایتها باید داشته باشند میتوان به این موارد اشاره کرد : پیمایش، محتوا، طرح (صفحه آرایی) و فضای مناسب برای انجام عملیات در وب سایت اشاره کرد که همه این موارد برای مشتریان مهم بوده و بر تصمیم خرید آن ها تأثیر میگذارد (وانگ و همکاران، 2007: 147). محتوا یا اطلاعات فروشگاه اینترنتی شامل تمامی موارد مرتبطی است که بر روی وبسایت در دسترس است. این موارد شامل ویژگیهای محصول، قیمتهای ارائهشده، شیوههای ارجاعی، مقایسه اطلاعات و… میباشد (فلوه و مادلبرگر، 2013: 428). رایس (1997) تأیید کرد که دردسترس بودن محتوای مناسب به طور چشمگیری کاربران اینترنتی و مراجعه کنندگان به وبسایت را افزایش داده و احتمال خرید کاربران از وب سایت بیشتر میشود. بنابر مطالب بیانشده، محتوا فروشگاه اینترنتی میتواند بر خرید آنی آنلاین تأثیر بگذارد در نتیجه فرضیه هفتم پیشنهاد میشود:
فرضیه 7) محتوای فروشگاه اینترنتی برخرید آنی آنلاین تأثیر مثبت و معنادار دارد.
جذابیت طراحی عمدتأ به عناصر بصری، بویژه رنگهای مورد استفاده و طرح کلی آن اشاره دارد (ون در هیجن، 2003: 544). طرح شامل ظاهر کلی سایت، گرافیک، رنگها، منوها و غیره می باشد. روزن و پورینتون (2004) بر چگونگی تأثیر وبسایتها بر حالتهای شناختی و قصد بازدید دوباره مصرفکننده تمرکز کردند. آنها ذکر کردند که طراحی وبسایت کاربر پسند میتواند منجر درک و پردازش مؤثرتر اطلاعات وبسایت توسط مصرفکنندگان شود. لی و لین (2005) اشاره کردند که طراحی وب سایت میتواند تعیین کننده قوی پاسخ مصرفکننده باشد و منجر به افزایش خرید آنی
توسط او شود. بنابر دلایل فوق، طرح فروشگاه اینترنتی میتواند بر خرید آنی آنلاین تأثیر بگذارد. در نتیجه فرضیه هشتم پیشنهاد میشود:
فرضیه 8) طرح فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین تأثیر مثبت و معنادار دارد.
پیمایش فروشگاه اینترنتی به طرح سلسله مراتبی و ترتیب محتوا و صفحات در فروشگاه اینترنتی اشاره میکند (ویس و همکاران، 2003: 499). پیمایش فروشگاه اینترنتی شامل قدم زدن مجازی در فروشگاه اینترنتی برای پیدا کردن محتوا و یا اطلاعات مرتبط به محصول میباشد (فلوه و مادلبرگر، 2013 : 429). عامل پیمایش، نقش مهمی در محیطفروشگاه های فیزیکی و همچنین در وبسایتها دارد. در محیطفروشگاه های فیزیکی، بازاریابان از علائم مستقیمی و طرح فیزیکی فروشگاه به عنوان نشانهای برای کمک به مصرف کنندگان در پیمایش فروشگاه استفاده میکنند (بیکر و همکاران، 1994). فانگ و هولساپل در تحقیق خود در سال 2007 به بررسی رابطه پیمایش وبسایت و سودمندی وب سایت پرداختند و نتایج آنها نشان داد که پیمایش وب سایت بر سودمندی وب سایت تأثیر مثبت دارد. بنابر دلایل فوق پیمایش فروشگاه اینترنتی میتواند بر خرید آنی آنلاین تأثیر بگذارد. در نتیجه فرضیه نهم پیشنهاد میشود:
فرضیه9) پیمایش فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین تأثیر مثبت و معنادار دارد.
بنابر مطالب وفرضیه های ارائه شده در صفحات پیشین، مدل عملیاتی زیر پیشنهاد میگردد:
شکل 2-4) مدل عملیاتی تحقیق
2-4) خلاصه و جمع بندی فصل
در این فصل به صورت مفصل عوامل مشخص شده تحقیق، تشریح گردید و عوامل مرتبط با خرید آنی درفروشگاه های سنتی، عوامل شخصیتی (انگیزه لذتجویانه، آنیگرایی و …)، انواع وب گردی، فروشگاه اینترنتی و عوامل تشکیلدهنده آن بیان شد و مطالعاتی که در حوزه خرید آنی (داخلی و خارجی) انجام شده بود، در قسمت پیشینه تحقیق ذکر گردید.
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه
تحقیق عبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخصکردن یک موقعیت نامعین. بنابراین، تحقیق فرآیندی است که از طریق آن میتوان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم کسب کرد. در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافتهها، تحت عنوان روش شناسی یاد میشود. این سؤال که چگونه دادهها گردآوری شوند و مورد تفسیر قرار گیرند، بطوریکه ابهام حاصل از آنها به حداقل ممکن کاهش یابد، مربوط به روش شناسی تحقیق است. پاسخ این سؤال را میتوان با توجه به قواعد و اصول مورد استفاده در پژوهش های علوم انسانی ودیدگاه های فلسفی زیز بنایی آنها بدست آورد (سرمد و همکاران، 1383).
دستیابی به اهداف تحقیق تنها زمانی میسر خواهد شد که روششناسی به شکلی درست انجام گیرد. از این رو اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستآوردهای قابل قبول و علمی خواهد بود. از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط میشود که یکی از تعاریف جامع آن به صورت زیر است:
روش تحقیق، مجموعهای از قواعد، ابزار و راهکارهای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی، 1387). با هر تحقیق، تلاشی سیستماتیک و روشمند به منظور دستیابی به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مسئله انجام میگیرد، که بر این اساس تحقیقات صورت گرفته را میتوان طبقه بندی کرد. این تحقیق از نظر نتیجه جزء تحقیقات کاربردی است. طبقه بندی دیگر برای تحقیقات انجام گرفته، طبقه بندی بر اساس روش انجام تحقیق است که تحقیق حاضر با روش پیمایشی انجام می گیرد. در تحقیقات همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطهای بین دو متغیر وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است (خاکی، 1387).
در این فصل به معرفی و بحث پیرامون روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار گردآوری دادهها، روایی و پایایی پرسشنامه، نرم افزار و امکانات استفاده شده در امر پژوهش وروش های تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شده است.
3-2) روش تحقیق
در بررسی نوع هر تحقیق میتوان آن را از هر سه حیث هدف، نتیجه و داده مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. انواع تحقیق ارائه شده بر اساس نتیجه، هدف و نوع داده را میتوان در یک الگوی تلفیقی ارائه نمود. تحقیقات بنیادی، کاربردی، توسعهای میتوانند اکتشافی، تبیینی، توصیفی و یا کمی، شبه کیفی و کیفی باشند و ترکیبهای مختلفی را به خود بگیرند. هر چند که بعضی از ترکیبات بسیار پررنگ و بعضی کم رنگ هستند. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر این تحقیقات، تحقیقاتی هستند که با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر مورد استاده قرار میگیرند.
از طرفی تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی بدست آوردنداده های مورد نیاز تحقیق میتوان به دو دسته تقسیم کرد: تحقیق آزمایشی و تحقیق توصیفی
تحقیق توصیفی: شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یاپدیده های مورد بررسی است و اجرای تحقیقات توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیمگیری باشد. تحقیقات توصیفی را میتوان بهدسته های زیر تقسیم کرد: پیمایشی، همبستگی، اقدامپژوهی، موردی، علی مقایسهای. اغلب در انجام تحقیقات علوم اجتماعی، از روش تحقیق توصیفی استفاده می شود. هدف محقق در این روش، توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک واقعیت یا موضوع است. در تحقیقات توصیفی، میتوان جامعه مورد مطالعه را به طریق پیمایشی مورد بررسی و آزمون قرار داد. پیمایش عبارت است از جمعآوری اطلاعات همراه با طرح و نقشه که به عنوان راهنمای عملی توصیف یا پیش بینی بکار میرود یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها صورت میگیرد (سرمد و همکاران، 1379). بدین جهت نتیجه این تحقیق از نوع کاربردی است. طرح تحقیق در این پژوهش از نظر هدف، توصیفی و روش آن پیمایشی است.
در تحقیق حاضر، محقق پس از طرح مسئله اصلی پژوهش و پس از تهیه طرح تحقیق، اقدام به مطالعه و جمع آوری ادبیات مرتبط با موضوع نمود. سپس به منظور جمعآوریداده های مورد نیاز پژوهش جهت سنجش متغیرها و آزمونفرضیه ها، پرسشنامهای متشکل از سوالات و سنجه های مناسب طراحی گردید. در ادامه پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامهها، دادههای گردآوری شده، تجزیه و تحلیل شده و در انتها نتایج و پیشنهادها ارائه میگردد.
فرآیند شرح داده شده، مراحل عمده روش علمی است که خلاصه آن در زیر بیان میگردد:
تعریف سوال و مسئله اصلی پژوهش
تعریف سوال و مسئله اصلی پژوهش

تهیه طرح تحقیق
تهیه طرح تحقیق

استخراجمؤلفه های پژوهش
استخراجمؤلفه های پژوهش

طراحی ابزار جمعآوری (پرسشنامه)
طراحی ابزار جمعآوری (پرسشنامه)

توزیع و جمع آوری پرسشنامهها
توزیع و جمع آوری پرسشنامهها

تجزیه و تحلیلداده های حاصل از پرسشنامهها
تجزیه و تحلیلداده های حاصل از پرسشنامهها

مطالعه و جمعآوری ادبیات موضوع
مطالعه و جمعآوری ادبیات موضوع

نتیجهگیری و پیشنهادات
نتیجهگیری و پیشنهادات

شکل3-1) فرآیند تحقیق
شکل3-1) فرآیند تحقیق

3-2-1) جامعه آماری پژوهش
یک تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعه آماری انجام میشود. به این دلیل، موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات، ویژگیها، کارکردها و متغیرهای آن یا روابط بین متغیرها در جامعه باشد. بنابراین، جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، 1388). جامعه آماری این تحقیق را شهروندان بالای 18 سال شهر یزد تشکیل میدهند که حداقل یکبار تجربه خرید اینترنتی را داشتهاند.
3-2-2) حجم نمونه و روش اندازه گیری
در صدربرنامه ریزی هر مطالعه یا تحقیقی، این سؤال که اندازه نمونه چقدر است، مطرح می شود. سؤال فوق موضوع مهمی است که هرگز نباید آن را کوچک شمرد. انتخاب نمونهای بزرگتر از حد نیاز برای حصول نتایج مورد نظر سبب اتلاف منابع میشود. در حالی کهنمونه های خیلی کوچک اغلب، پژوهشگر را به نتایجی سوق میدهد که فاقد اعتبار علمی است نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است که مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شدهاند (آذر و مؤمنی، 1389). به دلیل اینکه حجم جامعه این پژوهش نامشخص است، برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جوامع نامحدود استفاده شد که در تحقیق حاضر با فرض سطح اطمینان 95%، حجم نمونه 212 برآورد شده است. مقدار واریانس برای 30 نمونه مورد بررسی برای متغیر وابسته خرید آنی آنلاین، 550/0 محاسبه گردید که این مقدار از مابقی واریانسهای متغیرها بزرگتر میباشد.
فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه در جوامع نامحدود:
212
212
تعداد نمونه
در رابطه فوق:
: مقدار متغیر نرمال استاندارد است که با توجه به سطح اطمینان 95 درصدی مورد نظر در این پژوهش معادل 96/1 است.
α: سطح خطاست که در این پژوهش (با توجه به سطح اطمینان 95 درصدی فوق) معادل 5درصد است.
: واریانس جامعه است که 550/0 در نظر گرفته شده است.
£: خطای استاندارد است که 1/0 در نظر گرفته شده است (خاکی، 1387: 280).
روش نمونهگیری این تحقیق، روش تصادفی ساده در دسترس است. لذا تعداد 240 پرسشنامه تهیه و بین خریداران

منابع و ماخذ تحقیق کیفیت ارتباطات

خود، تأثیر متغیرهای ویژگیهای وب سایت (شامل قابلیت استفاده از وب سایت، تخصص و مهارت ادراک شده در انجام و تکمیل سفارش و اعتبار و شهرت ادراک شده)، ویژگیهای فروشنده اینترنتی (شامل بیاعتمادی نسبت به رفتار فروشنده اینترنتی) وکیفیت ارتباطات آنلاین را بروی خرید مجدد آنلاین بررسی کرد. نتایج حاصل شده با استفاده از تحلیل همبستگی نشان داد که هر چهار متغیر مورد تحقیق دارای رابطه معنادار مثبت باکیفیت ارتباطات آنلاین بوده و به دنبال آن بر متغیر وابسته قصد خرید مجدد آنلاین اثر دارند. از طرفی کیفیت ارتباطات آنلاین دارای رابطه مثبت معناداری با تمایل به خرید مجدد آنلاین میباشد.
مطالعهای توسط پیمان غفاری آشتیانی و بهزاد اکبری در سال 1391، با عنوان بررسی عوامل تاثیرگذار بر خرید ناگهانی لوازم آرایشی صورت گرفت. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت علی محسوب می گردد. روش آماری در این پژوهش روش معادلات ساختاری است و با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل تجزیه و تحلیل داده ها انجام پذیرفته است. شیوه جمع آوری داده ها میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این تحقیق خانم های مصرف کننده لوازم آرایشی شهرستان خرم آباد میباشد. در این تحقیق 290 پرسشنامه آماده و بین جامعه آماری پخش گردید که نهایتأ 260 پرسشنامه جمع آوری گردید و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت. نتایج تحقیق به طور کلی مشخص نمود که محیط فروشگاه، لذت خرید و درگیری کالا بر خرید ناگهانی لوازم آرایشی تاثیر مثبت دارند. همچنین بازارگردی به صورت غیرمستقیم و با تاثیر بر لذت خرید، خرید ناگهانی را تقویت می نماید.
بابک صومی درسال 1392 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود، به بررسی رفتار مصرف کنندگان درفروشگاه های زنجیرهای هایپراستار تهران پرداخت و تأثیر شخصیتهای مختلف (آزرده خو N،برونگرا E، پذیرش تجارب جدید O، سازگاریA و وظیفه شناسی) و جمعیت شناختی (سن، جنسیت، وضعیت تأهل، درآمد و شغل) و محرکهای داخل فروشگاه را بر روی خرید آنی مورد سنجش قرار داد. در این تحقیق روش نمونه گیری به صورت تصادفی، تعداد نمونه 151 مصرفکننده و ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه بوده است. این تحقیق شامل 12 فرضیه بوده است که در بخش مربوط به شخصیت افراد با نوع شخصیت Nو Eبرای خرید آنی مستعد هستند ولی به صورت معکوس افراد با شخصیت C ،خرید آنی کمتری دارند و از میان عوامل جمعیت شناخی نیز خرید آنی با جنسیت و شغل در ارتباط است.
وحیدرضا میرابی و ابولقاسم غلامرضا تهرانی تحقیقی را در سال 1392، با عنوان ارزیابی عوامل تأثیر گذار بر رفتار خرید آنی با هدف بررسی تأثیرمولفه های خرید آنی در کشور را انجام دادند. این افراد به بررسی اثر غیر قابل ذکر میانجیگرایانه مقاصد خرید در وقوع رفتار خرید آنی پرداخته و این فرضیه ابراز شده که خصوصیات مصرف کننده (هیجان و عزت نفس) و دانشی که مصرف کننده درباره محصول جدید دارد، به طور مستقیم بر وقوع یا عدم وقوع خرید آنی محصولات جدید، تأثیر گذارند. این تحقیق. این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. داده های مقطعی این تحقیق به وسیله پرسشنامه در سال 1391 در سطح شهر کرج در پاساژهای فروش البسه و پوشاک جمع آوری شده است. تعداد نمونه محاسبه شده 385 مورد، تعداد پرسشنامه نوزیع شده 450 عدد و تعداد پرسشنامه سالم و قابل استفاده 412 عدد بدست آمد که جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات کدگذاری گردید. سپس با استفاده از داده های جمع آوری شده، ویژگی های جمعیت شناختی از طریق آمار توصیفی و فرضیات تحقیق از طریق آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است، که بر اساس آن بیشترین میزان تأثیر بین متغیرهای هیجان مصرف کننده و رفتار خرید آنی به صورت مثبت و به میزان 62/0 می باشد. کمترین میزان تأثیر بین متغیرهای دانش محصول جدید و قصد خرید به صورت مثبت و به میزان 17/0 است. نتایج به دست آمده نشان داد که خصوصیات مصرف کننده (هیجان و عزت نفس) بر قصد خرید و رفتار خرید آنی تأثیر مثبت و معنادار و همینطور دانش محصول جدید بر قصد خرید و خرید آنی تأثیر مثبت و معنادار و قصد خرید بر رفتار خرید آنی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
مشبکی، خداداد و نیکبخت مطالعهای را در 1393، با عنوان بررسی تأثیر عوامل آنیگرایی خریدار و عوامل درون فروشگاهی بر خرید آنی درفروشگاه های زنجیرهای انجام دادند. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺭﻭﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺭﻭن فرﻭﺷﮕﺎﻫﯽ، ﻁﺮﺍﺣﯽ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ، ﺳﺎﯾﺰ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﺮﻭﻧﯽ ﻭ ﻓﻮﺭﯾﺖ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ، ﻫﻴﺠﺎﻥﻁﻠﺒﯽ ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺁﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺍست.
عابدی و همکاران مطالعهای را در 1393، با عنوان نقش عوامل فردی، محیطی و مدگرایی در تسهیل خرید آنی انجام دادند. نتایج پژوهش نشان میدهد مدگرایی و احساس مثبت به طور مستقیم رفتار خرید آنی را افزایش میدهند و عوامل محیطی و فردی نیز می توانند به تسهیل خریدهای آنی کمک کنند.
خلاصه مطالب ارائه شده در قسمت بالا در جدول (2-2) آورده شده است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 2-4) مطالعات داخلی خرید آنی
نام محقق
عنوان
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
1. محسن نظری و امیرحسین قادری عابد (1390)
عنوان ارائه مدلی جهت بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی
عوامل موقعیتی و عوامل روانشناختی و عوامل آمیخته بازاریابی
تنها به خرید رفتن، سطح عزت نفس، تحریک پذیری، نوع محصول و ابزارهای ترفیعی تاثیر معناداری بر رفتار خرید ناگهانی داشته و تاثیر عوامل جنسیت، محیط خرید، راهنمایی فروشنده، فردگرایی و قیمت محصول مورد تایید قرار نمی گیرد.

2. افشین رهنما
(1390 )
ارزیابی تأثیر عوامل موقعیتی و فردی بر خرید آنی
عوامل موقعیتی (نمای فروشگاه و هیجان)، ویژگی های فردی و ویژگی های روحی-روانی)
دو عامل موقعیتی (نمای فروشگاه و هیجان) و یک عامل فردی (ویژگی های روحی-روانی) بر خرید آنی افراد تأثیر مثبت دارند و ویژگی های فردی بر خرید آنی تأثیر غیر قابل ذکر دارد.
3. عباس جوادی و
لیلا جعفری
(1390)
بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید آنی زنان بر محصولات سوپر مارکتی (FMCG)
متغیر بیرونی خرید: زمان در دسترس برای خرید، گرایش به خرید آنی و خرید داخل فروشگاهی و متغیر بیرونی : پول در دسترس
زمان در دسترس برای خرید بر گرایش به خرید آنی و خرید داخل فروشگاهی تأثیر مثبت دارند و پول در دسترس بر گرایش به خرید آنی و هر دو نهایتأ بر وقوع خرید برنامه ریزی نشده تأثیر دارند و همچنین دو متغیر (لذت خرید و گرایش به خرید آنی) بر وقوع این رفتار تأثیر دارند.
4. نوشین اویسی (1390)
تمایل به خرید مجدد آنلاین در تجارت الکترونیک بین بنگاه و مصرف کننده
ویژگیهای وب، ویژگیهای فروشنده اینترنتی، کیفیت ارتباطات آنلاین، خرید مجدد آنلاین.
تحلیل همبستگی نشان داد که هر چهار متغیر مورد تحقیق دارای رابطه معنادار مثبت باکیفیت ارتباطات آنلاین بوده و به دنبال آن بر متغیر وابسته قصد خرید مجدد آنلاین اثر دارند. از طرفی کیفیت ارتباطات آنلاین دارای رابطه مثبت معناداری با تمایل به خرید مجدد آنلاین میباشد.
ادامه جدول 2-4) مطالعات داخلی خرید آنی
نام محقق
عنوان
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
5. پیمان غفاری و بهزاد اکبری
(1391)
بررسی عوامل تاثیرگذار بر خرید ناگهانی لوازم آرایشی
درگیری کالا، لذت خرید، بازارگردی، محیط فروشگاه
نتایج تحقیق به طور کلی مشخص نمود که محیط فروشگاه، لذت خرید و درگیری کالا بر خرید ناگهانی لوازم آرایشی تاثیر مثبت دارند. همچنین بازارگردی به صورت غیرمستقیم و با تاثیر بر لذت خرید، خرید ناگهانی را تقویت مینماید.
6. بابک صومی
(1392)
تأثیر عوامل شخصیتی و محیط درونی فروشگاه بر خرید آنی
شخصیتهای مختلف (آزرده خو N، برونگرا E، پذیرش تجارب جدید O، سازگاریA و وظیفه شناسی) و جمعیت شناختی و محرکهای داخل فروشگاه
افراد با نوع شخصیت Nو Eبرای خرید آنی مستعد هستند ولی به صورت معکوس افراد با شخصیت C ،خرید آنی کمتری دارند و از میان عوامل جمعیت شناخی نیز خرید آنی با جنسیت و شغل در ارتباط است.
7. وحیدرضا میرابی و ابولقاسم غلامرضا تهرانی (1392)
با عنوان ارزیابی عوامل تأثیر گذار بر رفتار خرید آنی با هدف بررسی تأثیر مولفه های خرید آنی
خصوصیات مصرف کننده (هیجان و عزت نفس)، دانش مصرف کننده، تبلیغات شفاهی، هنجارهای اجتماعی، قصد خرید و رفتار خرید آنی
خصوصیات مصرف کننده بر قصد خرید و رفتار خرید آنی تأثیر مثبت و معنادار و همینطور دانش محصول جدید بر قصد خرید و خرید آنی تأثیر مثبت و معنادار و قصد خرید بر رفتار خرید آنی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
ادامه جدول 2-4) مطالعات داخلی خرید آنی
نام محقق
عنوان
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
8. عابدی و همکاران (1393)
نقش عوامل فردی، محیطی و مدگرایی در تسهیل خرید آنی
اﺣﺴﺎﺱ ﻣﺜﺒﺖ، ﺧﺮﯾﺪ ﺁﻧﯽ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﺩی، ﻣﺪﮔﺮﺍیی، ﻭیژگیهای محیطی
مدگرایی و احساس مثبت به طور مستقیم رفتار خرید آنی را افزایش میدهند و عوامل محیطی و فردی نیز می توانند به تسهیل خریدهای آنی کمک کنند.
9. مشبکی، خداداد و نیکبخت (1393)
بررسی تأثیر عوامل آنیگرایی خریدار و عوامل درون فروشگاهی بر خرید آنی درفروشگاه های زنجیرهای
ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺭﻭن فرﻭﺷﮕﺎﻫﯽ، ﻁﺮﺍﺣﯽ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ، ﻓﻮﺭﯾﺖ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ، ﻫﻴﺠﺎﻥ ﻁﻠﺒﯽ ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ
ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺭﻭن فرﻭﺷﮕﺎﻫﯽ، ﻁﺮﺍﺣﯽ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ، ﺳﺎﯾﺰ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﺮﻭﻧﯽ ﻭ ﻓﻮﺭﯾﺖ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ، ﻫﻴﺠﺎﻥ ﻁﻠﺒﯽ ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺁﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺍست.
2-2-2) پیشینه تحقیقات خارجی:
در این قسمت نیز به بررسی مهمترین مطالعاتی که در سایر کشورها در مورد خرید آنی انجام شده است، پرداخته میشود:
وینبرگ و ولفگانگ در سال 1983 به مطالعه خرید آنی مصرفکننده به عنوان نتیجه ای از هیجانات پرداختند. این تحقیق در مورد عکسهای برگردان طراحی شده بود و ابتدا از افراد فیلم برداری صورت گرفت و سپس از خریداران خواسته شد تا پرسشنامهای را پر کنند. فیلم 47 خریدار و 154 غیر خریدار ضبط شد که 15 نفر از هر کدام از گروه ها انتخاب شدند و مدت فیلم از 3 تا 17 ثانیه بود. برای سنجش هیجانات از سه عامل قدرت، جهت و کیفیت استفاده شد که هر کدام از این موارد صفاتی را در خود جای میدهند و در کل سنجه ای 17 گزارهای آماده گردید. این مطالعه در دو بعد صورت گرفت یکی در موارد خودادراکی و دیگری ادراک بیرونی. نتایج تحقیق نشان داد که خریداران آنی خودشان را بیشتر از غیر خریداران، احساسی ارزیابی میکنند و خریداران آنی خودشان شدیداً در چگونگی وانمود کردن با غیر خریداران متفاوت هستند و پردازش اطلاعات نقش مهمی در خرید آنی بازی میکند اما پیوند هیجانی (احساسی)، بیشتر این رفتار را تحت تأثیر قرار میدهد.
آبرات و گوودی در سال 1990به مطالعه اثر محرکهای داخل فروشگاهی و فرهنگ بر رفتار خرید آنی پرداختند. نتایج مطالعه این افراد حاکی از آن است که محرک های
فروشگاهی بسیار زیادی بر خریدهای برنامه نشده تأثیر میگذارند. 70 درصد خریدهای برنامهریزینشده به دلیل تکنیکهای ترویجی است که به ترتیب عبارتند از: وابستگی به محل فروش کالا، نشانهگذاری قفسهها، نمایش در انتهای مسیرهای قفسهها و نمایشهای خاص. 25 درصد خریدهای برنامهریزینشده زمانی است که پاسخگر نیازی را به یاد میآورد. فرهنگ نقش مهمی در تعیین رفتار خرید آنی ایفا میکند.
هان و همکاران در سال 1991 به مطالعه رفتار خرید آنی در خریداران پوشاک پرداختند. این تحقیق بر روی 324 خانم صورت گرفته است که شامل دانشجویان نساجی، دانشجویان سایررشته ها و مصرف کنندگام غیر دانشجو میباشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دانشجویان نساجی نسبت به افراد غیر دانشجو آنی تر خرید میکنند و تمایل زیادی به کالاهای جدید دارند. در مقابل افراد غیر دانشجوی مسن تمایل به خرید های برنامه ریزی شده دارند.
دیتمار و همکاران در سال 1995 به مطالعه همسانی جنسیتی و نماد کالا: ملاحضات مربوط به تصمیم گیری در خرید آنی پرداختند. در این تحقیق این افراد بدنبال پیدا کردن رابطه بین جنسیت و نوع محصولات خریداری شده بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که محصولات به صورت آنی خریداری میشوند تا بازتاب دهنده هویت فرد باشند. مردان تمایل به خرید وسایل تفریحی و سرگرمی دارند، درحالی که زنان بدنبال کالاهای نمادین و آن دسته از کالاهایی هستند که بیان کننده شخصیت آنان باشد.
دیتمار و همکاران در سال 1996 به مطالعه اهداف، ملاحضات تصمیمگیری و تصویر ذهنی هر فرد در خریداران آنی مرد و زن پرداختند. این افراد به بررسی خرید آنی محصولات مختلف در بین زنان و مردان پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که محصولات ورزشی و جواهرات، بیشتر به صورت آنی خریداری میشوند و خرید آنی زنان بیشتر از مردان است. خرید اجباری از دو عامل تشکیل شده است: مادی گرایی و تناقصات فردی. خلق و خوی فرد یکی از عوامل مهم در خرید آنی است و مادی گرایی و تناقص فردی نیز از طریق تغییر خلق و خوی مؤثر است.
وود در سال 1998 به مطالعه وضعیت اقتصادی-اجتماعی، به تأخیر انداختن کامروایی و خرید آنی پرداخت. برای اجرای این تحقیق از پرسشنامه ای با 67 گزاره و نمونه 594 نفری استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که 60 درصد خرید از سوپرمارکت ها و 53 درصد از خریدهای عمده ازفروشگاه ها بدون برنامه ریزی هستند. تقریبأ 25 درصد افراد خرید آنی را تجربه کردهاند. جایگاه اجتماعی-اقتصادی با درآمد و تحصیلات سنجیده شد. این نوع خرید آنی، خصوصاً درخرید پوشاک در زنان بیشتر از مردان است. کسانی که تحصیل کرده بودند بیشتر کامروایی را به تعویق انداخته و خرید آنی در آن ها پایین است. درآمد خانوار نیز بر خرید آنی بیتأثیر است.
هاسمن در سال 2000 در مطالعهای به بررسی تأثیر عوامل جمعیتشناختی و انگیزههای لذتجویانه و دلایل غیر اقتصادی (مثل لذت، فانتزی بودن و کامرواییهای اجتماعی و احساسی) پرداخت. برای تستکردنفرضیه های مرتبط با انگیزههای مصرفکنندگان در ارتباط با خرید آنی هم ازداده های کیفی و هم از داده های کمی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که هیچ رابطهای میان جمعیتشناختی و خرید آنی در افراد وجود ندارد (سایرین می گفتند درآمد و جنسیت مؤثر هستند). خرید آنی با انگیزه لذتجویانه و تمایل آنها به ارضای عزت نفس در ارتباط است. ادراک از تصمیم گیری صحیح به عنوان میانجی در رفتار خرید آنی مؤثر است. بسیاری از مردم به دلایل غیراقتصادی ممکن است کالا را خریداری کنند.
ورپلانکن و هرآبادی در سال 2001 به بررسی تفاوتهای فردی در تمایل به خرید آنی پرداختند. برای انجام این تحقیق مقیاسی با 20 عامل را برای سنجش

منابع و ماخذ تحقیق خرید برنامه ریزی نشده

است که جنبه های مختلف محصول است که در فروشگاه ارائه می شوند بر خرید آنی تأثیر می گذارد. یو و باستین (2010) نشان دادند که خرید آنی دسته بندی محصولات مختلف مانند لباس، کتاب و تجهیزات ورزشی متفاوت است. به گفته جونز و همکاران (2003)، خرید آنی محصول خاص ناشی از درگیری فرد با محصول و گرایش به خرید آنی او است. پارک و همکاران (2006) درگیری با مد و تمایل به خرید آنی محصولات را بررسی کرده و رابطه مثبت این دو را کشف کردند.
کلات و ویلت (1967) نشان دادند که ویژگیهای مصرفکنندگان و جمعیت شناختیشان خرید آنی را تحت تأثیر قرار میدهد. شرایط بازار محلی و نیروهای مختلف فرهنگی نیز می تواند خرید آنی مصرفکننده را تحت تأثیر قرار دهد. دیتمار و همکاران (1996) مشاهده کردند که جنسیت، به عنوان یک عوامل اجتماعی، خرید آنی را تحت تأثیر قرار میدهد. مردان تمایل به خرید آنی اقلام و فعالیتهای لذت جویانه دارند. زنان تمایل به خرید کالاهای نمادین دارندکه با ظاهر خود و جنبههای عاطفی آن ها مرتبط است. از نقطه نظر اجتماعی و اقتصادی، افراد با سطح نسبتاً پایین درآمد، تمایل به لذت بردن فوری دارند. عوامل مربوط به شخص مانند تجربه آموزشی عمل خرید آنی را تأثیر میگذارد (وود، 1998). کاسن و لی (2002) استدلال کردند که در یک بافت فرهنگی، نظریه فردگرایی و جمع گرایی، بینش های مهمی را در مورد رفتار آنی مصرف کننده ایجاد می کند. افرادی که مستقل ترند، خرید آنی بیشتری نسبت به کسانی که به دیگران وابسته هستند دارند. به طور مشابه، مصرفکنندگان جمع گرا نسبت به مصرفکنندگان فردگرا، خریدهای آنی کمتری انجام میدهند. محرکهای داخلی، خارجی و مرتبط با محصول و همین طورعوامل جمعیت شناسی، اجتماعی و فرهنگی در جدول زیر آورده شده است.

جدول2-3) محرکها و عوامل مؤثر بر خرید آنی
محرکهای داخلی
محرکهای خارجی
آنیگرایی
ویژگیهای فروشگاه
لذت یا تفریح
ترفیعات فروش
لذت جویی
کارمند یا همراه
مد
حضور همسر یا خانواده
احساسات

ازدحام
ارزیابی هنجاری
محرکهای حسی
تنوع طلبی
کانال خرید
انطباق
فناوری سلف سرویس
درگیری محصول
خردهفروشی کردن کالاها
ادامه جدول2-3) محرکها و عوامل مؤثر بر خرید آنی
عوامل جمعیتشناختی، اجتماعی و فرهنگی
عوامل موقعیتی و مرتبط با محصول
جنس
زمان دردسترس
سن
پول در دسترس
درآمد
محصولات مد
تحصیلات
محصولات جدید
اقتصادی- اجتماعی
فرهنگ
هدف از این مقاله ارائه دلایل رفتار خرید آنی به صورت جزئی با گردآوری از پژوهشهای مختلف در زمینه خرده فروشی و رفتار مصرفکننده بوده است. طیف گستردهای از پایگاه دادهها، مقالات، مجله و کتاب محققان مختلف برای این بررسی استفاده شد. تجزیه و تحلیل محتوای آثار پژوهشهای مختلف منجر به طبقهبندی ادبیات به عوامل مختلف مؤثر بر خرید آنی و توسعه بیشتر چارچوب پژوهش شد.
2-1-8-2) مدل بادگیان و ورما
مطالعهای دیگر توسط بادگیان و ورما درسال 2014 انجام گرفت. مدل پژوهش این افراد به شرح زیر می باشد.
شخصیت
گرایش به لذت خرید
گرایش به خرید آنی
مادیگرایی
فرهنگ
رفتار خرید آنی

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شخصیت
گرایش به لذت خرید
گرایش به خرید آنی
مادیگرایی
فرهنگ
رفتار خرید آنی

شکل 2-2) مدل بادگیان و ورما
منبع: بادیگان و ورما، 2014، 539
این مطالعه به بررسی تأثیر عوامل درونی از جمله شخصیت، فرهنگ، گرایش به لذت خرید، ماده گرایی و گرایش به خرید آنی بر روی رفتار خرید آنی پرداخت.
به نقل از اسچیفمن (2008)، شخصیت از ویژگیهای (فیزیکی-روانی) که منحصر به فرد و پویا یک فرد است که رفتار و پاسخ های او را به محیط اجتماعی و فیزیکی تحت تأثیر قرار میدهد. به عبارت دیگر، آن مجموعه ای از صفات روانی و ساختاریافته فردی است که نسبتاً پایدار است (لارسن و باس، 2010). این حقیقت که شخصیت منعکس کننده تفاوت های فردی است ، ما را قادر به دسته بندی مصرف کنندگان بهگروه های مختلف بر اساس یک یا چند صفت مختلف میکند. همچنین این واقعیت که شخصیت سازگار و پایدار است. به این معنی است که اگر چه بازاریابان نمی توانند شخصیتهای مصرف کننده را برای مطابقت با محصولات خود تغییردهند، آنها میدانند که ویژگی های شخصیتی تحت تأثیرپاسخ های مصرف کنندههای خاص هستند و از این طریق آنها می توانند اقدام به تجدید نظر صفات ذاتی مربوط به گروه هدف مشتریان کنند. از زمانی که درک رابطه بین شخصیت وگرایش به خرید آنی مشخص شد، درک رابطه شخصیت و خرید آنی مهم شد.
فرهنگ مجموعۀ پیچیدهای است که شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، فنون،اخلاق، قوانین، سنن و بالاخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی است که فرد عضو جامعه، از جامعۀ خود فرا می گیرد و در برابر آن جامعه وظایف و تعهداتی را بر عهده دارد. فرهنگ به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار بر رفتار مصرف کننده به رسمیت شناخته شده است (لگوهرل و همکاران، 2009).با توجه به خرید آنی، تأییدهایی در مورد ارتباط دو سازه فرهنگی (فردگرایی و جمع گرایی) با خرید آنی وجود دارد (جالس، 2009). سازه فرد گرایی رابطه مثبت با رفتار خرید آنی دارد ولی با سازه جمع گرایی رابطه منفی با آن دارد.
گویال و میتال (2007) لذت خرید را به عنوان مشخصه فردی تعریف کردند که فرد مایل به بیشتر لذتبردن از خرید است. تأثیر لذت خرید بر روی رفتار خرید آنی بطور واضح در محیط مبتنی بر فروشگاه نشان داده شده است (بیتی و فرل، 1998 ). کوفاریس و همکاران (2002 ) استدلال کردند که لذت خرید تأثیر مثبتی بر روی خرید آنی دارد. بنابراین هیچ کدام از این دو مطالعه تأثیر چشمگیری را تأیید نکردند. یک مطالعه بر روی خریدهای آنی محصولات ورزشی نیز همین نتیجه را داد (کاون و ارم استرنگ، 2002). مطالعات زیادی اخیراً بصورت نظری در حول عوامل محیطی فروشگهای اینترنتی و محرکها هستند ، بعبارت دیگر ، بصورت تجربی تأثیر مثبت تفریحی خرید کردن بر روی خرید آنی تأیید شده است. همچون آدلار و همکاران (2003) که پاسخهای احساسی مثبتی را نشان دادند که افزایش خرید آنی را تحریک میکند. بر خلاف این مطالعات، مطالعه ای که توسط ورهاگن و وندولن (2011) انجام شد، بر احساسات تمرکز کرده و بنابراین تأثیر تعدیل گری احساسات را بر رابطه بین لذت خرید و خرید آنی را پیشنهاد میکند و بصورت تجربی آن را تأیید کردهاند.
با آغاز کار بلک (1984) در تعریف و توضیح مادی گرایی به عنوان یک صفت ذاتی، دیدگاه های بسیاری برای توضیح این سازه مهم از توسعه پیدا کردند. درحالی که سیکزنمیهالی (2004) آن را به عنوان نگرش نسبت به کالاهای مادی در نظر گرفته و کاسر و همکاران (2007) آن را از دردگاه ارزش محور مورد توجه قرار دادند. استیون و اسرینیواس (2013) ، مادیگراها را به عنوان مصرف کنندگانی توصیف کردند که ارزش را به اهداف مادی مرتبط میکنند و این اشخاص معتقدند که ذخیره کالاها، هدف مرکزی زندگی و عاملی برای موفقیت است. مطالعات بسیاری رابطه مثبت مادی گرایی و خرید آنی را نشان دادهاند. برای مثال ترویسی و همکاران (2006) نشان دادند که افراد با ویژگی مادی گرایی بالا، گرایش بیشتری به خرید آنی دارند و همچنین هوریگان و بیوگور (2012) نیز به همین نتیجه رسیدند.
گرایش به خرید آنی توسط راک و فیشر (1995) به عنوان ویژگی مصرف کننده مفهوم سازی شده است و آن را به عنوان میزانی که یک شخص تمایل دارد تا خریدهای خود را به طور فوری و مبتنی بر احساسات انجام دهد، تعریف کردهاند. همچنین گرایش یه خرید آنی به عنوان پاسخی خودکار به محرکهای جدید که باعث خرید آنی میشود تعریف کرد (شارما و همکاران،2010). در تحقیقات مختلف مشخص شد که بین گرایش به خرید آنی و رفتار خرید آنی رابطه مثبتی وجود دارد و هرچه گرایش به خرید آنی در فرد بیشتر باشد، خرید های آنی او بیشتر خواهد شد و توسط محرکهای بازاریابی مثل تبلیغات، عوامل بصری و هدایای ترفیعی و غیره بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرند (فوریوگی و همکاران، 2013).
خرید آنی، بدون قصد و غیر عمدی است، زیرا فرد به طور فعالانه به دنبال کالای خاصی نبوده است و هیچ برنامهای برای خرید نداشته و در حال انجام عمل خرید نبوده است. مشخصه غیر عمدی بودن و عدم برنامه ریزی لازمه یک خرید آنی است اما تنها معیار برای قرار گرفتن در طبقه خرید آنی نمیباشد (کلات و ویلت، 1967) .
با استفاده از مدل معادلات ساختاری، پاسخ 508 مصرفکننده در بخشهای مختلف منطقه پایتخت هند مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که در حالی که سه سازه مادیگرایی، گرایش به لذتخرید و گرایش به خرید آنی رابطه مثبت و معنادار با رفتار خرید آنی دارد ولی، سازه فرهنگ فقط رابطه معنی داری با خرید آنی دارد. یافتههای این مطالعه همچنین نشان داد که عامل جنسیت، تأثیری در متغیرهای درونی بر رفتار خرید آنی ندارد.
2-1-8-3)
مدل دهدشتی و مبرهن
دهدشتی و مبرهن درسال 1391 مطالعهای را انجام دادند، این افراد برای سنجش تأثیر عوامل انگیزش فردی بر خرید های اینترنتی، تأثیر دو ارزش فردی نیاز به خودشکوفایی و نیاز به برقراری روابط اجتماعی را بر منافع لذت جویانه و منافع کارکردی حاصل از خرید اینترنتی بررسی و سپس رابطه بین این منافع و ویژگیهای سایت ارائه کننده کالا و خدمات به صورت الکترونیکی ( فضای سایت، طراحی تصویری، دسته بندی محصول، خدمات پس از فروش، کیفیت اطلاعات) را مشخص کردند. مدل پژوهش این افراد به شرح زیر می باشد.
نیاز به خودشکوفاشییی
نیاز به برقراری روابط اجتماعی
کیفیت اطلاعات
فضای سایت
منافع لذت جویانه
خدمات پس از فروش
طراحی تصویری سایت
قصد بازگشت دوباره به سایت
منافع کارکردی
دسته بندی محصول

شکل 2-3) مدل دهدشتی و مبرهن
منبع: دهدشتی و مبرهن ، 1391، 43
دو دسته مهم از مشتریان بر مبنای ارزشهای فردی آنها را شناسایی شدهاند. مشتریان دسته اول، خودشکوفایی را به عنوان هدف زندگی خود دارند. آنها اهداف کاربردی خرید را بسیار مهم میشمارند ولی به کسب لذت از خرید چنین بهایی نمیدهند. براین اساس، خصیصههای بیرونی (مثل دسته بندی محصول، کیفیت اطلاعات و خدمات پس از فروش) ابعاد مهمی در ارتباط با این مشتریان هستند. برای جذب مشتریان دسته اول، مدیران باید بر منافع کاربردی که ارائه میدهند، تأکید کنند. مشتریان دسته دوم، برقراری رابطه اجتماعی را هدف زندگی خود میدانند. آنها به اهداف کاربردی و لذت طلبانه اهمیت یکسانی میدهند. براین اساس، مدیران باید براین نکته تأکید کنند که یک فروشگاه الکترونیکی، میتواند مشخصه نیاز برقراری روابط اجتماعی آنها باشد.
روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری را دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی که در سه ماه گذشته حداقل یک بار خرید اینترنتی داشتهاند تشکیل داده است. روش نمونهگیری طبقه بندی نسبی و حجم نمونه 374 نفر بوده است. از مدل کو،کیم و لی (2007) در این تحقیق استفاده شده است و ازروش های کولموگروف اسمیرونوف، ضریب همبستگی پیرسون و از تحلیل عاملی تأییدی برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است. نتایج تحقیق برخلاف تحقیقات قبلی از جمله تحقیق کو، کیم و لی (2007) نشان داد که اگر مدیران بتوانند احتمال خرید مکرر را از طریق ارائه اطلاعات با کیفیت بالا در خریداران خود افزایش دهند، تمایل آنها برای بازگشت به سایت افزایش خواهد یافت. در این راستا میتوان به مدیران فروشگاه های آنلاین پیشنهاد داد که حس لذت جویی از زندگی را در خریداران تقویت کنند و از سویی دیگر به منظور پاسخگویی به نیاز به برقراری روابط اجتماعی در افراد، امکانات چت و… را فراهم نمایند.
2-2) پیشینه تحقیق:
2-2-1) پیشینه تحقیقات داخلی:
در این قسمت به بررسی مطالعاتی که در داخل کشور در مورد خرید آنی انجام شده است، پرداخته می شود:
مطالعهای توسط محسن نظری و امیرحسین قادری عابد درسال 1390 با عنوان ارائه مدلی جهت بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) انجام گرفت و عوامل مختلف جمعیت شناختی، روان شناختی، آمیخته بازاریابی و موقعیتی تأثیر گذار بر خرید آنی بررسی گردید. هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی در بین مصرفکنندگان ایرانی و به طور خاص در میان دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است. مدل عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی به کمک ادبیات موضوع تدوین شده و به کمک ابزار پرسشنامه و مدل معادلات ساختاری و نیز به کمک نرم افزار Smart-PLS مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تنها به خرید رفتن، سطح عزت نفس، تحریک پذیری، نوع محصول و ابزارهای ترفیعی تاثیر معناداری بر رفتار خرید ناگهانی داشته و تاثیر عوامل جنسیت، محیط خرید، راهنمایی فروشنده، فردگرایی و قیمت محصول مورد تایید قرار نمیگیرد.
مطالعهای توسط عباس جوادی و لیلا جعفری در سال 1390 با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید آنی زنان بر محصولات سوپر مارکتی صورت گرفت. این تحقیق، رفتار خرید زنان را مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق این امر مطرح شد که متغیر بیرونی خرید: زمان در دسترس برای خرید بر گرایش به خرید برنامه ریزی نشده و خرید داخل فروشگاهی و متغیر بیرونی : پول در دسترس بر گرایش به خرید برنامه ریزی نشده و هر دو نهایتأ بر وقوع خرید برنامه ریزی نشده تأثیر دارند و همچنین دو متغیر (تفاوت فردی لذت خرید و گرایش به خرید برنامه ریزی نشده) بر وقوع این رفتار تأثیر دارند.
در مطالعهای که توسط افشین رهنما در سال 1390 با عنوان ارزیابی تأثیر عوامل موقعیتی و فردی بر خرید آنی صورت گرفت، به بررسی تأثیر عوامل موقعیتی و فردی بر خرید آنی با استفاده از مدل محرک-ارگانیسم-پاسخ پرداخته شد. همچنین در این تحقیق به توصیف و تشریح مفهوم خرید آنی با توجه به تأثیری که عوامل موقعیتی و فردی بر خرید آنی دارند، پداخته شد. در این تحقیق عوامل موقعیتی با دو متغیر: نمای فروشگاه و هیجان و عوامل فردی با متغیرهای برونگرایی و نوآوری و ویژگیهای روحی-روانی به طور همزمان مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج این تحقیق حاکی از این امر بود که دو عامل موقعیتی (نمای فروشگاه و هیجان) و یک عامل فردی (ویژگی های روحی-روانی) بر خرید آنی افراد تأثیر مثبت دارند و ویژگی های فردی بر خرید آنی تأثیر غیر قابل ذکر دارد.
نوشین اویسی درسال 1390 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود، به تمایل به خرید مجدد آنلاین در تجارت الکترونیک بین بنگاه و مصرف کننده بارویکرد کیفیت ارتباطات آنلاین پرداخت و دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی را برای مطالعه خود انتخاب کرد و برای انجام تحقیق

منابع و ماخذ تحقیق خرید آنی آنلاین

خریدهای خواروبار خود را از طریق آنی انجام دادند، 57 درصد هم محصولات با قیمت متوسط مثل مد را از طریق آنی انجام دادند؛ و28 درصد برای خرید محصولات گران قیمت مثل وسایل الکترونیکی و مبلمان را انجام دادند. همینطور در ایالت متحده امریکا نیز تحقیقات مشابهی انجام گرفته است. یک تحقیق از 2273 مصرفکننده نشان داد که 67 درصد از بزرگسالان امریکایی در ماه گذشته محصولاتی را بطور آنی خریداری کردهاند و80 درصد از پاسخدهندگان خرید آنی را در سال گذشته انجام دادهاند، دو سوم از آنها بیان کردند که از خریدهای آنی خود پشیمان شدهاند (فلوه و مادلبرگر،2013 :429).

با رشد خرید آنلاین درک عمیقی از خرید آنی از طریق اینترنت به طور ضروری شروع شد. در سال 2011 بخش خرده فروشی آنلاین درآمد 2/530 میلیارد دلار در سرتاسر جهان به دست آورد. این امر نشاندهنده افزایش 4/15 درصدی در دوره 2007 تا 2011 میباشد. در ایلات متحده آمریکا، خردهفروشی آنلاین به حجم معاملات 2/176 میلیارد در2010رسید. بر طبق تحقیقات پیشبینیکننده در سالهای آتی 10درصد نرخ رشد سالانه مورد انتظار است. بدین معنی که پیش بینیشده حجم معاملات خرده فروشی آنلاین در 2015 به 280 میلیارد برسد (مولپرو و همکاران، 2011). اگرچه ارقام پیشبینیشده برای خرید آنی آنلاین در دسترس نیست. این حقیقت وجود دارد که عوامل خرید آنلاین مثل عاملان پیشنهاددهنده تحت حوزه کارکردیشان، باعث تحریک خریدهای آنی میشوند (هاستلر و همکاران، 2011: 339). تحقیقات بازاریابی مشخص کردهاند که ویژگیهای فروشگاه بعنوان یک تحریککننده مهم برای خریدهای آنی محسوب میشوند (استیلی و همکاران،2010: 270). یک تحقیقی که با بیش از 500 خریدار انجام شد، نشان داد که محرکهای درون فروشگاهی منجر به خریدهای آنی بیشتر و در نتیجه باعث ایجاد پنج میلیارد دلار میشود (موگلونسکی، 1998: 32). بعلاوه دونوان و همکاران (1994) نتیجه گرفتند که جو و محیط فروشگاه میتواند بصورت پایدار خریدهای برنامه ریزی نشده و مدت زمان سپری شده در زمینه خرده فروشی را افزایش دهد.
در این فصل به صورت مفصل، عوامل مرتبط با خرید آنی درفروشگاه های سنتی، عوامل شخصیتی (انگیزه لذت جوئی، آنی گرایی و …)، انواع وبگردی، فروشگاه اینترنتی و عوامل تشکیل دهنده آن تشریح میگردد. در قسمت پیشینه تحقیق نیز مطالعاتی که در حوزه خرید آنی (داخلی و خارجی) انجام شده است، ذکر میگردد و در پایان توسعه فرضیات و ارئه مدل عملیاتی تحقیق ارائه میشود.

2-1-2) خرید آنی
دردهه 1950 هنگامی که مفهوم خرید آنی، تنها به عنوان یک مفهوم، رسمیت پذیرفته شده بود، درکی بدین منوال گسترش یافته بود که خرید آنی یک مفهوم یک بعدی و ساده است. ادبیات آن زمان، خرید آنی را مترادف و برابر با خرید بدون برنامه ریزی می دانستند. این تعریف کم عرض و ساده، شاید نتیجه تحقیقات محدود در این حیطه، از جهت اینکه خرید آنی مفهومی جدید درآن زمان بود. پیرون (1991) مطرح کرد که در طی آن زمان بیشتر از مصرف کننده ، خرید مورد توجه محققان بوده است. این دید به خرید آنی یک دهه بعد به درک کاملتری، تکامل یافت. ادبیات آن زمان، این موضوع که، خرید بدونبرنامه ریزی تنها یک الزام برای خریدهای آنی است اما شرط کافی برای خریدهای به اصطلاح آنی نامیده میشدند، نیست، پذیرفته شده بود. دیگر توسعه قابل توجه، رد عقیده قبلی ایجاد شده، با این عنوان که، خرید آنی به طور مسلم یک خرید غیر منطقی بوده و نمیتوان آن را تحت تاثیر قرار داد. این نوع نگرش را میتوان در تحقیقات انجام شده در این دوره که شامل چگونه فضای قفسه (کاکس،1964)، جمعیت شناختی مصرف کننده (کلات و ویلت،1967) تاثیرات خرید آنی مشاهده نمود. علاوه بر این موارد، تلاشهای در طی این دوره برای شناسایی و طبقه بندی خرید آنی به عنوان طبقات متفاوت انجام گرفته بود (نظری و قادری،1390: 130).
راک و فیشر (1995) وقوع یک خرید آنی را این گونه تعریف میکنند: « وقتی یک مصرفکننده تمایلی آنی، غالباً قوی و پایدار به خرید آنی یک کالا پیدا میکند. این انگیزه آنی پیچیده است و ممکن است تعارض احساسی ایجاد نماید».
خرید آنی، بدون قصد و غیر عمدی است، زیرا فرد به طور فعالانه به دنبال کالای خاصی نبوده است و هیچ برنامهای برای خرید نداشته و در حال انجام عمل خرید نبوده است. مشخصه غیر عمدی بودن و عدم برنامه ریزی لازمه یک خرید آنی است اما تنها معیار برای قرار گرفتن در طبقه خرید آنی نمیباشد. در واقع هر خرید آنی حتماً بدون قصد است، اما هر خرید بدون قصدی الزاماً یک خرید آنی نیست. خرید آنی بدون تفکر است، زیرا این خرید بدون انجام ارزیابیهای زیاد انجام میپذیرد .کسی که خرید آنی انجام میدهد با احتمال کمتری پیامدهای خرید خود را در نظر میگیرد و یا درباره آن خرید فکر به دقت فکر میکند. این فرد تنها بر خشنودی آنی حاصل از پاسخ به میل خرید تمرکز دارد و به حل یک مسئله از پیش ایجاد شده فکر نمیکند. همچنین خرید آنی بی درنگ و سریع انجام میشود. فاصله زمانی میان دیدن کالا و خرید آن بسیار کوتاه است و تصمیم خرید بسیار عجولانه اتخاذ میشود. خرید آنی به خاطر جمعآوری اطلاعات بیشتر، مقایسهفروشگاه ها، گرفتن مشورت و … به تعویق نمیافتد (جونز و همکاران،2003: 508).
دردهه های اخیر فرآیند تصمیمگیری برای خرید، به طور گستردهای مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است. موضوع اصلی در بدنه این دانش این است که انتخابهای مصرفکننده را می توان از دیدگاه عقلایی توصیف کرد و این در حالیست که یک انتخاب، پس از بررسی دقیق جنبههای متفاوت کالا و بررسی جایگزینهای مختلف آن، انجام میشود. درحالی که در برخی موارد، مصرف کنندگان از این حدود عقلایی خارج می شوند. در چنین مواردی، انتخابها بدون بررسی دقیق در مورد جایگزینهای موجود انجام میشوند و اطلاعات کافی در رابطه با کالایی که مشتریان به آن علاقه دارند، در دست نیست و همچنین قصدی قبلی برای خرید آن کالا وجود نداشته است در چنین لحظاتی است که خریدهای آنی در اینترنت اتفاق میافتند (نظری و بغدادی،1392: 225).
محققان بسیاری تعاریف ادراکی متعددی از خرید آنی ارائه کردهاند. پیرون (1991) تعاریف پیشین را بازبینی کرده و نتیجهگیری میکند که هیچ یک از آنها، به طور کامل این پدیده جالب و پیچیده را تعریف نمیکنند. او سیزده بعد از تعاریف محققان دیگر را که در مورد خرید آنی متداول بود ، تعیین کرد. سپس این ابعاد را یکپارچه کرده و تعریفی کوتاه از خرید آنی بدین گونه ارائه داد: “خرید آنی نوعی خریدبرنامه ریزی نشده است، نتیجه رویارویی با محرکهاست و درمحل در موردش تصمیمگیری شده است و پس از خرید، خریدار واکنش های احساسی و یا شناختی را تجربه میکند”. (نظری و بغدادی،1392: 225). با آغاز عصر اینترنت و گسترش تجارت الکترونیک، توجهات به سمت خرید آنی آنلاین معطوف شده است و تحقیقات در مورد خرید آنی آنلاین شروع شد. بسیاری از مطالعات دانشگاهی در زمینه خرید آنی در محیط آنلاین انجام شده است (پاربوتیچ و همکاران،2009: 66). به گفته اروگلو وهمکاران (2001) خرید در محیط آنلاین، فرصتهای جستجو بالقوه را فراهم میکند و محدودیتهای زمانی و مکانی را که اغلب مشتریان با آن مواجه اند را کاهش میدهد و این عوامل باعث افزایش خرید آنی در محیط آنلاین می شود. مشتریانی که احتمالأ درفروشگاه های سنتی به صورت آنی خرید میکنند به احتمال بیشتر در محیطهای آنلاین نیز به صورت آنی خرید میکنند (دیتمار و همکاران، 2004: 430).
اولین مطالعه مرتبط با خرید آنی انلاین توسط آدلار و همکاران (2003) انجام شد که تأثیر اشکال مختلف ارائه اطلاعات (متن، تصویرها و ویدئوها) را بر روی رفتار خرید آنی بررسی کردند. مطالعه دیگری مدلی را برای توضیح تأثیر جریان رفتارهای خرید آنلاین با در نظر گرفتن خرید آنی بعنوان یک متغیر تعدیلگر پیشنهاد کرد (اسمیت و سیواکومار، 2004: 1202). مطالعات دیگر بر نقش آنیگرایی
بر خرید آنلاین تأکید کردند. پارک و لنون (2006) یک ارتباط بین گرایشات خرید آنی در کانالهای مختلف به وسیله نشان دادن اینکه خرید آنی در تلویزیون توسط خرید آنی در خرید فروشگاهی تأثیر پذیرفته است را ایجاد کردند. در زمینه محصولات مد، در کل نوآوریهای مد درجه بالایی از خرید آنی را نشان میدهد (پاو و لو ،2004: 399). بیشتر مطالعات اخیر بر روی خرید آنی انلاین با مدل محرک – ارگانیسم – پاسخ با در نظر گرفتن محرکهای خارجی فراهم شده توسط فروشگاه الکترونیکی، حالتهای داخلی ارگانیسم و انواع مختلف پاسخ ادامه پیدا کرده است. هر سه عنصر محرک– ارگانیسم– پاسخ تعداد زیادی از ویژگیهای شخصی را دارد و هر کدام از این مطالعات بر مفاهیم مختلف این چارچوب نظری تمرکز کردهاند. اگرچه بطور شفاف به مدل محرک– ارگانیسم– پاسخ توجه نکردهاند، ورهاگن و وندولن (2011) اجزای متمایزی از این رویکرد را در تحقیق خودشان استفاده کردند. یافتههایشان نشان میدهد که جذابیت محصول و نوع ارتباطات وب سایت و همچنین لذت جویی بعنوان یک حالت ذهنی که بصورت مثبت و منفی مؤثر است بر آن تأثیر میگذارند. هر دوی آنها تأثیر مهمی بر روی پاسخ، وب گردی، دارند. پاربوتیچ و همکاران (2009 ) مدلی شامل عوامل مرتبط به وظیفه مثل ارتباط اطلاعات و عوامل مرتبط به حالت مثل جذابیتهای دیداری بعنوان محرک در نظر گرفتند. حالتهای درونی بر مبنای نظریه پذیرش فناوری (مفید بودن درک شده) و لذت جویی درک شده مفهوم سازی شده بودند. خرید آنی بعنوان پاسخ در نظر گرفته شده بود. در یک تحقیق پژوهشی بصورت تجربیفرضیه های مؤثر تأیید شد.
خریداران آنلاین نسبت به کسانی که از در فروشگاه فیزیکی هستند خودجوشترند. محرک های بازاریابی آنلاین، آنی گرایی بیشتری را برای خرید ایجاد کرده و به خریداران آنلاین اجازه می دهند ریسک گریزی کمتر داشته باشند (مدهاواران و لاوری، 2004: 62).
در حالت کلی خرید آنی با سهولت و آسانی پیوند خورده است بازاریابان تلاش زیادی را انجام دادهاند تا عمل خرید را برای مصرفکنندگان به یک فرایند سهل و آسان تبدیل سازند. به عنوان مثال به وجود آوردنفروشگاه های اینترنتی با امکان خرید خود خدمتی، مراکز خرید 24ساعته، محلهای برای پارک خودرو و نوآوریهای دیگر که هدف آنها ایجاد کردن عمل خرید به عملی سهل برای خریداران می باشد.

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-2-1) ماهیت خرید آنی
هرچند، در نگاه اول خرید آنی یک مفهوم ساده و آسان به نظر میآید. اما یک مفهوم پیچیده و چند وجهی میباشد )بیتی و فرل، 1998). خرید آنی یک رفتار خرید بی مقدمه، ناگزیر و از لحاظ لذت جویی پیچیده است که در آن سرعت تصمیم خرید، از هرگونه تفکر، ملاحظات و بررسی سایرگزینه ها جلوگیری میکند. چون رفتار خرید آنی متشکل از خریدهای آنی و بدون برنامه ریزی میباشد، نیروهای عاطفی و شناختی هدایتگر خرید معمولأ در زمان و مکان خرید پایدار میشوند (راک و گاردنر، 1993). خرید آنی اغلب با واکنش های عاطفی قوی مانند احتیاج مبرم به خرید یا احساس لذت و هیجان همراه است. خرید آنی حتی در جایگاه مصنوعی و کاذب خود باعث برآوردهسازی انگیزههای لذتجویانه میگردد. خریدکنندگان آنی در مقایسه با خرید کنندگان غیرآنی ملاحضات لذتجویانه را در خریدهای خود مدنظر قرار میدهند و نیز تجارب خرید آنها مبتنی بر عواطف قوی انگیزشی مانند هیجان و لذت میباشد. اگر چه تحقیقات پیشین نشان میدهند عامل شادی، در خرید آنی سهیم است اما شواهدی نیز وجود دارند که نشان میدهند خرید آنی باعث کاهش حالات روانشناختی نامطلوب میشود (بابک صومی، 1392).
2-1-2-2) انواع خرید آنی
استرن (1962) خرید آنی را به 4 دسته طبقه بندی کرده است:
1. خرید آنی محض: میل فوری و بدون برنامه به خرید یک محصول که بر خلاف الگوی معمول خرید فرد می باشد.
2. خرید آنی یادآوری شده: نتیجه یک نیاز از قبل تعیین شده است که در حین خرید به محض مواجه شدن با آن آیتم (شیء) برانگیخته میشود. به عنوان مثال زمانی که مصرفکننده یک شی را میبیند که باعث تحریک حافظه اش در مورد کمبود آن شی در خانه یا مصرفشدن کامل آن می شود، تصمیم به خرید میگیرد.
3. خرید آنی پیشنهاد شده: زمانی اتفاق میافتد که یک خریدار یک شی را برای اولین بار می بینید و در او میل به خرید آن شیء شکل میگیرد، بدون هیچ گونه دانش پیشین در مورد آن محصول.
4. خرید آنی برنامهریزیشده: مصرفکننده میخواهد بعضی از محصولات را فقط به خاطر حراجی بودن یا به خاطر این که معتقد است که آن یک خرید ارزان است. خریداری نماید (کلوی ،2002 :15).
2-1-2-3) عوامل مؤثر بر خرید آنی
اولین پژوهشها در حوزه خرید ناگهانی به سال 1950 باز میگردد که در آن مفهوم خرید ناگهانی با خرید برنامه ریزی نشده مترادف در نظر گرفته شد. در تحقیقات بعدی، تلاشهایی در جهت متمایز ساختن خرید ناگهانی از خریدبرنامه ریزی نشده صورت گرفت. به طور مثال آپلوام در سال 1951 عنصر “واکنش نسبت به محرکها” را مطرح نمود و چند سال بعد استرن در سال 1960 ویژگی پاسخ به محرک های داخل فروشگاه را نیز به آن اضافه نمود. تحقیقات در این حوزه ادامه پیدا کرد تا این که روک در سال 1987 عنصر روانشناختی و چندین عنصر دیگر را نیز به خرید ناگهانی اضافه نمود. در سالهای بعد نیز تحقیقات گستردهای در این حوزه صورت گرفته است که هر کدام به بخشی از عوامل مؤثر بر خرید ناگهانی اشاره کردهاند. بعضی به عوامل فرهنگی و روان شناختی از جمله مدگرایی، عزت نفس، فردگرایی، عدم کنترل بر میل خرید و … تأکید کردهاند (یان و فابر، 2000)، برخی به عوامل جمعیتشناختی پرداختهاند (کاسن و لی، 2002)، عدهای عوامل موقعیتی مانند چیدمان و دکواسیون فروشگاه، نحوه نمایش محصول راهنمایی و کمک فروشنده را مد نظر قرار دادهاند (هارمانسیاگلو و همکاران، 2009) و تعدادی نیز به نقش عوامل آمیخته بازاریابی مانند نوع محصول، قیمت و ترفیعات بازاریابی اشاره کردهاند (جونز وهمکاران،2003). برخی دیگر از پژوهشگران نیز به بررسی تاثیر هم زمان چند عامل بر رفتار خرید ناگهانی پرداختهاند (مینیچ و کورسان، 2010: 50).
بنابراین به طور کلی میتوان عوامل مؤثر و فعالکننده خرید آنی را به طور گسترده به دو طبقه اصلی تقسیم نمود: عوامل داخلی وعوامل خارجی. عوامل خارجی به آن دسته محرکهای که توسط خردهفروشان برای تحریککردن مصرفکنندگان به خرید بیشتر به کار گرفته میشوند، اشاره دارد و میتوان به محرکهایی مثل ظاهر و محیط فروشگاه، ظاهر و بستهبندی کالا، معروفیت و خوشنامی برند کالا، تبلیغات مؤثر، وضعیت اقتصادی جامعه و … اشاره کرد. علاوه بر عوامل خارجی، عوامل داخلی نیز ، تأثیر قابل توجهای بر تمایل خرید آنی مصرفکنندگان دارند و بیشتر به عوامل شخصیتی (مثل اعتماد به نفس، آنی گرایی

منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه انسانی

های معقول مدیریت از کارکنان و غیره)
دور نمای کوتاه مدت (دو تا چهار سال) و بلند مدت (پنج سال یا بیشتر) از دیدگاه کارکنان در خصوص رشد و بقای سازمان
چنانچه عوامل نامبرده در جهت مثبت رشد داشته باشند، سرمایه انسانی نیز در حال توسعه خواهد بود. جدول شماره 2-10 موارد یاد شده در قالب پنج گروه آموزش و تحصیل، مهارت‌ها، جو داخلی و فرهنگ سازمانی، فشار های بیرونی و تاثیرات محیطی و نیز شرایط روحی و روانی، گنجانده و به همراه برخی از مصادیق آنها نشان داده شده‌است.
جدول شماره 2-10: عوامل و شاخص‌های موثر بر سرمایه انسانی(رمضان، مجید،1390، 126)
موضوع
مصادیق
آموزش و تحصیل
کارآموزی رسمی کارکنان
آموزش رسمی کارکنان
آموزش حین خدمت
مهارت‌ها
مهارت تحقیق
مهارت کارآفرینی داخلی و خارجی
نسبت به یادآوری و به خاطرسپاری
فشارهای بیرونی و تاثیرات محیطی
رقابت صنعتی
نیمه عمر اطلاعات در صنعت
عرضه و تقاضای رشته کاری
جو داخلی و فرهنگ سازمانی
اهداف بلند مدت و کوتاه مدت
بودجه تحقیق و توسعه در سازمان
سیستم های رسمی انتقال دانش
سیستم های غیر رسمی انتقال دانش
تعامل با مصرف کنندگان و مشتریان
محیط و فضای فیزیکی
جو داخلی سازمان
شرایط روحی و روانی
اخلاق کاری
خلاقیت و قوه ابتکار
انگیزش و محرک ها
طراحان این روش روابط و همبستگی‌های موثر بر رشد سرمایه انسانی را در قالب فرمول زیر نمایش داده‌اند:
HCG = T&E + S + OP&ET + I&OC + PI
برخی از تاثیرات این عوامل بر یکدیگر عبارتند از:
اگر آموزش و تحصیلات رشد داشته باشد، مهارت‌ها معمولاً افزایش می یابد.
اگر آموزش و تحصیل نقصان یابد، مهارت‌ها معمولاً کاهش می یابد، یعنی آموزش بر مهارت تاثیر مستقیم دارد.
چنانچه شرایط داخلی و فرهنگ سازمانی تحت فشار و استرس باشد، آنگاه عوامل روحی و روانی به‌صورت منفی و اگر جو داخلی و فرهنگ سازمانی در حالت مطلوب باشد، عوامل روحی و روانی به گونه‌ای مثبت عمل خواهند کرد. یعنی جو داخلی و فرهنگ سازمانی تاثیر مستقیمی بر عوامل روحی دارند.
هرگاه جو داخلی و فرهنگ سازمانی افزایش یابد، با توجه به شرایط مثبت ایجاد شده و به دنبال آن آمادگی و پذیرش بیشتر کارکنان، می باید توجه و هزینه در زمینه آموزش و تحصیلات برای ارتقای مهارت‌ها افزایش یابد. یعنی فرهنگ و فضای مطلوب داخلی، ‌امکان ایجاد ظرفیت آموزش بیشتر و به دنبال آن، ارتقای مهارت‌ها را در پی دارد.
اگر فشارهای بیرونی و تاثیرات محیطی افزایش یابد ممکن است مدیران و کارکنان مقید به خلاقیت بیشتر شوند (تا بتوانند رقابت کنند). بنابراین باید به عوامل روحی و روانی توجه ویژه‌ای مبذول داشت تا به گونه‌ای مثبت عمل کنند. (رمضان، مجید،1390، 127)
2-1-9-8 الگوی روس
این الگو توسط روس و همکاران در سال 1997 پیشنهاد شد. طبقه‌بندی روس تشابه بسیار زیادی با الگوی سلسله مراتبی اسکاندیا دارد. هدف این الگو ایجاد تجسم و انتقال سرمایه فکری و ارزش مشتق شده از آن می‌باشد. شاخص سرمایه فکری به نسل دوم از روش‌های اندازه‌گیری سرمایه فکری تعلق دارد که کاستی‌های شیوه‌های پیشین را رفع می‌کند. این الگو، تمام مولفه‌های سرمایه فکری را در یک شاخص سازمانی گرد هم می‌آورد. این شاخص، مدیران ‌را به‌طور مستقیم قادر به تشخیص و همچنین قضاوت درباره وضعیت سرمایه فکری سازمان می‌سازد. همچنین، زمینه مقایسه بین سازمان‌ها و واحدهای اقتصادی را فراهم می‌آورد. روس و همکاران، سرمایه فکری را به سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و سرمایه ارتباطی تقسیم می‌کنند. سرمایه سازمانی نیز سرمایه نوسازی و توسعه و سرمایه فرآیند را در بر‌می‌گیرد (Roos, Dragonetti, Edvinsson, 1997).
شکل شماره 2-6: الگوی روس (Roos, Dragonetti, Edvinsson, 1997)
شکل شماره 2-6: الگوی روس (Roos, Dragonetti, Edvinsson, 1997)
2-1-9-9 روش ادوینسون و مالون
ادوینسون و مالون در سال 1997 سرمایه فکری را به 3 مولفه سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و سرمایه مشتری تقسیم‌بندی نمودند (شکل شماره 2-7). سرمایه انسانی شامل دانش، مهارت‌ها و توانایی‌های کارکنان می‌شود .در واقع سرمایه انسانی توانایی‌های انسانی سازمان برای حل مشکلات تجاری و کسب و کار است. سرمایه انسانی در ذات افراد نهفته است و سازمان نمی‌تواند مالک آن باشد .بنابراین سرمایه انسانی زمانی که افراد سازمان ‌را ترک می‌کنند، دیگر در سازمان وجود ندارد .همچنین سرمایه انسانی شامل این موضوع می‌شود که سازمان چگونه به‌صورت موثر از منابع انسانی خود استفاده می‌کند. سرمایه سازمانی تمام چیزهایی در سازمان است که از کارکنان (سرمایه انسانی) در انجام فعالیت‌هایشان پشتیبانی می‌نماید. سرمایه سازمانی زیرساخت پشتیبانی کننده‌ای است که امکان انجام کار برای سرمایه انسانی را فراهم می‌آورد.
شکل شماره 2-7: روش ادوینسون و مالون در سنجش سرمایه فکری (ادوینسون و مالون، 1997)
شکل شماره 2-7: روش ادوینسون و مالون در سنجش سرمایه فکری (ادوینسون و مالون، 1997)
سازمان مالک سرمایه سازمانی است و این سرمایه در صورتی که افراد سازمان ‌را ترک کنند برای سازمان باقی می‌ماند. سرمایه سازمانی شامل اموال سنتی مانند ساختمان‌ها، سخت‌افزار، نرم‌افزار، فرآیندها، اختراعات و علامت‌های تجاری می‌شود .علاوه بر این، سرمایه سازمانی در برگیرنده چیزهایی مانند تصویر و پندار سازمان، سیستم اطلاعات و پایگاه‌های داده اختصاصی می‌باشد .به دلیل داشتن مولفه‌های گوناگون، ادوینسون و مالون سرمایه سازمانی را به زیر مولفه‌های سرمایه‌های سازمانی، فرآیندی و نوآوری تقسیم‌بندی نموده‌اند. سرمایه سازمانی شامل سیستم‌ها و فلسفه سازمان برای به‌کارگیری توانایی سازمان است .سرمایه فرآیندی شامل تکنیک‌ها، رویه‌ها و برنامه‌هایی است که ارائه کالاها و خدمات را بهبود می‌دهد .سرمایه نوآوری شامل مایملک فکری و دارایی‌های ناملموس است. مایملک فکری نگهداری‌کننده حقوق تجاری مانند کپی رایت و علامت‌های تجاری است .دارایی‌های ناملموس دیگر استعدادها و اصولی است که به‌وسیله آن‌ها سازمان عمل می‌نماید.
سرمایه مشتری شدت و ثبات قدم در ارتباطات با مشتریان است .رضایت مشتریان، تکرار کسب و کار، رضایت مالی و حساسیت قیمت از شاخص‌های سرمایه مشتری هستند .این تصور که سرمایه مشتری جدا از سرمایه انسانی و سازمانی است نشان‌دهنده اهمیت بالای آن در ایجاد ثروت برای سازمان است. در واقع ارتباطات با مشتریان جدا از دیگر ارتباطات داخل یا خارج از سازمان است. (رمضان، مجید،1390، 139)
2-1-9-10 روش استوارت
روش معرفی شده از سوی استوارت (1997) با نام “نمایشگرهای سرمایه فکری” است که در چارچوب دارایی‌های ناملموس و بر پایه شاخص‌های مرتبط با سرمایه مشتری، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری، وضعیت موجود سازمان ‌را اندازه‌گیری کرده و نمایش می‌دهد .می‌توان از دارایی‌های مذکور و نیز شاخص‌های مرتبط با آن‌ها با توجه به شرایط و اهداف سازمان بر حسب مورد استفاده کرد و با کمک آن، وضعیت سازمان ‌را در ارتباط با شاخص‌های انتخاب/ اندازه‌گیری شده در یک نگاه نمایش داد .در شکل شماره 2-8 با استفاده از چند شاخص ارائه شده در مدل اسکاندیا، نمایی کلی از این روش نمایش داده‌شده‌است. قسمت پر رنگ شده در شکل، وضع موجود سازمان در رابطه با شاخص‌های اندازه‌گیری شده را نمایش می‌دهد. (رمضان، مجید،1390، 140)
شکل 2-8 : روش استوارت (نمایشگرهای سرمایه فکری) (Stewart, 1997)
شکل 2-8 : روش استوارت (نمایشگرهای سرمایه فکری) (Stewart, 1997)
2-1-9-11روش بونیتس
بونیتس در سال 1998 یک نظرسنجی با هدف ایجاد ارتباط میان اجزای سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای) و همچنین عملکرد تجاری انجام داد .در این نظرسنجی تعداد زیادی از پیشنهادات در مورد روش‌های طراحی کلی که در سال 1978 توسط دیلمن ارائه شد، مورد استفاده قرار گرفته‌است .پرسشنامه طراحی شده میان دانشجویان مدیریت اجرایی توزیع گردید. از آنجا که تمرکز این نظرسنجی بر تحلیل سطوح سازمانی بود، هر کدام از پاسخ‌دهندگان می‌بایست پاسخ‌های خود را بر اساس تجربه خود در سازمانی که قبل از ورود به دوره مدیریت اجرایی تجاری در آن فعالیت می‌کردند، ارائه می‌دادند. گزاره‌های استفاده شده برای سنجش سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای به شرح زیر می‌باشند:
سرمایه انسانی
1. سازمان زمانی که کارکنان در کارگروهی با یکدیگر مشارکت دارند از آن‌ها بیش‌ترین خروجی را دریافت می‌کند.
2. کارکنان در سازمان به‌عنوان کارکنانی خلاق و باهوش شناخته می‌شوند.
3. برنامه‌ریزان کسب و کار به‌طور پیوسته در برنامه‌ریزی خود از ایده‌های جدید توسعه کسب و کار استفاده می‌کنند.
4. سازمان از کارکنان به‌وسیله بهبود مهارت‌ها و تحصیلات آن‌ها در صورت احساس نیاز توسط کارکنان پشتیبانی می‌نماید.
5. کارکنان سازمان به‌عنوان بهترین کارکنان در صنعت شناخته می‌شوند.
6. کارکنان از سازمان رضایت دارند.
7. کارکنان به بهترین شکل وظایف خود را انجام می‌دهند.
8. برنامه استخدامی سازمان جامع است و بهترین افراد در دسترس استخدام می‌شوند.
9. اگر یکی از کارکنان به‌طور غیر منتظره‌ای سازمان‌ را ترک کند، سازمان دچار مشکل بزرگی می‌شود.
10. کارکنان سازمان به ندرت در مورد فعالیت‌هایشان فکر می‌کنند.
11. کارکنان سازمان اغلب فعالیت‌هایشان ‌را بدون صرف انرژی زیاد انجام می‌دهند.
12. کارکنان از یکدیگر مطالبی را می‌آموزند.
13. کارکنان برای ارائه نظرات در مباحث گروهی تشویق می‌شوند.
14. سطح صلاحیت کارکنان در بالاترین سطح ایده‌آل قرار دارد.
15. زمانی که یک فرد سازمان‌ را ترک می‌کند، سازمان برای فرد جایگزین وی دوره‌های آموزشی پیاپی برگزار نمی‌کند.
16. در سازمان شما به‌طور پیوسته ایده‌های جدیدی ارائه می‌شود.
17. سازمان شما توسعه و پشتیبانی ارتباطات داخلی میان گروه‌های مختلف را پرورش نداده‌است.
18. کارکنان تمام تلاش خود را برای متمایز کردن سازمان در صنعت نسبت به سایر سازمان‌ها انجام می‌دهند.
19. درک سازمان از اغلب کارکنان آن نشأت می‌گیرد.
20. برخی از افراد خاص در سازمان دیگر افراد را در سطح پایین‌تری از خود می‌دانند.
سرمایه رابطه ای
1. سازمان زمان حل مشکلات مشتریان ‌را به‌طور چشمگیری کاهش داده‌است.
2. سهم بازار سازمان به‌طور پیوسته در چند سال اخیر افزایش یافته است.
3. سهم بازار سازمان در صنعت بالاترین است.
4. مشتریان نسبت به دیگر سازمان‌ها در صنعت، بیشتر به سازمان وفادار هستند.
5. طول عمر ارتباط با مشتریان در سازمان به‌وسیله دیگر سازمان‌ها در صنعت مورد تحسین قرار می‌گیرد.
6. سازمان شما در پشتیبانی از مثبت‌ترین خدمات ارزش افزوده نسبت به سایر سازمان‌ها پیشرفت بیشتری داشته‌است.
7. در چند سال اخیر زمانی که یک کسب و کار جدید ایجاد می‌شود، مشتریان سازمان شما را به‌طور فزاینده‌ای نسبت به مشتریان رقبا انتخاب می‌نمایند.
8. سازمان بابت در جهت بازار بودن به خود افتخار می‌کند.
9. سازمان برای شناسایی نیاز مشتریان به‌طور پیوسته با آن‌ها در ارتباط است.
10. سازمان به‌طور عمومی به آن‌چه که مشتری از سازمان می‌خواهد توجهی ندارد.
11. داده‌های مربوط به بازخور مشتریان در سراسر سازمان انتشار می‌یابد.
12. سازمان در جهت راضی نگه‌داشتن مشتریان، روی نیازها و خواسته‌های آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند.
13. سازمان از این‌که مشتریان تعامل خود را ادامه می‌دهند، اطمینان دارد.
14. سازمان بازخورد بیشتری را نسبت به حالت معمول از مشتریان دریافت می‌کند.
15. نظرسنجی از مشتریان نشان‌دهنده است که آن‌ها از سازمان رضایت کامل دارند.
16. سازمان اغلب تنها زمانی کار جدیدی را آغاز می‌کند که مشتریان محصولات یا خدمات قبلی را نپسندند.
17. اغلب کارکنان سازمان بخش‌های بازار هدف و خصوصیات مشتریان را درک نموده‌اند.
سرمایه ساختاری
1. نسبت درآمد به دست آمده به ازاء هر کارمند در سازمان در چند سال اخیر افزایش یافته است.
2. نسبت درآمد به دست آمده به ازاء هر کارمند در سازمان در صنعت بهترین است.
3. زمان انجام یک تراکنش در چند سال اخیر کاهش یافته است.
4. سازمان پایین‌ترین هزینه‌های تراکنش در صنعت را داراست (تراکنش به‌صورت یک واحد مبادله کسب و کار تکمیل شده تعریف می‌شود .برای مثال درخواست وام از بانک، تولید یک اتومبیل در کارخانه ماشین‌سازی، انجام حسابرسی در یک شرکت حسابداری حرفه‌ای).
5. زمان انجام یک معامله یا تراکنش در صنعت بهترین است.
6. بخش اعظمی از ایده‌های جدید ارائه شده به اجرا در می‌آیند.
7. سازمان از توسعه ایده‌ها و محصولات جدید پشتیبانی می‌نماید.
8. سازمان نسبت به دیگر سازمان‌ها در صنعت ایده‌ها و محصولات جدید بیشتری توسعه می‌دهد.
9. سازمان بابت بهره‌ور بودن به خود افتخار می‌کند.
10. زمانی که شخصی ایده جدیدی ارائه می‌نماید، سازمان، دانش را به اندازه‌ای که می‌باید در سازمان به اشتراک نمی‌گذارد.
11. سیستم‌های داده، دسترسی به اطلاعات مربوطه را آسان نموده‌است.
12. سیستم‌ها و رویه‌های سازمان از نوآوری پشتیبانی می‌کنند.
13. سازمان از کاغذ بازی‌های اداری رنج می‌برد.
14. ساختار سازمانی از دور بودن کارکنان از یکدیگر جلوگیری می‌نماید.
15. فرهنگ و فضای سازمان پشتیبانی کننده و مناسب است.
16. سازمان به‌طور پیوسته هزینه‌های خود را نسبت به درآمد بهبود می‌بخشد.
عملکرد: در این سؤالات مشخص می‌شود که سازمان در شاخص‌های ارائه شده، جزء دهک پایین یا بالای صنعت قرار دارد. این شاخص‌ها عبارتند از:
شاخص 1) رهبری صنعت، شاخص2) چشم انداز آینده، شاخص 3) سود، شاخص 4) عایدی دارایی‌ها بعد از مالیات، شاخص 5) عایدی فروش بعد از مالیات، شاخص 6) رشد سود، شاخص 7) نرخ موفقیت در تولید محصولات جدید، شاخص 8) موفقیت و عملکرد کلی کسب و کار، شاخص 9) واکنش در برابر رقبا، شاخص 10) رشد فروش(رمضان، مجید،1390، 141).
در این تحقیق از روش بونیتس استفادده کردیم .
2-1-9-12 مدل چن، ژو و کی
در سال 2004، چن، ژو و کی، مدل جدیدی را برای اندازه‌گیری سرمایه فکری بر اساس مطالعات گذشته بالاخص مدل هدایتگر اسکاندیا ارائه نمودند (چن، ژو و کی، 2004). با وجود این‌که مطالعات گذشته تأکید بسیار زیادی را روی مجموعه‌ای از سنجه‌های مالی داشته‌اند، هدف اصلی از مدل جدید، محاسبه ارزش مالی سازمان نمی‌باشد. علاوه بر این، خصوصیت ناملموس بودن سرمایه فکری سبب شده‌است که نتوان آن‌را با متغییرهای صرفاً اقتصادی اندازه‌گیری نمود. اهمیت این مدل جدید در توانایی ارائه اطلاعات به موقع و ضروری به مدیران سازمان به

منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه انسانی

شرکت‌های سوئدی که شاخص‌های غیر مالی را در گزارشات سالانه خود می‌آورند و همچنین مجلات و مراکز تحقیقاتی گذاشت (رودو و للیارت، 2002). مطالعات مختلف نشان داد که شرکت‌ها با وسعتی روبه افزایش اطلاعات مربوط به سرمایه فکری را در گزارشات سالیانه خود آورده اند. گرایش گزارش‌دهی سرمایه فکری میان شرکت‌ها افزایش یافته و آنها تمایل دارند این اطلاعات را در گزارش‌های سالیانه افزایش دهند. با این وجود این مدل همانند بسیاری از مدل‌های دیگر بر اساس سنجه‌های کیفی بوده و توانایی کمی‌کردن ارزش واقعی سرمایه فکری را ندارد. (رودو و للیارت، 2002،336)
2-1-9-3 مدل کارت امتیازی متوازن
در سال 1992، کارت امتیازی متوازن به وسیله روبرت کاپلان به‌عنوان ابزار نشان‌دهنده و تحلیل‌کننده اهداف و آرمان‌های سازمان ابداع شد و در سال 1996 توسط وی و نورتون توسعه یافت. این روش تاکنون در بسیاری از سازمان‌های بزرگ مورد استفاده قرار گرفته‌است و امروزه نیز از این روش در ارزیابی سرمایه فکری استفاده می‌شود. در دهه گذشته، این رویکرد از چارچوبی برای اندازه‌گیری به ابزاری برای اجرای استراتژی تبدیل شده‌است. روش نامبرده مجموعه‌ای از روابط علت و معلولی را میان سنجه‌های خروجی و محرک‌های عملکردی در چهار دسـته زیر نــمایش می‌دهد (پیترانتونیو ، 2007، استارویک و مار، 2003):
یادگیری و رشد: توانایی بهبود و ایجاد ارزش برای مثال درصد فروش‌های ناشی از محصولات جدید.
کارایی در فرآیندهای تجاری: در چه چیزهایی ما باید برتری داشته باشیم برای مثال طول مدت فرآیندها و سطح اتلاف.
رضایت مشتری :مشتریان چه تصوری نسبت به ما دارند برای مثال قیمت در مقایسه با رقبا و درجه بندی محصولات.
نتایج مالی و اقتصادی: چگونگی رفتار با سهامداران برای مثال جریان نقدینگی و سودآورى.
این روش سپس یک چارچوب چند بعدی را ایجاد می‌کند که در آن بر ارتباطات بالقوه‌ای که میان اهداف، ابتکارات و عملکردهای یک سازمان وجود دارد تأکید شده و یکپارچه می‌شوند (رمضان، مجید،1390، 105به نفل از پیترانتونیو، 2007).
2-1-9-4 هدایت‌گر اسکاندیا
اسکاندیا به‌عنوان اولین شرکت بزرگی است که به‌درستی در جهت اندازه‌گیری دارایی‌های دانشی گام بر‌داشت (بونتیس، 2001). این شرکت اولین گزارش سرمایه فکری خود را در سال 1985 منتشر کرد و در سال 1994 اولین شرکتی بود که گزارش سرمایه فکری را به‌صورت ضمیمه به همراه گزارش مالی به سهامداران شرکت ارائه نمود .دیگر شرکت‌ها همانند شرکت نوآوری‌های شیمیایی دوو در ارزش‌گذاری فرآیند تحقیق و توسعه و اختراع به‌طور کامل از مدل درک چند بعدی ارزش سازمانی اسکاندیا استفاده می‌نمودند. اسکاندیا به منظور اندازه‌گیری ارزش بازار، پیشنهاد نمود ارزش بازاری به دو بخش سرمایه مالی و سرمایه فکری تقسیم بندی شود (مار، چیوما و نیلی، 2004). مولفه‌های سرمایه فکری به دو زیر مولفه سرمایه انسانی و دیگر دارایی‌های ناملموس که در سازمان جاگرفته و سرمایه ساختاری نام گرفته‌است، تقسیم بندی می‌شود. سرمایه ساختاری خود به دو زیر مولفه سرمایه مشتری (برای مثال ارزش ارتباطات مشتریان) و سرمایه سازمانی تقسیم می‌شود. در نهایت سرمایه سازمانی به دو زیر مولفه سرمایه فرآیند (مرتبط با رویه‌ها و جریانات عادى و دایمى کاری موجود در فرآیندهای داخلی سازمان) و سرمایه نوآوری که نشان‌دهنده توانمندسازهای نوآوری در فرآیندها و محصولات است تقسیم می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت در رویکرد اسکاندیا، سرمایه فکری به چهار مولفه تقسیم می‌شود: سرمایه انسانی، سرمایه مشتری، سرمایه فرآیند و سرمایه نوآوری (شکل شماره 2-5)
.
سرمایه انسانی به‌صورت ترکیبی از دانش، مهارت، ابتکار و توانایی کارکنان فردی سازمان برای انجام وظایف تعریف می‌شود (بونتیس، 2001). آن همچنین شامل ارزش‌ها، فرهنگ و جوسازمانی نیز می‌شود. یک شرکت نمی‌تواند مالک سرمایه انسانی باشد .سرمایه ساختاری سخت‌افزار، نرم‌افزار، پایگاه‌های داده، ساختار سازمانی، حق انحصارى اختراع، علامت‌های تجاری و دیگر قابلیت‌های سازمانی به منظور پشتیبانی از بهره‌وری می‌باشد. به‌عبارتی دیگر، هر آن‌چه که در شرکت باقی می‌ماند، زمانی که کارکنان به منزل می‌روند. سرمایه ساختاری همچنین فراهم کننده سرمایه مشتری و ارتباطات توسعه داده شده با مشتریان کلیدی است. برخلاف سرمایه انسانی، شرکت می‌تواند مالک سرمایه ساختاری بوده و به تجارت آن بپردازد. سرمایه فکری برابر است با مجموع سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری. در واقع سرمایه فکری در بر‌گیرنده تجارب کاربردی، فناوری سازمانی، ارتباطات مشتری و مهارت‌های حرفه‌ای است که برای اسکاندیا یک مزیت رقابتی در بازار ایجاد نموده‌است. در مجموع، طرح ارزش اسکاندیا شامل هر دو جنبه مالی و غیرمالی است که با یکدیگر ترکیب می‌شوند تا ارزش بازاری شرکت را تخمین بزنند. بر طبق دسته‌بندی فوق، اسکاندیا یک ابزار ارزیابی سرمایه فکری با نام هدایت‌گر اسکاندیا توسعه داد. این ابزار شباهت زیادی به مدل کارت امتیازدهی متوازن دارد، اما جنبه انسانی به منظور داشتن 5 جنبه ارزیابی افزوده شده‌است. مدل هدایتگر اسکاندیا مجموعه‌ای از روش‌های اندازه‌گیری دارایی‌های ناملموس است که توسط ادوینسون در این شرکت
طراحی شده‌است. این هدایتگر متشکل از دیدی کل‌نگر از عملکرد و اهداف مورد انتظار است. ساختار هدایتگر اسکاندیا ساده و در عین حال ماهرانه است . (رمضان، مجید،1390، 109)
2-1-9-5 ارزش ناملموس محاسبه شده
مدل ارزش ناملموس محاسبه شده در سال 1995 توسط استوارت بر پایه این فرض بنا شده‌است که درآمد مازاد یک شرکت، برای مثال درآمد مازاد بر متوسط درآمد صنعت، از سرمایه فکری آن ناشی می‌شود. به بیان دیگر با به کارگیری دارایی‌های فیزیکی، درآمد یک شرکت حداکثر به متوسط درآمد آن صنعت نزدیک می‌شود و تنها با به کارگیری است سرمایه فکری است که یک شرکت به درآمد مازاد دست می یابد. داده‌های مورد نیاز در این روش از صورت وضعیت مالی شرکت تهیه می‌شود. اجرای این روش را می‌توان به هفت مرحله زیر تقسیم بندی شود (استارویک و مار، 2003):
درآمد متوسط قبل از کسر مالیات شرکت مربوط به سه سال قبل را محاسبه کنید
متوسط دارایی‌های فیزیکی پایان سال شرکت در سه سال گذشته را محاسبه کنید
درآمد را بر ارزش دارایی‌های فیزیکی تقسیم نموده و از این طریق نرخ بازگشت دارایی‌ فیزیکی را به دست آورید
متوسط نرخ بازگشت دارایی‌ فیزیکی را برای صنعت در سه سال گذشته محاسبه کنید و در صورتی که از متوسط نرخ بازگشت شرکت کمتر است مراحل را ادامه دهید. سپس نسبت متوسط مالیات بر درآمد در سه سال گذشته را حساب کنید
مازاد بازگشت را با ضرب میانگین بازگشت روی دارایی‌های صنعت در میانگین دارایی‌های ملموس شرکت محاسبه کنید
نرخ مالیات بر درآمد برای میانگین سه سال گذشته را محاسبه و در مازاد بازگشت ضرب نمایید. نتیجه را از مازاد بازگشت کم نموده تا مقدار بعد از مالیات بدست آید. این اضافه ارزش قابل استناد دارایی‌های ناملموس است.
ارزش خالص فعلی اضافه ارزش را محاسبه نمایید. اینکار بوسیله تقسیم اضافه ارزش بر یک درصد مناسب مانند هزینه سرمایه شرکت انجام می‌شود.
ارزش ناملموس محاسبه شده دقت دیگر ترازنامه‌ها را ندارد اما برای چندین مورد این روش مفید است (لوسی، 1998). به‌عنوان یک سنجه مبنا، ارزش ناملموس محاسبه شده می‌تواند در قضاوت اینکه یک سازمان در حال ضعیف شدن است یا دارای ارزشی است که در سنجه‌های مالی سنتی دیده نشده‌است به کارگرفته شود. همچنین مدیران ممکن است از این ابزار به‌عنوان یک شاخص برای مشخص کردن اینکه سرمایه‌گذاری آنها در دارایی‌های دانشی نتیجه بخش بوده‌است یا خیر استفاده نمایند. یک شرکت دانش محور با دارایی‌های ملموس کم ممکن است از ارزش ناملموس محاسبه شده در کنار دیگر عبارات مالی سنتی به‌عنوان یک مدرک برای نشان دادن ارزش واقعی شرکت استفاده نماید. مزیت اصلی روش ارزش ناملموس محاسبه شده‌این است که این روش امکان مقایسات میان صنعتی را بر اساس نتایج ممیزی مالی فراهم می‌آورد (استارویک و مار، 2003). همانند دیگر روش‌هایی که نسبت ارائه می‌دهند، امکان انجام رتبه بندی و تشخیص روند با این روش وجود دارد. اما این روش دارای مشکلاتی نیز هست. اولاً از روش‌های بازگشت روی دارایی‌های صنعتی به‌عنوان پایه ای برای مشخص کردن مازاد بازگشت استفادهمی کند و از آنجا که میانگین ها دارای مشکلات برون هشته هستند، مقدار بازگشت روی دارایی‌ها به‌صورت افراطی کمتر و یا بیشتر از مقدار واقعی محاسبه می‌شود. دوماً، هزینه سرمایه شرکت مشخص کننده ارزش خالص فعلی دارایی‌های ناملموس است. محاسبه میانگین صنعت برای شمارش آن مشکلی مانند استفاده از میانگین بازگشت روی دارایی‌های صنعت ایجادمی کند. جداسازی سرمایه فکری از سرقفلى با استفاده از ارزش نتایج ناممکن است و لذا این روش نمی‌تواند مولفه‌های فردی سرمایه فکری را ارزیابی نماید. (رمضان، مجید،1390، 112)
2-1-9-6 نمایشگر دارایی‌های ناملموس
نمایشگر دارایی‌های ناملموس توسط سویبی در سال 1997 توسعه داده شد و سه نوع از دارایی‌های ناملموس را که حاصل اختلاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت می‌باشد، تعریف نمود (سویبی، 2007). این سه جزء دارایی‌های ناملموس عبارتند از:
ساختار داخلی که شامل اختراعات، مفاهیم، مدل‌ها و سیستم‌های ادارای و کامپیوتری می‌شود. از دیدگاه نمایشگر دارایی‌های ناملموس، ساختار داخلی توسط کارکنان ایجاد شده و در نتیجه مالک آن سازمان است. گاهی اوقات ساختار داخلی خریداری می‌شود.
ساختار خارجی که شامل ارتباطات با مشتریان و تامین کنندگان، نام‌های تجاری، عناوین تجاری و شهرت و آوازه سازمان می‌شود. نمایشگر دارایی‌های ناملموس تمام این عناصر را مردم گرا می بیند. برخی از عناصر ساختار خارجی حق قانونی سازمان تلقی شود اما از آنجا که ساختار خارجی صرفا به سازمان تعلق ندارد، سرمایه‌گذاری روی آن با شک و تردید همراه است.
شایستگی فردی که به توانایی افراد برای فعالیت در شرایط مختلف اشاره دارد. شایستگی فردی شامل مهارت، تحصیلات، تجربه، ارزش‌ها و مهارت‌های اجتماعی می‌شود. مالکیت شایستگی فردی با سازمان نیست بلکه با فردی است که آن را دارا می‌باشد. سویبی عقیده دارد که صلاحیتها می‌بایست جزء ترازنامه آورده شود زیرا تصور کردن سازمان بدون افراد آن امکان پذیر نیست.
از نظر سویبی تمامی دارایی‌های ناملموس متضمن وجود افراد است و لذا سیستمی که در آن منابع انسانی نفوذ بالایی دارد بسیار سودمند خواهد بود. سویبی بر انسان تاکید خاصی دارد و معتقد است سایر جنبه های ساختاری اعم از داخلی و خارجی، در فعالیت‌های انسانی مستتر
می‌باشد. سویبی سه مقیاس برای دارایی‌های ناملموس در چهار چوب شاخص‌های نامبرده به شرح زیر مشخص نموده‌است: رشد/ باز سازی، اثربخشی و پایداری. این موارد به همراه معرفی مصادیق هر گروه در جدول شماره 2-9 نمایش داده شده‌است.
جدول شماره2-9 شاخص‌ها، مقیاس ها و مصادیق رشد دارایی‌های ناملموس از نگاه سیوبی(رمضان، مجید،1390، 117)
شاخص مقیاس
ساختار بیرونی
ساختار درونی
شایستگی فردی
پایداری
نسبت مشتریان بزرگ، ساختار سنی، نسبت مشتریان وفادار، توالی تکرار سفارش ها، شاخص رضایت مشتریان
طول عمر سازمان، گردش کار خدمات پس از فروش و پشتیبانی، نسبت تازه کار ها، گردش سرمایه معاونین، ارشدیت معاونین (به سال)
گردش سرمایه متخصصان، پرداخت اضافی، نرخ رضایت افراد، میانگین سن تمامی کارکنان، ارشدیت متخصص (به سال)
اثربخشی
شاخص رضایت مشتریان، فروش به نسبت هر مشتری، شاخص سود/ زیان
شاخص کارکنان پشتیبانی، ارزش‌ها / شاخص وضعیتها، نسبت درآمدهای معاونین به کل معاونین
درصد متخصصین در سازمان، ارزش افزوده به ازای هر کارمند، ارزش افزوده به ازای هر متخصص، سود به ازای هر کارمند، سود به ازای هر متخصص
رشد/ بازسازی
سود دهی به نسبت هر مشتری، رشد سازمانی، تعالی دید مشتری، رشد درآمد
سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات، توسعه ساختار مشتریان، درآمد حاصل از محصولات جدید، درآمد حاصل از تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری های روی ناملموس‌ها (درصد ارزش افزوده)
میانگین تعداد سال‌های کار با سازمان، سطح تحصیلات، هزینه آموزش و تحصیلات، علامات تجاری، گردش مالی متخصصان، ارتقای صلاحیت های کارکنان، مشتریان
استفاده از روش سیوبی در مورد کل ارزش دارایی دانش (که در تملک شرکت است) مناسب می‌باشد، اما برای اندازه‌گیری در سطوح پایین‌تر دارایی دانش، کاربرد کمتری دارد. همچنین در سال 2004، شایخ با به کارگیری دسته‌بندی سیوبی، شاخص‌های مربوط به دارایی‌های ناملموس را مطالعه و آنها در در سه دسته ساختار درونی، ساختار بیرونی و شایستگی انسانی به‌صورت زیر طبقه‌بندی نمود:
ساختار داخلی
سرمایه فکری
اختراعات
کپی‌رایتها
علامت‌های تجاری
دارایی‌های زیرساخت
تفکر و دیدگاه مدیریت
فرهنگ مشارکت
فرآیندهای مدیریتی
سیستم‌های اطلاعاتی
سیستم‌های شبکه‌ای
ارتباطات مالی
ساختار خارجی
عناوین تجارتى
وفاداری مشتریان
نام شرکت/ کانال توزیع/ همکاری های تجاری/ بازار
اطلاعات استفاده شده برای بدست آوردن و نگهداشتن مشتریان
رضایت مشتریان
شایستگی کارکنان
دانش فنی
تحصیلات
دانش مرتبط با کار
شایستگی‌های مرتبط با کار
2-1-9-7 روش لیوبویتز و رایت
لیوبویتز و رایت (1999) لیستی از فاکتورهای موثر بر رشد سرمایه انسانی را مشخص کرده‌اند. آنان عواملی که در رشد سرمایه انسانی مشارکت می‌کنند به شرح زیر معرفی کرده‌اند:
آموزش رسمی کارکنان
هزینه تحقیق و توسعه سازمان
تحصیلات رسمی کارکنان (به‌عنوان مثال درجه تحصیلات آنان)
انگیزش (عایدات، جبران سازی‌ها، کنفرانس‌ها، مسافرت، زمان تحصیلات و ….)
ارشاد و آموزش حین کار کارکنان
مهارت و تحقیق
خلاقیت و قوه ابتکار
مهارت‌های کارآفرینی
رقابت صنعتی
نیمه عمر اطلاعات در صنعت
عرضه تقاضای محصول
میزان حافظه کارکنان (مطالعات نشان داده‌است که 20 درصد از آنچه می شنویم، 40 درصد از آنچه می‌بینیم و می‌شنویم و 75 درصد از آنچه می‌بینیم و می‌شنویم و به آن عمل می‌کنیم، در حافظه باقی می ماند)
روش انتقال رسمی دانش (به‌عنوان مثال آموزش بر پایه جداول اطلاعات و یا امکانات تجربی که در سازمان رسمی شده‌است)
روش انتقال غیر رسمی دانش (سخنرانی برای مدیران ارشد، ‌منشی ها و دستیاران مدیران ارشد و توجه به وقایع جاری شرکت و شایعات)
ایجاد انگیزش و محرک (به‌عنوان مثال تعامل، واگذاری مسولیت و اختیار کارکنان، تقویت کارکنان)
محیط داخلی سازمان (خواسته

منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه انسانی

بیشتری معطوف آنها گردیده‌است. کارپ (2003) دو جریان اصلی را در تاکید بیشتر محافل آکادمیک و کسب و کار بر مقوله دارایی‌های فکری موثر می‌داند:
افزایش شدت رقابت در صنایع مختلف؛
پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات که موجب ظهور مدل‌های کسب و کار جدید، گونه‌های جدید سازمانی و انواع تازه زنجیره‌های ارزش شده‌است.
کارپ معتقد است این روندها دانش را به مهم‌ترین صلاح رقابتی سازمان تبدیل کرده‌است. کارپ (2003) به نقل از گس (1997) بیان میکند که ظرفیت یادگیری یک سازمان را شاید بتوان تنها مزیت رقابتی پایدار آن فرض نمود.
هر سازمانی برای پاسخگویی به نیازها و انتظارات ذینفعانش از برخی منابع و داراییها استفاده میکند. خروجی هر سازمان در این فرآیند کلان در قالب اعداد و ارقام ثبت میشود. به همین ترتیب حسابداری سنتی میزان منابع صرف شده را نیز در قالبهزینه های سازمان در نظر میگیرد. در شرایطی که همه چیز اعم از ورودیها وخروجی های سازمان ملموس یا مشهود باشند، این روش دچار مشکل خاصی نمیشود. طی چند دهه اخیر، محوریت اقتصاد در دنیا تغییر ماهیت داده‌است و به تدریج از تولید و داراییهای ملموس به خدمات، دانش و اطلاعات تغییر یافته‌است (وایت، 2007،77).
2-1-5 طبقه‌بندی سرمایه فکری
طبقه‌بندی سرمایه‌های فکری، مانند تعاریفی که از آن ارائه شده، از تنوع زیادی برخوردار است. یکی از تاثیرگذارترین این طبقه‌بندی‌ها توسط ادوینسون (1997، به نقل از کافمن و اشنایدر، 2004) ارائه شده‌است
کهسرمایه های فکری را به سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های ساختاری تقسیم می‌کند. در طبقه‌بندی‌ دیگری، سه دیدگاه در تقسیم بندی سرمایه فکری مورد توجه قرار گرفته است (جدول شماره 2-4).
جدول شماره 2-4: مروری بر دیدگاه‌های تقسیم بندی سرمایه فکری(رمضان ، مجید ،1390،20)
نظریه پرداز
چارچوب نظری
دسته‌بندی
سویبی (1997،1998)
نمایش سرمایه نامشهود
ساختارداخلی
ساختارخارجی
شایستگی کارکنان
کاپلان و نورتون (1992)
کارت امتیازی متوازن
منظر فرایند داخلی
منظر مشتری
منظر یادگیری و رشد
منظر مالی
ادوینسون و مالون (1997)
طرح ارزش آفرینی شرکت اسکاندیا
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
باخ (2001) با مرور تقسیم‌بندی‌های مختلف، ارتباط با سه موضوع را در اکثر آنها مشترک می‌داند:
منابع انسانی (کارکنان)؛
فرایند و ساختار؛
مشتریان.
مجموعه تمام مواردی که در ذیل عنوان سرمایه‌های فکری ذکر شده، به ترتیب زیر است (کافمن و اشنایدر 2004 ،366):
منابع انسانی (هویت افراد، شایستگی کارکنان، فعالیت‌های منابع انسانی)؛
دارایی سازمانی؛
ساختار داخلی؛
ارتباطات؛
مالکیت ذهنی؛
مشتری؛
دانش (مدیریت دانش، دانش فنی، دانش مدیریتی)؛
سرمایه اجتماعی؛
فرایند (فعالیت‌های سازمان)؛
یادگیری و نوآوری؛
تامینکننده؛
سرمایه‌گذار؛
مکان یا جایگاه؛
تحقیق و توسعه؛
تبلیغات؛
فناوری اطلاعات (IT)؛
شهرت و اعتبار سازمان؛
فرهنگ سازمانی.
دیفن باخ (2006) انواع منابع ناملموس را براساس دارا بودن یا نبودن سه مشخصه اساسی، به شش گروه مجزا تقسیم می‌کند. اینمشخصه‌ ها عبارتند از:
این که آیا منبع به یک فرد مرتبط است یا نه؛
این که آیا منبع به دو یا چند نفر مرتبط است یا نه؛
این که آیا منبع قابل انتقال است یا نه.
بر این اساس، شش دسته‌بندی تعریف شده از منابع یا سرمایه‌های ناملموس به ترتیب زیر خواهند بود:
سرمایه‌های انسانی؛
سرمایه‌های اجتماعی؛
سرمایه‌های فرهنگی؛
سرمایه‌های قانونی؛
سرمایه‌های اطلاعاتی؛
سرمایه‌های ساختاری (دیفن باخ، 2006،20).
استوارت (1997، به نقل از وایت، 2007) سرمایههای سازمان را به سه گروهسرمایه های مشتری، سرمایههای انسانی وسرمایه های ساختاری تقسیم میکند. استوارتسرمایه های گروه اول را مربوط به روابط داخلی و خارجی سازمان میداند. همچنین بیان میکند که روابط داخلی بیشتر مربوط به “خلق” ارزش هستند و روابط خارجی بیشتر مربوط به “استخراج” ارزش. برای مثال، روابط خارجی شامل مواردی چون مشتریان فعلی، مشتریان بالقوه، تامینکنندگان وهمکاران تجاری میباشد.
راستوگی (2003) عقیده دارد یک تقسیم‌بندی دقیق ازسرمایه های فکری ممکن نیست. با این حالسرمایه های فکری را نتیجه تعامل میان مدیریت دانش، سرمایه‌ اجتماعی و سرمایه انسانی یک سازمان می‌داند. سویبی (1997، به نقل از کافمن و اشنایدر، 2004) که یکی از پیشروان این مبحث محسوب می‌شود، پیشنهاد می‌کند سرمایه‌های ذهنی به سه گروه شایستگی کارکنان، ساختار داخلی و ساختار خارجی تقسیم شود. او همچنین عقیده دارد منشا اصلی سرمایه‌های ناملموس سازمان در کارکنان آن قرار دارد. استوارت (1998، به نقل از کافمن و اشنایدر، 2004) همین تقسیم‌بندی را با تغییر عبارت ساختار خارجی به “سرمایه مشتری” ارائه می‌دهد. سالیوان (2000، به نقل از کافمن و اشنایدر، 2004) ارتباط میان این سه گونه را به این ترتیب بیان می‌کند:
“سازمان سرمایه‌های انسانی را کسب می‌کند. این سرما‌یه‌ها منجر به ایجاد دا
نش در سازمان می‌گردد (دارایی‌های فکری). در نهایت این دارایی‌ها (بعضاً) به مالکیت ذهنی تبدیل می‌گردند.”
بروکینگ (1996، به نقل از وایت، 2007) سرمایههای ساختاری سازمان را شامل مواردی چون فلسفه مدیریتی سازمان، فرهنگ سازمانی، فرآیندهای مدیریتی، سیستمهای فناوری اطلاعات و سیستمهای شبکه و ارتباطات مالی سازمان میداند. باخ و دیگران (2005، به نقل از وایت، 2007) تعریف زیر را در خصوصسرمایه های ساختاری ارائه میدهند:
“دانشی که شب (پس از تعطیلی سازمان) به خانه نمیرود.”
آنها همچنین داراییهای ذهنی را نیز در این زمره قرار میدهند، مانند حق مالکیتها، مدل‌ها و سیستمهای کامپیوتری.
به‌طورکلی، توافق کمی درباره بهترین روش سنجش سرمایه فکری وجود دارد، اما بیشتر مؤلفین از یک مدل سه بخشی استفاده می‌کنند که شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه اجتماعی می‌باشد (اشمالنباخ، کافمن و اشنایدر،2004، 18)(شکل شماره 2-3).
سرمایه فکری
سرمایه فکری

سرمایه ساختاری
سرمایه ساختاری
سرمایه انسانی
سرمایه انسانی
سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی

. دانش
. مهارت‌ها
. تواناییهای خلاق
. ارزش‌های اخلاقی
. فرهنگ کاری
. دانش
. مهارت‌ها
. تواناییهای خلاق
. ارزش‌های اخلاقی
. فرهنگ کاری
. پشتیبانی فنی و نرم افزاری
. اختراعات ثبت شده
. علامت تجاری
. ساختار سازمانی
. فرهنگ سازمان
. پشتیبانی فنی و نرم افزاری
. اختراعات ثبت شده
. علامت تجاری
. ساختار سازمانی
. فرهنگ سازمان
. تیمهای کاری
. تسهیم دانش
. شبکه ارتباطات
. ارتباط با ارباب رجوع
. اطلاعات درباره مشتری
. تیمهای کاری
. تسهیم دانش
. شبکه ارتباطات
. ارتباط با ارباب رجوع
. اطلاعات درباره مشتری

شکل شماره 2-3: ابعاد اصلی سرمایه فکری در سازمان (رمضان،مجید 1390، 15)
شکل شماره 2-3: ابعاد اصلی سرمایه فکری در سازمان (رمضان،مجید 1390، 15)

2-1-5-1 سرمایه انسانی
سرمایه انسانی، مجموعه‌ای از دانش ضمنی و دانش صریح کارکنان سازمان است که برای سازمان ارزش به حساب می‌آید (شیرانی، عباسی، 1388،5). به عبارت دیگر، سرمایه انسانی به‌صورت ترکیبی از دانش، مهارت، ابتکار و توانایی کارکنان سازمان برای انجام وظایف تعریف می‌شود (بونتیس، 2001 ). آن همچنین شامل ارزش‌ها، فرهنگ و جوسازمانی نیز می‌شود. یک شرکت نمی‌تواند مالک سرمایه انسانی باشد. استوارت اظهار می‌کند اگرچه در یک سازمان یادگیرنده، کارکنان به‌عنوان مهم‌ترین دارایی در نظر گرفته می‌شوند، با این وجود آن‌ها در تملک سازمان نیستند، چراکه هنوز یک بحث داغ این است که آیا دانش جدید ایجاد شده توسط کارکنان، متعلق به سازمان است یا خیر؟ سرمایه انسانی سبب شده‌است که سازمان‌ها تا حد زیادی به دانش و مهارت‌های کارکنان‌شان برای ایجاد درآمد، رشد و هم چنین، بهبود کارایی و بهره‌وری متکی باشند (Westphalen,1992,24).
نقطه آغاز طبقه‌بندی زیر مجموعه های سرمایه انسانی، ایجاد تمایز بین آن دسته از ویژگی‌هایی است که ذاتی و فطری می‌باشند و آن دسته از ویژگی‌هایی که فراگرفته می‌شوند. سرمایه انسانی را می‌توان به ویژگی‌های شخصی (ویژگی‌های شخصیتی و دیگر ویژگی‌های روانشناختی مانند هوش که به میزان زیادی غیر قابل تغییر هستند) و مهارت‌ها (مهارت‌ها و شایستگی‌های مرتبط با کار که به‌طور بالقوه قابل تغییر و اصلاح هستند) طبقه‌بندی کرد. عوامل شخصیتی مهم که مورد مطالعه قرار گرفته اند عبارتند از پنج بزرگ (ثبات عاطفی، موافقت و سازگاری، با انرژی بودن، وظیفه شناسی و گشودگی نسبت به تجربه) و کانون کنترل (میزانی که افراد معتقدند پیامدها قابل کنترل می‌باشند).
ماچینسکی (2003) تحقیقات اخیر در زمینه رابطه بین عوامل شخصیتی و طیفی از رفتارهای سازمانی که به سرمایه انسانی مرتبط می‌شوند را خلاصه کرده‌است. به‌عنوان مثال، نشان داده شده‌است که عوامل شخصیتی به رهبری سازمانی موفق، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد تیم‌های کاری، انگیزه کاری و توانایی رویارویی با تغییر و مدیریت استرس مرتبط می‌باشند. Muchinsky, 2003,24))
2-1-5-2 سرمایه اجتماعی
بحث سرمایه اجتماعی قبل از سال 1916 در مقاله ای توسط هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی برای نخستین بار مطرح شد. اما علی رغم اهمیت آن در تحقیقات اجتماعی تا سال 1960 میلادی که توسط جین جاکوب در برنامه‌ریزی شهری به کار برده شد، شکل جدی به خود نگرفت. در دهه 1970، سرمایه اجتماعی توسط لوری وارد عرصه اقتصاد شد. لوری از بحث سرمایه اجتماعی برای انتقاد از نظریات نئوکلاسیک و ناعادلانه بودن توزیع درآمد استفاده کرد.
سرمایه انسانی عمومی
– کانون توسعه: خارج از سازمان
– پرداخت هزینه‌ها: از طریق افراد
– قابلیت انتقال: جابه جایی بالا
– نوع دانش
سرمایه انسانی عمومی
– کانون توسعه: خارج از سازمان
– پرداخت هزینه‌ها: از طریق افراد
– قابلیت انتقال: جابه جایی بالا
– نوع دانش
سرمایه انسانی ویژه سازمان
– کانون توسعه: داخل سازمان
– پرداخت هزینه‌ها: از طریق سرمایه‌گذاری های شرکت
– قابلیت انتقال: غیرقابل انتقال
– نوع دانش: ضمنی
– مقیاس سنجش: سال های تجربه در سازمان، تعداد پروژه‌های منحصر به فر
سرمایه انسانی ویژه سازمان
– کانون توسعه: داخل سازمان
– پرداخت هزینه‌ها: از طریق سرمایه‌گذاری های شرکت
– قابلیت انتقال: غیرقابل انتقال
– نوع دانش: ضمنی
– مقیاس سنجش: سال های تجربه در سازمان، تعداد پروژه‌های منحصر به فر

شکل شماره 2-4: میزان منحصر به فرد بودن سرمایه انسانی (رمضان،مجید 1390، 19)
شکل شماره 2-4: میزان منحصر به فرد بودن سرمایه انسانی (رمضان،مجید 1390، 19)

جیمز کلمن (1988) برای اولین بار این مفهوم را در آمریکای شمالی وارد عرصه سیاسی کرد. تلاش های وی در اروپا توسط پوتنام پیگیری شد. موضوع سرمایه اجتماعی عمدتاً با نظریه‌های بوردیو، کلمن، پوتنام و ناهاپیت و گوشال تکامل پیدا کرد. در این بخش، تعاریف سرمایه اجتماعی از دیدگاه این محققین بررسی خواهد شد. ( رمضان ، مجید،1390،29)
در جدول شماره 2-5 خلاصه ای از تعاریف مختلف و سطوح تحلیل آنها مورد مقایسه قرار گرفته است.
جدول شماره 2-5: تعاریف مختلف از سرمایه اجتماعی بر اساس هدف و سطح تحلیل ( رمضان ، مجید ،1390،26)
تعریف سرمایه اجتماعی
هدف
سطح تجزیه و تحلیل
بوردیو 1993
منابعی هستند که منافع عمومی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
رسیدن به سرمایه اقتصادی
افراد در حال رقابت با هم (فرد با فرد)
کلمن1998
جنبه‌هایی از ساختار اجتماعی است که اعضاء از آن به‌عنوان منبعی برای رسیدن به منافع خود استفاده می‌کنند.
رسیدن به سرمایه انسانی
افراد در گروه‌های فامیلی و اجتماعی (فرد با گروه)
پوتنام2000
اعتماد، هنجارها و شبکه‌هایی که تسهیل کننده همکاری اعضاء برای رسیدن به منافع مشترک است.
رسیدن به دموکراسی و توسعه اقتصادی
حکومت های سیاسی در سطح ملی (گروه با حکومت محلی)
2-1-5-3 سرمایه ساختاری
سرمایه ساختاری عبارتست از دانایی ضمنی مربوط به فرآیندهای داخلی سازمان در زمینه توزیع، ارتباطات و مدیریت دانش علمی و فنی (شیرانی، 1388، 6). این سرمایه شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار، پایگاه‌های داده، ساختار سازمانی، حق انحصارى اختراع، علامت‌های تجاری و دیگر قابلیت‌های سازمانی به منظور پشتیبانی از بهره‌وری می‌باشد. به‌عبارتی دیگر، سرمایه ساختاری شامل دانش نهادینه شده و تجربه کدبندی شده‌ای است که در داخل پایگاه‌های داده‌ها، ساختارها، سیستم‌ها و فرآیندهای سازمان بوده و مورد اسـتـفـاده قـرار می‌گیرد (یوندت و همکاران، 2004، ص 362-335). سرمایه ساختاری عبارت از هر چیزی است که زمانی که کارکنان به منزل می‌روند در شرکت باقی می‌ماند. سرمایه ساختاری همچنین فراهم کننده سرمایه مشتری و ارتباطات توسعه داده شده با مشتریان کلیدی است. برخلاف سرمایه انسانی، شرکت می‌تواند مالک سرمایه ساختاری بوده و به تجارت آن بپردازد .سرمایه ساختاری تابعی از سرمایه انسانی نیز می‌باشد. بنابراین، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی در تعامل با یکدیگر به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا به‌طور هماهنگ، سرمایه مشتریان ‌را شکل و توسعه داده و به‌کارگیرند .
سرمایه ساختاری سازمان اگر به کاهش هزینه و یا بهبود خدمات یا ویژگی‌های کالاهای ارائه شده به مشتریان کمک کند، می‌تواند ارزش افزایی کند. ( رمضان ،1390،37)
2-3-5-4 سرمایه رابطه ای
سرمایه رابطه‌ای، شامل همه روابطی است که بین سازمان با هر فرد یا سازمان دیگری وجود دارد. این افراد و سازمانها می‌توانند شامل مشتریان، واسطه‌ها، کارکنان، تأمین کنندگان، مقامات قانونی، جوامع، اعتباردهندگان، سرمایه‌گذاران و…. باشند. روابط براساس هدفشان به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند:
2-1. گروه اول روابطی هستند که از طریق قرارداد و تعهدات با مشتریان و تأمین‌کنندگان یا شرکای اصلی، رسمی می‌شوند،
2-2. گروه دوم، بیشتر شامل روابط غیررسمی است.
2-1-6 مزایای سنجش سرمایه فکری
سنجش ارزش دارایی‌های دانشی سازمان‌ها به توجیه سرمایه‌گذاری در زمینه سرمایه فکری کمک می‌کند. یک دلیل اصلی برای سنجش سرمایه فکری، شناسایی دارایی‌های پنهان و توسعه آنها به شیوه‌ای راهبردی می‌باشد تا اهداف سازمانی کسب شود. مزایای سنجش سرمایه‌های فکری عبارتند از:
♦ شناسایی و طرح ریزی دارایی‌های دانشی؛
♦ شناسایی الگوهای دانش در داخل سازمان؛
♦ اولویت‌بندی مباحث حیاتی دانش؛
♦ سرعت بخشیدن به یادگیری در داخل سازمان؛
♦ شناسایی بهترین

منابع و ماخذ پایان نامه فرهنگ سازمانی

بررسی، شناسایی گردید .
حال پرسش اساسی که در اینجا مطرح است این است که:
در این بانک رابطه بین سرمایهی فکری و فرهنگ سازمانی چگونه است؟
1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق
سرمایه فکری در نوآروی، بهره وری، رشد و نمو، رقابت جویی تجاری و عملکرد اقتصادی از اهمیت اساسی و فزاینده ای برخوردار است(بونتیس ، ۲۰۰1، ۱۹۲). این دارایی ها فرصت های سازمان را افزایش می دهند(بونتیس، ۲۰۰۶، ۳۰۶). اندازه گیری سرمایه فکری گام مهمی است در تعیین این که چگونه بهبود بهره وری کلی سازمان اندازه گیری شود بدون اندازه گیری صحیح سرمایه فکری، شرکت یا سازمان به طور صحیحی اندازه گیری نمی شود و مدیریت قادر به تنظیم و تعیین استراتژی نیست(بونتیس ،2002، ۳۶).سرمایه فکری در تدوین و تنظیم استراتژی یک شرکت باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین باید به عنوان یکی از منابع عمده و اساسی سودآوری شرکت ها به حساب آید(بونتیس، 1998، ۴۴۴). ناآگاهی از سرمایه فکری موجب عدم توجه کافی مدیریت به آن خواهد شد که این عدم بهره برداری کامل از ارزش افزوده قابلیت ها را در پی دارد(بونتیس ، ۲۰۰۱، ۴۵۷).
امروزه مدیران بانک مسکن نیزبه موضوع توجه ، پرورش ، حفظ ، نگهداری و بهره گیری بهینه از سرمایهی ارزنده فکری کارکنان پی برده اند زیرا با تکیه بر این دارایی نامشهود است که میتوانند بقای بلند مدت خود را در فضای رقابتی موجود در عرصه بانکداری کشور تثبیت نمایند.بی شک توجه به این سرمایه ارزنده بدون توجه به بستر مناسب رشد و شکوفایی و تعالی این سرمایه گرانبها امری ناممکن می نمایاند.چرا که فرهنگ سازمانی بعنوان زمینه رفتاری و ارتباطی هر سازمان ، امکان ظهور و ارزش افزوده ناشی از تلاش فکری کارکنان را فراهم می نماید و از این روست که کشف تاثرات متقابل دو متغیر فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری بعنوان موضوع یک پژوهش پیمایشی در بانک مسکن، موضوعی کاملا مهم و با اهمیت می باشد.کشف مولفه های موثر بر این رابطه میتواند مدیران بانک را بسوی حرکت بسمت ایجادیک بستر فرهنگی مناسب برای رشد و بهره گیری بهینه از سرمایه های فکری این بانک رهنمون سازد.
اهمیت حمایت فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل تعیین کننده از مدیریت سرمایهی فکری تا آنجاست که بسیاری از سازمانهای موفق وبزرگ مانند شرکت نیسان با ایجادفرهنگی پشتیبان در جهت مدیریت وبه کارگیری این سرمایهی فکری توانسته است موفقیت های چشمگیری مسیررشد وتوسعه بدست آورد.در بررسی های به عمل آمده در شرکت بزرگ آی.بی.ام نیز این واقعیت رخ نمود که فرهنگ سازمانی به گونه ای با به کارگیری سرمایه های ارزندهی فکری سازمان همخوانی یافت واین پیشرفتهای سازمانی به دست آمده در دههی اخیر،خود براهمیت وضرورت توجه به بستر فرهنگی سازمان تاکید می نماید.
1-4.اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق تعیین رابطه سرمایهی فکری وفرهنگ سازمانی در بانک مسکن است ودرپی این هدف ، اهداف زیر دنبال می گردد :
1. تعیین رابطه بین ویژگی مشارکت در کار وسرمایهی فکری در بانک مسکن
2.. تعیین رابطه بین ویژگی انطباق پذیری سازمانی وسرمایهی فکری در بانک مسکن
3.. تعیین رابطه بین ویژگی سازگاری سازمانی وسرمایهی فکری در بانک مسکن
4. تعیین رابطه بین ویژگی رسالت وسرمایهی فکری در بانک مسکن
5.اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی در بانک مسکن
6.اولویت بندی ابعاد سرمایه فکری در بانک مسکن
1-5 مدل تحقیق
در این تحقیق از فرهنگ سازمانی دنیسون و سرمایه فکری بونتیس استفاده شده است .
سرمایه رابطه ای
سرمایه ساختاری
سرمایه انسانی
سرمایه رابطه ای
سرمایه ساختاری
سرمایه انسانی
مشارکت در کار
سازگاری
رسالت
انطباق پذیری
مشارکت در کار
سازگاری
رسالت
انطباق پذیری

سرمایه فکری
سرمایه فکری
فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی(دنیسون، 2000) سرمایه فکری(بونتیس،2004 )
1-6 فرضیات تحقیق:
فرضیهی اصلی:
بین فرهنگ سازمانی ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیات فرعی:
1-1 . بین ویژگی مشارکت در کار ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن رابطه معنی داری وجوددارد.
1-2 . بین ویژگی انطباق پذیری ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن رابطه معنی داری وجود دارد.
1-3 . بین ویژگی سازگاری ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن رابطه معنی داری وجود دارد.
1-4 . بین ویژگی مأموریت ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن رابطه معنی داری وجود دارد.
1-7.روش انجام تحقیق
هدف از این تحقیق، توصیف شرایط و پدیده‌های مورد بررسی، به منظور شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد، این تحقیق را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نظر یا ماهیت تحقیق، میتوان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد. از بیندسته‌ه ای متفاوت تحقیقات توصیفی(تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی و اقدام پژوهی) نیز میتوان با توجه به ویژگی‌های تحقیق حاضر، آن را از نوع همبستگی به حساب آورد.
تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقی توسعه ای – کاربردی است. چراکهمشخصه‌ های یک تحقیق توسعه‌ای که عبارتند از کسب معرفت‌های کلی در مورد ثبت و ضبط جامع و استفاده ترکیبی از روش‌هاست، که این تحقیق، یک تحقیق کاربردی است، به این دلیل که، الگوی پیشنهادی به صورت اجرایی و عملی در حوزه افزایش نوآوری سازمانی در بانک مسکن و سایر سازمان‌ها قابل استفاده خواهد بود.
1-8.قلمرو ،جامعه و نمونه آماری
الف: قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی، در حوزه منابع انسانی می باشد.
ب: قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق اسفندماه1393 همزمان با توزیع پرسشنامه ها می باشد.
ج:قلمرو مکانی: قلمرو مکانی، دربانک مسکن شعب جنوب غرب تهران می باشد.
جامعه آماری عبارتست از همه اعضای فرضی یا واقعی که علاقمندی به تعمیمیافته های پژوهش به آن ها وجود دارد (دلاور،1374،112). جامعه آماری یعنی کلیه افراد یا اشیایی که تحقیق بر روی آنها صورت می گیرد که در یک صفت مشترک باشند جامعه آماری این تحقیق شامل 5988 نفر از کارمندان دربانک مسکن شعب جنوب غرب تهران تهران است که از بین آنها تعداد361 نفر به عنوان نمونه مدنظر قرار می گیرد واز آنجا که جامعه تحقیق همگن اند،این تعداد با روش تصادفی ساده انتخاب می شوند. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده می شود:
جامعه آماری N = 5988
احتمال وجود صفت مشترک P = 5/0 عدم احتمال وجود صفت مشترک q = 5/0
حدود اطمینان در سطح (96/1 = Z) خطای قابل قبول d = 05/0

1-9.ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزار لازم پرسشنامه است که شامل دوبخش فرهنگ سازمانی وسرمایهی فکری است.در بخش نخست از پرسشنامهی استاندارد دنیسون با60 پرسش برای سنجش فرهنگ ودر بخش دوم ازپرسشنامه ای با موضوع سرمایه فکری براساس مدل بونتیس بهره برداری می گردد.
1-10.تعریف عملیاتی واژه‌ها و متغیر‌های تحقیق
1-فرهنگ سازمانی: دنیسون برای به تصویرکشیدن فرهنگ سازمان از یک مدل استفاده نموده است. این مدل دربرگیرنده چهارویژگی اصلی فرهنگ سازمان است (منوریان وهمکاران ،1387 ،95).
2-ویژگی مشارکت در کار: فرهنگ سازمانی که ویژگی آن «مشارکت بالای کارکنان درکار » باشد، به طوری قوی درگیری ومشارکت کارکنان درفعالیتهای مختلف سازمان مورد تشویق قرار می دهد وحس مالکیت ومسئولیت رادرآنها به وجود می آورد. حس مالکیت موجب ایجاد تعهد بیشتری به سازمان شده وقابلیتهای استقلال رادرکارکنان افزایش می دهد .دراین گونه فرهنگ ، کارکنان به سیستم های کنترل ضمنی وداوطلبانه تأکیددارندتابه سیستم های رسمی ، روشن وبوروکراتیک (منوریان وهمکاران ،1387 ،97).
3-ویژگی انطباق پذیری :انطباق پذیری عبارت است از ارزش ها وسیستم هایی که مبنای یک فرهنگ قوی را تشکیل می دهند . سازمانهای یکپارچه به سبب برخورداری از یک فرهنگ باثبات ، هماهنگ ومنسجم گرایش بالایی به اثربخشی دارند .دراین گونه سازمانها رفتار اعضا ریشه درمجموعه ای از ارزشهای مرکزی دارد وپیروان آنان دارای مهارت بالایی برای دستیابی به توافق حتی برسرمسائل پیچیده هستند . (منوریان وهمکاران ،1387 ،96).
4-ویژگی سازگاری: سازگاری عبارت است از توجه به الزامات محیط کاری درفعالیتها . سازمانهای سازگار دربرگیرنده سیستمی ازهنجارها واعتقاداتی هستند که قابلیت دریافت ، تفسیر واعمال علایم محیطی رادرتغییرات رفتاری درون سازمان افزایش می دهد وشانس بقاء رشد وتوسعه سازمان را بالا می برد . (منوریان وهمکاران ،1387 ،97).
5-ویژگی رسالت : رسالت شامل تعریف وتعیین جهت های طولانی مدت برای سازمان است . رسالت یک سازمانارائه دهنده اهداف ، معانی ومفاهیمی از سازمان است که به وسیله تعریف نقش اجتماعی وتعریف اهداف بیرونی سازمان به دست آمده است . (منوریان وهمکاران ،1387 ،98).
6-سرمایه فکری: سرمایهی فکری عبارتست از تلاش برای استفادهی موثر از دانش(بونتیس، 2004).
7-سرمایه انسانی : سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان است(بونتیس و دیگران به نقل از قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵، ۱۲۸).
8-سرمایه ساختاری: سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش در سازمان می شود(به نقل از قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵، ۱۲۹).
9-سرمایه رابطه ای: سرمایه رابطه ای ارزشی است که مشتریان سازمان برای سازمان قائل اند(مک گیل، ۲۰۰۶، ۲۷).
1-11.روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد که با توجه به این که توزیع داده ها نرمال باشد یا نباشد از آمار پارامتریک یا آمار ناپارامتریک بهره گیری خواهد شد.برای تعیین نرمال یا غیر نرمال بودن از آزمون کلموگروف اسمیرینف استفاده می گردد..این تحقیق در تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 17 استفاده خواهد کرد و برای آمار توصیفی نیزنرم افزار Excel استفاده خواهد شد.
فصل دوم
ادبیات تحقیق

بخش اول : مبانی نظری تحقیق
2-1 مروری بر ادبیات سرمایه فکری
2-1-1 مقدمه
سرمایه‌‌ی فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندساله‌‌ی اخیر در سطح جهانی مطرح شده‌‌است. اما از آن‌‌جایی‌‌که منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمان‌‌ها به‌‌حساب می‌‌آید، میزان رشد و توسعه‌‌ی آن به سرعت در حال تبدیل‌‌شدن به شاخصی در توسعه‌‌یافتگی کشورها است. از سوی دیگر، این منبع نامشهود به‌‌عنوان‌‌‌‌ یکی از ارزش‌‌افزاترین منابع شرکت‌‌ها و سرمایه‌‌ای کلیدی در رشد کارآفرینی مطرح شده‌‌است. از این‌‌رو، امروزه ضرورت توسعه‌‌ و مدیریت سرمایه‌‌ی فکری، به یک الزام جدی در سطح کلان ملی و در عرصه‌‌ی کسب و کار تبدیل شده‌‌و با حرکت به سمت اقتصاد دانش‌‌پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصاد صنعتی شده‌‌است. به گونه‌‌ای که می‌‌توان شاهد پدیداری اقتصادی مبتنی اطلاعات و دانش بود، که اساس و بنیان آن بر محور سرمایه‌‌ی فکری استوار است. به تعبیری ساده شاید بتوان سرمایه‌‌ی فکری را بسته‌‌ای دانشی تشکیل‌‌شده از مجموعه‌‌ منابعی نامشهود و پنهان، اصول، فرهنگ، الگوهای رفتاری، قابلیت، شایستگی‌‌ها، ساختارها، ارتباطات، فرآیندها و پردازش‌‌های منجر به/منتج از دانش، به‌‌حساب آورد. اساس دانش برپایه‌‌ی برداشت‌‌های ذهنی استوار است.برداشت‌‌های مختلف از پدیده‌‌های فیزیکی متمایز، منجر به بروز پدیده‌‌هایی ذهنی می‌‌شود(قلیچ،1391 ،15).
در واقع پدیده‌‌های فیزیکی، تحت بازنمایی ذهنی در قالب رابطه‌‌ای شناختی به شکل پدیده‌‌هایی ذهنی بازنمود می‌‌یابند. این رابطه‌‌ی تبادلی شناختی، رابطه‌‌ای است که از قرن‌‌های گذشته برپایه‌‌ی رویکردهای فلسفی الگوهای تجربه‌‌گرای کلاسیک تا کانت، و از کانت تا فلسفه‌‌ی ذهن برنتانو، و از فلسفه‌‌ی ذهن و نظریه‌‌ی دانش برنتانو تا پدیدارشناسی هوسرل و یا رویکردهای پوزیتیویستی افرادی چون: فرگه، رایل، راسل، ویتگنشتاین و …، مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه به باور کانت، ذهن از طریق فعالیت‌‌های ترکیب، تفسیر، استنتاج و داوری، دریافت، نظم و معنای خود را بر ماده‌‌ی خام اثرپذیری‌‌هایی حسی برجای می‌‌گذارد، که از این دریچه شناخت، آگاهی و در نهایت دانش شکل می‌‌گیرد. شناخت، آگاهی و دانشی که به‌‌عنوان مبنایی برای کنش‌‌های فردی و جمعی عمل کرده، و دوباره از خلال بازخوردهای دریافتی از کنش‌‌ها، در مسیر تفسیر، توسعه و تکامل قرار می‌‌گیرد. این مسیر، در بررسی تاریخی زندگانی بشری، از روایت هابیل و قابیل و یادگیری تدفین از کلاغ و اساطیر ابتدایی تا داستان قوم‌‌های مختلف در کتاب مقدس، شاهنامه و افسانه‌‌های منتقل‌‌شده در شکل‌‌های مختلف از نسلی به‌‌نسل بعدی، قابل شناسایی است. روندی که درمراحل بعدی، ضرورت به کارگیری ابتکاراتی جهت ثبت، کسب، توسعه‌‌ و انتقال دانش را به‌‌عنوان ضرورتی برای بقا و برتری‌‌جویی میان ملل مورد توجه قرار داد. ابتکاراتی که در قالب لوح‌‌های سومری، آثار مکتوب یونانی، ریاضیات هندی، فنآوری چینی، سیستم‌‌های اطلاعاتی و حسابداری پارسی و آثار به‌‌جامانده از زندگی سایر اقوام وملل، همگی نمایانگر جریان آرامی از به‌‌کارگیری دانش است(قلیچ، 1391 ،24).
    به مرور زمان با توسعه‌‌ی صورت‌‌های نخستین‌‌ ارتباطات و تجارت میان ملل، شناخت و دانش از محیط پیرامون به‌‌عنوان‌‌‌‌ منبعی برای ایجاد فرصت‌‌های جدید بهبود زندگی و تجارت به‌‌حساب آمد. از طب و فلسفه گرفته تا استخراج آهن و طلا، چوب‌‌بری و کشاورزی همگی در نتیجه‌‌ی توسعه‌‌ی دانش در این دوران رشدیافته و فرصت‌‌های جدیدی را برای بشر فرآهم آوردند. فرصت‌‌هایی که برای پایداری، بیش از پیش مستلزم انتقال و رسمی‌‌سازی دانش بودند. از این‌‌رو، در این دوران تلاش‌‌هایی در جهت رسمی‌‌سازی و نشر دانش در قالب علوم به‌‌ اشکال توسعه‌‌یافته‌‌ی کتابت و یا نمونه‌‌های نخستین دانشگاه‌‌ها بروز نموده و گسترش یافت. توجه پادشاهان به دانشمندان در این دوره و سعی در گردآوری آنها در مراکز حکومتی را شاید بتوان نخستین توجه‌‌ها به سرمایه‌‌ی انسانی به‌‌حساب آورد. در این دوران، اگرچه همچنان قطع درختان، استخراج منابع طبیعی و کشاورزی برای ایجاد ارزش مورد استفاده قرار می‌‌گرفت، اما در عین حال دانش به‌‌عنوان بستری برای کشف و گسترش فنون مختلف مورد استفاده قرار می‌‌گرفت. (محمدی، 1391 ،11).
    با آغاز رنسانس و توسعه‌‌ی اهمیت‌‌دهی به علوم و رشد رویکردهای انسان‌‌محور، به‌‌ مرور توجه به‌‌ دانش فردی از شکل گسترش یافته‌‌تری برخوردار شد. از سوی دیگر توجه به انسان در قالب رشد علم اقتصاد، تجارت و جامعه‌‌شناسی در سده‌‌های منتهی به انقلاب صنعتی، به‌‌‌‌بهبود نقش دانش د

پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : بهره وری منابع انسانی

تنها در سایه یادگیری سازمانی ایجاد می شود. بنابراین شهرداری با اشاعه یادگیریدرسطح سازمان می تواند ضمن پیشبرد اهداف استراتژیک مشکل پایین بودن بهرهوری نیروی انسانی خود را نیز حل کند. از طرفی به دلیل عدم توجه کافی به یادگیری در سطح سازمان مورد نظر ، محقق ضمن به اثبات رساندن این مسئله که بهره وری سازمانی متاثر از یادگیر ی سازمانی است به دنبال ارائه راهکارهایی به جهت حل مشکل یادگیری به عنوان عاملی مهم بر بهره وری منابع انسانی شهرداری محلات می باشد . مسئله این است که شهرداری محلات از پایین بودن بهرهوری نیروی انسانی در مجموعه خود رنج می برد. واین افت به دلیل پایین بودن یادگیری سازمانی می باشد.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق:
برای سازمان همواره این خطر وجود دارد که با گذشت زمان به تدریج شیفته الگوهای سنتی و انعطاف ناپذیر خود شده و در تغییر و تکامل آن قدمی برندارند و آخرالامر با الگو های نامناسب به نابودی کشیده شوند.به عقیده پیتر سنگه اگر سازمان ها می خواهند موفق شوند باید سطوح دانش خود را افزایش دهند و این امر فقط با آموختن عملی می شود(سنگه,1385).
بهره وری همواره معلول یک دسته متغیرها ی مداخله گر است که روشنایی آن را کدر می کنند. عواملی چون پایین بودن سطح کیفی انجام امور، ناکارآمد بودن ساختار، ضعف نظام های مدیریتی، فقدان شایسته سالاری در مدیریت، فقدان بسترهای فرهنگی مناسب برای اجرای طرحهای مرتبط با بهره وری، نارضایتی شغلی کارکنان، فقدان ثبات شغلی مدیران و کارکنان، فقدان اعتماد میان مدیران و کارکنان، کمبود آموزش های مناسب و به روز در زمینه نظام بهره وری، نداشتن چشم انداز دوربرد در مدیریت، روشن نبودن مأموریت های سازمان، کمبود اخلاقیات کاری در کارکنان، کمرنگ شدن نظام مشارکت کارکنان در درون سازمان، کیفی نبودن نظام مدیریت و دلایل دیگر، بهره وری را به صورت متغیری پیچیده درآورده است.
کیفیت زندگی کاری دو جنبه دارد : جنبه فردی به معنای آنکه فرد کاری سودمند دارد و چگونگی انجام آنرا می داند ، آنرا در شرایط فیزیکی پسندیده ای انجام می دهد و دستمزد مناسبی دریافت می کند.
(دکتر صائبی ، 1381)جنبه سازمانی به معنای آنکه سازمان کیفیت زندگی کاری کارکنان را به منظور افزایش دارایی های خود محدود نکند و با همکاری موثر کارکنان، با بهره وری و افزایش سودآوری ، دستاوردها را برای طرفین به حداکثر برساند.
بنا بر اهمیت موضوع ، در حال حاضر تقریبا تمامی کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه ، سرمایه گذاری های زیادی را در جهت بهبود و ارتقا بهره وری در سطح ملی ، منطقه ای و سازمانی نموده اند و رشد و توسعه روزافزون خود را مرهون توجه و نگرش صحیح به این موضوع هستند. بنابراین بهره وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن بعنوان یک ضرورت ، جهت ارتقا سطح زندگی ، رفاه بیشتر ، آرامش و آسایش که هدف اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می شود ، همواره مدنظر دست اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است.( اسمیت ، 2001)
با توجه به اینکه شهرداری ها از سازمان های خود تامین از لحاظ مالی می باشند به منظورغلبه بر شرایط نامطمئن پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی مدیران سازمان قرار دارد داشتن نیروی انسانی توانمند و کارامد که بنیاد ثروت و دارایی های حیاتی سازمان به حساب می آیند, توجه بسیاری را به ارمغان خواهد آورد.جهت تحقق این مهم بهترین راهبرد,استفاده از مولفه های یادگیری سازمانی, در فرآیندهای اموزشی و سازمانی است.با توجه به اهمیت فعالیتهای تحقیقاتی در این زمینه , پژوهشهایی از این دست لازم است تا با عنایت به این دستاوردهای آن,گامی موثر در جهت ارتقای سطح کیفی شهرداری و دستیابی به سازمانی موثر و تحول پذیر برداشته شود.
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف کلی:
رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی در شهرستان محلات.
1-4-2 اهدف فرعی:
1- نهادینه کردن یادگیری سازمانی در شهرداری محلات جهت افزایش بهره وری منابع انسانی .
2- آموزش و کسب دانش حرفه ای با تاکید بر یادگیری سازمانی.
3- ایجاد خلاقیت و نوآوری متاثر از یاد گیری سازمانی در میان کارکنان.
با توجه به موضوع پایان نامه واینکه ما به دنبال رتبه بندی ابعاد یادگیری هستیم یعنی موضوع مبتنی بر
رتبه بندی است ، بنابراین فرضیه نداریم. لذا سوالات تحقیق مبنای کار می باشد.
1-5 سوالات تحقیق
1-5-1 سوال اصلی تحقیق :
میزان اهمیت رتبه بندی هر یک از ابعادیادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه است؟
1-5-2 سوالهای فرعی تحقیق:
1- رتبه مهارت‌های فردی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه است ؟
2- رتبه مـدل‌های ذهنی در بهـره وری منابع انسانی سازمان چگونه است ؟
3- رتبه چشم انداز مشترک در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه است ؟
4- رتبه یادگیری تیمی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه است ؟
5- رتبه تفکر سیستمی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه است ؟
1-6 متغیر های تحقیق:
1-6-1 متغیر های مستقل:
چشم انداز مشترک:اهمیت چشم انداز مشترک برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده:اول, چشم انداز مشترک تمرکز و انرژی برای یادگیری را فراهم می سازد. دوم, چشم انداز افراد را به عمل سوق می دهد.چشم انداز بیانگر آمال و رویا های آن ها است وبه آن ها معنی می بخشد. سوم, کشش به سمت هدف مطلوب بالاتر ، با نیرو های حاکم بر وضع موجود مقابله می کند.چشم انداز مشترک ,هدف نهایی را ایجاد کرده خطر پذیری و نوآوری را تشویق می کند.چهارم, ارزش ها و معانی مشترک, درتعیین نوع دانشی که سازمان ذخیره و منتقل می کند مهم است (Marquard, 2002).
فرهنگ سازمانی:فرهنگ سازمانی مفهوم و مقوله ای است در حوزه مطالعات سازمان و مدیریت که نگرش ها روحیهها و تجربه ها و باور ها وارزش های یک سازمان را تشریح می کنند. فرهنگ سازمانی را مجموعه ای از ارزش های مشترک و باور های مشترک دانستهاند که در تعامل با افراد سازمان، ساختار سازمان و سیستمهای کنترل هنجار های رفتاری را پدید می آورند(بینش، 1389). به طور کلی، تاثیرات فرهنگی، مفاهیم واضحی هستند که رفتارهای کلی افراد را در بافت سازمانی تحت تاثیر قرار میدهند.بخصوص، از بعدی که رفتار سازمانی چکیدهای از عادات افراد می باشد ,این عوامل فرهنگی می توانند با برداشت های روانشناختی افراد تحت تاثیرقرار گیرند(2009، song & Etal )
کار و یادگیری گروهی:در کار و یادگیری گروهی تاکید بر اهمیت هم راستایی نیروها و کارکنان سازمان است تا از به هدر رفتن انرژی جلوگیری شود.یادگیری جمعی عبارت است ازفرآیندی که طی آن ظرفیت اعضا ی گروه توسعه داده شده و به گونه ای همسو شود که نتایج حاصل از آن چیزی باشد که همگان واقعا طالب آن بوده اند( .(Senge, 1990
اشتراک دانش : به اشتراک گذاشتن دانش,انتقال و توزیع دانش,انتقال سازمانی و فن آورانه ی داده ها ,اطلاعات و دانش را در بر می گیرد.ظرفیت سازمان برای جابه جایی دانش, بیانگر قابلیت انتقال و به اشتراک گذاشتن قدرت است که لازمه موفقیت شرکت نیز هست. دانش باید به دقت و به سرعت در سراسر سازمان ویا حوزه های شرکت توزیع شود (Marquard, 2002).
تفکرسیستمی: تفکر سیستمی یعنی استفاده از روش سیستمی در تحلیل واداره امور سازمان وتوجه برتاثیرعوامل سازمانی بر یکدیگر.با تفکری کلی نگرانه,فعالیت های تجاری و به طور کلی سایر تلاش های انسانی همگی سیستم هستند.آن ها توسط ساخته های فعالیت های مرتبط با یکدیگرمحدود شده اند,فعالیت هایی که معمولا نیاز به سال ها زمان دارند تا به طور کامل بر یکدیگر اثر بگذارند. ازآن جا که ما خود نیز جزئی از این مجموعه هستیم, برای پی بردن به الگوی تغییر با دشواری مضاعفی مواجه هستیم (Senge 1990).
رهبری مشا رکتی: پیامد رهبری مشارکتی,داشتن احساس شراکت کارکنان است.نتیجه چنین کوششی آن است که کارکنان احساس می کنند به آنان نیاز است و وجودشان سودمند است. تحقیقات ثابت کرده است که مشارکت ، مقاومت در برابر تغییر را کاهش,تعهد به سازمان را افزایش داده وسطح فشار روانی را پایین می آورد.
توسعه شایستگی کارکنان: شایستگی در ادبیات منابع انسانی,مجموعه ای از دانش,مهارت ها و رفتار های قابل سنجش و قابل مشاهده که در موفقیت یک شغل سهیم هستند.برای مدیریت منابع انسانی باید سطح دانش ,اطلاعات,مهارت ها و قابلیت های کارکنان را ارتقا داد ودر انها شایستگی ایجاد کرد.توسعه منایع انسانی با آموزش های زیاد حاصل نمی شود بلکه باید به صورت برنامه ریزی شده و نظام مند عمل کند.
1-6-2 متغیر وابسته:
بهره وری منابع انسانی:حداکثر استفاده مناسب ازنیروی انسانی به منظور حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترن زمان و کمترین هزینه را گویند.
با توجه به 5 عامل اشاره شده در پرسشنامه وتطبیق آن با مدل مفهومی لازم به ذکر است که مدل های فردی در بر گیرنده مجموع توسعه شایستگی و اشتراک دانش است و مدل ذهنی در بر گیرنده فرهنگ سازمانی و رهبری مشارکتی است که در شکل 1-1 نشان داده شده است .
شکل(1-1) مدل مفهومی تحقیق با استفاده از دیدگاه نیفه(2001)
1-7 روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نظر می توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد، و چون داده های مورد نظر از طریق نمونه گیری از جامعه، برای بررسی توزیع ویژگی های جامعه آماری انجام می شود این تحقیق از شاخه پیمایشی صورت می پذیرد.
1-8 روشهای جمع آوری اطلاعات
جمعآوری دادهها در این تحقیق ترکیبی از روشهای کتابخانهای و میدانی است.
مطالعات کتابخانه‌ای: روشهای کتابخانهای در اکثر تحقیقات مورد استفاده قرار میگیرد. در این تحقیق نیز محقق برای جمعآوری ادبیات و سوابق موضوع از منابع فارسی و لاتین کتابخانه‌ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز پایگاه های معتبر علمی در شبکه جهانی اینترنت استفاده و نتایج مطا لعات خود را در ابزار مناسب اعم از فیش، جدول و فرم، ثبت و نگهداری کرده ودر پایان کار نسبت به طبقهبندی و بهرهبرداری از آنها اقدام نموده است.
تحقیقات میدانی: روشهای میدانی به روشهایی اطلاق میگردد که محقق برای گردآوری داده ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط با واحد تحلیل (یعنی افراد در این پژوهش)، اطلاعات مورد نیاز خود را جمعآوری کند. در این روش محقق می تواند جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده نموده و یا پرسشنامه ای را با توجه به مدل، فرضیات اصلی و زیر فرضیات طراحی نموده و پس از تعیین روایی و پایایی، از آن بهره برداری نماید.
1-9 جامعه آماری
مجموعه‌ای از افراد یا اشیاء که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند، تشکیل یک جامعه آماری را می‌دهند. این صفت مشترک را صفت مشخصه جامعه می‌نامیم که در بین تمام افراد جامعه وجود دارد.
جامعه آماری این تحقیق، کلیه مدیران اصلی، میانی و اجرایی شهرداری شهرستان محلات می‌باشد. تعداد مدیران اصلی برابر 15 نفر، تعداد مدیران میانی برابر 28 نفر و تعداد مدیران اجرایی برابر 19 نفر می‌باشند. پس حجم جامعه آماری برابر 62 نفر می‌باشد.
1-10 حجم نمونه و روش محاسبه آن
در این تحقیق، کل مدیران شهرداری محلات به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. که می توان با استفاده از فرمول های تعیین حجم نمونه، تعداد نمونه مورد نظر را محاسبه نمود.البته با توجه به اینکه حجم جامعه بسیار محدود و زیر 100 نفر است ، تعداد نمونه برابر با حجم نمونه در نظر گرفته شده است.
1-11 ابزار گردآوری داده ها
در این تحقیق به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و همچنین برای تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه این تحقیق شامل 4 سوال عمومی می‌باشد که به کمک آنها مشخصات جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان شامل سن، جنسیت، میزان تحصیلات و سابقه خدمت جمع آوری می‌شود.
همچنین پرسشنامه این تحقیق، شامل 24 سوال هفت گزینه‌ای می‌باشد که به کمک آنها می‌توان متغیرهای تحقیق را اندازه‌گیری نمود و درستی سوالات تحقیق را بررسی نمود. سوالات این پرسشنامه از بین سوالات پرسشنامه‌های استاندارد با توجه به نظر اساتید راهنما و مشاور انتخاب شده است. گزینه‌های مربوط به هر سوال بصورت : کاملاً مخالفم، مخالفم، تا حدودی مخالفم، نظری ندارم، تا حدودی موافقم، موافقم و کاملاً موافقم می‌باشند.
1-11-1 سنجش روایی
اگرچه سوالات این پرسشنامه از منابع معتبر استخراج گردیده است، لیکن برای بررسی روایی پرسشنامه مورد نظر در این تحقیق، از اعتبار محتوایی نیز جهت بومی سازی پرسشنامه استفاده شده است. از این رو ابتدا نسخه ای از پرسشنامه در اختیار استاد راهنما و استاد مشاور قرار گرفت تا روایی محتوایی پرسشنمه سنجیده شود و نظرات پیشنهادی ایشان در مورد پرسش نامه اعمال گردید.
1-11-2 سنجش پایایی
جهت پایایی پرسشنامه در این تحقیق از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. بدین منظور تعداد 30 عدد پرسشنامه بصورت آزمایشی توسط کارکنان تکمیل گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ برای هر متغیر استخراج گردید.
1-12 قلمرو تحقیق
1-12-1 قلمرو موضوعی تحقیق:
از نظر موضوعی این پژوهش به رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی و نقش آن بر بهره وری منابع انسانی در شهرداری محلات بر اساس هفت مولفه تفکر سیستمی, یادگیری تیمی,چشم انداز مشترک,مهارت های فردی وبه اشتراک گذاشتن دانش,رهبری مشارکتی از دیدگاه کارکنان شهرداری محلات می پردازد.
1-12-2 قلمرو مکانی تحقیق :
این تحقیق در شهرداری محلات شهر محلات انجام شده و به آزمون فرضیات در نظر گرفته شده با توجه به مدل مفهومی تحقیق، در شهرداری محلات پرداخته است.
1-12-3 قلمرو زمانی تحقیق :
مطالعات مقدماتی این تحقیق از فروردین سال 1392 شروع شد و در شهریور 1392 به پایان رسید.
1-13 روش تجزیه و تحلیل داده ها :
تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:
الف. آمار توصیفی:
به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای دایره ای استفاده میگردد.
ب. آمار استنباطی:در این تحقیق برای تعیین میزان تاثیر هر یک از ابعاد یادگیری سازمانی در بهره‌وری منابع انسانی در شهرداری شهرستان محلات و همچنین برای رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهرهوری منابع انسانی از روش شباهت به گزینه ایده‌‎آل فازی یا تاپسیس فازی (FTOPSIS) استفاده می‌شود.
1-14 تعریف مفهومی و